Obuka i kurs za rukovaoca grafičkim mašinama

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: grafičkim mašinama i njihovim funkcijama i delovima, procesima koje obavljaju, rukovanjem mašinama.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Da bi grafički proces mogao da funkcioniše besprekorno, neophodno je da postoji osoba koja će da bude zadužena za pravilno rukovanje svim grafičkim mašinama koje se tokom tog procesa koriste, te koja će moći da izvrši pravilna podešavanja njihovih funkcija, odnosno koja treba da bude zadužena i za njihovo održavanje, a kako bi mogla da izvrši i različite sitne popravke na tim mašinama, kada je to potrebno. Upravo time se bavi rukovalac grafičkim mašinama, tako da on u svakom slučaju treba da stekne i zahtevanu kvalifikaciju, da bi mogao da obavlja ovo odgovorno zanimanje.

Zato svako ko želi da postane vlasnik sertifikata, a kako bi mogao da se zaposli na ovom radnom mestu, ima mogućnost da pohađa nastavu i to u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford, a ona se odvija cele godine.

Specijalizovana obuka i kurs za rukovaoca grafičkim mašinama se sastoji iz dva dela, a što znači da svako ko je zainteresovan za pohađanje mora da prođe i kroz praktični i kroz teorijski deo.Što se tiče prakse, zahteva se 240 radnih sati, a svaki polaznik pojedinačno bira u kojoj kompaniji će da pohađa ovaj deo nastave. Inače, njemu se nudi mogućnost da praksu odradi u okviru onih firmi koje su poslovni partneri organizatora ovog kursa, odnosno ima mogućnost i da on lično pronađe neku kompaniju, pa čak i ako mi nismo u poslovnom odnosu sa njom. U tim situacijama polaznik je dužan da obezbedi ovlašćenom licu Akademije Oxford sve potrebne informacije, a kako bi što pre mogla da se pripremi dokumentacija koja je neophodna za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji između organizatora ovog kursa i odabrane kompanije, jer je to osnovni uslov da se polazniku omogući da praksu odradi upravo tamo gde on želi. Moramo, isto tako da naglasimo i to da mi ne utičemo na cenu prakse u tom slučaju, kao što nismo u mogućnosti ni da vam damo garancije da će ona biti određena u skladu sa pravilima. A ako se budete odlučili za prvu varijantu koja je navedena, ne samo da ćete dobiti garancije za visok kvalitet prakse, već ćemo vam na vreme dostaviti i sve podatke koji se tiču cene.

Takođe, obuka i kurs za rukovaoca grafičkim mašinama podrazumeva i teorijski deo, a njega pohađate u našim poslovnicama, osim onu koja se prati preko internet platforme, ali isto tako možete i da odaberete koji tip nastave želite da pratite. Osim grupne, organizujemo i nastavu online, odnosno poluindividualnu i individualnu, a od vašeg odabira zavisi gde ćete pratiti obuku, to jest u kojim terminima i kojom dinamikom.

Grupna i individualna, kao i poluindividualna obuka i kurs za rukovaoca grafičkim mašinama se svakako odvijaju u jednoj od naših poslovnica, dok nastavu online pratite sa bilo kog mesta gde vam je omogućeno da pristupite računaru, ali treba da imate i stabilnu internet vezu, jer je to osnovni uslov za njeno pohađanje. Termini su kod grupne nastave tačno definisani, a isto tako i dinamika. Inače, ovaj tip obuke se organizuje upravo u onoj poslovnici u kojoj se oformi grupa, a to znači da je tada vrlo važno da se prijavi minimum 4 polaznika, posle čega svi dobijaju informaciju o tačnom datumu kada će početi grupna obuka.Sa druge strane, poluindividualna, individualna i obuka preko interneta, polaznicima pružaju mogućnost da se sa profesorom dogovore ne samo o tome kada će početi nastava, već i u kojim terminima će da se odvija, to jest kojom dinamikom.

Cena koja je navedena za teorijski deo ove obuke, osim pohađanja nastave koju polaznik odabere, uključuje i polaganje završnog ispita, kao i skriptu ili priručnik iz koga se on sprema za njegovo polaganje, odnosno izradu sertifikata i dodatka sertifikatu.

Zavrđni ispit polaže svako ko je pohađao obuku i kurs za rukovaoca grafičkim mašinama, to jest svako ko poseduje relevantan dokaz ili o radnom iskustvu ili da je odradio praksu u navedenom trajanju. Na ovom ispitu postoje pismeni i usmeni deo, a podrazumeva se da svaki kandidat odgovara na 12 pitanja pisanim putem, te na tri pitanja u usmenom delu.

Što se tiče priznatosti sertifikata, naglašavamo da su oni od strane državnih institucija priznati, ali da je od 01. januara 2016. godine promenjen način upisivanja sertifikata, pa se to sada vrši elektronskim putem, a isključivo je Nacionalna služba za zapošljavanje zadužena za to i to samo za one osobe koje su na njenoj evidenciji, to jest za one koje su u statusu nezaposlenih lica, Svi oni kandidati koji budu stekli sertifikat za rukovaoca grafičkim mašinama, a zaposleni su u tom trenutku, svakako moraju da sačekaju da se u nekom trenutku ponovo prijave na evidenciju navedene službe, kako bi mogli da zahtevaju njihovo upisivanje, a do tada mogu da stečeni sertifikat predaju svom poslodavcu, ukoliko je potrebno da dokažu da su obučeni i kvalifikovani za ovo radno mesto.

Svaki zainteresovani polaznik može da se prijavi cele godine i to direktno u našim poslovnicama za pohađanje ovog kursa, a isto tako može i da na mejl Akademije Oxford pošalje svoje podatke i tako izvrši prijavu za njegovo pohađanje, te da to učini putem telefona. Ali, od svakog prijavljenog polaznika se zahteva da lično prisustvuje upisivanju, budući da se tada potpisuje i zvaničan ugovor, te neophodno da na prvom mestu ponese važeći lični dokument koji sadrži fotografiju, a što se prvenstveno odnosi kako na ličnu kartu i pasoš, tako i na vozačku dozvolu. Oni polaznici čiji dokument ima i čip, moraju tada da imaju i papir na kome se nalaze svi podaci, a što znači da su u obavezi da dostave očitan dokument. Neophodno je i da tada dostave fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (krštenica), odnosno kopiju uverenja o državljanstvu, ali isključivo uz uslov da to uverenje nije starije od šest meseci, kao i da prilože kopiju ili diplome srednje škole ili svedočanstva osnove, a sve u zavisnosti od toga koji nivo obrazovanja su do tog trenutka stekli.

Kada polaznik bude završio sa teorijskim i praktičnim delom koji predviđa kurs i obuka za rukovaoca grafičkim mašinama, on pristupa polaganju završnog ispita. Da bi zainteresovani kandidat mogao da polaže uopšte ovaj ispit, mora da dostavi potvrdu o određenoj praksi i to original, odnosno da dostavi dokaz da je stekao radno iskustvo u ovoj oblasti, a zatim i da izvrši prijavu. U njegov dosije se, po završetku polaganja prilaženje završni test, kao i zvaničan zapisnik sa polaganja, a on je takođe dužan da dostavi i svu obaveznu dokumentaciju. Sve što je navedeno se odnosi na ona kandidate koji obuku i kurs za rukovaoca grafičkim mašinama ne pohađaju u okviru Akademije Oxford, već su to učinili ranije ili rade, to jest radili su u ovoj oblasti.

Redovni polaznici ove obuke treba, neposredno pre nego što se počne sa izradom sertifikata, a nakon što polože završni ispit, svakako da dostave ugovor, odnosno original potvrde da su odradili praktičan deo u predviđenom trajanju, te se uz svu tu dokumentaciju svakako prilaže i ona obavezna, odnosno zapisnik sa polaganja završnog ispita i sam test.

Ako neko ko želi da polaže završni ispit, a kako bi na taj način postao vlasnik sertifikata za rukovaoca grafičkim mašinama, ali stanuje u mestu u kome nije još uvek otvorena poslovnica Akademije Oxford, on treba da samostalno pronađe firmu u kojoj će da obavlja praksu, ali uz uslov da obezbedi podatke o njoj, kako bi najbližoj poslovnici ove institucije to dostavio, nakon čega će se pristupiti potpisivanju ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji i to u najkraćem mogućem roku, da bi se tom polazniku omogućilo pohađanje prakse. Inače, on ima mogućnost da teorijski deo nastave pohađa putem interneta, a svakako će završni ispit da polaže u našoj najbližoj poslovnici.

Šta obuhvata kurs za rukovaoca grafičkim mašinama?

Iako je zanimanje rukovalac grafičkim mašinama prvenstveno usmereno, sasvim logično na rukovanje mašinama koje se koriste u grafičkoj struci, osoba koja je zaposlena na ovoj radnoj poziciji se bavi i svakodnevnim održavanjem tih mašina, ali isto tako po potrebi može i da popravi neke manje kvarove koji iskrsnu.

Obuka i kurs za rukovaoca grafičkim mašinama su usmereni na upoznavanje svih polaznika sa sistemima grafičkih mašina i to prvenstveno onih koji su namenjeni za dobijanje otiska, odnosno onih koji se koriste za dobijanje slike ili teksta. Budući da su u pitanju specifične mašine, a u okviru kojih se nalaze sva tri pomenuta sistema, polaznici će se tokom trajanja teorijskog dela nastave upoznati sa načinom njihovog funkcionisanja svakog sistema ponaosob.

Osim što će predavači da im prezentuju kako radi sistem za vođenje podloge, oni će ih naučiti i kako se podešava, to jest na koji način funkcioniše sistem za boju, a isto tako i sistem za štampanje, tako da će oni po završetku teorijskog dela obuke moći na najbolji mogući način da stečena znanja primene u praksi, bez obzira da li je pohađaju u kompanijama sa kojima Akademija Oxford ima ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji ili u onima sa kojima taj ugovor još uvek nije sklopljen.

Od svakoga ko želi da se kvalifikuje za ovo zanimanje se očekuje da bude u potpunosti upoznat i sa procesima koje obavljaju sva tri navedena sistema, tako da će predavači tokom teorijskog dela nastave nastojati da polaznicima što bolje prezentuju njihov rad i upute ih u što više detalja.

Sem toga, oni će ih upoznati i sa načinom održavanja ovih mašina, to jest sa svim onim eventualnim kvarovima ili poteškoćama sa kojima mogu da se susretnu prilikom njihovog korišćenja. Podrazumeva se i da će predavači svim polaznicima ovog kursa ukazati na najbolji mogući način otklanjanja kvarova, a kako bi konkretne grafičke mašine funkcionisale besprekorno, te kako bi čitav proces u kome one učestvuju bio odrađen u skladu sa pravilima.

Kako se odvija nastava tokom kursa za rukovaoca grafičkim mašinama?

Za vreme pohađanja ove obuke, svaki polaznik je obavezan da prođe kako kroz teorijski, tako i kroz praktičan deo, a od njega se očekuje da prilikom upisa jasno navede koji tip teorijskog dela obuke ga zanima da pohađa.

Radi se, zapravo o tome da obuka i kurs za rukovaoca grafičkim mašinama mogu da se u tom delu pohađaju prema pravilima kako individualne i poluindividualne, tako i grupne nastave, a na raspolaganju im je i obuka preko interneta.

Svi polaznici treba da znaju da je za grupnu nastavu specifično to što su unapred određeni ne samo termini, nego i dinamika po kojoj se časovi održavaju, a broj polaznika podrazumeva od 4 najmanje, pa do 8 najviše. Uslov da bi se ovakav vid obuke organizovao u jednoj od poslovnica, jeste prijavljivanje najmanjeg broja polaznika potrebnih za formiranje grupe. Zapravo, to znači da se mora sačekati da se prijavi najmanje četiri polaznika, a kako bi bila jedna grupa oformljena, odnosno kako bi počela da se održava ova vrsta nastave.

Sa druge strane, svi ostali navedeni tipovi obuke podrazumevaju da se polaznik samostalno sa svojim profesorom mora dogovoriti o datumu početka, odnosno treba da precizira termine, ali isto tako treba da usaglasi i dinamiku. Vrlo je važno naglasiti i to da je osnovni uslov za svakog polaznika koji želi da obuku i kurs za rukovaoca grafičkim mašinama prati preko interneta, na prvom mestu posedovanje sopstvenog računara, a odmah zatim i stabilna internet veza, jer se na taj način i obezbeđuje kvalitetan rad.

Drugi deo ove obuke jeste praksa i predviđeno je da polaznici pohađaju 240 radnih sati u okviru ovog dela kursa. Ovede oni imaju mogućnost da odaberu u kojoj kompaniji će da pohađaju praksu, a nudi im se veliki izbor onih firmi sa kojima Akademija Oxford već ima saradnju, tako da se tada i daju polaznicima sve potrebne garancije za kvalitet prakse, a oni isto tako imaju i tačnu informaciju o tome koliko košta praksa. Uz to, oni mogu i da samostalno odaberu neku kompaniju sa kojom organizator ovog kursa nije potpisao još uvek ugovor o poslovnoj saradnji, a kada je neophodno dostaviti sve potrebne informacije ovlašćenom licu jedne od poslovnica, kako bi on bio u mogućnosti da izvrši pripremu potrebne dokumentacije, a zatim i organizuje potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, nakon toga polaznik može da počne da pohađa praksu. Ipak, treba da zna da u ovom slučaju ne može od organizatora ovog kursa da dobije garancije za njen kvalitet, kao ni informacije o ceni, ali i o svim ostalim detaljima, jer to mora dogovoriti sa predstavnikom odabrane kompanije.Kome je namenjen kurs za rukovaoca grafičkim mašinama?

Mi vrlo često navodimo da je obuka i kurs za rukovaoca grafičkim mašinama namenjen svakome ko želi da postane vlasnik zvanično priznatog sertifikata za obavljanje navedenog zanimanja.

Zapravo, jedini uslov koji svako ko je zainteresovan da pohađa ovu obuku mora da ispuni podrazumeva minimum osnovno obrazovanje, a koje bi trebalo da je prethodno imao prilike da stekne, te da je naravno polaznik punoletan.

Naglašavamo i to da polaznici u trenutku upisa moraju da dostave svedočanstvo osnovne škole, a ukoliko je upravo to nivo obrazovanja koji su stekli ranije, te ukoliko su završili bilo koju srednju školu, onda dostavljaju fotokopiju diplome srednje škole.

Koliko traje obuka za rukovaoca grafičkim mašinama?

U skladu sa zvaničnim nastavnim nastavnom programom, a po kome se i vrši obuka i kurs za rukovaoca grafičkim mašinama, nastava traje ukupno tri meseca. Trebalo bi da za to vreme polaznik pohađa i teorijski i praktični deo kursa, stim što je definisano da je potrebno da odradi 240 radnih sati prakse u pomenutom vremenskom periodu.

A u slučaju da neko ima potrebu da ovaj kurs savlada nešto brže, Akademija Oxford će mu omogućiti da to učini za samo 2 meseca. Ali, tada je bitno da polaznik pohađa svakodnevno praktičnu obuku i to za vreme radne nedelje, a što podrazumeva svaki dan od ponedeljka do petka, kada je na dnevnom nivou neophodno da pohađa praksu po osam sati, što je za nedelju dana ukupno 40 radnih sati praktičnog dela.

Koja je cena kursa za rukovaoca grafičkim mašinama?

Da bi svaki pojedinačni polaznik mogao da zna koliko košta kurs i obuka za rukovaoca grafičkim mašinama, on najpre mora da bude informisan o tome da se teorijski i praktični deo plaćaju sasvim odvojeno jedan od drugog.

U cenu teorijskog dela je uračunato, na prvom mestu pohađanje odabrane vrste nastave, a zatim i priručnik, to jest skripta za polaganje završnog ispita, kao i nadoknada za polaganje tog ispita, ali isto tako i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu.

Što se tiče cene praktičnog dela obuke, ona svakako varira i to samo u zavisnosti od toga da li polaznik praksu pohađa u firmama sa kojimane ostvarujemo saradnju ili će se odlučiti za neku od kompanija sa kojima Akademija Oxford već ima uspostavljenu poslovnu saradnju. Imajte na umu da mi, svakako tada ne pružamo i ne utičemo na cenu prakse, jer to isključivo svaki polaznik dogovara sa zvanično ovlašćenim licem odabrane kompanije.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za rukovaoca grafičkim mašinama?

Da bi svaki pojedinačni polaznik mogao da dobije informaciju gde, odnosno kada se održava nastava, on mora na prvom mestu da odluči koji tip teorijskog dela obuke bi mu najviše odgovaralo da pohađa, te gde želi da praktičnu nastavu pohađa.

Naime, za grupnu, ali i individualnu i polu individualnu obuku i kurs za rukovaoca grafičkim mašinama u teorijskom delu, važi pravilo da se održavaju u odabranoj poslovnici Akademije Oxford. A svaki polaznik može nastavu da prati i preko interneta, pa što se tiče online obuke, on nju može da pohađa ili iz svoje kuće ili sa bilo kog drugog mesta gde ima nesmetan pristup i to ne samo računaru, nego i stabilnoj internet vezi.

Kod grupne nastave su termini sasvim jasno definisani od strane organizatora, ali isto tako i dinamika. A ovaj tip kursa počinje onog trenutka kada se u jednu od poslovnica bude prijavilo najmanje 4 polaznika, to jest kada se jedna grupa oformi u toj poslovnici, a budući da grupe broje od 4 do 8 polaznika. Svakako smo u obavezi da naglasimo i da termini kod grupne nastave nisu podložni promeni ni u kom slučaju, osim onda kada se to zahteva od strane svih polaznika u jednoj grupi i kada, odnosno ako koordinator za nastavu bude procenio da izmena termina neće uticati negativno na ostale kurseve koji se u okviru nje odvijaju.

Praksa se održava u firmama sa kojima sarađuje Akademija Oxford, a tada svaki polaznik dobija garancije o njenom kvalitetu, ali isto tako i sve potrebne podatke i to prvenstveno o ceni. Polaznici imaju opciju i da praksu pohađaju u firmama sa kojima mi ne sarađujemo, ali tada neće dobiti podatke o ceni, jer mi na njih ne možemo da utičemo, a budući da polaznik mora da se dogovori sa ovlašćenim licima te kompanije i oko termina, ali i oko svih ostalih detalja koji su bitni za njeno održavanje. Važno je i da polaznici na vreme budu informisani da neće dobiti garancije za kvalitet prakse u tom slučaju, ali je važno da nama obezbede potrebnu dokumentaciju, odnosno poslovne podatke odabrane kompanije, a kako bismo pristupili i to što pre potpisivanju ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, te imaju mogućnost i da započnu sa pohađanjem prakse praktično odmah posle potpisivanja tog ugovora.

 • ako neko želi samo da stekne sertifikat za rukovaoca grafičkim mašinama, on ima pravo da se prijavi samo za polaganje završnog ispita, ali je dužan i da dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena, odnosno da tom prilikom izvrši prijavu i dostavi validan dokaz da je odradio praksu u predviđenom trajanju ili da ima radno iskustvo u ovoj oblasti
 • praktični i teorijski deo se plaćaju odvojeno jedan od drugog, a za praksu važi pravilo da polaznik treba samostalno da odabere da li će da je pohađa u firmama sa kojima mi sarađujemo ili želi da samostalno pronađe neku kompaniju u kojoj želi da pohađa ovaj deo kursa
 • osim pohađanja odabrane vrste nastave, u navedenu cenu za teorijski deo je uračunato i polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, ali isto tako i literatura koja je neophodna za pripremu polaganja tog ispita, to jest skripta ili priručnik
 • sve one obaveze koje polaznici imaju prema ugovoru, a koji je potpisan sa Akademijom Oxford treba svakako da izvrše u roku koji je naveden i to isključivo direktno u odabranoj poslovnici, to jest u onoj u kojoj su se upisali, to jest u onoj u kojoj pohađaju teorijski deo nastave
 • u toku cele godine se odvija obuka i kurs za rukovaoca grafičkim mašinama, a polaznici takođe mogu cele godine i da se prijave za njeno pohađanje i to ili putem telefona ili direktno u jednoj od poslovnica, mada isto tako imaju mogućnost i da na zvaničan mejl organizatora pošalju podatke za prijavu
 • prilikom upisivanja, polaznici moraju da budu lično prisutni i da dostave svu dokumentaciju koja je obavezna

Cena kursa i obuke za rukovaoca grafičkim mašinama je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za rukovaoce grafičkim mašinama


Literatura za rukovaoce grafičkim mašinama

Priručnik - Skripta - Knjiga za grafičkim mašinama - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje