Kurs za prodavca metalne i električne robe

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: vrstama, karakteristikama i elementima metalne i električne robe koja se prodaje.

Opšte informacije

Cena: 18,000 RSD | Trajanje kursa: 120 radnih sati

Prema jasno definisanom nastavnom programu se, u toku cele kalendarske godine i to u mnogobrojnim poslovnicama Akademije Oxford organizuje obuka i kurs za prodavca metalne i električne robe, koji mogu da pohađaju svi punoletni kandidati. Uz to je potrebno da budu i državljani Republike Srbije, a koji moraju pre toga da završe najmanje osnovnu školu.

Mogućnost da se prijave, svi zainteresovani imaju na nekoliko načina, tako da osim što mogu da lično dođu u jednu od poslovnica organizatora i izvrše prijavljivanje, oni takođe mogu to da učine i preko telefona jedne od poslovnica, ali i da na zvaničan mejl organizatora pošalju sve bitne informacije. A pod tim informacijama se ne smatraju samo ime, prezime i datum rođenja, već se od zainteresovanih polaznika zahteva i da navedu, naravno informacije za kontakt, kao i podatak u kojoj tačno od mnogobrojnih poslovnica organizatora oni žele nastavu da pohađaju, to jest u kojoj žele da se upišu.

Što se samog upisivanja tiče, polaznici moraju tada da potpišu ugovor sa Akademijom Oxford tada, pa se zato i zahteva da oni lično prisustvuju, te da po donesu i lični dokument, a pomoću koga će da pristupe identifikaciji. Osim lične karte, oni identifikaciju mogu da izvrše i uz pomoć pasoša ili vozačke dozvole koji su validni, te ako poseduju biometrijski lični dokument u kome se nalazi i čip, oni su dužni da tom prilikom imaju očitan konkretan dokument. A u obavezno dokumentaciju, koju mora svaki prijavljeni polaznik u trenutku upisa da dostavi, spada svakako izvod iz matične knjige rođenih, kao i uverenje o državljanstvu, koje ne sme da bude starije od 6 meseci, zatim svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma završene srednje škole, stim što je navedeno da kandidat ima obavezu da dostavi fotokopije svih pomenutih dokumenata. On bi trebalo, u trenutku upisa i da ovlašćenom licu u konkretnoj poslovnici organizatora naglasi za koju vrstu nastave je zainteresovan u okviru teorijskog dela, odnosno u kojoj tačno kompaniji želi da pohađa praksu.Uzevši u obzir da kurs i obuka za prodavca metalne i električne robe predviđa pohađanje oba segmenta, to kod teorijskog dela polaznici vrše odabir između nastave u grupi, individualne i poluindividualne, te online obuke, a od njihovih interesovanja i zahteva će, svakako zavisiti za koju tačno vrstu od svih pomenutih će se odlučiti. Ukoliko im ne smeta da organizator definiše termine i dinamiku, onda se mogu opredeliti za rad u grupama, stim da moraju znati da u tom slučaju nastavi prisustvuje od četvoro do osmoro polaznika u isto vreme, te da ta vrsta kursa počinje tek kada se u odabranoj poslovnici prijavi dovoljan broj polaznika. Zapravo je u ovom slučaju neophodno da se konkretna grupa oformi, a što znači da se mora prijaviti najmanje četiri osobe.

Individualna i poluindividualna nastava, kao i obuka i kurs za prodavca metalne i električne robe koji se odvija preko interneta, podrazumevaju sasvim drugačiji način organizovanja, tako da svaki pojedinačni polaznik u ovom slučaju ima mogućnost da definiše tačan datum početka kursa, odnosno termine u kojima želi da pohađa nastavu, kao i da naglasi kojom dinamikom bi mu odgovaralo da se predavanja odvijaju. Podrazumeva se i to da neko ko bude odabrao obuku preko interneta, svakako mora da poseduje računar, ali se zahteva da on bude spojen preko stabilne konekcije sa internetom, kako ne bi došlo do bilo kakvog ometanja predavanja.

Kada je u u pitanju drugi segment, svaki pojedinačni polaznik ima pravo da odabere u kojoj kompaniji će da odradi 120 radnih sati prakse, a koliko predviđa kurs i obuka za prodavca metalne i električne robe. Zapravo je reč o tome, da on mora da odabere onu kompaniju koja ima mogućnost da praksu organizuje, jer zapošljava prodavca metalne i električne robe, ali on može da odabere neku kompaniju sa kojom organizator nije sklopio ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji ili da se odluči za neku sa kojom je on to učinio. Ako bude odabrao prvu ponuđenu varijantu, moraće sasvim sam da se pobrine za sve što je bitno za organizovanje prakse, to jest da se sa predstavnikom te firme dogovori o detaljima, ali i da definiše cenu. Od tog polaznika se zahteva i da nama omogući pristup svim bitnim informacijama vezanim za određenu kompaniju, uzevši u obzir da je primaran zahtev za sprovođenje prakse na ovaj način, upravo potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji. Tačnije, tek pošto mi budemo to učinili, polaznici će moći da pohađaju praksu onako kako se dogovore sa ovlašćenim licem te firme. Ali, svaki polaznik ko se bude odlučio za drugu varijantu koju smo ponudili, to jest da praksu pohađa kod poslovnih partnera organizatora, će dobiti apsolutno sve informacije, pa čak i one koje se tiču cene. Vrlo je važno da naglasimo i to da polaznici koji praksu žele da pohađaju kod poslovnih partnera organizatora ovog kursa dobijaju i garanciju da će ona biti odrađena u skladu sa pravilima, ali ako budu odabrali da to učine u nekoj kompaniji sa kojom bismo mi tada prvi put sarađivali, onda im ne možemo dati garanciju kvaliteta prakse.Svako ko bude odradio 300 radnih sate prakse će steći uslov da izađe na polaganje ispita za proveru znanja, a na kome se nalazi 15 pitanja ukupno. Budući da je taj ispit sastavljen od dva dela, to znači da svaki kandidat mora da pruži odgovor na 12 pitanja u pisanoj formi, te da na ukupno 3 pitanja odgovori na usmenom delu.

Pošto sa uspehom bude položio ovaj ispit, kandidat će postati i vlasnik sertifikata za prodavca metalne i električne robe, a njega će moći da koristi kad god je to potrebno, jer je u pitanju zakonski, odnosno pravno važeći dokument. Taj kandidat može da upiše pomenuti dokument i u svoju radni dosije, ali pod uslovom da je zvanično prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Inače, ova promena je od 01. januara 2016. godine uvedena kao pravilo, budući da samo ta služba i može od tada da izvrši upisivanje sertifikata, a ona to čini na prvom mestu elektronski, a zatim samo za nezaposlena lice, tačnije za one kandidate koji su prijavljeni na njenu evidenciju. A svi ostali kandidati koji postanu vlasnici konkretnog sertifikata, mogu da ga primenjuju u svakoj situaciji kao dokaz kvalifikovanosti, te ga upisuju tek kada se budu ponovo prijavili na evidenciju NSZ - a.

Što se tiče dokumenata, od svakog ko pohađa ovu obuku u organizaciji Akademije Oxford se očekuje dostavljanje obavezne dokumentacije, ugovora koji je sa nama potpisan i potvrde da je uspešno savladana obuka i kurs za prodavca metalne i električne robe, odnosno da je odrađena praksa u predviđenom trajanju. A ovo se zahteva da bi mogao uopšte da bude izrađen sertifikat, stim da se ta dokumentacija razlikuje ukoliko se neko samo prijavljuju za polaganje završnog ispita, ali ne pohađa pomenuti kurs kod nas. U tom slučaju, kandidat treba da dostavi takođe svu obaveznu dokumentaciju, a potom i dokaz da je pohađao obuku, ali bez ugovora sa nama. Podrazumeva se da će on pre polaganja završnog ispita i da se prijavi, to jest da plati nadoknadu, te da i za jedne i za druge kandidate važi pravilo da se moraju pomenutoj dokumentaciji dodati i test za polaganje ispita za proveru znanja, kao i zapisnik sa tog polaganja.


Bitno je da naglasimo i to da se ovi ispiti organizuju u skladu sa važećim programa i to u celoj zemlji, to jest u svakom gradu u kome organizator ima otvorene poslovnice. Međutim, za sve one kandidate u čijem mestu stanovanja ne postoji naša poslovnica, pomenuti ispit se organizuje u onoj koja se nalazi u gradu najbližem njemu. A kandidat u tom slučaju treba samo da odradi praktičan deo prema prethodno opisanim pravilima, te za teorijski može da se odluči za obuku online.

Cena koju predviđa obuka i kurs za prodavca metalne i električne robe je sačinjena iz dva dela i svaki pojedinačni polaznik plaća odvojeno pohađanje predavanja, a odvojeno praktičan deo. U sklopu cene koja je navedena za pohađanje predavanja se uračunava prva praćenje individualne, online, poluindividualne ili grupne nastave, a potom i literatura koju svaki pojedinačni polaznik treba da koristi prilikom pripremanja za polaganje završnog ispita. A uračunata je i nadoknada za polaganje tog ispita, te isto tako i izrada i to ne samo sertifikata, nego i dodatka sertifikatu. Sa druge strane, cena prakse zavisi od kompanije koju svaki pojedinačni polaznik odabere, budući da je ona i formira.

Šta obuhvata kurs za prodavca metalne i električne robe?

Iako se primarno očekuje od nekoga ko je kvalifikovan za prodavca metalne i električne robe da, naravno bude upoznat u potpunosti sa asortimanom koji treba da prezentuje kupcima, svakako je dobro da ta osoba poznaje i rad na računaru, odnosno da je upoznata sa korišćenjem nekog stranog jezika, a na prvom mestu se tu misli na engleski.

Predavanja koja obuhvata obuka i kurs za prodavca metalne i električne robe se fokusiraju na sve one segmente koji su vezani za obavljanje ovog posla, a što znači da će predavači posebno naglasiti svim polaznicima da treba da budu u potpunosti upoznati na prvom mestu sa karakteristikama različitih proizvoda koje treba da prodaju, ali isto tako moraju da budu neprekidno u toku i sa svim novinama koje se u ovoj oblasti, možda i češće nego u mnogim drugim javljaju. Takođe, očekuje se da svaki pojedinačni polaznik koji je zainteresovan da stekne sertifikat za prodavca metalne i električne robe ima i izuzetno razvijene pregovaračke sposobnosti, odnosno da je njegova komunikacija na visokom nivou, uzevši u obzir da bi on trebalo da stupa u svakodnevne interakcije sa kupcima različitog karaktera, navika, starosti i imovinskog statusa. Upravo zato ste i poseban akcenat za vreme trajanja predavanja stavlja na razvoj komunikacijskih sposobnosti svakog pojedinačnog polaznika, koje će predavači i da upoznaju sa određenim profilima kupaca i samim tim im jasno daju do znanja na koji način treba da im priđu, a kako bi što više proizvoda iz konkretnog asortimana prodali.

Takođe se podrazumeva i to da kurs i obuka za prodavca metalne i električne robe predviđa upoznavanje polaznika sa svim onim detaljima na koje oni svakako moraju da obrate pažnju kada neki proizvod prezentuju, tako da će im biti znatno olakšano da se sa njim, odnosno njegovim karakteristikama upoznaju, jer će profesori nastojati da im objasne koje su to karakteristike koje većina potencijalnih kupaca zahteva da čuje od prodavaca.

U većini slučajeva, osoba koja je zaposlena na ovom radnom mestu ima dodira i sa novcem, pa je poželjno i da savlada znanje rada na računaru, odnosno na fiskalnoj kasi, a o čemu će takođe da bude reči prilikom trajanja predavanja. A uz sve što je prethodno navedeno, obuka i kurs za prodavca metalne i električne robe obuhvata i upoznavanje svakog pojedinačnog polaznika sa principom razvrstavanja proizvoda koje on treba da proda, a zatim i sa načinom njegovog izlaganja i apsolutno svim ostalim segmentima koji spadaju u domen ovog radnog mesta.

Kako je organizovana obuka za prodavca metalne i električne robe?

Nastava koju predviđa obuka i kors za prodavca metalne i električne robe se odvija u dva dela, tako da svaki pojedinačni polaznik pohađa praktični deo, odnosno ima obavezu da prati predavanja u okviru odabrane vrste nastave.

Kada je reč o praksi, svaki polaznik će lično da odabere firmu u kojoj želi da je odradi, a uz uslov da ona zapošljava nekoga na radnom mestu prodavca metalne i električne robe, odnosno da je ovlašćena za organizovanje prakse. Uzevši u obzir da je organizator ovog kursa imao prilike da ostvari saradnju sa mnogobrojnim kompanijama koje u konkretnoj oblasti posluju, to se na listi njegovih poslovnih partnera nalazi veliki broj firmi u kojima svaki polaznik ima pravo da pohađa praksu, a tada je on pošteđen mnogih obaveza koje bi imao ako želi da samostalno odabere neku kompaniju. Stvar je u tome da polaznik koji odluči da praksu, koja mora da traje 120 radnih sati, pohađa kod naših poslovnih partnera, on dobija sve relevantne informacije od strane organizatora, ali isto tako ima i potpune garancije da će praksa da bude određena prema važećim pravilima. Ipak, njemu je dopušteno i da sam odabere neku drugu kompaniju za koju je siguran da je kompetentna za organizovanje prakse, ali u tom slučaju ima dvostruku obavezu. Pod tim se misli na činjenicu da on prvo mora da se dogovori o svim detaljima sa ovlašćenim predstavnikom u toj kompaniji, a posle toga mora i da nama, to jest ovlašćenom licu konkretne poslovnice dostavi podatke koji moraju da budu uneseni u ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, jer je to primaran uslov da on praksu može i da pohađa. Podrazumeva se da mi ne možemo da damo nikakve garancije da će praksa u tom slučaju da bude sprovedena prema pravilima, pošto ne poznajemo način organizovanja prakse u konkretnoj kompaniji, to jest ne znamo na koji način ona uopšte posluje.

Polaznici će, osim praktičnog dela, a prema važećim pravilima morati da pohađaju i predavanja, jer i njih kurs i obuka za prodavca metalne i električne robe uključuje. A i tu oni imaju mogućnost izbora, uzevši u obzir da se teorijski deo organizuje kako prema pravilima individualne, to jest grupne i poluindividualne, tako i u skladu sa smernicama koje navodi kurs online. Naravno, samo od zahteva polaznika i zavisi za koju vrstu nastave će on da se odluči, ali mora da zna da se sve one organizuju u našim poslovnicama izuzev online obuke, koju će polaznik da prati od svoje kuće i to preko računara. Međutim, da bi mu i bilo omogućeno to, on mora da obezbedi i stabilnu vezu sa internetom. Ovaj tip nastave podrazumeva potpuno istu organizaciju kao i individualna obuka i kurs za prodavca metalne i električne robe, to jest poluindividualna nastava. A to, zapravo znači da će polaznik imati prilike da definiše detalje sa ovlašćenim licem u našoj poslovnici, to jest sa nadležnim profesorom se dogovora kako oko datuma početka, isto tako i oko dinamike, odnosno oni usaglašavaju i termine.

Za grupnu nastavu je karakteristično potpuno drugačije organizovanje od pomenutog, uzevši u obzir da se od polaznika u toj situaciji očekuje da se pridržava definisanih termina i dinamike, jer njih u ovom slučaju određuje isključivo organizator. Samim tim što u jednoj grupi može da bude prisutno od 4 do 8 polaznika, to znači da ovaj tip nastave počinje nakon što se konkretna grupa oformi u jednoj od naših poslovnica, to jest tek pošto se u njoj prijavi najmanje četiri polaznika koji žele da pohađaju baš tu vrstu nastave. Ovde se uglavnom ne pribegava promeni termina, ali ako baš postoji zahtev od strane svih polaznika u jednoj grupi, koordinator za nastavu možda i može da dozvoli da se ta promena izvrši, ali se to sasvim sigurno ne može svrstati u redovnu i rado primenjivanu praksu.

Ko može da pohađa kurs za prodavca metalne i električne robe?

Da bi bilo kome bilo dopušteno da pohađa kurs i obuku za prodavca metalne i električne robe on mora da ispuni osnovne uslove, a pod tim se misli prvo na činjenicu da taj polaznik mora da bude punoletan, te zatim da ima najmanje osnovnu školu završenu pre toga. Isto tako je vrlo važno i da prijavljeni polaznici budu državljani naše zemlje, te se zato i od njih zahtevaju dokazi o ispunjenju svih navedenih uslova.

A to znači da oni u trenutku upisa moraju da dostave kako fotokopiju svedočanstva osnovne škole, to jest diplome srednje škole, a što zavisi od nivoa obrazovanja koji su stekli. Ali, isto tako moraju da se i identifikaciju uz pomoć validnog ličnog dokumenta, odnosno da prilože kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, te da prilikom upisivanja svakako dostave i fotokopiju uverenja o državljanstvu i to uz uslov da konkretan dokument ne bude stariji od 6 meseci.

Koliko traje obuka za prodavca metalne i električne robe?

Obuka i kurs za prodavca metalne i električne robe podrazumeva 120 radnih sati prakse, odnosno pohađanje teorijskog dela, te je zvaničnim nastavnim programom određeno da ona traje ukupno tri meseca.

Pored toga, svako ko je zainteresovan može i da praksu pohađa na drugačiji način, to jest prema drugačijoj dinamici i tada će kurs i obuka za prodavca metalne i električne robe da traje svega dva meseca. Od polaznika koji su zainteresovani za to, se očekuje da ispoštuju pravilo koje podrazumeva osmočasovno pohađanje prakse i to svakog dana u toku jedne radne nedelje, a u periodu od dva meseca. A to znači da konkretan polaznik treba da odradi ukupno 40 radnih sati praktičnog dela, da bi mogao i pomenuti kurs da završi u u kraćem periodu od predviđenog.

Koliko košta kurs za prodavca metalne i električne robe?

Dva segmenta koja podrazumeva kurs i obuka za prodavca metalne i električne robe se moraju platiti odvojeno, tako da svaki pojedinačni polaznik sa jedne strane plaća pohađanje predavanja, a sa druge praksu.

Polaznici samostalno dogovaraju cenu ukoliko oni lično odaberu neku firmu u kojoj žele da praksu pohađaju.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs i obuka za prodavca metalne i električne robe?

Sa jedne strane, obuka i kurs za prodavca metalne i električne robe se odvijaju u svim poslovnicama Akademije Oxford i to prema planu i programu koji ova institucija jasno definiše, a sa druge u firmama koje zapošljavaju prodavce metalne i električne robe i koje su u potpunosti kompetentne, ali i spremne da organizuju praktični deo.

Da pojasnimo, nastavni plan i program podrazumeva da je svaki polaznik u obavezi da pohađa predavanja, ali isto tako i praksu, stim da je potpuno jasno određeno da on mora praksu da pohađa u onim firmama koje zadovoljavaju uslove, tačnije u onima koje zapošljavaju osobe na ovoj radnoj poziciji, a određeno je i da praksa mora trajati ukupno 120 radnih sati.

Međutim, ono što je olakšica za polaznike jeste što oni mogu sami da izaberu u kojoj tačno firmi će da pohađaju praksu. A osim što imaju mogućnost da to učine u onima sa kojima Akademija Oxford nije sarađivala, oni isto tako mogu i da se odluče za bilo koju kompaniju koja se zvanično nalazi na spisku poslovnih partnera ove institucije. Ako se za tu varijantu budu odlučili, trebalo bi da znaju da će od organizatora da dobiju sve bitne informacije koje se odnose na pohađanje prakse, tako da će im sasvim jasno biti i koliko ona košta, uzevši u obzir da se oba dela koja obuhvata obuka i kurs za prodavca metalne i električne robe odvojeno i plaćaju. Ovde ne važi samo to, već organizator tim polaznicima daje i sve potrebne garancije za kvalitet prakse, a što neće da učini ukoliko on bude odabrao da praksu pohađa u nekoj firmi sa kojom ona nije pre toga potpisala ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Da ne bude zabune, jedini razlog zbog čega se ne daje garancija u toj situaciji treba vezati za činjenicu da organizator ne poznaje princip poslovanja konkretne firme, to jest da ne zna kako ona sprovodi praktičan deo, tako da logično, nije ni u mogućnosti da garantuje da će nastava biti maksimalno kvalitetna, kao što može da učini u prvom navedenom slučaju. Ali, obaveze koje polaznik ima ako se odluči za tu varijantu svakako ovde ne prestaju, uzevši u obzir da se od njega zahteva, sa jedne strane da dogovori sve detalje koji su vezani kako za cenu, tako i za princip organizovanja nastave, što čini sa predstavnikom odabrane firme, a sa druge strane mora da ovlašćenom licu naše poslovnice dostavi relevantne informacije, kako bi on bio u mogućnosti da pripremi ugovor o saradnji. Naime, zahteva se prvo da organizator i firma koju pojedinačni polaznik odabere potpišu pomenuti ugovor, pa tek onda da počne praksa, a prema dogovoru koji je polaznik imao sa predstavnikom te firme.

Ne samo da je svako ko pohađa kurs i obuku za prodavca metalne i električne robe obavezan da odradi praksu u navedenom trajanju, već je neophodno i da prati predavanja. Ona se organizuju širom Srbije, to jest u svim dostupnim poslovnicama Akademije Oxford, stim da svaki pojedinačni polaznik može lično da odabere da li će da prati nastavu individualno, u paru, to jest poluindividualno ili mu više odgovara da predavanjima prisustvuje putem interneta, te isto tako on može da se odluči i za nastavu u grupi, a u kojima može biti u isto vreme od četvoro do osmoro polaznika. Ovaj vid nastave se jedini organizuje na drugačiji način, uzevši u obzir da polaznici koji odaberu da tako pohađaju obuku moraju da prihvate one termine koje određuje organizator, ali on isto tako jasno navodi i tačnu dinamiku po kojoj će obuka i kurs za prodavca metalne i električne robe da se sprovede. Datum početka grupne obuke zavisi samo od broja polaznika koji se u toj poslovnici budu prijavili, te je neophodno da ih bude minimum četvoro, a kako bi grupa u njoj mogla da bude formirana.

Ne samo grupna, već i individualna, odnosno poluindividualna nastava se svakako organizuju u našim poslovnicama, dok je jedino obuka online drugačija u tom smislu što polaznik nju prati preko sopstvenog računara, to jest interneta, a on mora da poseduje i stabilnu internet vezu da bi mogao da pohađa predavanja na ovaj način, uzevši u obzir da je to primaran uslov za njeno kvalitetno održavanje.

Inače, individualna nastava se održava potpuno isto kao i nastava online, te poluindividualna, osim što se razlikuje broj prisutnih polaznika, ali je princip takav da oni navode predavaču koji termini im odgovaraju, odnosno kog datuma žele da konkretna obuka i kurs za prodavca metalne i električne robe koji su odabrali počne, ali isto tako definišu zajedno i dinamiku prema kojoj će predavanja da budu organizovana.

Dodatne napomene:

 • oni kandidati koji žele samo da steknu sertifikat za prodavca metalne i električne robe mogu da se prijave za polaganje završnog ispita, a u slučaju da zadovoljavaju sve zahteve, te je vrlo važno je da dostave potrebnu dokumentaciju, a u kojoj svakako mora da bude i dokaz o obavljanju stručne prakse u trajanju od 120 radnih sati ili potvrda o radnom iskustvu izdata od strane kompanije u kojoj je on bio zaposlen
 • svaka punoletna osoba koja je državljanin Republike Srbije, odnosno koja je pre toga najmanje završila osnovnu školu, a zanima je kurs i obuka za prodavca metalne i električne robe može da se prijavi svakog dana u radno vreme jedne od poslovnica Akademije Oxford, odnosno može da prijavu izvrši preko mejla ili broja telefona
 • obavezan je svaki prijavljeni polaznik da prisustvuje lično upisivanju i da dostavi svu zahtevanu dokumentaciju, jer se tada potpisuje ugovor sa organizatorom
 • plaćanja koja su navedena u tom ugovoru polaznik vrši u okviru konkretne poslovnice u kojoj se upisuje, to jest u onoj u kojoj pohađa predavanja, a u skladu sa važećim cenovnikom
 • oba dela koja predviđa obuka i kurs za prodavca metalne i električne robe se plaćaju potpuno odvojeno
 • kompanija koja praksu organizuje je zadužena za formiranje njene cene
 • literaturu obezbeđuje organizator ovog kursa i to u okviru regularne cene za teorijski deo nastave, u koju je uračunato i polaganje ispita za proveru znanja, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu

Cena kursa i obuke za prodavca metalne i elektricne robe je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za prodavce metalne i električne robe


Literatura za prodavce metalne i električne robe

Priručnik - Skripta - Knjiga za Prodavce Metalne i Električne Robe - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje