Kurs i obuka za TV reportera

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: načinima i tipovima izveštavanja; prikupljanje informacija ipriprema prezentacija za izveštvanje.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 sati

Jedno od posebno zanimljivih zanimanja, koje je ujedno i prilično traženo na trenutnom tržištu rada jeste radio i TV reporter. A upravo Akademija Oxford svima koji su zainteresovani da steknu zvanično priznati sertifikat za to zanimanje pruža šansu da pohađaju specijalizovanu obuku, u okviru koje će imati prilike da steknu dovoljno znanja da bi mogli da obavljaju ovaj posao i to nadasve profesionalno. Ovo možemo sa sigurnošću da tvrdimo najpre zato što kurs i obuka za radio i TV reportera podrazumeva i predavanja, ali i praktičan deo, što znači da će oni prvo da steknu određena znanja, a potom i da ih primene u okviru prakse, te će nakon sticanja sertifikata biti potpuno osposobljeni za obavljanje pomenutog posla.

Da bi neko mogao da se prijavi za pohađanje nastave, odnosno da se upiše na ovaj kurs, zahteva se da bude državljanin Republike Srbije, odnosno punoletan, kao i da pre toga ima minimum završenu osnovnu školu.

Stručna obuka i kurs za radio i TV reportera se sprovodi cele godine i to u skladu sa jasno definisanim programom, a u celoj Srbiji, to jest u gradovima u kojima postoje poslovnice navedene institucije.Svaki zainteresovani polaznik može da se prijavi preko telefona jedne od poslovnica, ali isto tako može i da dođe lično u njene prostorije, odnosno da izvrši prijavu elektronskim putem. A ukoliko se odluči za poslednju opciju, on treba da na mejl adresu organizatora pošalje sve one informacije koje su u tom slučaju bitne, a koje osim osnovnih podataka (ime, prezime i datum rođenja), svakako treba da obuhvate i informacije za kontakt, ali isto tako i podatak u kojoj tačno poslovnici taj polaznik želi da bude upisan, to jest u kojoj od preko njih 20 je zainteresovan da pohađa predavanja.

Naime, predavanja organizujemo ili u prostorijama jedne od poslovnice ili preko interneta, a budući da postoje čak četiri tipa nastave, to se i zahteva od svakog polaznika da navede za koju se odlučio. On bi tu odluku trebalo da saopšti ovlašćenom licu prilikom upisa, ali mora da zna da se samo grupni kurs i obuka za radio i TV reportera razlikuje od ostalih u smislu organizacije. Tačnije, ne samo da može da bude prisutno više polaznika (od četvoro do osmoro), već je kod tog tipa nastave i sve definisano unapred od strane organizatora, koji je odgovoran i za tačne termine i za dinamiku. Ali ono na šta organizator, kao ni pojedinačni polaznik ne mogu da utiču jeste tačan datum kada će grupna nastava da počne, pošto se zahteva da bude prijavljeno najmanje četiri osobe u konkretnoj poslovnici, kako bi mogla da bude oformljena jedna grupa. Zapravo tek posle ispunjenja tog uslova postoji mogućnost da se ovaj tip nastave organizuje, pa svako ko se prijavljuje da pohađa baš tu vrstu nastave mora biti upoznat sa činjenicom da je neophodno da sačeka ispunjenje pomenutog uslova.

Sa druge strane su sve ostale vrste nastave koje imamo u ponudi, to jest poluindividualna, online i individualna, a koje se primarno razlikuju samo po mestu održavanja i po broju prisutnih polaznika. Stvar je u tome da se i individualna i poluindividualna obuka odvijaju u našim poslovnicama, dok online kurs polaznik prati sa mesta gde mu je dostupan računar, a uz uslov da konkretan računar ima stabilnu internet vezu, jer je to ujedno i osnovni uslov za njeno organizovanje. A kako taj tip nastave, tako i individualna podrazumevaju prisustvo samo po jednog polaznika, dok u okviru poluindividualne može da bude prisutno njih dvoje. Svakako, kod svih pomenutih vrsta nastave su termini i tačan datum početka, kao i dinamika u skladu sa kojom se predavanja odvijaju, uvek stvar dogovora između predavača i svakog pojedinačnog polaznika.Što se tiče drugog segmenta, to jest pohađanja prakse, svako treba da odabere odgovarajuću kompaniju u kojoj će da joj prisustvuje, a to podrazumeva da bira između onih sa kojima je organizator potpisao ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji i onih sa kojima to nije još uvek učinio. Radi se o tome da je osnovni uslov za pohađanje prakse koju predviđa obuka i kurs za radio i TV reportera taj da izabrana kompanija pomenuti ugovor ima potpisan sa organizatorom, odnosno da svakako zapošljava radio i TV reportera.

Onaj polaznik koji bude odlučio da pronađe neku firmu sa kojom Akademija Oxford nije do tada imala poslovnu saradnju, će morati cenu i sve ostalo što je bitno za njeno pohađanje da dogovori sa njenim ovlašćenim licem. Sa druge strane, nama on mora da dostavi sve informacije koje su nam potrebne za popunjavanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, a budući da tek pošto on bude bio potpisan praksa može da počne. A ako se odluči da ovaj deo pohađa u bilo kojoj kompaniji sa kojom smo mi konkretan ugovor pre toga već potpisali, ne samo da će odmah dobiti informacije o visini nadoknade, pošto se moraju platiti odvojeno oba dela, već će dobiti i sve ostale potrebne informacije, te će značajno dobiti na vremenu, a pošto neće čekati da se organizuje potpisivanje pomenutog ugovora. Isto tako je vrlo važno da svi polaznici pre nego što donesu odluku gde će da pohađaju praksu znaju i to da mi garantujemo za kvalitet nastave samo onda kada je oni pohađaju u kompaniji sa kojom smo mi ranije poslovali.

Upis na pomenuti kurs može da bude, kao i prijava izvršen u toku cele godine, a tada se od prijavljenih zahteva da prilože obaveznu dokumentaciju, to jest da budu lično prisutni, jer se zahteva da oni tada potpišu ugovor sa nama. A da bi taj ugovor mogli da potpišu, svakako moraju da imaju važeći lični dokument u kome se nalazi fotografija (vozačka dozvola, pasoš ili lična karta). Takođe se svi prijavljeni, a čiji dokument poseduje čip, uslovljavaju da ga dostave očitanog i to u skladu sa pravilima koja su vezana za njegovo korišćenje.

Uz svedočanstvo osnovne škole, to jest diplomu srednje škole i izvod iz matične knjige rođenih, u obaveznu dokumentaciju spada i uverenje o državljanstvu, ali naglašavamo da je isključivo za taj dokument navedeno da ne sme da bude stariji od 6 meseci. Svi koji su izvršili prijavu će morati da dostave kopije pomenutih dokumenata kada se budu upisivali, a svakako bi tada trebalo i da navedu ovlašćenom licu u toj poslovnici i za koju vrstu nastave su zainteresovani u okviru teorijskog dela, te u kojoj tačno firmi žele da odrade praksu.

Što se tiče sticanje sertifikata za radio i TV reportera, da bi neko mogao da pristupi polaganju završnog ispita, što ga direktno vodi do pomenutog sertifikata, on mora da ima ostvaren uslov za to, a to je dokaz da je pohađao praksu ili stekao radno iskustvo na konkretnom poslu. Pred sve polaznike se stavlja zahtev da u okviru tog ispita odgovore na ukupno 15 pitanja, a budući da je on sastavljen od pismenog i usmenog dela, oni će odgovarati na ukupno 12 pitanja u pisanoj formi, te na 3 u okviru usmenog dela.

Naročito je važno i da oni pre polaganja ovog ispita, a ako pomenutu obuku ne pohađaju kod nas, izvrše prijavljivanje za polaganje, kao i da u tom slučaju plate jasno određenu nadoknadu.

Sasvim logično, dokumentacija koja se zahteva od svih kandidata pre polaganja završnog ispita, to jest pre početka izrade sertifikata se razlikuje i to isključivo na osnovu toga da li je u pitanju neko ko obuku i kurs za radio i TV reportera pohađa kod nas ili neko ko samo želi da se sertifikuje, to jest da polaže ovaj ispit.

Svako ko je polaznik naše obuke ima obavezu da dostavi najpre ugovor koji je sa nama potpisao, odnosno originalnu potvrdu da je pohađali ovaj kurs i praksu, dok one osobe koje nisu naši polaznici dostavljaju takođe originalnu potvrdu o pohađanju obuke, to jest o pohađanju prakse, ali u tom slučaju bez ugovora sa nama. Isto tako ovi kandidati imaju pravo da umesto pomenutih potvrda dostave dokaz da su stekli radno iskustvo na poslovima radio i TV reportera, a to je dokument koji će im izdati ona firma u kojoj su i bili zaposleni. Obaveznu dokumentaciju moraju da prilože i jedni i drugi kandidati, a ona podrazumeva potpuno ista dokumenta kao i ona koja se zahteva u trenutku upisan na ovaj kurs. A test sa polaganja završnog ispita, kao i zapisnik će priložiti ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora, a nakon što i jedni i drugi pomenuti kandidati budu izvršili njegovo uspešno polaganje.

Potrebno je da napomenemo i to da je cena formirana od dva dela, potpuno isto kao i kurs i obuka za radio i TV reportera, jer se pohađanje predavanja plaća odvojeno od pohađanja prakse.

Isključivo ona kompanija koja je zadužena za organizaciju prakse će i navesti njenu cenu, a organizator u tom slučaju ne može da je koriguje. Kada je u pitanju plaćanje za pohađanje predavanja, polaznik će u sklopu te cene dobiti ne samo mogućnost da pohađa individualnu, poluindividualnu, grupnu ili online nastavu, već i izradu sertifikata i dodatka sertifikatu za radio i TV reportera, dok je u nju uračunato i polaganje završnog ispita, odnosno literatura, to jest priručnik ili skripta koju će polaznik da koristi prilikom pripremanja za polaganje tog ispita.

Nakon što on bude sa uspehom položio završni ispit, postaće i zvanično vlasnik sertifikata za radio i TV reportera, pa će samim tim steći i dovoljno kvalifikacija da može da se bavi ovim poslom. Naravno, u pitanju je potpuno validan dokument koji može da bude predat u svakoj situaciji, ali isto tako može kandidat da zahteva i njegovo upisivanje u radni dosije. Ipak, on mora da zna da je od 01. januara 2016. godine zvanična odredba zakona, a koja je vezana za upisivanje sertifikata izmenjena i da je od tada isključivo moguće i dozvoljeno njihovo upisivanje zasve one osobe koje se nalaze prijavljene na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Uz to, navedeno je i da samo ta institucija ima pravo da izvrši upis sertifikata.

Neko ko se nalazi u radnom odnosu u trenutku kada bude stekao navedeni sertifikat ima pravo tek kada se prijavi na evidenciju NSZ - a da iznese zvaničan zahtev nadležnoj službi da taj sertifikat bude upisan u njegov dosije.

Takođe napominjemo da onim kandidatima koje interese kurs i obuka za radio i TV reportera, a koji žive u gradu u kome mi nemamo otvorenu poslovnicu, svakako nudimo mogućnost da pohađaju predavanja, a zatim i da odrade praksu, te i da polažu završni ispit. A u tom slučaju, oni predavanja mogu da prate preko interneta, dok praksu mogu da odrade u nekoj kompaniji koja se nalazi u tom gradu, a koja zadovoljava jasno definisane zahteve. Nakon što oni budu pronašli odgovarajuću firmu, trebalo bi svakako da nama dostave sve važne informacije, a sa ciljem da pripremimo ugovor o poslovnoj saradnji i organizujemo njegovo potpisivanje. Nakon što oni budu ispunili sve pomenute uslove, ti kandidati imaju puno pravo i da pristupe polaganju završnog ispita, a to mogu da učine u prostorijama one naše poslovnice koja se nalazi najbliže gradu u kome stanuju.

Šta obuhvata kurs za radio i TV reportera?

Iako je novinarska profesija danas na prilično lošem glasu, činjenica je da je sve više dobrih novinara, ali i reportera koji itekako vode računa o pravilima ove, ni malo lake i jednostavne profesije.

Profesori koji su zaduženi za sprovođenje ovog kursa će, sasvim sigurno da obezbede polaznicima sva ona znanja koja će ih uvrstiti u red profesionalnih reportera, bez obzira da li će se oni kasnije zaposliti u okviru radija ili televizije.

Obuka i kurs za radio i TV reportera tokom predavanja najpre upoznaje sve prisutne sa osnovnim karateristikama oba medija, a gde oni uče na koji način funkcioniše radijsko, a na koji televizijsko izveštavanje, ali i šta je potrebno uneti u konkretnu reportažu. Iskusni predavači, koji su i sami bili zaposleni na poslovima radijskog, odnosno televizijskog reportera će im preneti i svoja lična iskustva, a kako bi im omogućili da što lakše savladaju sva neophodna znanja.

Biće reči i o samom postupku pravljenja reportaža i to i za radio i za televiziju, ali će polaznicima biti ukazano i na način prikupljanja konkretnih informacija, a koje će oni da koriste prilikom izrade određene reportaže.

Isto tako će svako ko bude pohađao kurs i obuku za radio i TV reportera da bude upoznat i sa osnovnim načelima novinarske etike, a za koja se očekuje da ih u potpunosti poštuje, kako bi bio u mogućnosti da ovaj posao obavlja ne samo uspešno, već i maksimalno društveno odgovorno.

Uz sve pomenuto, na pomenutom kursu će biti reči i o načinu komuniciranja sa potencijalnim sagovornicima tokom izrade konkretne reportaže, a polaznicima će biti predstavljen i poželjan model ponašanja kada se vrši izveštavanje sa lica mesta.

Kako je organizovana obuka za radio i TV reportera?

Zvanično je određeno da obuka i kurs za radio i TV reportera podrazumeva 2 etape, to jest da svaki pojedinačni polaznik prati, na prvom mestu predavanja, a potom i da treba da prisustvuje praksi.

Kako postoje dva dela, tako se oni organizuju na različitim mestima, a vrlo je važno i da svako ko se prijavi za pohađanje ove obuke zna da predavanja isključivo organizuje Akademija Oxford i to širom Srbije, odnosno u svakom onom gradu u kome ima otvorenu poslovnicu, te takođe postoji mogućnost njihovog praćenja preko interneta. A praksu može da organizuje isključivo kompanija koja ispunjava jasno definisane uslove, što zapravo znači da ona mora da ima zvanično otvorenu radnu poziciju za radio i TV reportera, dok se takođe podrazumeva da je neophodno da ta firma uopšte ima želju da praksu organizuje. Isto tako je važan i zahtev koji je vezan za potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, a koji konkretna kompanija mora da ima sa organizatorom.

Uzevši u obzir da institucija koja i zvanično organizuje pomenuti kurs već posluje sa različitim firmama u ovoj oblasti, pa tako i sa onima koje u potpunosti ispunjavaju navedene zahteve, to znači da polaznik najpre ima pravo da odabere pohađanje prakse u okviru jedne od njih. Na taj način će on imati značajne olakšice, a prvenstveno zato što neće biti prinuđen da čeka da se organizuje potpisivanje pomenutog ugovora, te odmah zatim i zato što će od organizatora dobiti kako sve bitne podatke o pohađanju prakse, tako isto će mu biti i garantovano za njen visok kvalitet, budući da je Akademija Oxford upoznata u potpunosti sa načinom na koji konkretna kompanija praksu i sprovodi, te zna da ona maksimalno poštuje sve važeće odrednice.

Takođe, polaznici imaju pravo i da pronađu neku kompaniju koja pomenuti uslov zadovoljava, ali sa kojom do tada organizator nije imao nikakvu saradnju, pa samim tim i nije upoznat sa tim kako ona pristupa organizovanju prakse, te ne zna da li to radi kvalitetno ili ne, tako da ni ne garantuje polazniku da će ona biti sprovedena onako kako je predviđeno. U slučaju da odabere tu opciju, on ima obavezu da dostavi sve informacije koje su bitne za potpisivanje konkretnog ugovora o poslovnoj saradnji i to direktno ovlašćenom licu zvaničnog organizatora kursa, a kako bi on mogao što pre da bude i pripremljen. Podrazumeva se da ćemo mi da učinimo sve što je moguuće da bismo pristupili njegovom potpisivanju u kraćem roku, pošto se to svrstava u osnovni uslov za pohađanje prakse, to jest polaznik može da počne da je prati tek nakon što se pristupi njegovom potpisivanju.

Važno je napomenuti i to da Akademija Oxford organizuje četiri različite vrste nastave, a u okviru kojih polaznici imaju pravo da prate predavanja, što zapravo znači da oni potpuno samostalno treba da odaberu onu koja im u tom trenutku najviše odgovara. Ne samo da možemo da im ponudimo da predavanja pohađaju individualno ili u grupi, već smo u mogućnosti i da im omogućimo i da izaberu poluindividualnu ili onu koja se odvija preko interneta.

Kada je u pitanju online obuka i kurs za radio i TV reportera, osnovni zahtev koji svaki prijavljeni polaznik neizostavno mora da ispuni jeste da osim sopstvenog računara, on mora da obezbedi i korišćenje stabilne internet veze za taj uređaj, a kako bi taj tip nastave funkcionisao upravo onako kako je određeno.

Najpre online, a zatim i poluindividualni, ali takođe i individualni kurs predviđaju isti način organizovanja, što zapravo znači da će polaznik ili njih dvoje, a ako se odluče za poluindividualnu obuku, moći da navedu u kojim terminima im prvenstveno odgovara da se nastava odvija. Svakako se preporučuje da oni sa profesorom, koji je u toj situaciji nadležan za sprovođenje obuke, dogovore i tačan datuma početka nastave, te je potrebno i da se usaglase oko dinamike održavanja konkretnog tipa nastave.

Međutim, ako neko odluči da ovaj kurs pohađa u grupi, on mora prvo da zna da je način organizovanja u tom slučaju potpuno drugačiji od prethodno opisanog. A tu se prvenstveno misli na činjenicu da polaznik tada ne može da odlučuje praktično ni o čemu, jer upravo zvanični organizator donosi odluku kako o terminima u kojima će predavanja da se organizuju, tako isto on odlučuje i o tačnoj dinamici. Ipak, postoji samo jedna stvar gde organizator nema nikakvog uticaja, a budući da to isključivo zavisi od zainteresovanosti polaznika u okviru konkretne poslovnice. Misli se, naime na datum kada će da počne kurs i obuka za radio i TV reportera, jer to zavisi samo od toga koliko se polaznika bude prijavilo za njeno pohađanje, uzevši u obzir da je osnovni uslov prijava dovoljnog broja zainteresovanih, a kako bi grupa od najmanje četiri osobe u toj poslovnici mogla da bude formirana. Takođe je važno naglasiti i to da u okviru konkretne grupe može da se nađe najviše 8 osoba, a pošto se na taj način obezbeđuje visok kvalitet nastave. Iako se ne može osporiti činjenica da je ovde sve jasno definisano i to od strane organizatora, u pojedinim slučajevima se može desiti da baš nijednom polazniku u formiranoj grupi ne odgovaraju definisani termini, te oni tada svakako imaju pravo da upute zvaničan zahtev za njihovom promenom. A nakon što koordinator za nastavu u toj poslovnici bude u potpunosti procenio situaciju, on može možda i da dozvoli tu promenu, ali isključivo onda kada je on sasvim siguran da konkretna promena termina neće ni na koji način ugroziti bilo koji kurs koji se u toj poslovnici takođe organizuje.

Kome je namenjena obuka i kurs za radio i TV reportera?

Samo punoletnim osobama je dozvoljeno da pohađaju ovaj kurs, ali je takođe uslov da oni budu državljani naše zemlje.

Pored toga, pred nekoga koga interesuje kurs i obuka za radio i TV reportera se stavlja i zahtev da je završio najmanje osnovnu školu pre toga, to jest potrebno je da poseduje relevantan dokaz o tome.

Usled svega navedenog je i jasno zašto se zahteva od svih prijavljenih da dostave obaveznu dokumentaciju kada se budu zvanično upisivali, a uz čiju pomoć će moći da dokažu da u potpunosti ispunjavaju navedene uslove. Samim tim, u obaveznu dokumentaciju se ubraja kako kopija izvoda iz matične knjige rođenih, tako i kopija uverenja o državljanstvu, a uz obavezan uslov da ne sme da bude dokument stariji od 6 meseci. Takođe, potrebno je i da polaznik dostavi kopiju ili svedočanstva osnovne škole, a ako je taj nivo obrazovanja stekao ili diplomu srednje škole.

Koliko traje kurs za radio i TV reportera?

Definisano je ukupno trajanje ove obuke od 3 meseca, a svako ko je bude pohađao ima takođe obavezu da odradi 300 radnih sati u okviru praktičnog dela.

Isto tako postoji mogućnost i da obuka i kurs za radio i TV reportera ukupno traje 2 meseca, a zainteresovani polaznici u tom slučaju imaju obavezu da se pridržavaju dinamike pohađanja prakse, budući da je ona tada sasvim jasno definisana od strane organizatora. Naime, neophodno je da polaznik prisustvuje praktičnom delu svakoga radnog dana, to jest u periodu od ponedeljka do petka i to po osam sati dnevno, tako da će imati za jednu radnu nedelju odrađenih ukupno 40 radnih sati prakse, te će samim tim i kurs i obuka za radio i TV reportera da bude završena za dva meseca.

Koliko košta kurs i obuka za radio i TV reportera?

Kako se očekuje da svako koga zanima obuka i kurs za radio i TV reportera prati dva dela nastave, tako se isto očekuje i da izvrši njihovo potpuno odvojeno plaćanje, jer je tako i predviđeno cenovnikom koji se nalazi zvanično na snazi u okviru poslovnica organizatora.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za radio i TV reportera?

Ukoliko nekoga zanima mesto i vreme održavanja ovog kursa, on mora da zna da se to razlikuje isključivo u zavisnosti od toga u kojoj firmi polaznik želi da pohađa praksu, odnosno koju vrstu nastave on želi da prati u okviru teorijskog dela.

Tako sve vrste nastave, uz izuzetak online, organizujemo u našim poslovnicama, a koje se nalaze u brojnim gradovima širom Srbije. Jedino što je uslovljeno se odnosi na pohađanje online i grupne nastave, jer neko ko se zainteresuje da pohađa nastavu u grupi, na prvom mestu mora da pričeka prijavljivanje dovoljnog broja zainteresovanih polaznika u jednoj od naših poslovnica, to jest zahteva se četvoro prijavljenih najmanje. Tek posle toga jedna grupa može da bude oformljena u toj poslovnici, a kod ove vrste kursa termine i dinamiku navodi organizator i saopštava ih polazniku nakon što se steknu uslovi za njeno organizovanje. Iako se zahteva prijava najmanjeg broja polaznika za kreiranje jedne grupe, bitno je naglasiti i da u jednoj grupi može da bude najviše osmoro ljudi, pošto se smatra da će na taj način biti očuvan visok kvalitet nastave.

Takođe postoji i vrlo važan uslov koji je vezan za pohađanje online obuke, pošto se tada od prijavljenih zahteva da imaju na prvom mestu računar, ali i stabilnu vezu sa internetom, a koju on svakako mora da koristi kako bi nastava bila održana u skladu sa pravilima. Tu su, takođe i poluindividualni, odnosno individualni kurs i obuka za radio i TV reportera. Način na koji se oni organizuju je zapravo potpuno isti kao i kada je u pitanju online nastava, a radi se o tome da datum, kao i termine, ali i dinamiku uvek međusobno definišu polaznik i predavač koji je u tom slučaju nadležan za obuku.

A praksa se održava u prostorijama kompanije koja ispunjava osnovni uslov za to, a što podrazumeva da je u njoj zaposleno lice koje je zaduženo za obavljanje posla radio i TV reportera. Svakako postoji još jedan važan uslov koji mora da ispuni svaka firma, ukoliko polaznik želi da praksu koju obuhvata obuka i kurs za radio i TV reportera pohađa u njenim prostorijama, a taj uslov je vezan za ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji koji ona mora imati potpisan sa Akademijom Oxford. Ovde svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost da bira između dve opcije, to jest da izabere firmu sa kojom smo mi radili pre toga i taj ugovor već potpisali i one sa kojom to nismo još uvek učinili, a sve zavisi od njegove odluke.

Ali svaki polaznik mora da zna da je opcija pohađanja prakse kod poslovnih partnera organizatora mnogo jednostavniji izbor, uzevši u obzir da on u tom slučaju, jednostavno rečeno nema nikakvih obaveza. Naime, ako on bude izabrao baš tu varijantu, onda će odmah dobiti sve podatke koji su važni za pohađanje prakse i to od nas, ali ćemo ga informisati i o visini nadoknade koju u tom slučaju mora da plati. Osim toga, pružićemo mu i potrebne garancije vezano za njen kvalitet, a pošto je nama odlično poznat način na koji firme sa kojima sarađujemo organizuju praksu, te samim tim možemo i da garantujemo za njen kvalitet.

Zato u drugoj situaciji, to jest kada polaznik samostalno pronalazi odgovarajuću kompaniju, garancije kvaliteta ne dajemo, jer nam nije poznat način na koji ona posluje i organizuje praksu. Isto tako, polaznik u toj situaciji ima obavezu da sazna tačnu cenu od ovlašćenog lica konkretne kompanije, ali i da nama obezbedi sve podatke koje ćemo mi koristiti prilikom popunjavanja ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, a pošto on svakako mora biti potpisan pre nego što taj polaznik počne da pohađa praksu.

Dodatne napomene:

 • prijavljivanje se organizuje cele godine ili putem telefona ili direktno u jednoj od poslovnica organizatora, a isto tako je otvorena i mogućnost prijavljivanja preko mejla
 • apsolutno svaki prijavljeni polaznik je obavezan da lično bude prisutan prilikom upisa i da dostavi navedenu dokumentaciju, odnosno da ima validan lični dokument, kako bi mogao da potpiše ugovor sa organizatorom
 • sva plaćanja koja polaznik mora da izvrši u skladu sa odredbama ugovora koji je potpisao u trenutku upisa, on svakako treba da obavi direktno u poslovnici i to u onoj u kojoj se upisuje ili u kojoj pohađa predavanja
 • od onih kandidata koji samo žele da steknu sertifikat za radio i TV reportera, to jest da polažu završni ispit, se očekuje da izvrše prvo prijavu za njegovo polaganje, a zatim i da plate definisanu nadoknadu, to jest da prilože zahtevanu dokumentaciju
 • teorijski i praktični deo od kojih je sastavljen kurs i obuka za radio i TV reportera se moraju platiti odvojeno i to prema jasno definisanom cenovniku
 • kada polaznik izvrši plaćanje teorijskog dela, on će da dobije i mogućnost da polaže završni ispit, a u konkretnu cenu ovog dela obuke je uračunata i literatura koja je potrebna za njegovo polaganje, odnosno izrada sertifikata, kao i dodatka sertifikata
 • na cenu praktičnog dela može samo da utiče izbor polaznika vezano za firmu u kojoj će da pohađa praksu, a on mora da zna da tu cenu formira isključivo organizator prakse

Cena kursa i obuke za radio i tv reportera

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za radio i TV reportere


Literatura za radio i TV reportere

Priručnik - Skripta - Knjiga za Radio i TV Reportere - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje