Obuka i kurs za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: nadzorom i kontrolom rada mašina, dijagnostikom i otklanjanjem kvarova.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Ukoliko neko želi da se specijalizuje za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima, a pritom je u pitanju punoletna osoba koja je stekla najmanje osnovno obrazovanje, on ima mogućnost da upiše specijalizovani kurs i obuku za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima, koja se tokom cele godine organizuje širom Srbije, to jest u svim poslovnicama Akademije Oxford.

Nastava se ovde odvija iz dva segmenta i podrazumeva da polaznik pohađa kako teorijski, isto tako i praktični deo. A tokom teorijskog segmenta, on se upoznaje sa rukovanjem hidroenergetskim postrojenjima, te visokokvalifikovani predavači svim polaznicima predstavljaju i njegove osnovne karakteristike, kao i način održavanja, te dijagnostikovanje i precizno utvrđivanje kvarova, ali i njihovo otklanjanje.

Polaznici biraju da li žele da teorijski deo pohađaju prema pravilima individualne, odnosno poluindividualne nastave ili, ipak žele da rade u grupama, te da ovaj deo nastave pohađaju online. Isključivo u zavisnosti od toga koju vrstu od svih pomenutih obuka odaberu, zavisi i gde se održava nastava, to jest u kojim terminima i kojom dinamikom.Jedino kada je tačno definisano u kojim terminima, to jest prema kojoj dinamici se nastava održava, jeste ako polazniku odgovara grupna obuka i kurs za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima. A uslov za odvijanje ove nastave u jednoj od poslovnica jeste prijavljivanje minimum četiri osobe, posle čega se svi prijavljeni obaveštavaju o potrebnim detaljima. Za ostale navedene tipove teorijskog dela obuke, to jest kako za individualnu, tako i za poluindividualnu i online, se podrazumeva da polaznici sa profesorima dogovaraju kada taj vid obuke počinje, ali i u kojim terminima i kojom dinamikom se održava.

Inače, individualna, kao i poluindividualna, te grupna obuka se održavaju u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, a za online kurs je neophodno da polaznik poseduje računar, ali isto tako je vrlo važno i da taj računar ima stabilnu internet vezu. Svakako, u ovom slučaju polaznik ima mogućnost da nastavu pohađa sa zaista bilo kog mesta gde mu je omogućen pristup računaru, to jest stabilnoj internet vezi.

U cenu koja je navedena za teorijski deo obuke je, osim pohađanja nastave, uračunat i priručnik, to je skripta za pripremu polaganja završnog ispita, a zatim i nadoknada za polaganje tog ispita, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu.Svaki zainteresovani polaznik je u mogućnosti da prijavljivanje izvrši cele godine i to ili u jednoj od poslovnica Akademije Oxford lično ili može da se prijavi putem telefona, kao i da na zvaničan mejl ove institucije pošalje svoje podatke, to jest kako prezime i ime, te broj telefona, tako isto i informacije u kojoj poslovnici je zainteresovan za pohađanje ove obuke, te da li želi da pohađa individualnu, grupnu, online ili poluindividualnu teorijsku obuku.

Drugi deo ovog kursa, to jest praksa se odvijaju u različitim kompanijama, a svakom polazniku je na raspolaganju mogućnost da odluči da li želi da praksu pohađa u nekoj firmi sa kojom mi imamo saradnju ili će ipak odlučiti da je pohađa u onoj kompaniji sa kojom Akademija Oxford još nije potpisala ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, a što je primaran uslov za sprovođenje prakse u toj firmi. Onaj polaznik koji se odluči za tu varijantu, mora da zna da mu se ne garantuje ni za kvalitet, a ni za cenu ove obuke, ali isto tako je vrlo važno da zna i da je obavezan da nama dostavi podatke o konkretnoj kompaniji, a kako bi ovlašćeno lice određene poslovnice bilo u mogućnosti da pripremi svu dokumentaciju koja se zahteva za potpisivanje ovog ugovora.

Obavezna dokumentacija koju mora da priloži svaki polaznik prilikom upisa jeste fotokopija uverenja o državljanstvu i to isključivo onog uverenja koje nije starije od šest meseci, kao i kopija izvoda iz matične knjige rođenih, te isto tako i kopija svedočanstva osnovne škole, odnosno diplome srednje škole. A budući da se prilikom upisivanja potpisuje ugovor između svakog pojedinačnog polaznika i Akademije Oxford, to se očekuje najpre da on bude lično prisutan, kao i da uz sebe ima i važeći lični dokument koji mora da poseduje fotografiju, a što se odnosi kako na ličnu kartu, tako i na pasoš ili vozačku dozvolu. U obavezi smo da naglasimo i to da oni polaznici koji imaju lični dokument sa čipom, moraju da tom prilikom dostave i očitan dokument.


Kada polaznik završi sa pohađanjem teorijskog, odnosno praktičnog dela i to u trajanju od 240 radnih sati, on može da pristupi polaganju završnog ispita, a koji je sačinjen od pismenog i usmenog dela, stim da je obaveza svakog polaznika da odgovori na 12 pitanja ukupno u pismenom i na 3 pitanja u usmenom delu. A ako odgovori na pravilan način na te zahteve, on će postati vlasnik sertifikata za obavljanje ovog posla, koji može da upiše u radni dosije odmah, ali samo ukoliko zadovoljava navedene uslove. Naime, radi se o tome da je od 01. 01. 2016. godine upisivanje stečenih sertifikata u radni dosije, to jest u dosije svakog pojedinačnog kandidata dozvoljeno samo licima koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a koja jedino i vrši upisivanje sertifikata i to isključivo elektronskim putem. Ali, ako ovaj sertifikat bude stekao neko ko je trenutno u statusu zaposlenog lica, on ima mogućnost da ga upiše tek kada se eventualno bude našao na evidenciji ove službe, a do tada može da ga koristi bez ikakvih prepreka u praksi, te da ako je potrebno preda stečeni sertifikat svom poslodavcu kod koga je trenutno zaposlen, kao dokaz osposobljenosti za navedeno zanimanje.

Akademija Oxford omogućuje i svakome ko poseduje radno iskustvo i o tome ima dokaz, odnosno ko je imao prilike da pohađa praksu u navedenom trajanju, a ne pohađa kurs i obuku za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima koju mi organizujemo, da samo polaže završni ispit. Tada je neophodno da polaznik dostavi svu onu obaveznu dokumentaciju, odnosno original potvrde o stečenom radnom iskustvu ili o pohađanju prakse u određenoj kompaniji. A da bi mogao da bude izrađen sertifikat za takvog polaznika, u dokumentaciju se mora uvrstiti i završni ispit, odnosno zapisnik sa polaganja.

Što se tiče dokumentacije potrebne za izradu sertifikata i to za ove osobe koji pohađaju našu obuku i kurs za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima, on takođe mora da dostavi i original potvrde o pohađanoj praktičnoj nastavi, a uz obaveznu dokumentaciju neophodno je da bude priložen i ugovor, kao i završni ispit, te zapisnik sa njegovog polaganja.

Ukoliko bilo koji polaznik koji je za zainteresovan za sticanje ovog sertifikata živi u nekom mestu u Srbiji u kome nije još uvek otvorena poslovnica naše institucije, on može najpre da pronađe kompaniju u kojoj će pohađati praktičan deo, te da eventualno teorijski deo, ako je zainteresovan pohađa putem online platforme. A što se tiče polaganja završnog ispita za ove kandidate, oni moraju imati na umu da ono neizostavno mora da bude izvršeno u prostorijama poslovnice Akademije Oxford, ali se tada bira da polaganje bude upravo u onoj poslovnici koja je i fizički najbliža mestu u kome on trenutno stanuje.

Iz čega se sastoji obuka za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima?

Ako imate na umu da je osoba koja je kvalifikovana za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima na prvom mestu zaposlena na vrlo odgovornoj radnoj poziciji, budući da rukovodi onim postrojenjima koja su zadužena za snabdevanje kako stambenih četvrti, tako i industrijskih zona vodom, sasvim je jasno zbog čega obuka i kurs za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima posebnu pažnju obraćaju na sve detalje koji su vezani za proces rukovođenja tim postrojenjima.

Predavači će polaznike da upoznaju najpre sa načinom funkcionisanja hidroenergetskih postrojenja, kao i sa činjenicom da osoba koja je zaposlena na ovom radnom mestu mora da bude upoznata kako sa načinom njihovog funkcionisanja, tako i sa tumačenjem svih uputstava koja će dobiti od svojih nadređenih.

A kako bi jedno hidroenergetsko postrojenje besprekorno funkcionisalo, vrlo je važno naglasiti i to da se od svakoga ko je zaposlen na ovom radnom mestu očekuje visok stepen stručnosti i samostalnosti, te da je neophodno da vrlo pažljivo prati uputstva i da stečena znanja usavršava, tako da čak i kada osoba pohađa kurs i obuku za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima, odnosno nakon što stekne sertifikat, to ne znači da je njegovo učenje završeno, jer je vrlo važno da on bude u toku sa svim novinama vezano za rad jednog hidroenergetskog postrojenja.

Pored toga što će svaki polaznik da nauči osnove funkcionisanja ovakve vrste postrojenja, njega će predavači da upute i u to na koji način se vrši njihovo pravilno održavanje, ali i kako se određeni kvar, ako se dogodi, na prvom mestu dijagnostikuje, te isto tako i na koji način se mora pristupiti otklanjanju tog kvara, a kako bi hidroenergetsko postrojenje što pre nastavilo da radi nesmetano, jer je to vrlo bitno.

Od svakog ko pohađa obuku i kurs za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima se očekuje i da poznaje osnovne odredbe zakona o zaštiti na radu, to jest zakona o bezbednosti, a sa čime će ga svakako upoznati predavači tokom teorijskog dela nastave.

Kako funkcioniše nastava tokom kursa za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima?

Princip koji podrazumeva kurs i obuka za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima jeste i teorijski i praktični deo nastave, a svakom polazniku pojedinačno se daje značajna sloboda, budući da on može da odabere i koju vrstu teorijske nastave želi da pohađa, ali isto tako ima mogućnost i da odluči gde želi da odradi praktičan deo.

Zapravo, za teorijski deo polaznik ima mogućnost ili rada u grupi ili individualno, a nudi mu se i mogućnost da nastavu pohađa sa još jednim ili dva polaznika istovremeno, to jest prema pravilima koja podrazumeva poluindividualna obuka, a isto tako može da se odluči i za nastavu online. Isključivo od njegove odluke zavisi i u kojim terminima će pohađati nastavu, jer su oni samo za grupnu nastavu tačno određeni, a za sve ostale vrste se definišu dogovorom između polaznika i njegovog profesora.

Što se tiče obuke preko interneta, isto kao i poluindividualna i individualna, tako i ona polazniku omogućuje da samostalno, u dogovoru sa profesorom odabere kada će pohađati i kojom dinamikom nastavu, ali je neophodno da u tom slučaju on uz računar ima i stabilnu internet vezu, jer je to jedini uslov da ne bi došlo do ometanja tokom predavanja.

Za rad u grupama je karakteristično to što su termini, kao i dinamika održavanja časova, tačno određeni, ali se mora sačekati prijavljivanje najmanje četiri polaznika u jednoj od poslovnica, kako bi se grupna obuka i kurs za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima uopšte i mogla organizovati.

Kod praktičnog dela koji podrazumeva navedena obuka se svakom pojedinačnom polazniku pruža mogućnost da odluči da li želi da je pohađa u onim firmama sa kojima Akademija Oxford, kao organizator ima uspostavljenu poslovno - tehničku saradnju ili u onim firmama sa kojima ne sarađuje. Svaki onaj polaznik koji se odluči za prvu varijantu koja je navedena, mora da zna da mu se tada garantuje i cena, ali i kvalitet prakse, a to svakako ne može da se kaže za drugu opciju, jer tada polaznik ima obavezu da se samostalno oko svega dogovori sa zvaničnim predstavnikom te kompanije. A da bi mu bilo omogućeno da praksu zaista i pohađa u firmi koju je odabrao, on je dužan da nama omogući poslovne podatke te kompanije, a kako bi se što pre pristupilo potpisivanju ugovora o saradnji između te kompanije i Akademije Oxford, nakon čega može nesmetano da pohađa praksu.

Ko može da pohađa kurs za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima?

Jedini i osnovni uslov koji treba da ispuni svako koga zanima obuka i kurs za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima jeste minimalno stečeno osnovno obrazovanje. Upravo iz tog razloga se i zahteva da svaki prijavljeni polaznik prilikom potpisivanja ugovora, to jest upisivanja dostavi i dokaz o prethodno stečenom obrazovanju, to jest ili da dostavi fotokopiju svedočanstva osnovne škole ili kopiju diplome srednje škole koju je završio.

Trajanje obuke za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima

Ukupno tri meseca traje kurs i obuka za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima, a svaki polaznik je za to vreme u obavezi da pohađa i praktičan deo nastave i to u trajanju od 240 radnih sati.

Akademija Oxford zainteresovanim polaznicima nudi mogućnost i da obuku savladaju u nešto kraćem roku, odnosno za dva meseca. Tada je neophodno da se praksa pohađa svakodnevno u toku radne nedelje, to jest od ponedeljka do petka i to u trajanju od po 8 sati, a što je 40 radnih sati na nedeljnom nivou.

Koliko košta kurs za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima?

U cenu teorijskog dela ove obuke je, sem pohađanja odabrane vrste nastave, uračunata i nadoknada za polaganje završnog ispita, a zatim i izrada kako sertifikata, tako i dodatka sertifikatu, te literatura koja je potrebna polazniku za pripremanje polaganja.

Isto tako, svaki polaznik ima mogućnost i da praktičan deo ove obuke pohađa u bilo kojoj drugoj firmi sa kojom nije potpisan navedeni ugovor, ali tada Akademija Oxford ne može da kaže koliko košta praksa, to jest ne daje garancije za njen kvalitet.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održavaju obuka i kurs za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima?

Kako kurs i obuka za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima obavezuju polaznike da pohađaju i teorijski, kao i praktični deo, to i mesto i vreme održavanja zavise samo od odabira svakog pojedinačnog polaznika.

U teorijskom delu, on bira da li želi da radi u grupi ili mu više odgovara obuka online, odnosno individualna ili poluindividualna. A način odvijanja ovih tipova nastave je različit, pa kod grupne obuke su, recimo dinamika i termini određeni unapred, a ovaj vid obuke počinje onda kada se oformi grupa. Jdnostavnije rečeno, tek kada se u jednoj od poslovnica bude prijavilo najmanje četiri zainteresovana polaznika i oformi se grupa, oni se obaveštavaju i to kako o datumu početka, tako i o tačnim terminima.

Za sve sve ostale tipove teorijskog dela ovog kursa važi pravilo da polaznici u dogovoru sa profesorom odlučuju kada počinje kurs i obuka za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima, odnosno u kojim terminima i kojom dinamikom će se nastava odvijati. A ako polaznik želi da nastavu prati preko interneta, od njega se zahteva najpre da ima računar, ali i da je taj računar sa internetom spojen preko stabilne veze, a kako ne bi došlo do ometanja nastave.

Kada je reč o drugom delu ove obuke, to jest kada je u pitanju praksa, polaznik ima mogućnost odabira između firmi koje su naši poslovni partneri i onih sa kojima nismo sklopili ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Ipak, on mora da zna da Akademija Oxford daje garancija za kvalitet praktičnog dela obuke samo onda kada se pohađa u onim firmama sa kojima ima saradnju, a tada i svakog pojedinačnog polaznika informiše o ceni. A u slučaju da on odabere drugu ponuđenu opciju, to jest da praksu pohađa u firmi sa kojom nije uspostavljena poslovna saradnja, organizator ovog kursa ne garantuje za kvalitet, te ne može da utiče ni na cenu, jer je to stvar dogovora između ovlašćenog lica određene firme i polaznika. Tada je svaki polaznik dužan da dostavi podatke određene kompanije, a kako bi bilo omogućeno u što kraćem roku potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, te da bi on mogao da pohađa nastavu u skladu sa dogovorom koji ima sa predstavnikom te firme.

Dodatne napomene:

 • svako ko želi da pohađa kurs i obuku za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima ima mogućnost da se cele godine prijavi lično u jednoj od poslovnica ili da to uradi putem telefona, kao i da na mejl Akademije Oxford pošalje sve svoje podatke (prezime, ime, kontakt podaci, poslovnica u kojoj želi da pohađa teorijski deo obuke, koja vrsta teorijskog dela kursa ga zanima i drugo)
 • prilikom upisivanja, polaznik mora lično da prisustvuje potpisivanju ugovora i da sa sobom ponese svu obaveznu dokumentaciju (važeći lični dokument sa fotografijom ili očitan čipovan lični dokument, kopija uverenja o državljanstvu, koje nije starije od 6 meseci, kopija svedočanstva osnovne škole ili kopija diplome srednje škole, fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih)
 • teorijski i praktični deo se plaćaju odvojeno
 • u teorijski deo je, osim nadoknade za pohađanje nastave uračunata i nadoknada za polaganje završnog ispita, te izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, kao i priručnik, odnosno skripta za pripremu završnog ispita
 • praktični deo polaznik pohađa u odabranoj firmi, a cena zavisi isključivo od njegove odluke u kojoj kompaniji želi da odradi praksu
 • u poslovnici u kojoj se upisuje, to jest pohađa teorijski deo nastave, polaznik vrši sva plaćanja koja ima prema važećem ugovoru i to u tačno definisanim rokovima, a po ceni koja je važeća u tom trenutku
 • oni kandidati koji ne pohađaju kurs i obuku za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima u okviru Akademije Oxford, ali koji žele samo da polažu ispit za proveru znanja, čijim uspešnim polaganjem stiču sertifikat, su u obavezi da izvrše prijavu na predviđen način, kao i da dostave svu obaveznu dokumentaciju koja uključuje i potvrdu o radnom iskustvu, to jest potvrdu o obavljenom praktičnom delu obuke u navedenom trajanju

Cena kursa i obuke za rukovaoca hidroenergetskih postrojenja je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za rukovaoce hidroenergetskim postrojenjima


Literatura za rukovaoce hidroenergetskim postrojenjima

Priručnik - Skripta - Knjiga za Rukovaoce Hidroenergetskim Postrojenjima - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje