Obuka i kurs za rukovaoca hidraulike i pneumatike

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: mašinama i uređajima na pneumatski i hidraulični pogon; upravljanjem pumpama, motorima i vodenim turbinama; mernom i regulacionom opremom.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Upoznavanje funkcionisanja različitih mašina, odnosno uređaja koje se pokreću pomoću pneumatskog ili hidrauličnog pogona je osnov nastavnog plana koji predviđa obuka i kurs za rukovaoca hidraulike i pneumatike.

Za pohađanje ove obuke, svaki zainteresovani polaznik ima mogućnost da se prijavi bilo kog dana u toku jedne kalendarske godine i to na nekoliko načina. Najpre ima mogućnost da to izvrši direktno u bilo kojoj od brojnih poslovnica Akademije Oxford, ali isto tako može i da se prijavi putem telefona jedne od njih, te da na zvaničan mejl organizatora kursa pošalje sve podatke koji su bitni za prijavu, a to uključuje osim prezimena i imena, odnosno kontakt telefona i informacije u kojoj poslovnici je zainteresovan za pohađanje kursa, kao i koju vrstu teorijske nastave želi da prati.

Moramo da naglasimo da je u cenu koja je navedena za teorijski deo ove obuke, osim naravno pohađanja nastave koju polaznik odabere uračunato još i polaganje završnog ispita, a zatim i literatura, to jest priručnik ili skripta iz koje će se polaznici pripremiti za polaganje, te izrada sertifikata i dodatka sertifikatu.

Kada se bude organizovalo upisivanje za pohađanje pomenutog kursa, polaznici imaju obavezu ne samo da lično prisustvuju tome, jer tada moraju da potpišu ugovor sa organizatorom, već i da dostave svu potrebnu dokumentaciju. A u ovom slučaju, u obaveznu dokumentaciju za upis se pored fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih i fotokopije uverenja o državljanstvu, ali da ne bude starije od 6 meseci, računa i kopija svedočanstva osnovne škole, to jest ako je polaznik završio srednju školu, onda je potrebno da dostavi kopiju diplome srednje škole. Uz sva pomenuta dokumenta neophodno je i da poseduje validan lični dokument, ali on mora da ima i fotografiju, kako bi na predviđen način bila izvršena identifikacija svakog pojedinačnog polaznika. Podrazumeva se i da svaki polaznik koji ima lični dokument, ali sa čipom mora da ga dostavi i očitanog.

Nakon što polaznik bude završio pohađanje teorijskog, odnosno praktičnog dela, a da bi stekao sertifikat za bavljenje ovim poslom, on mora da polaže završni ispit. Taj ispit je sačinjen iz dva dela, to jest pismenog i usmenog, stim da svaki polaznik ima obavezu u okviru usmenog dela da odgovori na 3, a na pismenom na ukupno 12 pitanja.

Bez obzira da li polaznik, obuku i kurs za rukovaoca hidraulike i pneumatike pohađa kod nas ili poseduje dokaz da je praksu, odnosno radno iskustvo stekao na drugom mestu, on svakako treba da polaže završni ispit, a ukoliko želi da stekne validan sertifikat. Pošto ga bude položio, on će postati vlasnik sertifikata, pa ako se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, on će taj sertifikat moći odmah da upiše u radni dosije, to jest on će se elektronskim putem priložiti u njegov dosije. Inače, ova novina je zvanično uvedena 01.01.2016. godine i od tada sertifikat u radni dosije upisuje isključivo Nacionalna služba za zapošljavanje i to elektronskim putem, a samo za ono osobe koje se nalaze u statusu nezaposlenih lica. Ako, pak polaznik stekne sertifikat, a zaposlen je, on neće moći odmah da izvrši njegovo upisivanje u radni dosije, već će to moći da uradi u onom trenutku kada bude bio na evidenciji NSZ - a, a do tada može bez ikakvih prepreka da ga koristi kao i svaki drugi validan dokument, to jest da ga po potrebi preda svom poslodavcu kao dokaz o osposobljenosti za rukovaoca hidraulike i pneumatike.

Vrlo je važno naglasiti i da polaznik koji položi ovaj ispit, a pohađa obuku u okviru Akademije Oxford treba pre izrade sertifikata da priloži, kao dokaz potvrdu da je odradio praksu u trajanju od 240 i više radnih sati, a neophodno je da bude priložen i ugovor, odnosno završni ispiti i zapisnik, te naravno obavezna dokumentacija.Ukoliko ovaj ispit želi da polaže isključivo kandidat koji nije obuku pohađao kod nas, on treba da dostavi takođe obaveznu dokumentaciju, odnosno potvrdu i to original, te dokaz da je odradio praksu ili dokaz da je stekao radno iskustvo u određenom trajanju. A neophodno je da na propisan način izvrši prijavu za polaganje ispita, te se ovoj dokumentaciji dodaje i završni test, odnosno zapisnik sa polaganja ispita, a nakon čega se pristupa izradi sertifikata.

Svako koga zanima obuka i kurs za rukovaoca hidraulike i pneumatike treba da zna i da je jedini uslov koji mora da ispuni, ukoliko želi da je pohađa, stečeno najmanje osnovno obrazovanje.

Onaj kandidat koji želi da polaže završni ispit, kako bi postao i zvanično vlasnik sertifikata za bavljenje ovim poslom, a stanuje u onom gradu u Srbiji u kome još uvek nije otvorena poslovnica Akademije Oxford ima mogućnost da teorijski deo nastave pohađa iz sopstvenog doma i to online, a ukoliko mu tako najviše odgovara. Što se tiče prakse, u ovom slučaju on može da samostalno pronađe kompaniju u kojoj želi da je odradi, a nakon čega je dužan da izvrši prijavu u skladu sa pravilima, te da dostavi dokaz o izvršenoj praksi. Kada je u pitanju polaganje završnog ispita za ove kandidate, naglašavamo da se ono svakako sprovodi u onoj našoj poslovnici koja je najbliža mestu u kome taj kandidat stanuje.


Kao što smo već pomenuli, kurs i obuka za rukovaoca hidraulike i pneumatike podrazumevaju praktično dva dela, budući da je svaki polaznik obavezan da pohađa i teorijski i praktični deo. Za praksu, on samostalno može da odabere gde želi da je pohađa, to jest da odluči da li želi da je pohađa u firmi sa kojom mi imamo poslovnu saradnju ili u bilo kojoj drugoj, a sa kojom je još uvek nismo uspostavili. Ipak, on mora biti upoznat sa činjenicom da ukoliko se odluči za prvu opciju, Akademija Oxford kao zvanični organizator ovog kursa garantuje za kvalitet prakse, a o ceni takođe dobija obaveštenje blagovremeno. Svakako, to ne važi za drugu opciju, jer tada svaki polaznik prvo ima obavezu da se sa predstavnikom odabrane kompanije dogovori o ceni, odnosno o svim ostalim detaljima koji podrazumevaju način odvijanja prakse, datum i slično, tako da mi svakako ne možemo da pružimo garancije za kvalitet takve prakse, ali isto tako ne možemo ni da navedemo koliko ta praksa košta. Za polaznike kojima više odgovara ova varijanta, takođe važi pravilo da moraju predstavniku naše poslovnice da dostave zvanične informacije o firmi u kojoj žele da pohađaju praksu, a kako bi u optimalnom roku bio sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, ne bi li on mogao što pre da počne sa praksom.

Drugi deo ove obuke je usmeren na savladavanje teorije, tako da svaki polaznik bira da li želi da teorijski deo pohađa u grupi ili mu, ipak više odgovara da to bude poluindividualna, individualna, te online obuka i kurs za rukovaoca hidraulike i pneumatike. Oni svakako moraju imati na umu da od njihove odluke koji vid nastave žele da pohađaju i zavisi gde se ona odvija, odnosno u kojim terminima i kojom dinamikom.

Tako, na primer grupna nastava, ali i individualna i poluindividualna se odvijaju u našim poslovnicama i to tačnije upravo u onoj koju polaznik odabere, a online nastavu on pohađa preko interneta, te je u obavezi da uz računar ima i stabilnu internet konekciju. Termini kod grupne nastave, kao i dinamika su jasno određeni, a što nije slučaj kod ostalih tipova teorijskog dela nastave koje smo naveli, jer se kod individualne, online i poluindividualne obuke polaznici sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica, odnosno sa svojim profesorima dogovaraju i oko toga, ali i oko datuma kada žele da odabrana vrsta nastave počne. Sa druge strane, kurs i obuka za rukovaoca hidraulike i pneumatike koju polaznik želi da pohađa u grupi, može da počne isključivo u onoj poslovnici u kojoj se prijavi minimalan broj polaznika za formiranje jedne grupe, to jest u kojoj se prijavi najmanje četiri polaznika, budući da grupe uvek broj od četvoro do osmoro njih. Termini kod grupne nastave su, kao što je već pomenuto tačno definisani, ali se mogu promeniti u nekim situacijama, to jest kada se promena zahteva od strane svih polaznika jedne grupe, ali se i to dozvoljava samo u retkim situacijama.

Šta obuhvata kurs za rukovaoca hidraulike i pneumatike?

Neko ko je kvalifikovan za rukovaoca hidraulike i pneumatike je na prvom mestu upoznat sa funkcionisanjem različitih uređaja i mašina na hidraulični i pneumatski pogon, tako da je početak teorijskog dela nastave usmeren najpre na upoznavanje polaznika sa različitim vrstama takvih mašina, ali i načinom njihovog funkcionisanja i sastavnim delovima.

Predavači će polaznicima tokom ove obuke da prenesu znanja vezana, na prvom mestu za korišćenje pumpi, motora i vodenih turbina, te hidrauličnih dizalica, ali i sa načinom korišćenja merne i regulacione opreme.

Obuka i kurs za rukovaoca hidraulike i pneumatike podrazumevaju da će svako ko bude pratio teorijski deo, odnosno ko odradi praksu u predviđenom trajanju, biti u potpunosti osposobljen i za obavljanje svih onih procesa koji su potrebni za pokretanje, ali i održavanje mašina i različitih uređaja koji rade na ovaj pogon.

Profesori će ih najpre upoznati sa različitim tipovima pneumatskih uređaja i sa time kada se oni koriste, a prvenstveno će se fokusirati na kompresore. Polaznici će naučiti ne samo šta su to kompresori, već i koje vrste kompresora postoje, a u smislu da će ih predavači upoznati sa takozvanim zapreminskim i dinamičkim kompresorima, te ih naučiti kako oni funkcionišu. Uz to, naučiće i kako funkcionišu različite tipovi klipnih kompresora i koje su njihove karakteristike. Određeni segment koji podrazumeva kurs i obuka za rukovaoca hidraulike i pneumatike je usmeren i na takozvani rotacioni kompresor, te će se polaznici upoznati i sa njegovim osnovnim karakteristikama, te sa načinom funkcionisanja, a naučiće i kako izgleda šema takozvanog Rutovog kompresora.

Pored toga, polaznici će da nauče i šta je to teorijski ciklus kod jednostepenog kompresora jednosmernog dejstva, ali i koja je osnovna namena rezervoara vazduha i od kojih se delova on sastoji. Nastavni plan i program ove obuke podrazumeva da će polaznici naučiti i koje su to sve veličine koje se koriste pri strujanju vazduha, ali i na koji način funkcioniše proizvodnja, priprema i distribucija vazduha u različitim uređajima. Zatim će da nauče i koje se cevi koriste za pritisak do 6 bara i na koji način se vrši povezivanje pneumatskih elemenata.

Takođe će predavači svakog polaznika tokom navedenog kursa da upoznaju i sa dimenzijama za cevi koje se koriste za prenos vazduha i pritisak, bez obzira da li su u pitanju gumene ili plastične, ali će da nauče i na koji način se povezuju različiti pneumatski elementi. Sem toga, obuka i kurs za rukovaoca hidraulike i pneumatike se fokusira i na obučavanje polaznika sa različitim vrstama priključaka i to kako onih koji se koriste za plastične, tako i onih koji se koriste za gumene cevi.

Polaznici će naučiti i kako funkcioniše princip prečišćavanja vazduha u okviru kompresora, ali i kako se izrađuje šema za prečistač vazduha, odnosno kako generalno funkcioniše taj postupak. Savladaće i znanja koja su vezana za funkcionisanje regulatora vazduha i regulatora pritiska, a predavači će ih upoznati i sa primenom apsorbera, odnosno specijalnog gel filtera. Podrazumeva se i da će svaki polaznik koji bude pohađao kurs i obuku za rukovaoca hidraulike i pneumatike da nauči i šta su razvodnici, a zatim i kako se označavaju i grupišu, te šta su ventili i koje sve vrste ventila postoje, odnosno na koji način oni funkcionišu.

Tokom trajanja nastave, polaznici će da savladaju znanja koja su vezana za rad pneumatskih motora, a zatim će se upoznati i sa različitim pneumtaskim uređajima i alatima, odnosno sa pneumatskim cilindrima, a profesori će ih naučiti i na koji način se vrši pravilna klasifikacija ventilatora, odnosno upoznaće se sa načinom njihovog rada.

Vrlo bitan segment ove obuke je usmeren i na savladavanje znanja potrebnih za održavanje pneumatskih instalacija, tako da će polaznici, pored ostalog naučiti i šta podrazumeva energetska efikasnost u okviru pneumatskih sistema i na koji način se ona u industriji može povećati.

Kako se odvija nastava u okviru kursa za rukovaoca hidraulike i pneumatike?

Nastava tokom ove obuke pred apsolutno svakog polaznika stavlja obavezu da pohađa kako teorijski deo, tako isto i da pohađa praksu.

Kada je u pitanju teorijski deo, za njega važi pravilo da polaznici sami donose odluku da li žele da nastavu pohađaju u grupi ili im više odgovara individualna i poluindividualna, to jest obuka i kurs za rukovaoca hidraulike i pneumatike koja se odvija putem online platforme.

A samo od odluke svakog pojedinačnog polaznika i zavisi princip održavanja nastave, jer grupna obuka podrazumeva tačno određene termine, to jest dinamiku po kojoj se nastava odvija, a sve ostale vrste nastave su fleksibilne u tom smislu, jer polaznik sa profesorom dogovara sve detalje.

Inače, grupe su uvek čini manji broj polaznika i to najčešće od njih četvoro do osmoro, a nastava se odvija u onoj poslovnici u kojoj se oformi grupa, to jest u kojoj se bude prijavilo minimalno 4 polaznika. Naglašavamo i to da Akademija Oxford nastoji da ispuni zahteve svojih polaznika, pa iako to nije uobičajena i česta praksa, ponekad se događa da se čak i u okviru grupne obuke promene termini. Zapravo, ovo je jedino moguće kada svi polaznici koji su u istoj grupi zahtevaju to od svog profesora, a tada će koordinator za nastavu proceniti da li bi promena termina mogla da ima lošeg uticaja na ostale kurseve, pa će upravo na osnovu toga i doneti odluku da li će polaznicima to biti omogućeno ili ne.

Isto je vrlo važno da naglasimo i da svaki polaznik koji želi da kurs i obuku za rukovaoca hidraulike i pneumatike pohađa preko interneta, uz računar mora da obezbedi i stabilnu internet vezu, jer je to osnovni uslov za nesmetano održavanje teorijskog dela nastave.

Što se tiče prakse, svim polaznicima se nudi mogućnost izbora, takođe, jer oni odlučuju da li žele da praksu pohađaju u firmi sa kojom mi imamo, to jest u onoj sa kojom još uvek nemamo sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Međutim, oni moraju takođe da budu informisani da ako se odluče da ovaj deo obuke pohađaju kod naših poslovnih partnera, mi im dajemo i podatke o ceni, ali isto tako im pružamo i garancije za njen kvalitet. Ali zato ako se polaznik bude odlučio za drugu ponuđenu opciju, cena je isključivo stvar dogovora između njega i ovlašćenog lica te kompanije, a za kvalitet takve prakse Akademija Oxford ne može da pruži nikakve garancije. Najvažnije je da polaznici, kojima iz bilo kog razloga odgovara ta varijanta znaju da je neophodno da bude potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji između nas, kao zvaničnog organizatora ovog kursa i odabrane kompanije, te da se od njega i zahteva da dostavi sve relevantne informacije, a kako bi bila pripremljena dokumentacija za potpisivanje ugovora i to u što kraćem roku, posle čega on može da pohađa praksu prema ranije definisanim uslovima.

Kome je namenjen kurs za rukovaoca hidraulike i pneumatike?

Jedini uslov koji je obavezan da ispuni svako ko je zainteresovan da pohađa kurs i obuku za rukovaoca hidraulike i pneumatike se odnosi isključivo na posedovanje minimum svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, a podrazumeva se da polaznik mora da bude punoletna osoba.

Obo što je navedeno je, zapravo minimum obrazovanja koje mora stekne svako ko je zainteresovan da pohađa navedeni kurs, a o tome takođe ima obavezu i da dostavi relevantan dokaz, to jest da prilikom upisivanja dostavi i fotokopiju svedočanstva, ako je završio samo osnovnu školu, te da ga priloži uz svu ostalu dokumentaciju koja je pomenuta kao obavezna.

Koliko traje obuka za rukovaoca hidraulike i pneumatike?

Kurs i obuka za rukovaoca hidraulike i pneumatike, a prema zvanično prihvaćenom nastavnom planu traju ukupno tri meseca.

U tom periodu, svaki polaznik je u obavezi da pohađa i praktičan deo i to u trajanju od 240 radnih sati.

A ako polazniku iz ma kog razloga ne odgovara da obuku pohađa 3 meseca, organizator mu nudi i mogućnost da praktičan deo pohađa intenzivnije, pa da u tom slučaju kurs završi za dva meseca. Neophodno je u takvim situacijama da polaznik praksu pohađa svakodnevno u toku radne nedelje i to u trajanju od po 8 sati svakoga dana, a što je na nedeljnom nivou ukupno 40 sati prakse, jer se ona pohađa od ponedeljka do petka.

Koliko košta kurs i obuka za rukovaoca hidraulike i pneumatike?

Obuka i kurs za rukovaoca hidraulike i pneumatike su sastavljeni iz dva dela, tako da svaki polaznik ima obavezu da pohađa kako teorijski, tako i praktičan deo. A upravo od toga gde želi da pohađa praksu, odnosno koji tip teorijskog dela nastave ga zanima, zavisi i koliko košta ova obuka.

Kada je u pitanju druga opcija, to jest praksa koja se odvija u kompanijama sa kojima ne postoji potpisan ugovor o saradnji, polaznik treba da se dogovori o ceni, kao i o svim ostalim detaljima, ali treba da zna i da Akademija Oxford ne može da garantuje za kvalitet takve prakse.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za rukovaoca hidraulike i pneumatike?

Svaki pojedinačni polaznik ima potpunu slobodu da odabere gde želi da pohađa praktičan deo ove obuke, odnosno da navede da li ga u okviru teorijskog dela zanima kurs i obuka za rukovaoca hidraulike i pneumatike koja se odvija prema principima individualne i poluindividualne nastave ili, ipak želi da nastavu pohađa u grupi, to jest preko interneta.

Kada je u pitanju praksa, polaznik može da je pohađa u firmi sa kojom organizator pomenute obuke ima uspostavljenu saradnju, a kada će biti na vreme informisan o ceni, a i kvalitet ovakve vrste prakse se garantuje od strane Akademije Oxford.

Za slučaj da mu više odgovara da samostalno pronađe kompaniju u kojoj želi da pohađa praksu, a da je to ona firma sa kojom nije potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, on je dužan da ovlašćenom licu poslovnice organizatora ovog kursa dostavi sve potrebne podatke, a kako bi se pristupilo potpisivanju ugovora i kako bi on mogao da, u što kraćem roku počne da pohađa praksu u toj kompaniji. U ovakvoj situaciji polaznik mora i da se dogovori sa predstavnikom te firme o svim detaljima, a prvenstveno o ceni na koju organizator obuke ne može da ima uticaja, kao što ni ne može da garantuje za kvalitet takve prakse.

Takođe, i za teorijski deo koji podrazumeva obuka i kurs za rukovaoca hidraulike i pneumatike polaznik važi pravilo da on ima mogućnost da odabere između četiri ponuđena tipa nastave (online, grupna, poluindividualna i individualna).

Ako se odluči da je prati preko interneta, on mora da ima uz računar i stabilnu internet konekciju. Individualna, kao i online, ali isto tako i poluindividualna nastava se odvijaju u onim terminima koje dogovore polaznici i predavači, a počinje takođe onda kada se oni dogovore. Grupni kurs i obuka za rukovaoca hidraulike i pneumatike imaju tačno utvrđenu dinamiku, odnosno termine, a ovakav vid teorijskog dela nastave počinje tek kada se formira jedna grupa, to jest kada se u jednoj od poslovnica prijavi minimalan broj osoba za njeno formiranje (4 polaznika).

Dodatne napomene:

 • svako ko želi da polaže samo završni ispit, a kako bi na taj način postao vlasnik sertifikata za obavljanje ovog zanimanja, on je u obavezi da izvrši prijavu i to na tačno definisan način, odnosno da dostavi svu potrebnu dokumentaciju, koja osim one koja je navedena kao obavezno uključuje i dokaz o stečenoj praksi ili dokaz o radnom iskustvu u ovoj oblasti i to u predviđenom trajanju
 • u cenu koja je navedena za teorijski deo obuke je, osim njenog pohađanja uračunato i kako polaganje završnog ispita, tako i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, ali i literatura neophodna za pripremu ovog ispita
 • praktični deo koji predviđa kurs i obuka za rukovaoca hidraulike i pneumatike se plaća odvojeno od teorijskog i njegova cena varira u zavisnosti od toga da li polaznik želi da je pohađa u onim firmama koje su poslovni partneri Akademije Oxford ili u onima sa kojima ona još uvek nije sklopila ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji
 • sva plaćanja koja je obavezan da izvrši, polaznik će obaviti u onaj poslovnici organizatora u kojoj se prijavljuje, to jeste upravo u onoj u kojoj pohađa teorijski deo nastave, a u skladu sa cenama koje su u tom trenutku aktuelne
 • nastava se održava u svim poslovnicama Akademije Oxford u kojima postoji interesovanje kandidata i to tokom cele godine
 • prijavljivanje je moguće izvršiti lično u radno vreme poslovnice, odnosno putem telefona ili zainteresovani polaznici mogu da na mejl pošalju sve podatke koji su važni za prijavljivanje
 • svaki prijavljeni polaznik je dužan da lično prisustvuje potpisivanje ugovora, to jest upisivanju, a kada je takođe dužan i da dostavi svu obaveznu dokumentaciju (fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, koje ne sme da bude starije od 6 meseci, te fotokopije svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole i važeći lični dokument koji posude fotografiju, to jest očitan lični dokument, ako je čipovan)

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite ispitna pitanjaIspitna pitanja - Kurs i obuka za rukovaoca hidraulike i pnemumatike - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs i obuka za rukovaoca hidraulike i pnemumatike - Akademija Oxford

 • Šta su pneumatski uređaji i kada počinju da se koriste?
 • Objasniti principijalnu šemu proizvodnje, pripreme i distribucije vazduha?
 • Koje su osnovne veličine pri strujanju vazduha?
 • Šta su to kompresori?
 • Kakvi su zapreminski komprsori i kakav im je princip rada?
 • Šta su dimanički kompresori i objasniti njihov princip rada?
 • Navesti neke vrste i karakteristike klipnik kompresora?
 • Objasniti teorijski ciklus jednostepenog kompresora jednosmernog dejstva ?
 • Objaniti princip rada i karakteristike rotacionog kompresora?
 • Objasniti princip rada i karakteristike klipnog kompresora?
 • Nacrtati šemu Ruts-ovog kompresora?
 • Objasniti princip rada i karakteristike vijačnog kompresora?
 • Šta je to rezervoar vazduha i koja je namena rezervoara vazduha?
 • Šta mora svaki rezerovar da ima, navesti?
 • Čime se i kako povezuju pneumatski elementi?
 • Koje se cevi koriste za pritisak do 6bar?
 • Navesti dimenzije gumenih cevi za pritske i prenos vazduha?
 • Navesti dimenzije plastičnih cevi za prenos vazduha?
 • Čome s e ostvaruje veza cevi i pneumatskih elemnata?
 • Koji se priključci koriste za priključivanje za gumene cevi?
 • Koji se priključci koriste za priključivanje za plastične cevi?
 • Objasniti postupak prečišćavanja vazduha iz kompprsora?
 • Objasniti postupak prečistača?
 • Objasniti šemu prečistača vazduha?
 • Koja je funkcija i osnovna karateristike regulatora vazduha?
 • Objasniti crtež regulatora pritiska?
 • Objasniti ctreš zauljivača?
 • Objasniti postupak suvog i prečišćenog vazduha?
 • Šta je Gel-filter (adsorber) i koja je njegova primena?
 • Šta su to razvodnici?
 • Kako se razvodnici grupišu?
 • Kako se rezvodnici označavaju?
 • Objasniti princip rada i primene razvodnika sa jednim klipom?
 • Šta su to ventili?
 • Bjasniti funkciju i princip rada brzoispusnih ventila?
 • Šta su to nepovratni ventili i kakva je njihova funkcija?
 • Šta su to prigušeni ventili i kava je njihova namena?
 • Objasniti namenu i princip rada pneumatskih motora?
 • Šta spad sve u pneumatske alate i uređaje?
 • Šta su to pneumatski cilindri i kakva je njihova namena?
 • Objaniti klasifikaciju i principe rada ventilatora?
 • Šta je to aksijalni ventilator i kava je njegova namena?
 • Objaniti po kom pricipu se vrši održavanje pneumatskih instalacija?
 • Šta je to energetska efikasnost oneumtskih sistema?
 • Koje su tome za povećanje energetske efikasnosti pneumatskih sistema u industriji?

Cena kursa i obuke za rukovaoca hidraulike i pneumatike je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za rukovaoce hidraulike i pneumatike


Literatura za rukovaoce hidraulike i pneumatike

Priručnik - Skripta - Knjiga za Rukovaoce Hidraulike i Pneumatike - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje