Kurs i obuka za računovođu

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: teoretskim znanjima i veštinama iz prakse; primenom računovodstva; pravilnicima i zakonskim propisima; sastavljanjem bilansa i računovodstvenih izveštaja.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 50 časova

Koliko je računovođa bitan za jednu firmu jasno govori i podatak da gotovo svaka kompanija koja drži do visokog kvaliteta poslovanja ima zaposlenog i računovođu, ali vrlo često i čitav sektor računovodstva, u kome pored ostalih rade i oni. Zapravo se smatra da je računovodstvo oslonac svake kompanije, a nevezano za to čime se ona bavi i da li spada u red srednjih, manjih ili većih preduzeća.

Upravo zato što osoba koja je zaposlena na radnoj poziciji računovođe treba da poseduje osnovno znanje o vođenju poslovnih knjiga, kao i o izradi finansijskih izveštaja za pravna lica, te bi trebalo i da je upoznata sa svim segmentima koji podrazumevaju izradu finansijskih izveštaja, kurs i obuka za računovođu koji se organizuju od strane Akademije Oxford su naročito dobro posećeni.

Osnovni uslov koji polaznik zainteresovan za sticanje ovog zvanja treba da ispuni se odnosi na prvom mestu na završenu srednju školu i to je poželjno da bude gimnazija društveno - jezičkog smera, mada je moguće da ovaj kurs pohađaju i polaznici sa završenom bilo kojom srednjom školom, a koji imaju interesovanje da se bave ovim poslom.Vrlo je važno naglasiti da osoba koja je zaposlena na poslovima računovođe treba da poseduje optimalno znanje korišćenja računara, ali bi trebalo i da ima znanje makar jednog stranog jezika i to najpre engleskog. U slučaju da imate želju da pohađate kurs i obuku za računovođu, ali ne posedujete ova znanja, u prilici smo da vam ponudimo i da pohađate specijalizovane kurseve kako engleskog i drugih stranih jezika, tako i one koji su namenjeni usavršavanju rada na računaru.

Ova obuka se odvija u svim našim poslovnicama i to prema jasno utvrđenom planu, stim da se prijavljivanje može izvršiti direktno u našim poslovnicama i to u toku cele kalendarske godine, a u njihovo radno vreme. Ukoliko vam, ipak takav način prijavljivanja iz bilo kog razloga ne odgovara, nudimo vam i mogućnost da odabranu poslovnicu kontaktirate telefonski i da se na taj način prijavite. Isto tako, imate priliku da svoje podatke pošaljete na zvaničan mejl organizatora ove obuke i upravo da na taj način izvršite prijavljivanje za pohađanje kursa.

Moramo da naglasimo i to da po završetku pohađanja pomenute obuke, a nakon polaganja završnog ispita, polaznici stiču sertifikat koji se u skladu sa zakonom upisuje u njihovu radni dosije.

Polaznik je u obavezi da prilikom upisa potpiše ugovor sa organizatorom obuke, stim da je potrebno da tom prilikom ima uz sebe i relevantan lični dokument sa fotografijom. A u slučaju da je lična karta, odnosno pasoš ili, pak vozačka dozvola putem koje želi da bude izvršena identifikacija, čipovana taj polaznik je u obavezi da priloži i očitan lični dokument koji je poneo.Šta podrazumeva obuka i kurs za računovođu?

Nastavni plan i program po kome se sprovodi ovaj kurs je u potpunosti usklađen sa trendovima koji su na globalnom nivou prisutni u računovodstvenim poslovima. Tako da će polaznici proći i kroz teorijski, ali i kroz praktičan deo i na taj način usavršiti svoje znanje, a koje će vrlo brzo po završetku pohađanja ove obuke moći da primenjuju u praksi i to na najbolji mogući način.

Osnovni cilj koji obuka i kurs za računovođu imaju pred sobom jeste da se svaki polaznik u potpunosti osposobi da samostalno obavlja ove poslove, tako da će oni moći na najbolji mogući način da odgovore na sve izazove koji ih u ovom interesantnom poslu očekuju. Ipak, moramo da naglasimo da se od polaznika koji žele da steknu sertifikat, odnosno da pohađaju ovu obuku očekuje da imaju odlične sposobnosti organizacije, a zatim i da su pedantni o radu, ali isto tako bi trebalo i da imaju razvijen timski duh, uzevši u obzir da ovaj posao to od njih svakako zahteva. Isto tako bi trebalo da svi zainteresovani polaznici budu svesni da posao računovođe vrlo često ume da bude i zahtevan, jer se posebno u vreme izrade finansijskih izveštaja radi pod pritiskom, pa se svakako očekuje da budu spremni i za takve situacije.

Svi predavači koji su zaduženi za sprovođenje ove obuke su ne samo kvalifikovani, već i iskusni, tako da će polaznicima na najbolji mogući način predstaviti različite vrste pravilnika i zakonskih propisa, a koje oni moraju da poštuju. Potom će ih naučiti i kako se sastavljaju bilansi stanja i uspeha, odnosno na koji način se prave finansijski izveštaji. Izuzetno je važno da naglasimo i to da posao računovođe zahteva ne samo izradu, već i zavođenje, odnosno takozvano arhiviranje različitih vrsta dokumentacija, tako da kurs i obuka za računovođu predviđaju i upoznavanje polaznika sa tim poslovima.


Uzevši u obzir da je sve veći broj računovođa koji koriste određene specijalizovane softvere za obavljanje ovog posla, to će svi polaznici imati prilike da se tokom trajanja ove obuke upoznaju i sa korišćenjem takvog softvera, a predavači će ih upoznati i sa načinom funkcionisanja elektronskog plaćanja. Takođe će da nauče i na koji način treba voditi poslovne knjige, ali i kako funkcioniše interna kontrola, odnosno revizija, te na koji način se pripremaju dokumenta kod eksterne revizije, jer oni vrlo često učestvuju i u poslovima pripreme dokumentacije za takve vrste provera.

Poseban segment ove obuke je usmeren na izradu završnih računa, a sa kojima će se takođe svi polaznici upoznati na najbolji mogući način. A tom prilikom će im profesori predstaviti i sve zakonske odredbe koje su u ovom trenutku važeće, a koje se uglavnom odnose na predaju završnih računa, budući da se to sada sve vrši elektronski. Uzevši u obzir da posao računovođe podrazumeva i da on mora da izvrši, a zatim i da pripremi određene vrste analiza, ukoliko se to od njega zahteva, polaznici će tokom trajanja ove obuke biti upoznati i sa izradom određenih poslovnih analiza.

Kada bude završena obuka i kurs za računovođu, svaki polaznik koji je ispunio osnovni zahtev, to jest koji je prisustvovao većem delu ove obuke, tačnije koji je pohađao preko 80% nastave ima pravo da polaže završni ispit. Naglašavamo da je, kao organizator kursa, Akademija Oxford dužna da polaznicima obezbedi literaturu iz koje će se pripremati za njegovo polaganje, to jest određeno skriptu ili, pak priručnik. Završni ispit podrazumeva polaganje pisanog, kao i usmenog dela, stim što se usmeni deo ovog ispita sastoji i od praktične provere. U ovom slučaju, praktični deo podrazumeva rešavanje zadataka na konkretnom knjigovodstvenom softveru, a obično je reč o dva do četiri zadatka.

Kada kandidat bude položio završni ispit, on će postati i vlasnik sertifikata, odnosno uverenja i dodatka sertifikatu, koji je apsolutno validan. Uzevši u obzir da je od 01. januara 2016. uvedeno elektronsko upisivanje sertifikata u radne knjižice, to se ovo može izvršiti samo za one polaznike koji se nalaze na zvaničnoj evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Ipak, ukoliko polaznik koji pohađa kurs i obuku za računovođu nije nezaposlen, on ima pravo da sertifikat koji stekne preda svom poslodavcu, stim da u onom trenutku kada bude bio na evidenciji nezaposlenih lica ima pravo da zahteva od da mu bude omogućeno upisivanje sertifikata u radni dosije, a u skladu sa važećim pravilima.

Uz sve navedeno, Akademija Oxford kandidatima koji su eventualno već imali prilike da pohađaju ovu ili neku drugu obuku, odnosno koji su stekli znanja u ovoj oblasti, a nisu polagali ispit provere znanja, nudi mogućnost da polažu samo završni ispit, to jest da naši stručnjaci u skladu sa pravilima izvrše relevantnu proveru znanja, a kako bi im omogućili da steknu sertifikat.

Što se tiče praktičnog dela ove obuke, moramo da naglasimo da polaznicima nudimo mogućnost da samostalno organizuju pohađanje praktične nastave, ali u tom slučaju mi nismo odgovorni za njen kvalitet. Isto tako, oni imaju mogućnosti da praktični deo ove obuke pohađaju u onoj kompanijia sa kojom mi ostvarujemo saradnju.

Kako se odvija nastava na kursu za računovođu?

Akademija Oxford svakom zainteresovanom polazniku pruža mogućnost da odluči koju vrstu obuke želi da pohađa, uzevši u obzir da kurs i obuka za računovođu podrazumevaju najpre grupnu nastavu, a zatim i individualnu. Isto tako, nudimo im i mogućnost da pohađaju obuku u paru, to jest poluindividualnu, ali i da nastavu prate preko interneta.

Samim tim što imaju mogućnost izbora, oni treba da budu upoznati sa svim detaljima vezano za svaku od navedenih tipova kursa. A ti detalji podrazumevaju da se kod poluindividualne i individualne, kao i obuke online oni direktno sa nadležnim predavačem dogovaraju o svim detaljima, to jest o terminima i dinamici po kojoj će se časovi odvijati.

Kod grupne nastave je princip nešto drugačiji i podrazumeva na prvom mestu da se ova nastava organizuje u onoj poslovnici u kojoj se prijavi najmanje četvoro kandidata, a prema utvrđenim terminima i dinamici. U principu ne dozvoljavamo promenu termina kod grupne obuke, ali izlazimo u susret onim kandidatima koji iznesu taj zahtev, uz uslov da su sa tim saglasni baš svi članovi te grupe, odnosno da u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford ima mogućnosti da se ta promena izvrši bez ikakvih prepreka.

Što se tiče pohađanja ove obuke online, to jest putem interneta, ona podrazumeva princip individualne nastave. A od svakog pojedinačnog polaznika se, u ovom slučaju zahteva na prvom mestu da ima računar, kao i da poseduju stabilnu internet konekciju, a sa ciljem održavanja nastave bez ikakvih teškoća.

Ko može da pohađa obuku i kurs za računovođu?

Bilo ko ko poseduje relevantan dokaz da je završio srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, a ima želju da stekne sertifikat za obavljanje poslova računovođe, može da pohađa ovu obuku. Jednostavnije rečeno, obuka i kurs za računovođu su namenjeni svim onim osobama koje imaju želju da se bave ovim poslom, ali i svakome ko ima želju da ostvari značajan napredak u svojoj poslovnoj karijeri, budući da je posao računovođe tek prvi stepenik u oblasti knjigovodstva.

U obavezi smo da naglasimo da polaznici koji su zainteresovani za pohađanje ovog kursa treba da poseduju određeni nivo znanja engleskog jezika, ali i da su upoznati sa radom na računarima, stim da to nije uslov za pohađanje ove obuke. Zapravo, oni polaznici koji ne poseduju navedena znanja imaju mogućnost i da paralelno sa pohađanjem ovog kursa pristupe učenju jezika, odnosno upišu kurs računara, a u sklopu naših poslovnica širom zemlje.

Trajanje kursa za računovođu

Kada su u pitanju grupni kurs i obuka za računovođu, nastavni plan podrazumeva ukupno 115 školskih časova. Ova vrsta obuke traje 3 meseca ukupno, a dinamika po kojoj se odvija grupna nastava podrazumeva 3 školska časa i to tri puta nedeljno.

Sve ostale vrste nastave, to jest online, individualna i poluindividualna se odvijaju prema nastavnom programu koji podrazumeva ukupno 60 školskih časova, stim da su oni raspoređeni onako kako odgovara i kandidatima i profesorima, uzevši u obzir da se oni međusobno dogovaraju o terminima i o dinamici po kojoj časovi treba da budu održavani.

Koliko koštaju kurs i obuka za računovođu?

Uzevši u obzir da obuka i kurs za računovođu mogu da se odvijaju u grupama, ali i individualno, odnosno online, kao i prema principima poluindividualne nastave, to znači da svaki kandidat ima obavezu prilikom prijavljivanja da iznese koji tip nastave želi da pohađa.

Cene pogledajte u cenovniku.

Vreme i mesto održavanja obuke za računovođu

U apsolutno svakoj poslovnici Akademije Oxford u Srbiji u kojoj se izvrši prijava zainteresovanih polaznika se i održava obuka i kurs za računovođu.

Za individualnu i poluindividualnu nastava je specifično to što se polaznici sa predavačima dogovaraju ne samo o datumu kada počinje nastava, već i o tačnim terminima, odnosno o tome po kojoj dinamici će se nastava sprovoditi. A to isto važi i za obuku online, stim da polaznik nju pohađa preko računara.

Kod grupne nastave je organizacija nešto drugačija, a radi se o tome da je uslov za održavanje grupne obuke prijavljivanje minimalnog broja polaznika u konkretnoj poslovnici. A to podrazumeva da je neophodno da se upravo u toj poslovnici organizatora prijavi najmanje četiri polaznika koji žele da pohađaju ovaj kurs, kako bi bila oformljena jedna grupa. Onog trenutka kada bude bio ispunjen taj uslov, svako ko je izvršio prijavu će biti na propisan način obavešten kako o terminima kada se obuka i kurs za računovođu održava, tako i o tačnom datumu kada počinje.

Dodatne napomene:

 • svako ko je zainteresovan da pohađa ovu obuku ima mogućnost cele godine da izvrši prijavu i to lično u prostorijama jedne od poslovnica Akademije Oxford, a može i da se prijavi putem telefona, kao i da zvaničan mejl organizatora pošalje svoje podatke
 • u cenu koja je navedena je uračunata skripta za polaganje završnog ispita, kao i samo polaganje, ali i izrada sertifikata
 • praktična nastava nije uračunata u navedenu cenu
 • svaki polaznik vrši plaćanje direktno u poslovnici u kojoj pohađa ovu obuku, a prema ugovoru i u skladu sa cenama koje su navedene u važećem cenovniku

Cena kursa i obuke za računovođu je 22,500 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za računovođe


Literatura za računovođe

Priručnik - Skripta - Knjiga za Računovođe - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje