Kurs za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: vrstama, karakteristikama i elementima građevinskog i ogrevnog materijala.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Na prvom mestu će svako ko bude zainteresovan da pohađa stručnu obuku i kurs za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala da ima prilike da se upozna sa osobinama kako građevinskog, isto tako i ogrevnog materijala, ali će da savlada i umeće usmene komunikacije, budući da to predstavlja osnov rada u ovom slučaju.

Svaki zainteresovani polaznik ima obavezu da pohađa prvo predavanja, a zatim i da prisustvuje praktičnoj nastavi za koju je jasno definisano trajanje i podrazumeva ukupno 240 radnih sati. A samim tim što kurs i obuka za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala predviđa pohađanje dva dela, polaznici će prilikom upisivanja da dobiju sve potrebne informacije i o jednom i o drugom.

Ukratko, polaznik prvo mora da odabere koji tip nastave će da pohađa u okviru predavanja, jer Akademija Oxford, a koja preko cele godine u svojim poslovnicama organizuje ovaj kurs, u ponudi osim grupne i individualne, isto tako ima i online, odnosno poluindividualnu nastavu. Sasvim jasno, isključivo od svakog pojedinačnog polaznika zavisi koju vrstu nastave će odabrati, a ono što je specifično jeste da grupni kurs i obuka za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala predviđaju prisustvo više polaznika u isto vreme, budući da ih može biti od četvoro do osmoro u okviru jedne grupe. Ovde je su i dinamika, kao i termini određeni od strane organizatora, a što nije slučaj za sve ostale tipove nastave koje smo pomenuli. Međutim, oni polaznici koje zanima ova vrsta kursa treba da znaju i to da će grupni kurs početi tek kada se ostvari osnovni uslov, to jest kada se u okviru jedne od poslovnica prijavi najmanji broj polaznika potrebnih za oformljenje konkretne grupe (4 polaznika). Svi ostali pomenuti tipovi nastave, takođe imaju neke posebne karakteristike, a one se ogledaju u tome da svaki pojedinačni polaznik ima apsolutno pravo da nadležnom predavaču navede, na prvom mestu kada želi da obuka i kurs za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala koju je lično odlučio da pohađa, počne. Zatim sa njim treba jasno da definiše detalje koji su vezani za dinamiku, te koji se odnose na tačne termine u kojima njemu odgovara da nastavu prati. Uz sve pomenuto je bitno i da svako koga zanima online kurs bude informisan da se tada zahteva nesmetano odvijanje nastave preko interneta. Iz tog razloga, svaki polaznik koji se odluči za ovu varijantu je dužan ne samo da ima sopstveni računar preko koga će da prisustvuje predavanjima, već i da omogući stabilnu internet vezu za njega.Kako je prethodno pomenuto, polaznici sem predavanja treba i da odrade predviđeno vreme u okviru praktičnog dela, ali oni takođe i tu mogu da vrše odabir. Tačnije, biraju firmu u kojoj žele da pohađaju praksu, jer sa jedne strane imaju poslovne partnere Akademije Oxford, a sa druge one kompanije koje to nisu. Jedina razlika je u tome što organizator garantuje za kvalitet prakse, te pruža sve relevantne informacije polazniku koji bude odabrao da praksu odradi u onim sa kojima je on već potpisao pre toga ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, dok u drugoj situaciji on to neće učiniti. Preciznije rečeno, svaki onaj polaznik koji ne bude želeo da praktičan deo, a koji obuhvata kurs i obuka za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala pohađa u kompanijama sa kojima organizator već posluje, mora sasvim sam da direktno stupi u kontakt sa predstavnikom te firme i da sa njim dogovori koliko treba da plati za pohađanje prakse, odnosno uslove za njeno organizovanje, Isto tako, taj polaznik ima obavezu i prema nama, jer je on dužan da obezbedi sve podatke koji su potrebni za što hitnije potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji između nje i organizatora, pošto to jeste osnovni uslov koji mora da bude ispunjen kako bi taj polaznik bio u prilici na praksu pohađa tačno tamo gde želi.

Obuka i kurs za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala se organizujuevi širom naše zemlje, to jest u svakom gradu u kome se nalaze poslovnice Akademije Oxford i to prema važećem programu.

Pred sve zainteresovane polaznike se stavlja zahtev da su državljani Srbije, kao i da su prema zakonima naše zemlje punoletni, odnosno da su do tada najmanje završili osnovnu školu.Prijava se vrši u svim poslovnicama direktno i to cele godine u njihovo radno vreme, kao i elektronskim putem, ali i preko telefona. Svaki polaznik koji bude odabrao da prijavljivanje izvrši elektronskim putem, treba da na naš oficijelni mejl pošalje sve relevantne informacije, a koje osim njegovog datum rođenja, imena, prezimena i podataka za kontakt, treba da sadrži i podatak o gradu u kome je taj polaznik zainteresovan da upiše, odnosno pohađa pomenuti kurs.

Kada je reč o upisu, svako ko na opisan način izvrši prijavljivanje, takođe ima dužnost da bude lično prisutan u tom trenutku i to najpre zato što je obavezan da potpiše ugovor sa organizatorom. A da bi mogao da prođe kroz postupak identifikacije, svaki pojedinačni polaznik treba da uz sebe ima i važeći lični dokument, a u kome neizostavno mora da se nalazi i fotografija (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš), te se očekuje i da dostavi svu zahtevanu dokumentaciju. Pored izvoda iz matične knjige rođenih, u obaveznu dokumentaciju spada i uverenje o državljanstvu, a samo za taj dokument se zahteva da ne bude stariji od 6 meseci. Osim toga, polaznici su obavezni i da dostave onaj dokument kojim će dokazati svoj nivo obrazovanja, a to uključuje ili svedočanstvo završene osnovne škole ili diplomu srednje, stim da je navedeno da se za sva pomenuta dokumenta isključivo zahtevaju kopije.

Bitno je da svaki pojedinačni polaznik koga zanima obuka i kurs za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala bude informisan da on postaje vlasnik sertifikata za pomenuto zanimanje, a tek nakon što položi završni ispit. A da bi on taj ispit uopšte mogao da polaže, prvenstveno je obavezan da pohađa praktičan deo u tačno navedenom trajanju, kao i da na vreme dostavi dokaz o tome.

Uzevši u obzir da nudimo i svim onim osobama koje su bile zaposlene na ovom radnom mestu ili pohađale ovaj kurs u sklopu neke druge institucije, te praksu i o tome imaju dokaz, ali ne poseduju još uvek sertifikat za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala, da polažu završni ispit, a kako bi postali i zvanično ovlašćeni za obavljanje pomenutog posla, to je vrlo bitno da znaju da se dokumentacija koja se od njih zahteva razlikuje u odnosu na onu koja se zahteva od naših polaznika. Isto tako se podrazumeva da će ti kandidati u predviđenom roku i na tačno definisan način da se prijave za polaganje ovog ispita, te da plate nadoknadu koja je navedena u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford.

Dakle, od njih se zahteva da pre nego što pristupe polaganju tog ispita, na prvom mestu dostave svu onu obaveznu dokumentaciju, a potom i original potvrde da su uspešno savladali obuku i to na nekom drugom mestu. Takođe treba da dostave i dokaz da su pohađali praksu koja je trajala 240 radnih sati ili da su stekli radno iskustvo na ovom poslu.

A od polaznika našeg kursa se zahteva, takođe originalna potvrda o uspešno savladanoj obuci za stručno osposobljavanje za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala, te relevantan dokaz o odrađenoj praksi, a zatim i sva obavezna dokumentacija, kao i ugovor koji smo mi u trenutku upisa sa konkretnim polaznikom potpisali. Završni test i zapisnika sa polaganja ovog ispita se moraju dodati dokumentaciji i jednih i drugih kandidata, a nakon što oni završe sa polaganjem ispita za proveru znanja.

U okviru tog ispita kandidati imaju obavezu da pruže odgovor na pitanja, kojih je 3 u usmenom delu, a 12 u pismenom, posle čega postaju vlasnici sertifikata za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala. Taj sertifikat je potpuno validan i priznat od strane svih vodećih državnih institucija naše zemlje, mada može da bude korišćen i u nekim zemljama našeg regiona. Svako ko je zainteresovan da pristupi njegovom upisivanju u radni dosije, svakako mora da bude informisan da je od 01.01.2016. procedura izmenjena, tako da je upisivanje sertifikata dozvoljeno isključivo onim osobama koje su prijavljene na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, uzevši u obzir da jedino ona trenutno i ima dužnost da upisuje sertifikate. Stim u vezi, svaki onaj kandidat koji je u trenutku sticanja ovog sertifikata zaposlen, svakako neće biti u mogućnosti da zahteva njegovo upisivanje u radni dosije, ali će zato moći da ga koristi kao dokaz da je u potpunosti sposoban da obavlja ovaj posao. A ti kandidati će moći da zahtevaju upisivanje sertifikata u svoje radne knjižice tek kada se budu prijavili na evidenciju pomenute službe, a pod uslovom, naravno da se ova odredba zakona do tada ne izmeni.

Kada je u pitanju cena, a budući da obuka i kurs za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala sadrže dva segmenta, to i njihovo plaćanje funkcioniše na taj način, a što znači da se pohađanje predavanja mora platiti odvojeno od praktičnog dela. Da ne bi bilo zabune, polaznici moraju da znaju da cenu prakse definiše uvek ona kompanija koja je i zadužena za njenu organizaciju, stim da Akademija Oxford može da obavesti polaznike o ceni samo ukoliko oni imaju želju da praksu pohađaju u onim firmama sa kojima ona već sarađuje. A polaznik će sam da se raspita o ceni, u slučaju da se odluči za drugu opciju koja je ponuđena.

On, takođe mora da zna i da cena koja je navedena za pohađanje predavanja, to jest teorijskog dela, ne uključuje samo individualnu, poluindividualnu, grupnu ili online nastavu, već polaznici od organizatora dobijaju i literaturu, koju će koristiti kada se budu spremali za polaganje završnog ispita. A uz sve pomenuto, u tu cenu je takođe uračunato i samo polaganje tog ispita, kao i izrada kako sertifikata, tako i dodatka sertifikatu.

Dobro je da naglasimo i to da svaki kandidat koji želi da se sertifikuje za ovo zanimanje i koga interesuje kurs i obuka za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala, ali u gradu u kome trenutno živi nema mogućnosti da pristupi pohađanju, budući da mi nemamo u njemu otvorenu poslovnicu, može da se odluči za online kurs u teorijskom delu. Naravno, može i da odabere lično odgovarajuću kompaniju koja se u tom gradu nalazi i u njoj pohađa praktičan deo, a prema navedenim pravilima. Isto tako, naglašavamo da on nema razloga za brigu, budući da ćemo mi polaganje ispita za proveru znanja da organizujemo prema nastavnom programu i to u okviru one poslovnice koja je mestu stanovanja konkretnog kandidata najbliža.

Šta sve obuhvata kurs za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala?

Obično je osoba koja želi da stekne sertifikat za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala zaposlena na specijalizovanom stovarištu, a koje je primarno namenjeno upravo prodaji pomenutih materijala. Samim tim se on i vrlo često nalazi u direktnom kontaktu sa kupcima, pa iz tog razloga obuka i kurs za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala fokus predavanja stavljaju prvenstveno na razvijanje komunikacijskih veština kod svakog pojedinačnog polaznika.

Naši predavači, koji su uz to i vrlo iskusni u obavljanju ne samo svog trenutnog posla, nego imaju iskustvo i u radu na ovim poslovima, će sasvim sigurno nastojati da tačno upute polaznike u najbolji način za komunikaciju sa različitim tipovima potencijalnih kupaca, a kako bi oni što bolje ispunili njihove zahteve i na taj način poboljšali svoj rad, ali i primanja.

Podrazumeva se, kao i kod svih ostalih prodavaca, da neko ko se sertifikuje za prodaju baš građevinskog i ogrevnog materijala, mora u potpunosti da vlada materijom, to jest da poznaje kako osnovne karakteristike tih materijala, tako i da zna koliko oni koštaju, a kako bi mogao da odgovori na različita pitanja kupaca.

Naravno, većina prodavaca u današnje vreme je zadužena i za naplatu, pa se sa tim u vezi i vrlo često iznosi očekivanje, mada nije zahtev, da polaznik poznaje korišćenje fiskalne kase, odnosno da ima makar osnovno znanje rada na računaru. Isto tako, polaznici treba da imaju na umu da iako to ne izučava primarno kurs i obuka za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala, jedan od vrlo čestih zahteva koji se pred zaposlene na ovom radnom mestu stavlja jeste upravo poznavanje nekog stranog jezika, mada naravno može da se dogodi i da njihov potencijalni poslodavac to ne zahteva.

Ipak, kao što smo pomenuli, fokus rada će biti usmeren na razvijanje veština usmenog komuniciranja, jer upravo uspešnost osobe koja se zaposli na ovoj radnoj poziciji i zavisi od toga koliko zna da komunicira sa potencijalnim kupcima.

Isto tako je i održavanje higijene na radnom mestu važno, pa će im u toku predavanja biti ukazano i na to, a biće iznete i neke osnovne smernice o zaštiti, to jest o bezbednosti na radu. A svako ko bude pohađao obuku i kurs za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala, to jest ko bude pratio predavanja, će svakako imati prilike kroz praksu da ih primeni, koju će morati da odradi pre nego što pristupi polaganju završnog ispita, te pre nego što stekne sertifikat za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala. Upravo iz tog razloga sa sigurnošću možemo da tvrdimo da se u potpunosti očekuje da svi polaznici u budućnosti mogu da obavljaju konkretan posao i to na visokom nivou kvaliteta.

Kako je organizovana obuka za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala?

Kurs i obuka za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala podrazumeva dva segmenta, to jest pohađanje predavanja sa jedne strane, a sa druge praktičan deo.

Za praksu je definisano trajanje od ukupno 240 radnih sati, stim da apsolutno svaki pojedinačni polaznik ima pravo da lično izabere firmu u kojoj će da je pohađa, a uslov za to jeste da ona zapošljava osobu koja je zadužena za prodaju građevinskog i ogrevnog materijala, te naravno da želi zainteresovanom polazniku da omogući pohađanje prakse i to u skladu sa pravilima.

A samim tim što organizator ovog kursa ima prilike da sarađuje sa mnogobrojnim firmama koje posluju u okviru različitih sfera, to je i spisak njegovih poslovnih partnera zaista dugačak i na njemu se nalaze i one koje odgovaraju ovim zahtevima. Upravo to znači da polaznik ima mogućnost da izabere neku kompaniju sa tog spiska, kada će dobiti sve garancije kvaliteta prakse od strane Akademije Oxford, ali će mu isto tako biti blagovremeno obezbeđene i relevantne informacije, a koje u svakom slučaju uključuju i informaciju o ceni prakse. Pored te mogućnosti, oni imaju i onu koju podrazumeva da sami pronađu odgovarajuću firmu i da se sa njenim predstavnikom dogovore oko svega što je od važnosti za organizovanje prakse, a prvenstveno se oni moraju dogovoriti oko cene. Isto tako je potrebno da znaju i to da organizator ovog kursa ima obavezu da potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa konkretnom firmom, da bi ti polaznici uopšte bili u prilici da praktičan deo u njoj pohađaju. Zato i jeste neophodno da polaznik lično obezbedi sve informacije koje su za potpisivanje tog ugovora potrebne, a uz to organizator tada ne pruža garancije kvaliteta prakse. Da ne bi bilo neke zabune, naglašavamo da polaznici moraju znati da mi ne garantujemo isključivo zato što ne poznajemo način rada kompanije koju su oni lično odabrali, pa samim tim ne znamo ni na koji način ona organizuje praksu.

Pored praktičnog dela, obuka i kurs za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala takođe podrazumeva i da svaki pojedinačni polaznik treba da pohađa predavanja. A tu se njemu isto nude brojne mogućnosti, uzevši u obzir da se organizuju predavanja koja polaznici prate u grupi, odnosno ona koja mogu da prate samostalno, to jest u okviru individualne nastave, ali je u ponudi i nastava u paru, to jest ona koja je poznata kao poluindividualna. Isto tako, mi organizujemo i onu obuku koja se odnosi na učenje na daljinu, odnosno preko interneta. Neko ko je zainteresovan baš za taj način pohađanja predavanja mora imati na umu da je dužan da obezbedi njihovo nesmetano odvijanje, a što će učiniti ukoliko je njegov računar sa internetom spojen preko stabilne konekcije.

Svaka od pomenutih vrsta nastave, izuzev one koju polaznik želi da pohađa u grupi, podrazumeva isti princip organizovanja, a to znači da svaki pojedinačni polaznik treba sa koordinatorom za nastavu, to jest sa profesorom da dogovori na prvom mestu datum kada će konkretni kurs i obuka za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala da počne, a zatim i termine u kojima će se nastava odvijati, te se isto tako očekuje i da se oni dogovore oko tačne dinamike odvijanja tog tipa obuke.

Sa druge strane je grupna nastava, a koja se organizuje na sasvim drugačiji način, budući da tu i termine i dinamiku mora da odredi isključivo organizator, a da svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju prihvata obavezu da se sa njima uskladi. Bitno je naglasiti i to da grupni kurs i obuka za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala ne može da bude organizovan u svakoj poslovnici, već samo u onoj u kojoj postoji dovoljan broj zainteresovanih, budući da je za formiranje jedne grupe potrebno najmanje četiri prijavljene osobe, jer u njima može da bude od četvoro do osmoro ljudi. A kako su termini u ovom slučaju unapred definisani, to se i vrlo retko može dogoditi da koordinator za nastavu odluči da dozvoli promenu termina. Naime, ako se desi da baš svaki pojedinačni polaznik navede da mu unapred određeni termini ne odgovaraju, te zahteva zvanično promenu termina, koordinator za nastavu ima pravo da taj zahtev odbije, ukoliko bude bio potpuno uveren da će ona imati negativan uticaj na ostale kurseve koji se u okviru konkretne poslovnice sprovode.

Ko može da pohaša kurs za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala?

Svako ko je državljanin republike srbije au sto je punoletan ima pravo da se prijavi za pohađanje ove obuke međutim postoji još jedan vrlo važan uslov koji mora da ispuni svako koga zanima kurs i obuka a on se odnosi na nivo obrazovanja koji je prethodno stečeno zapravo od svakog prijavljenog se zahteva da poseduje relevantan dokaz da je pre toga imao prilike makar da završi osnovnu školu jer je to ujedno i najniži nivo obrazovanja koji se od prijavljenih polaznika očekuje.

Koliko traje obuka?

Obuka i kurs za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala koji Akademija Oxford organizuje prema svetski priznatim standardima u oblasti obrazovanja odraslih, podrazumeva ukupno trajanje od 3 meseca. Isto tako se navodi i da svaki pojedinačni polazniku u pomenutom periodu ima obavezu kako da prati predavanja, tako isto i da pohađa praksu, stim da je jasno definisano da praksa mora da traje ukupno 240 radnih sati.

A u slučaju da se dogodi da neko želi da obuku pohađa kraće, njemu se nudi mogućnost da u potpunosti ispoštuje dinamiku koja je u toj situaciji određena za pohađanje prakse, a to znači da svaki polaznik koji je zainteresovan treba da osam sati dnevno i to u periodu jedne radne nedelje, to jest od ponedeljka do petka, prisustvuje praktičnom delu, pa će tada kurs i obuka za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala da traje ukupno 2 meseca.

Koliko košta kurs i obuka za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala?

Prvo moramo da navedemo da se za oba dela koja uključuje obuka i kurs za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala mora izvršiti odvojeno plaćanje, a u skladu sa važećim cenovnikom.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Mesto i vreme održavanja kursa za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala

Sa jedne strane nastava se odvija u brojnim poslovnicama Akademije Oxford, a sa druge u kompanijama koje zapošljavaju prodavce građevinskog i ogrevnog materijala.

Stvar je u tome da obuka i kurs za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala predviđaju za svakog pojedinačnog polaznika pohađanje predavanja, ali isto tako i pohađanje prakse. Iz tog razloga smo i naveli da se oba pomenuta dela odvijaju na dva mesta, međutim svaki pojedinačni polaznik treba da bude informisan da on ima mogućnost izbora i to kako tipa predavanja koji želi da pohađa, tako isto i firme u kojoj će da odradi predviđenih 240 radnih sati prakse.

Organizator nudi mogućnost svakom pojedinačnom polazniku da predavanja pohađa individualno, odnosno u paru, a kada je reč o poluindividualnoj nastavi, ali on može da se odluči i za rad u grupama, te za obuku koja se odvija preko interneta. A svi pomenuti tipovi nastave, uz izuzetak online, se odvijaju isključivo u odabranoj poslovnici organizatora. Ukoliko neko bude izrazio želju da prati predavanja preko interneta, moraće i da se pobrine da računar preko koga će nastavu pratiti ima stabilnu internet vezu, uzevši u obzir da se to smatra primarnim uslovom za pohađanje ovakve vrste kursa. Isto tako je dobro i da polaznici budu informisani da se sve vrste nastave, osim one koja podrazumeva rad u grupama organizuju tako da polaznici biraju dinamiku i termine u kojima će pratiti predavanja, ali isto tako sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice i predavačem oni dogovaraju datum njenog početka.

Grupna nastava nema toliko fleksibilnosti, uzevši u obzir da tada i termine i dinamiku mora da odredi isključivo organizator, stim da grupni kurs i obuka za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala mogu da budu organizovani tek kada se ispune zahtevi za oformljene grupe u toj poslovnici. A da bi jedna grupa mogla uopšte da bude formirana, neophodno je da se tu prijavi najmanje četiri osobe, budući da u grupama može biti najmanje toliko polaznika, a da ih je najviše osmoro.

Praksu polaznik isključivo može da pohađa u kompaniji koja zvanično zapošljava prodavca građevinskog i ogrevnog materijala, te se smatra i kompetentnom da praksu organizuje. Naravno, isključivo od polaznika i zavisi gde će da je pohađa, budući da on bira, i to između onih kompanija sa kojima organizator ima saradnju i onih sa kojima je još uvek nije uspostavio. Ali, da bi on mogao da odradi praktičnu nastavu upravo u onoj kompaniji sa kojom Akademija Oxford nije sarađivala pre toga, zahteva se da ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji svakako bude potpisan. Samo zato i jeste vrlo važno da taj polaznik obezbedi sve potrebne podatke koji se odnose na odabranu firmu, a koje treba i da dostavi ovlašćenom licu organizatora, koje i priprema pomenuti ugovor, te nastoji da ga što pre potpiše sa predstavnikom određene firme, kako bi tom polazniku bila pružena prilika da počne da pohađa praksu i to prema unapred definisanim uslovima. Inače, polaznik je obavezan da sve te uslove dogovori sa predstavnikom odabrane kompanije, a takođe se podrazumeva da će on tada potražiti i informacije vezane za cenu, na koju organizator nema zaista nikakvog uticaja, pa čak ne poseduje ni informacije o tome koliko praksa tada može da košta, budući da nije postojala međusobna saradnja pre toga. Organizator svim tim polaznicima neće dati garancije za kvalitet nastave, ali će ih svakako u slučaju da oni odaberu da praksu koju uključuje obuka i kurs za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala odrade kod njegovih poslovnih partnera i to samo zato što je u potpunosti siguran da će ona biti sprovedena kvalitetno, jer je sa konkretnom firmom i pre toga sarađivao. Isto tako će upravo organizator tim polaznicima da prosledi sve informacije koje su vezane za cenu prakse, ali i sve ostalo što je bitno za njeno nesmetano pohađanje.

Dodatne napomene:

 • zainteresovani polaznici se prijavljuju u radno vreme jedne od poslovnica cele godine, a prijavu mogu da izvrše i preko mejla ili broja telefona jedne od njih
 • svi prijavljeni su obavezni da lično budu prisutni u trenutku upisa, kao i da dostave svu zahtevanu dokumentaciju, odnosno da pristupe potpisivanju ugovora sa organizatorom
 • kurs i obuka za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala uključuje pohađanje predavanja, odnosno 240 radnih sati prakse, a oba pomenuta dela se moraju platiti odvojeno jedan od drugog
 • na cenu prakse utiče samo odabir svakog pojedinačnog polaznika, uzevši u obzir da nju i kreira upravo ona firma koja je i organizuje
 • izrada do sertifikata i dodatka sertifikatu, zatim polaganje ispita za proveru znanja, kao i literatura koja se koristi prilikom pripreme tog ispita, odnosno pohađanje grupne, online, individualne ili poluindividualne nastave je sve uračunato u cenu za teorijski deo ovog kursa
 • predviđeno je da svaki polaznik plaćanje vrši direktno u jednoj od poslovnica, to jest ili u onoj u kojoj pohađa predavanja ili u kojoj se upisuje, a prema odredbama potpisanog ugovora i to u skladu sa aktuelnim cenovnikom
 • očekuje se da osobe koje su zainteresovane samo za polaganje završnog ispita izvrše prijavu i dostave svu zahtevanu dokumentaciju, u kojoj mora da postoji i relevantan dokaz o odrađenoj praksi, to jest dokaz da je stekao iskustvo na ovoj radnoj poziciji

Cena kursa i obuke za prodavca građevinskog i ogrevnog materijala je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za prodavce građevinskog i ogrevnog materijala


Literatura za prodavce građevinskog i ogrevnog materijala

Priručnik - Skripta - Knjiga za prodavce građevinskog i ogrevnog materijala - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje