Kurs i obuka za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: poslovima koji prethode zaključenju ugovora sa stranim partnerima; organizacijom poslovnih sastanaka; kontaktom sa partnerima.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 115 časova

Iako su nekada sekretarske poslove u kompanijama koje su primarno usmrene na poslove uvoza i izvoza obavljale osobe koje su kvalifikovane samo za klasične administrativne poslove, vremenom se javila potreba za novom vrstom ovog zanimanja, koja je postala poznata kao poslovni sekretar u spoljnoj trgovini. Ipak, ovo zanimanje nije samo poznato, već i na tržištu rada prilično traženo, uzevši u obzir da se sve veći broj domaćih kompanija okreće poslovima plasiranja robe i usluga na strano tržište, ali isto tako se u našoj zemlji otvara sve veći broj predstavništava stranih kompanija koje se bave trgovinom. A sve navedeno ide u prilog osobama koje zanima kurs i obuka poslovni sekretar u spoljnoj trgovini, jer im se pohađanjem ovog kursa, koji organizuje Akademija Oxford otvaraju mnoga vrata, uzevši u obzir da rezultati nedavno sprovedenih istraživanja pokazuju da je ova radna pozicija na glasu, tako da svako ko želi da se bavi tim poslom, a poseduje relevantne kvalifikacije, može relativno brzo i lako da pronađe posao.

Ipak, najvažnije je da naglasimo da osoba koja želi da bude zaposlena na ovoj radnoj poziciji, te da svoj posao obavlja sa velikim uspehom, a vremenom možda i najpreduje, na prvom mestu mora da poseduje viši nivo znanja engleskog jezika, a poželjno je da poznaje i još jedan ili više stranih jezika i to takođe na višem nivou. Ali, u slučaju da želite da pohađate specijalizovanu obuku i kurs za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini, a ipak ne posedujete zahtevani nivo znanja engleskog ili nekog drugog stranog jezika, Akademija Oxford vam pruža mogućnost da pohađate i kurseve stranih jezika na određenom nivou, te da na taj način unapredite svoja znanja.

Uz znanje stranih jezika, osoba koja želi da postane poslovni sekretar u spoljnoj trgovini bi trebalo da je spremna na usavršavanje u svakom trenutku, te da je pedantna i organizovana, a od nje se očekuje da bude ažurna, komunikativna, ali i da je sposobna da radi pod pritiskom, budući da je ovo zanimanje poznato kao vrlo kompleksno, ali i nadasve zanimljivo.Šta obuhvataju obuka i kurs poslovni sekretar u spoljnoj trgovini?

Osnovni uslov da bi neko mogao da pohađa kurs i obuku za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini koja se organizuje u svim poslovnicama Akademije Oxford jeste da ima najmanje završeno osnovno obrazovanje i relevantan dokaz o tome, a prilikom upisa ovog kursa svaki kandidat je u obavezi da priloži i važeći lični dokument koji ima i fotografiju, odnosno da izvrši identifikaciju putem pasoša, lične karte ili vozačke dozvole.

Vrlo je važno naglasiti da je ovo zanimanje specifično u tom smislu što je poslovanje kompanije koja zapošljava osobu na ovoj radnoj poziciji okrenuto ka spoljnoj trgovini, tako da je sasvim logično da kandidat koji je zainteresovan za obavljanje tog posla mora da poseduje i viši nivo znanja nekog stranog jezika. Obično se od njega zahteva da poznaje engleski jezik i to na višem nivou, a vrlo često konkretne kompanije zahtevaju i poznavanje nekog drugog stranog jezika.

Osoba koja želi da se bavi ovim poslom će imati prilike da se tokom trajanja nastave upozna najpre sa pojmom spoljnotrgovinskih poslova, odnosno da nauči šta podrazumevaju poslovi međunarodnog prometa robe ili usluga, kao i intelektualne svojine. Naši iskusni predavači će ih upoznati i sa svim onim detaljima koji su vezani za direktno strano finansiranje, te za međunarodnu proizvodnju, a što isto spada u domen spoljne trgovine.


Budući da se od osobe koja je zaposlena na radnoj poziciji poslovni sekretar u spoljnoj trgovini na prvom mestu zahteva da se bavi dokumentacijom, a to znači da će predavači svakog polaznika koji pohađa obuku i kurs poslovni sekretar u spoljnoj trgovini da upoznaju i sa svim vrstama dokumenata, to jest da će im precizno definisati šta su trgovačka, a šta špediterska dokumenta, te da će se upoznati i sa transportnim dokumentima, kao i carinskim i bankarskim dokumentima, uzevši u obzir da se poslovni sekretar u spoljnoj trgovini upravo sa njima susreće za vreme obavljanja svog posla. Pored toga, naučiće ih i na koji način se vrši evidencija poslovne korespodencije, bez obzira da li je u pitanju ulazna ili izlazna, a savladaće i sva znanje koja su potrebna da bi mogli da odgovore na telefonske pozive u skladu sa zahtevima ovog radnog mesta, odnosno da bi mogli da vode poslovnu korespondenciju elektronskim putem. A to znači da će svaki polaznik tokom ove obuke je da nauči i kako se pravilno pišu poslovni mejlovi, ali i na koji način se na njih treba odgovoriti u skladu sa pravilima ove struke.Podrazumeva se da je obuka i kurs za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini usmerena i na upoznavanje polaznika sa pravilnim načinom organizovanja sastanaka, uzevši u obzir da to takođe spada u domen njihovih radnih zadataka. Isto tako se očekuje od osobe zaposlene na ovoj radnoj poziciji, vrlo često i da učestvuje u poslovnim pregovorima sa stranim partnerima, pa će samim tim određeni deo nastave biti usmeren i na savladavanje umeća pregovaranja. Pored svih zaduženja, od osoba koje se budu zaposlile na ovoj radnoj poziciji se očekuje i da obavljaju sve one poslove koji su vezani za doček stranih partnera, a u smislu da treba da nauče i na koji način se vrši rezervacija smeštaja, kao i avio i ostalih karata, odnosno treba da obezbede optimalne uslove da strani poslovni partneri mogu da borave u našoj zemlji, kada je to potrebno.

Sasvim očekivano, od kandidata koji želi da pohađa kurs i obuku za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini se očekuju i određene osobine, odnosno veštine, a kako bi mogao ovaj posao da obavlja na što bolji način. Iz tog razloga se osim komunikativnosti, i to kako u pisanom, tako i u usmenom obliku, od ovih polaznika se očekuje i da poseduju veštine organizacije, odnosno da su analitični i sistematični, a posebno se ukazuje na to da moraju biti pedantni i odgovorni. Vrlo često, direktori kompanija koje se bave spoljnom trgovinom žele da zaposle osobu za obavljanje sekretarskih poslova zahtevaju i veštinu brzog kucanja, a podrazumeva se da kandidat koji želi da obavlja ovaj posao poznaje i rad na računaru.

Ipak, ono što jeste najvažnije, a što osoba koja želi da se zaposli na ovom radnom mestu mora da poseduje jeste timski duh, ali isto tako i se očekuje i da je spremna da radi pod pritiskom i u kratkim rokovima, a posebno kada se zaključuju važni poslovni ugovori sa stranim partnerima, gde ona igra vrlo važnu ulogu.

Nastavni program koji predviđa obuka i kurs poslovni sekretar u spoljnoj trgovini je usmeren detaljno na apsolutno sva radna zaduženja koja očekuju zaposlene na toj radnoj poziciji, pa se iz tog razloga posebna pažnja posvećuje i upoznavanju kandidata sa osnovama vođenja poslovnih knjiga.

Važno je da naglasimo i to da kandidat koji bude završio ovu obuku polaže završni ispit koji se sastoji od usmenog i pisanog dela, a nakon toga stiče sertifikat. Ovaj sertifikat se može upisati u radni dosije onog kandidata koji se nalazi na evidenciji NSZ - a, to jest onaj ko je nezaposleno lice, budući da se od 01.01.2016. godine upisivanje sertifikata vrši elektronskim putem. A ukoliko osoba koja pohađa kurs i obuku poslovni sekretar u spoljnoj trgovini spada u red zaposlenih lica, ona može stečeni sertifikat da preda trenutnom poslodavcu, a da u trenutku kada bude bila ponovo na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje podnese zahtev da se taj sertifikat upiše u njenu radni dosije u skladu sa pravilima.

Da bi polazniku bilo omogućeno da izađe na polaganje ispita kojim stiče ovaj sertifikat, on mora da ostvari prisutnost od 80 procenata na nastavi, dok Akademija Oxford svakom polazniku obezbeđuje potrebnu literaturu za pripremu tog ispita, to jest priručnik ili skriptu.

Kako se odvija nastava tokom obuke za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini?

Akademija Oxford svakom polazniku koji želi da pohađa specijalizovani kurs i obuku poslovni sekretar u spoljnoj trgovini pruža mogućnost da prilikom prijavljivanja odluči da li želi da pohađa grupnu nastavu ili mu više odgovara individualna, odnosno poluindividualna, te nastava online.

On može da se prijavi u toku cele kalendarske godine za pohađanje ove obuke, a nastava se odvija prema utvrđenom nastavnom planu, stim da kandidati koji žele da pohađaju grupnu obuku moraju da sačekaju da se u toj poslovnici organizatora prijavi najmanje četiri kandidata, uzevši u obzir da je to minimalan broj za formiranje jedne grupe. Inače, Akademija Oxford posebnu pažnju obraća na kvalitet nastave, pa iz tog razloga grupe mogu da broje najviše osmoro kandidata, jer se to smatra optimalnim brojem za održavanje visokog kvaliteta obuke. Termini u okviru grupne nastave, kao i njihova dinamika su sasvim jasno određeni, tako da svaki prijavljeni polaznik mora da se njima prilagodi. Kod grupne nastave uglavnom ne dolazi do promene termina, osim u onim slučajevima kada svi članovi jedne grupe to zahtevaju od koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, ali uz uslov da postoji realna mogućnost za promenu termina, mada to ne spada u čestu praksu.

Svi oni kandidati koji žele samostalno da pohađaju ovu obuku mogu to da učine ili putem nastave online ili individualne, a poluindividualna obuka i kurs poslovni sekretar u spoljnoj trgovini je namenjena svim onim polaznicima koji žele da nastavu prate u paru. Vrlo je važno da svako koga zanimaju ovi tipovi nastave zna da se termini i dinamika dogovaraju između kandidata i profesora, a uz asistenciju koordinatora za nastavu te poslovnice.

Ukoliko kandidatu najviše odgovara da pohađa obuku online, od njega se očekuje da poseduje računar, ali isto tako i da je taj računar sa internetom spojen isključivo stabilnom vezom.

Kome su kurs i obuka poslovni sekretar u spoljnoj trgovini namenjeni?

Primarni uslov koji svaka osoba zainteresovana da pohađa obuku i kurs za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini mora da ispuni jeste da ima minimum završenu osnovnu školu, te da prilikom prijavljivanja izvrši dostavljanje relevantnog dokaza o tome.

U principu, možemo da kažemo da je ova obuka namenjena svakome ko želi da se specijalizuje za obavljanje ovog visoko traženog zanimanja.

Koliko traje obuka i kurs za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini?

Svaki polaznik prilikom prijavljivanja treba da navede da li ga zanima grupni, odnosno online ili individualni, te poluindividualni kurs i obuka poslovni sekretar u spoljnoj trgovini, jer isključivo od toga i zavisi koliko nastava traje.

Ukupan nastavni fond za rad u grupama predviđa 115 školskih časova, a njeno trajanje je ograničeno na tri meseca. Dinamika održavanja časova kod grupne nastave je 3 puta nedeljno po 3 školska časa, a što je zapravo tri puta nedeljno po 135 minuta nastave.

Kada je reč o individualnoj, online i poluindividualnoj, nastavni fond je 60 školskih časova (45 minuta). O dinamici i tačnim terminima se, u ovom slučaju svaki pojedinačni kandidat dogovara sa svojim predavačem.

Koliko košta kurs za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini?

Cena obuke isključivo zavisi od toga da li polaznik želi da prati nastavu u grupi ili online, odnosno da li želi da pohađa poluindividualnu ili individualnu nastavu.

Cene pogledajte u cenovniku.

Gde i kada se održava obuka poslovni sekretar u spoljnoj trgovini?

Bilo za koju vrstu nastave da se polaznik odluči, biće upoznat sa detaljima koji se odnose na mesto i vreme njenog održavanja.

Kada je reč o grupnoj obuci, ona počinje onog trenutka kada u konkretnoj poslovnici organizatora bude ispunjen osnovni uslov za formiranje grupe, a što znači kada se u toj poslovnici bude prijavilo najmanje četvoro polaznika. Nakon toga će svi prijavljeni polaznici da dobiju informaciju o tačnom datumu početka, kao i o terminima.

Individualna i poluindividualna obuka i kurs za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini se odvijaju u apsolutno svim poslovnicama Akademije Oxford, a mogu da počnu kada se polaznik, to jest polaznici dogovore sa profesorom oko svih potrebnih detalja.

Nastava koja se odvija preko interneta se, takođe sprovodi prema dogovoru koji polazanik ima sa predavačem.

Dodatne napomene:

 • polaznici se prijavljuju cele godine direktno u poslovnicama organizatora, a prijavu mogu da izvrše i elektronskim putem (na mejl), odnosno preko telefona
 • priručnik za pripremu završnog ispita, kao i polaganje tog ispita, odnosno izrada sertifikata su uračunati u cenu
 • pohađanje praktične nastave se plaća dodatno
 • u poslovnici u kojoj se prijavljuje, odnosno pohađa kurs i obuku poslovni sekretar u spoljnoj trgovini, polaznik vrši sva plaćanja i to u skladu sa važećim cenovnikom

Cena kursa i obuke za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini je 30,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za poslovne sekretare u spoljnoj trgovini


Literatura za poslovne sekretare u spoljnoj trgovini

Priručnik - Skripta - Knjiga za poslovne sekretare u spoljnoj trgovini - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje