Kurs za montera klimatizacije

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: procesom montiranja uređaja za klimatizaciju; vrstama uređaja za klimatizaciju; alatom i metodama koji se koriste.

Opšte informacije

Cena: 18,000 RSD | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Sticanje sertifikata za montera klimatizacije pred svakog zainteresovanog kandidata stavlja zahtev najpre za pohađanjem specijalizovane obuke, a potom i za polaganje ispita. A sve to punoletnim polaznicima omogućuje Akademija Oxford i to ne samo u toku cele godine, već i širom naše zemlje, budući da se posebno osmišljeni kurs i obuka za montera klimatizacije odvija u svakom gradu u kome ova institucija ima otvorenu poslovnicu.

Iako je najvažnije da polaznik koji želi da pohađa ovu obuku bude punoletan, isto tako je neophodno i da je on pre toga završio najmanje osnovnu školu. A upravo iz tog razloga se od prijavljenih polaznika i zahteva da u okviru obavezne dokumentacije, dostave i fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi ili, ako su završili bilo koju srednju školu, svakako treba da prilikom upisivanja dostave kopiju tog dokumenta. Uz već pomenuta obavezna dokumenta koja mora da obezbedi svaki polaznik, ukoliko želi da se upiše neophodno je da priloži i fotokopiju uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, stim da se za državljanstvo zahteva da ne bude starije od 6 meseci. Bitno je da naglasimo i da svaki polaznik mora lično da prisustvuje upisu, uzevši u obzir da se tada vrši i njegova identifikacija, jer je neophodno da bude potpisan ugovor sa organizatorom. Baš zato se i zahteva da svaki polaznik tada donese i validan lični dokument u kome postoji fotografija (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš), a u slučaju da je u pitanju biometrijski čipovan dokument, polaznik je obavezan da tada uz sebe ima i očitan dokument.

Što se tiče same prijave, nju je moguće izvršiti isto tako u toku cele kalendarske godine, a svaki polaznik može da odabere onaj način koji mu najviše odgovara, budući da to može da učini lično i to zaista u ma kojoj poslovnici organizatora, a isto tako može i da se prijave putem telefona jedne od njih, kao i da na naš mejl pošalje sve bitne informacije (kontakt podaci, datum rođenja, prezime i ime, u kojoj od naših poslovnica želi da se upiše, to jest da pohađa teorijski deo obuke i druge).Inače, u obavezi smo da napomenemo i to da kurs i obuka za montera klimatizacije podrazumevaju pohađanje oba dela nastave i to u predviđenom trajanju, a polaznici treba da u trenutku upisivanja navedu da li su zainteresovani da teorijski deo pohađaju online ili im više odgovara rad u grupama, a nudi im se mogućnost i da ovaj deo kursa prate samostalno, to jest kroz individualnu nastavu, odnosno u paru (poluindividualna). Samo na osnovu odluke polaznika, ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici će mu dati informacije o uslovima, kao i o ceni.

Kada je u pitanju rad u grupama, najpre da kažemo da one broje od četvoro do osmoro polaznika, te da podrazumevaju fiksno određene i dinamiku i termine. A taj tip kursa se ne odvija u svim poslovnicama, već samo u onima u kojima je dovoljan broj prijavljenih polaznika, odnosno u kojima se oformi grupa od najmanje četvoro.

Nasuprot grupnoj su sve ostale vrste nastave, budući da polaznik koji se odluči kako za online, tako i za poluindividualnu, ali i individualnu obuku i kurs za montera klimatizacije ima potpunu slobodu da sa svojim profesorom precizira kako detalje vezane za početak nastave, tako i dinamiku po kojoj će se časovi odvijati, odnosno termine. Svi pomenuti tipovi obuke se sprovode u našim poslovnicama, osim one koju polaznici mogu da prate preko interneta, a ako se odluče za ovu opciju oni moraju da obezbede optimalne uslove za rad, koji uz posedovanje računara uključuju i stabilnu internet konekciju.

Za pohađanje drugog dela koji predviđa ovaj kurs, odnosno prakse se isto tako dozvoljava svakom pojedinačnom polazniku da sasvim sam odabere u kojoj firmi će da je odradi. A on može praksu da prati u kompanijama sa kojima mi imamo saradnju, kao i u onima sa kojima još uvek nismo ostvarili saradnju. Mi svakako našim polaznicima preporučujemo da odaberu prvu opciju od ponuđenih i to najpre zato što će dobiti sve neophodne garancije da će praksa biti sprovedena prema pravilima, ali budući da su u pitanju naši poslovni partneri mi ćemo moći da im damo i podatke o ceni. Naravno, oni imaju mogućnost i da odaberu drugu ponuđenu opciju, to jest da praksu u trajanju od 240 radnih sati pohađaju u nekoj firmi sa kojom mi nismo prethodno sarađivali stim da mi tada ne dajemo nikakve informacije, budući da prvenstveno ne znamo kako funkcionišu stvari u toj kompaniji, te isto tako nismo upućeni ni u cenu prakse, jer polaznik koji se bude odlučio za ovu opciju mora da je precizira sa predstavnikom te firme. Dakle, ako se i vi budete odlučili za ovu opciju, trebalo bi da znate i to da je vaša obaveza ne samo da se dogovorite oko svega što se odnosi na pohađanje prakse, već treba i da podatke o toj kompaniji dostavite nama na vreme. Inače, ovo se zahteva zato što je neophodno da mi prvo potpišemo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa tom kompanijom, pa da vi tek onda počnete da pohađate praksu i to prema dogovoru koji ste postigli sa njenim predstavnikom.

Na završnom ispitu koji polaže svako po završetku pohađanja kako teorijskog, tako i praktičnog dela ove obuke, postoji ukupno 15 zahteva, stim da kandidat odgovara na dvanaest pitanja u pisanoj formi i na ukupno tri u usmenom delu ovog ispita.A kada on bude položio završni ispit, postaće i vlasnik zvanično priznatog sertifikata za montera klimatizacije. Posedovanje navedenog sertifikata mu omogućuje da se kvalifikuje za ovo zanimanje, te svakako on ima mogućnost ne samo da ga priloži uz svoju radnu biografiju, već i da ga upiše u svoju radni dosije, ali pod uslovom da zadovoljava zakonom propisane uslove. Naime, 01. januara 2016. godine je odredba zakona vezana za upisivanje sertifikata u radne knjižice promenjena i to tako da je njihovo upisivanje omogućeno samo licima koja su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje u trenutku sticanja sertifikata, budući da je samo ova služba od tada i zadužena da ih zvanično upisuje u radne knjižice, to jest dosijee kandidata. Svakako, to ne podrazumeva da lica koja su zaposlena ne mogu da pohađaju kurs i obuku za montera klimatizacije i steknu pomenuti sertifikat, već jednostavno moraju da sačekaju sa njegovim upisivanjem u radni dosije, to jest moraju da budu prijavljeni na evidenciju ove službe, pa tek onda imaju pravo i da zahtevaju njihovo upisivanje.

Kada je reč o onim kandidatima koji imaju želju samo da polažu završni ispit, to jest da se kvalifikuju za navedeno zanimanje, ali u mestu njihovog stanovanja nema naše poslovnice, njima pružamo mogućnost da pristupe polaganju i to u onom gradu koji im je najbliži, a u kome postoji naša poslovnica. Takođe, njima se preporučuje da, ako to žele teorijski deo prate online, a što se tiče praktičnog dela ti kandidati mogu da odaberu odgovarajuću kompaniju u svom gradu, te da pohađaju praksu na prethodno opisan način.

Napominjemo i to da se pred kandidate koji žele samo da izađu na polaganje završnog ispita, ali ne i da pohađaju obuku i kurs za montera klimatizacije koji organizujemo stavlja zahtev da poseduju validan dokaz da su stekli radno iskustvo u oblasti provere, to jest očekuje se da mogu da dokažu da su praksu pohađali u trajanju od 240 radnih sati. Isto tako je bitno i da oni, na za to propisan način izvrše prijavljivanje za polaganje ovog ispita, te da svakako dostave onu dokumentaciju koja je prethodno pomenuta kao obavezna, a nakon što budu položili završni ispit ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici će u njihov dosije da doda i test, kao i zapisnik sa polaganja završnog ispita, da bi uopšte moglo da se pristupi izradi sertifikata.

Što se tiče onih osoba, koje obuku pohađaju u okviru Akademije Oxford, oni takođe moraju da dostave obaveznu dokumentaciju, ukoliko žele da se pristupi izradi sertifikata, a nakon što budu položili završni ispit. Takođe je bitno i da oni poseduju ugovor koji je sa nama potpisan, te da se prilaže i dokaz da je polaznik pohađao stručnu obuku za montera klimatizacije, to jest dokaz da su pohađali praksu i da nakon što polože ispit za proveru znanja bude priložen kako test, tako i zapisnik sa njegovog polaganja.

Kada je u pitanju cena, moramo da navedemo da samim tim što se kurs i obuka za montera klimatizacije odvijaju u dva dela, to se oni odvojeno i plaćaju. A svaki polaznik koji bude izvršio plaćanje teorijskog dela ove obuke će dobiti mogućnost da pohađa jednu od navedenih vrsta nastave, te će mu biti omogućeno i polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata, to jest izrada dodatka sertifikatu, a u ovu cenu je pored svega pomenutog uračunata i literatura, iz koje će se on spremati za polaganje (skripta ili priručnik).

Na visinu nadoknade za pohađanje praktičnog dela ove obuke utiče samo to gde polaznik želi da praksu pohađa, a o čemu će dobiti jasne informacije i smernice prilikom upisivanja.

Šta obuhvata kurs za montera klimatizacije?

Kako danas gotovo da ne postoji stan, kuća ili poslovni prostor, koji ne poseduje klima uređaj, sasvim je jasno zbog čega je sve veće interesovanje za pohađanje specijalizovane obuke za montera klimatizacije.

Sa ciljem da omogući svakom zainteresovanom polazniku da se specijalizuje za ovaj posao, obuka i kurs za montera klimatizacije se u teorijskom delu fokusira najpre na upoznavanje svih polaznika sa različitim tipovim klima uređaja i načinom njihovog funkcionisanja.

Nakon toga, polaznici će u ovom delu kursa da se upoznaju i sa svim onim alatima koji su neophodni za montiranje klima uređaja, a predavači će ih upoznati i sa načinom njihovog postavljanja, budući da je dobro poznato da je vrlo važno gde se postavlja koji klima uređaj, a kako bi se maksimalno iskoristila njegova snaga.

Isto tako će im objasniti i na koji način funkcionišu veći sistemi klimatizacije, koji se ugrađuju u proizvodnim halama ili u okviru većih građevinskih objekata. Tu će oni, između ostalog da nauče i kako se tumači šema po kojoj treba da se vrši montaža svih jedinica.

Samim tim što se vrlo često postavljanje uređaja za klimatizaciju odvija i van nekog objekta i to uglavnom na visini, od svih polaznika koje zanima kurs i obuka za montera klimatizacije se zahteva da budu psihofizički sposobni, te da svakako nemaju strah od visine. A upravo zbog takvih uslova rada će poseban deo teorijskog segmenta ovog kursa da bude upućen i na upoznavanje polaznika sa zakonom o bezbednosti i zaštiti na radu, a kako bi oni mogli da preduprede sve one situacije kada može da dođe do ugrožavanja njihove bezbednosti i života. Tu će oni, pored ostalog da nauče i koje su to sve zaštitne mere koje moraju preduzeti prilikom obavljanja posla za koji žele da se kvalifikuju.

Kako se sprovodi nastava na kursu za montera klimatizacije?

Prilikom upisivanja, organizator ovog kursa zahteva od svakog polaznika da se izjasni o vrsti nastave koju želi da pohađa u teorijskom delu, to jest da jasno navede gde želi da pohađa praksu, a koju takođe predviđa kurs i obuka za montera klimatizacije.

Na raspolaganju im je mogućnost pohađanja kako individualne i obuke online, tako isto i poluindividualne nastave, odnosno grupne u teorijskom delu.

Onaj polaznik koji može da se uskladi sa unapred određenim terminima, odnosno koji može da prihvati dinamiku precizno određenu od strane organizatora, trebalo da pohađa grupnu obuku, a ona se odvija za maksimalno osmoro kandidata. Da bi ova vrsta kursa mogla da počne u bilo kojoj od naših poslovnica, zahteva se prijava minimalnog broja osoba za formiranje jedne grupe, a što podrazumeva njih četvoro. Tek nakon toga se pristupa informisanju svih prijavljenih o terminima, odnosno o dinamici. Naveli smo da termini u ovom slučaju nisu podložni promenama, ali ipak postoji samo jedna situacija kada može da bude dozvoljeno da se oni promene čak i kod ovog tipa nastave, a ona podrazumeva da zaista nijednom polazniku koji se nalazi u istoj grupi ne odgovaraju definisani termini. Tada oni treba prvo da upute zvaničan zahtev svom profesoru o promeni termina, a posle toga će koordinator za nastavu da proceni situaciju, te da dozvoli promenu, ali samo onda kada je on potpuno uveren da promena tih termina neće poremetiti ostale obuke koje se u okviru konkretne poslovnice Akademije Oxford odvijaju.

Princip rada za sve ostale vrste kurseva podrazumeva prisustvo jednog ili dva polaznika istovremeno. Dinamika i termini održavanja predavanja, kao i datum početka obuke isključivo zavise od polaznika, to jest od dogovora koji on ima sa profesorom.

Kako se obuka i kurs za montera klimatizacije online prate preko interneta, to znači da svi oni polaznici koji su zainteresovani za taj vid nastave imaju dužnost da obezbede, na prvom mestu računar, a zatim i stabilnu internet konekciju, jer je to svakako primaran uslov za nesmetano odvijanje ovog tipa kursa.

Kome je namenjena obuka za montera klimatizacije?

Osnovni uslov da bi nekome bilo omogućeno da pohađa kurs i obuku za montera klimatizacije jeste da bude punoletno lice, a odmah zatim se od prijavljenih polaznika zahteva i da imaju dokaz o završenoj osnovnoj školi i to je minimum obrazovanja koji se očekuje od njih. A pod tim se misli na kopiju svedočanstva osnovne škole, stim što polaznici prilikom upisivanja koji su završili neku srednju školu treba da, umesto toga dostave fotokopiju diplome te srednje škole.

Koliko traje kurs i obuka za montera klimatizacije?

Ukupno tri meseca je predviđeno da traje obuka i kurs za montera klimatizacije, te u tom periodu polaznik pohađa jednu od navedenih vrsta obuka za teorijski deo, ali je isto tako neophodno i da pohađa praksu i to koja mora da traje 240 radnih sati.

Svaki onaj polaznik koji je zainteresovan da pomenuti kurs završi za svega dva meseca bi trebalo da drugačijom dinamikom, to jest intenzivnije pohađa praktični deo. A pod tim se misli na osmočasovnu praksu i to svakog dana u toku jedne radne nedelje, to jest od ponedeljka do petka, a na nedeljnom nivou je to ukupno 40 radnih sati prakse.

Koliko košta kurs za montera klimatizacije?

Pogledajte cene u našem cenovniku.

U cenu koja je navedena za teorijski deo ove obuke je, sem pohađanja individualne, grupne, poluindividualn ili nastave online, uračunata i izrada sertifikata, kao i dodatka sertifikatu, te polaganje završnog ispita. A pored svega toga, polaznik će u sklopu te cene da dobije i literaturu koja će mu biti potrebna kada se bude pripremao za polaganje završnog ispita.

Gde i kada se obuka za montera klimatizacije?

Za vreme pohađanja ovog kursa, svaki polaznik je obavezan da ispoštuje pravilo koje podrazumeva pohađanje kako teorijskog dela, tako i prakse u tačno određenom trajanja. A to bi značilo da se obuka i kurs za montera klimatizacije odvijaju u našim poslovnicama, u kojima polaznici prate teorijski deo, kao i u prostorijama odabrane kompanije, a gde oni treba da pohađaju praksu.

Taj deo obuke, oni mogu da pohađaju zaista u bilo kojoj kompaniji, te isključivo od njih zavisi gde će to biti. Naime, njima se pruža mogućnost da odaberu onu firmu sa kojom već imamo saradnju, a mogu i oni sami da pronađu neku kompaniju gde će odraditi praksu u trajanju od 240 radnih sati.

Sve informacije o uslovima za pohađanje prakse, te o ceni, ako žele da je pohađaju kod naših poslovnih partnera će dobiti na vreme i to od nas, ali će isto tako imati i sve garancije koje su im potrebne da bi bili sigurni da će taj vid prakse da bude sproveden prema važećim pravilima. Međutim, u situacijama kada neko odabere drugu ponuđenu opciju, mi ne možemo da damo nikakve informacije, budući da ne znamo koja je cena prakse. Isto tako nismo u prilici da garantujemo za njen kvalitet, jer ne znamo kako odabrana kompanija funkcioniše. A kada se polaznici sa ovlašćenim licem te firme dogovaraju oko svih potrebnih detalja u obavezi su da nam dostave sve relevantne informacije, kako bismo na vreme pripremili dokumentaciju koja je potrebna za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, uzevši u obzir da to i jeste osnovni uslov da oni praksu pohađaju u toj kompaniji.

Kada je u pitanju teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za montera klimatizacije, to im je na raspolaganju odabir između online nastave, a zatim grupne, poluindividualne i individualne, o čemu bi polaznici trebalo da obaveste ovlašćeno lice konkretne poslovnice prilikom upisivanja, tako da će moći da dobiju jasne informacije o ceni i o načinu sprovođenja odabrane vrste nastave.

Grupna obuka podrazumeva da se radi sa više polaznika istovremeno, a u grupama se može naći od njih četvoro do maksimum osmoro.Termini i dinamika se ovde utvrđuju od strane organizatora, te se pritom od svakog polaznika koga zanima ovaj vid kursa zahteva da maksimalno ispoštuje sve to. Što se tiče datuma početka ove vrste obuke, to svakako ne zavisi od nas, jer je neophodno da se u jednoj našoj poslovnici prijavi dovoljan broj polaznika, odnosno da bude najmanje četvoro prijavljenih, a kako bi se oformila grupa sa minimalnim brojem članova, pa tek posle ispunjenja tog uslova prijavljeni polaznici od strane organizatora dobijaju sve potrebne informacije.

Ono što je specifično kada je u pitanju ne samo online, veći poluindividualna, kao i individualna obuka jeste što svi polaznici dobijaju mogućnost da sami odaberu u kojim će terminima nastava da se odvija, kao i kojom dinamikom. Svakako će oni sa profesorom dogovoriti i detalje koji su vezani za datum početka ove vrste nastave, a sve one se odvijaju u našim poslovnicama, osim one koju polaznik odabere da prati preko interneta. Ukoliko se bude odlučio za tu opciju, on ima obavezu da obezbedi nesmetano odvijanje nastave, što znači da je potrebno da računar preko koga će pratiti predavanja mora da bude stabilnom konekcijom spojen sa internetom.

Dodatne napomene:

 • obuka i kurs za montera klimatizacije se odvija u dva dela, tako da se teorijski i praktični deo plaćaju odvojeno jedan od drugog, a plaćanje se vrši direktno u poslovnici u kojoj se pohađa teorijski deo nastave, to jest u onoj u kojoj se polaznik opisuje i to prema cenama u tada aktuelnom cenovniku
 • mogućnost za prijavljivanje otvorena je cele godine, a polaznici mogu da se prijave ili preko telefona ili da na naš mejl pošalju svoje podatke, to jest mogu da dođu lično u poslovnicu i prijave se za pohađanje ovog kursa
 • obavezno je da polaznik lično prisustvuje upisu, kao i da tada dostavi svu potrebnu dokumentaciju
 • sem pohađanja one vrste nastave koju polaznik odabere, u cenu teorijskog dela je uračunat i priručnik koji se koristi za pripremu polaganja završnog ispita, kao i nadoknada za njegovo polaganje, ali i izrada samog sertifikata i dodatka sertifikatu
 • na visinu nadoknade za pohađanje praktičnog dela ove obuke isključivo utiče odluka svakog pojedinačnog polaznika u kojoj kompaniji će praksu da pohađa
 • da bi neko mogao da polaže završni ispit i tako stekne sertifikat za montera klimatizacije, on mora da se prijavi na tačno definisan način, kao i da uz svu dokumentaciju dostavi i dokaz da je odradio praksu, to jest da imao prilike da stekne radno iskustvo u oblasti koja je predmet provere na ispitu

Cena kursa i obuke za montera klimatizacije je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za montere klimatizacije


Literatura za montere klimatizacije

Priručnik - Skripta - Knjiga za Montere Klimatizacije - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje