Obuka i kurs za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: nadzorom i kontrolom rada mašina, dijagnostikom i otklanjanjem kvarova.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Prema odredbama tačno određenog nastavnog plana se u toku cele kalendarske godine organizuje kurs i obuka za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP, a u sklopu Akademije Oxford. Budući da ova institucija poslovnice ima na preko 20 lokacija u zemlji, to slobodno možemo da kažemo i da je nastava dostupna svakome ko ispunjava konkretne uslove.

Najpre se zahteva da zainteresovani polaznik bude punoletan, te je neophodno i da poseduje dokaz o državljanstvu naše zemlje. Bitno je, uz sve to i da ima minimalno stečeno osnovno obrazovanje, to jest očekuje se da je najmanje završio osnovnu školu.

Svako ko može da odgovori na pomenute zahteve ima pravo da pristupi prijavi, što može da učini na nekoliko načina. Na prvom mestu može da lično izvrši prijavljivanje, a zatim ima pravo i da kontaktira željenu poslovnicu organizatora preko telefona, ali i mejla. Polaznik koji izabere upis putem mejla treba da, osim osnovnih ličnih podataka (prezime, ime i datum rođenja) u konkretnom mejlu navede i svoj broj telefona, odnosno podatak u kom gradu ga zanima da pohađa obuku i kurs za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP.Kada bude zvanično organizovan upis, svaki prijavljeni će biti lično prisutan, budući da mora da potpiše ugovor sa našom institucijom. Tada se zahteva da on priloži svu potrebnu dokumentaciju kojom će da dokaže da u potpunosti ispunjava jasno navedene zahteve, te je potrebno i da prođe kroz proces provere identiteta, pa je zato važno da ima i validan dokument sa fotografijom (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola). Ako je reč o dokumentu sa čipom, bez obzira koji od pomenutih da je u pitanju, polaznik koji ga poseduje svakako ima obavezu i da ispoštuje pravilo koje se tiče njegovog korišćenja, to jest da ga ima očitanog prilikom upisa.

Uz fotokopiju uverenja o državljanstvu, a koje ne sme da bude starije od 6 meseci, u obaveznu dokumentaciju se svrstava i kopija izvoda iz matične knjige rođenih, ali i kopija svedočanstva završene osnovne škole. Međutim, svaki pojedinačni polaznik koji je završio bilo koju srednju školu, tom prilikom treba da priloži kopiju diplome konkretne srednje škole i to umesto pomenutog svedočanstva.

Obuka i kurs za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP se sastoje od dva dela, a što znači da svaki polazniktreba da pohađa kako predavanja, tako i praksu. A on bi svakako trebalo da se izjasni gde želi da pohađa praksu, te koju vrstu nastave bira u okviru teorijskog dela, pošto je u ponudi čak četiri tipa nastave. Naime, polaznici predavanja mogu da prate kroz individualnu, grupnu, poluindividualnu i online obuku, a naglašavamo i to da svaka od njih ima određene karakteristike, ali i uslove koje stavlja pred zainteresovane polaznike. A svi ti uslovi moraju da budu ispoštovani kako bi izabrani kurs protekao u najboljem redu.


Na prvom mestu se uslov odnosi na pohađanje grupne, a zatim i online nastave. Zapravo, svi prijavljeni imaju obavezu da ih ispoštuju, a radi se o tome da neko ko želi da predavanja prati sa još nekoliko polaznika, svakako mora da prihvati činjenicu da se za organizovanje grupne nastave zahteva prijavljivanje najmanje četiri polaznika u jednoj poslovnici, uzevši u obzir da je to uslov za njen početak. Tačnije, tek uz prijavu toliko osoba može da se formira grupa u toj poslovnici, a maksimalno ih može biti prisutno osmoro u okviru ove vrst kursa. Akademija Oxford kao ovlašćeni organizator ove obuke će da definiše termine i dinamiku, jer samo u ovom slučaju je to isključivo njena dužnost.

Uslov za pohađanje predavanja preko interneta jeste posedovanje računara, kao i sugurna internet konekcija, a koju će da koristi taj uređaj, jer se samo tako garantuje za kvalitet ovog tipa nastave. Kada je u pitanju online, t poluindividualna i individualna obuka i kurs za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP, tu svaki polaznik ima dozvolu da profesoru koji će da mu drži predavanja navede u kojim terminima mu najviše odgovara da se nastava odvija. On zatim treba da kaže nadležnom predavaču i kada želi da odabrani kurs počne, to jest prema kojoj dinamici će da budu organizovana predavanja u tom slučaju.

Naravno, individualna nastava, kao i ona koja se odvija preko interneta, podrazumeva prisustvo samo jednog polaznika, a za poluindividualnu je sasvim jasno i navedeno da može biti prisutno dve osobe tokom predavanja.

Apsolutno svako ko se bude prijavio za pohađanje ove obuke ima obavezu da odradi i 240 radnih sati prakse, što može da učini u svakoj firmi koja ispunjava zahtevane uslove. A ti uslovi se odnose na činjenicu da se zahteva da konkretna kompanija ima otvoreno radno mesto za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP, šta znači da ima potpuno pravo da praksu zvanično i organizuje i to, naravno ako želi. Pored toga je vrlo važno i da ta firma sa zvaničnim organizatorom ovog kursa potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, a zapravo tek nakon toga polaznik koji izabere ovu opciju ima pravo da počne sa pohađanjem prakse.

Preciznije, on tada ima dve ponuđene opcije, to jest može da praksu prati u firmi sa kojom smo mi pre toga sarađivali ili u onoj sa kojom nikada pre nisam sarađivali. A ako se odluči za prvu ponuđenu opciju, njemu će samo pohađanje prakse u velikoj meri da bude lakše, budući na prvom mestu da nema obavezu da čeka potpisivanje pomenutog ugovora. Uz to će predstavnik naše institucije i da tom polazniku obezbedi sve podatke koji su bitni za pohađanje prakse, tako da će biti na vreme informisan i o njenoj cene.

A postoji i druga opcija koja je u ponudi, a gde polaznik treba da izabere lično firmu u kojoj će da pohađa praksu. Mi ćemo u tom slučaju, svakako pomenuti ugovor sa njenim predstavnikom da potpišemo i to što pre budemo mogli, jer je dobro poznato da taj polaznik ima pravo da počne sa pohađanjem prakse tek nakon što on bude bio zvanično potpisan. Garancije koje su vezane za kvalitet nastave od nas dobijaju samo polaznici koji praksu pohađaju kod naših poslovnih partnera. Takođe moramo da naglasimo i da onaj polaznik koji bude izabrao drugu ponuđenu opciju ima vrlo važnu obavezu prema nama, a radi se o tome da je neophodno da on nama omogući da što pre dobijemo sve poslovne podatke konkretne kompanije. Nama su svi ti podaci potrebni da bismo pripremili pomenuti ugovor za potpisivanje što brže i tako barem malo ubrzali čitav proces.

Da bi neko mogao da izađe na polaganje završnog ispita, a kako bi stekao sertifikat za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP, on mora da odradi predviđeno vreme u okviru praktičnog dela. Na tom ispitu kandidati treba da odgovore na ukupno 15 pitanja, to jest na 3 njih usmeno i na 12 pismeno.

Nakon što neko obezbedi potvrdu o pohađanju prakse, on će je priložiti uz svu obaveznu dokumentaciju, koja je istovetna onoj koju je dostavio u trenutku upisa. Takođe je vrlo važno i da svaki polaznik pre polaganja završnog ispita, te izrade sertifikata priloži i original potvrde da je specijalizovanu obuku i kurs za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP pohađao, odnosno mora da dostavi ugovor koji je potpisao sa našom institucijom, a kada se upisivao.

Napominjemo da se ova dokumentacija odnosi samo na one osobe koji pomenuti kurs u sklopu naše institucije pohađaju, a oni koji to ne čine već samo hoće da polažu ovaj ispit, na prvom mestu moraju da pristupe prijavi za polaganje, a potom se od njih očekuje i da plate nadoknadu koja je cenovnikom definisana za polaganje ovog ispita. Zatim treba da nam dostave, takođe obaveznu dokumentaciju (kopija svedočanstva osnovne škole, odnosno diplome srednje škole, fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, te ne starije od 6 meseci, uverenje o državljanstvu). A taj kandidat treba da dostavi i dokaz o pohađanju kursa i o odrađenoj stručnoj praksi. Ali ako on nije u mogućnosti da priloži pomenuta dokumenta, on ima pravo i da dostavi dokaz o stečenom radnom iskustvu. Inače, test sa polaganja završnog ispita, ali i zapisnik koji je tom prilikom vođen, će u dokumentaciju jednih i drugih kandidata da doda ovlašćeno lice u poslovnici naše institucije, a nakon što oni budu završili sa polaganjem i uspešno prođu kroz ovaj ispit.

Literaturu koja je potrebna za pripremu polaganja završnog ispita će svim polaznicima da obezbedi organizator i to u sklopu cene koji je navedena za teorijski deo ove obuke. Takođe napominjemo i da se oba dela svakako moraju odvojeno platiti, a u cena za pohađanje predavanja osim određenog tipa nastave i literature je uračunato i polaganje završnog ispita, kao i izrađivanje sertifikata za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP, te dodatka konkretnom sertifikatom.

Svako ko bude sa uspehom prošao ovu obuku i položio završni ispit će tada da postane vlasnik sertifikata za to zanimanje, što je zapravo dokument koji je na teritoriji cele naše zemlje zvanično priznat. Njega isto tako priznaju i institucije u pojedinim državama u našem okruženju, a njime svaki kandidat dokazuje da je osposobljen za navedeno zanimanje. A može čak i da ga upiše u svoju radni dosije, naravno ako zadovoljava jasno definisane uslove.

Stvar je u tome da je od 01.01.2016. godine sve vezano za upisivanje sertifikata izmenjeno, tako da je od tada čitav taj postupak u rukama Nacionalne službe za zapošljavanje, a koja to čini elektronski. Ipa, ona to ne čini za sve kandidate koji steknu sertifikat za ovo ili bilo koje drugo zanimanje, već samo za one koji se zvanično nalaze u statusu nezaposlenih lica i prijavljeni su na evidenciju te službe. Upravo zato svako ko je u radnom odnosu, a ko postane vlasnik ovog sertifikata neće imati dozvolu da zahteva njegovo upisivanje u svoju radni dosije i to sve do onog trenutka dok ne izvrši zvanično prijavu na evidenciju službe koju smo prethodno pomenuli. Naravno, svaki kandidat ima pravo da konkretni sertifikat preda apsolutno svakom poslodavcu, a pošto je to verodostojan dokaz da je on kvalifikovan za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP.

Sve one osobe koje zadovoljavaju pomenute uslove, a koja kurs i obuka za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP, ali naša poslovnica ne postoji u mestu u kome oni stanuju u tom trenutku, svakako imaju mogućnost da nakon ispunjenja svih navedenih uslova prisustvuju polaganju ispita u poslovnici naše institucije i to u onoj koja je najbliža mesto u kome ti kandidati stanuju. Bitno je da znaju i da je preporuka da predavanja prate preko interneta, te da u tom gradu samostalno pronađu firmu, a koje će da zadovolji navedene zahteve, ali je potrebno i da sami kandidati ispoštuju sve što je prethodno pomenuto.

Šta kurs i obuka za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP obuhvata?

Svaki polaznik će u toku predavanja koja svakako obuhvata obuka i kurs za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP da se upozna sa različitim vrstama mašina, a sa kojima može da ima dodira u okviru kotlovskih postrojenja.

Biće reči osvim delovima jednog postrojenja ove vrste, te će polaznici da se upoznaju i sa principom rada kotlova, a zatim i pumpi i ventila, odnosno sa samom kotlarnicom. Oni će da nauče i kako funkcioniše svaki od pomenutih uređaja, a koji čine deo kotlovskog postrojenja, ali i na koji način se njima upravlja.

Zatim će profesor da im objasni i koliko je važno uspostaviti adekvatnu radnu temperaturu, te će ih uputiti i u to koji je najbolji način da da to postignu.

Očekuje se za svako ko bude pohađao ovaj kurs, između ostalog nauči i koja su to kotlovska goriva, odnosno na koji način se ona koriste. Ali, isto tako će naučiti i šta je to automatsko regulisanje grejanja i kako se ono vrši.

Da bi neko mogao da obavlja ovaj posao maksimalno kvalitetno, on mora da dobije i znanja koja su vezana za pravilno korišćenje energije, tako da će i tome obuka i kurs za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP da budu delom posvećeni.

Polaznici će se upoznati i sa specifikacijama i to kako pojedinačnih elemenata jednog sistema, tako i čitavog kotlovskog postrojenja. Takođe će imati prilike da nauče na koji način se vrši dijagnostika određenih kvarova, jer obično u praksi osoba koja je zaposlena na ovom radnom mestu treba da dijagnostikuje neke manje kvarove, pa čak i da ih otkloniti.

Uz sve pomenuto bi svaki polaznik trebalo da se upozna i sa zakonom o bezbednosti, to jest sa odredbama zakona o zaštiti na radu, a pošto bi svakako u praksi trebalo da se pridržava konkretnih pravila, iako zanimanje za koje se sertifikuje ne bi trebalo da se svrsta u rizično.

Kako je organizovan kurs za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP?

Da bi neko mogao da završi ovu obuku zahteva se kako da pohađa predavanja, tako isto i da prisustvuje praksi, a ona mora da traje ukupno 240 radnih sati. A uzevši u obzir da postoji ukupno dva dela, to znači i da se oni organizuju na dva mesta, to jest predavanja polaznici prate u prostorijama izabranr poslovnice Akademije Oxford, a praksu u sklopu izabrane kompanije koja u potpunosti zadovoljava date uslove.

Isključivo ona firma koja zapošljava rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP i koja hoće da organizuje praksu to može da učini, ali je ipak najvažniji uslov da ona sa institucijom koja organizuje pomenutu obuku potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Praktično rečeno, tek nakon što taj uslov bude bio ispunjen polaznik ima pravo da počne da prati praksu i to prema uslovima koje će da definiše sa predstavnikom te firme.

A kako naša institucija već ostvaruje saradnju sa firmama koje posluju u različitim oblastima, to mi svim polaznicima možemo da ponudimo i da izaberu jednu od onih sa kojima smo sarađivali i prethodno potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Osnovni razlog zbog čega im to preporučujemo jeste činjenica da će oni na prvom mestu sprečiti bespotreban gubitak vremena, a pošto se tada od njih ne zahteva da čekaju da se pomenuti ugovor potpiše. Osim toga, mi ćemo im i znatno olakšati pohađanje prakse u toj situaciji, pošto ćemo pribaviti sve potrebne informacije, a kako bi oni uštedeli svoje vreme. Nakon što ih obavestimo o uslovima za pohađanje prakse, pružićemo im garancije koje se odnose na njen kvalitet, pa će samim tim oni biti i potpuno bezbedni.

Što se tiče onih polaznika koji se ne budu odlučili za tu opciju, već hoće da oni sami pronađu firmu koja će da organizuje praksu, njima ne možemo da damo garancije, kao što ne možemo da im damo ni informacije o ceni, pošto to spada u dogovor između polaznika i predstavnika firme koju on bude tom prilikom izabrao. A uz to, mi zahtevamo da nam taj polaznik na vreme dostavi sve poslovne podatke odabrane kompanije, kako bismo mogli da pripremimo navedeni ugovor i organizujemo njegovo potpisivanje, uzevši u obzir da taj polaznik tek posle toga sme da počne sa pohađanjem nastave i to isključivo prema uslovima koje će on lično da definiše sa predstavnikom konkretne firme. Posle svega pomenutog, trebalo bi i da je sasvim jasno zbog čega se smatra mnogo lakšim izborom da polaznik izabere neku kompaniju sa kojom smo mi već imali saradnju, ali je to svakako stvar odluke svakog pojedinca.

Bez obzira gde odluči da pohađa praksu, svaki polaznik mora da pohađa i predavanja, a koja se organizuju u našim poslovnicama širom zemlje. Trebalo bi da prilikom upisa on navede da li ga zanima individualna, polu individualna ili online obuka i kurs za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP, odnosno da li želi da predavanja prati u okviru grupe, pošto će od svega toga i da zavisi po kom principu će da prisustvuje predavanjima.

Da napomenemo i to da se samo grupni kurs odvija na nešto drugačiji način, a svi ostali tipovi nastave se organizuju prema istom principu. Tačnije rečeno, svaki onaj polaznik koji izabere ili individualnu ili online, odnosno poluindividualnu nastavu će imati mogućnost da profesoru koji je tada zadužen da vodi obuku kaže u kojim terminima bi voleo da se nastava odvija. Takođe bio oni trebalo i da se usaglase oko dinamike po kojoj će predavanja u tom slučaju da se organizuju, ali i da se dogovore kada će tačno odabrana kurs i obuka za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP da počne.

Važno je da napomenemo da polaznik koji bude izabrao da predavanja prati online, svakako ima obavezu da u toj situaciji obezbedi optimalne uslove za odvijanje tog tipa nastave, a što znači da on mora da obezbedi stabilnu vezu sa internetom na računaru preko koga će da prati predavanja. Uz to naglašavamo i da ne samo online, nego i individualna obuka i kurs za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP predviđaju prisustvo samo jednog polaznika, a poluindividualna nastava je uvek namenjena za njih dvoje.

Kada je u pitanju način organizovanja grupne obuke, napominjemo da se on bitno razlikuje od svega što je do sada navedeno i to najpre zato što je prisutan veći broj polaznika (od četvoro do osmoro), ali i zato što tada isključivo Akademija Oxford, a kao zvaničan organizator ima pravo da odredi prema kojoj dinamici će časovi da se organizuju, to jest u kojim terminima. Kada se u izabranoj poslovnici bude oformila grupa u kojoj mora da postoji najmanje četiri osobe, svi prijavljeni dobijaju obaveštenje o datumu početka tog tipa nastave, odnosno jasne informacije o dinamici. Moramo da naglasimo i to da u izuzetno retkim prilikama možemo da pristupimo promeni definisanih termina kod ovog tipa obuke, ali to ne praktikujemo da radimo često. Stvar je u tome da ponekad može da se desi da nijednom polazniku u sklopu jedne grupe ne odgovaraju određeni termini, kada se zahteva da oni o tome obaveste profesora i koordinatora za nastavu. Posle toga će biti pristupljeno proceni, a kako bi se utvrdilo da li bi konkretna promena mogla da ugrozi neki kurs koji se tu odvija. Samo ako ovlašćeno lice te poslovnice bude sasvim sigurno da promena ne bi ugrozila nijednu drugu obuku, može da dozvoli promenu, ali još jednom napominjemo da to ne bi trebalo često da se radi, uzevši u obzir da organizujemo i mnoge druge kurseve gde polaznici samostalno biraju i datum početka i termine i dinamiku održavanja predavanja.Kome je kurs za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP namenjen?

Svako koga interesuje kurs i obuka za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP je dužan da ispuni tri osnovna uslova, odnosno na prvom mestu je potrebno da to bude punoletno lice, a odmah zatim se zahteva i da ima važeće državljanstvo naše zemlje, te da je minimum završio osnovnu školu do trenutka kada se prijavljuje.

A da bi prijavljeni polaznici dokazali da u potpunosti zadovoljavaju ove zahteve, potrebno je da oni dostave i obaveznu dokumentaciju, a koja podrazumeva sva dokumenta kojima dokazuju ispunjenje pomenutih uslova. Samo zato se u obaveznu dokumentaciju svrstava kopija kako izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno uverenja o državljanstvu (ne sme da bude starije od 6 meseci), tako i fotokopija svedočanstva osnovne škole. Isto tako je naglašeno i da onaj polaznik koji je završio bilo koju srednju školu, umesto navedenog dokumenta treba da dostavi diplomu upravo te škole koju je završio.

Koliko traje obuka za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP?

Važećim nastavnim programom, a čijih pravila se u potpunosti pridržava obuka i kurs za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP, definisano je da nastava traje tri meseca. Takođe, prema njegovim odredbama je definisano i da polaznik mora da pohađa praksu i to u trajanju od 240 radnih sati.

U želji da omogućimo i onim polaznicima koji su zainteresovani da ovu obuku završe u nešto kraćem periodu, mi nudimo mogućnost da to učine za samo dva meseca, ali tada od njih zahtevamo da se u potpunosti pridržavaju tačno određene dinamike koja se odnosi na pohađanje prakse.

Naime, neophodno je da tada polaznik osam sati svakog radnog dana (od ponedeljka do petka) bude prisutan u kompaniji u kojoj je odabrao da praksu pohađa. Tako, upravo zahvaljujući činjenici da će on imati praksu 40 radnih sati na nedeljnom nivou, biće mu i omogućeno da kurs i obuka za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP traje mesec dana kraće od vremena koje je ppredviđeno zvaničnim programom.

Koliko košta obuka i kurs za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP?

U zvaničnom cenovniku Akademije Oxford postoji podatak koliko košta teorijski deo u okviru ovog kursa, a pošto se taj deo mora platiti odvojeno od pohađanja prakse i za njega je ovlašćena isključivo naša institucija.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs i obuka za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP?

U poslovnicama Akademije Oxford, a koje se nalaze kako u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, tako i u mnogim drugim gradovima, poput recimo Kraljeva, Čačka, Subotice i Jagodine, ali i Ćuprije, Kragujevca i drugih se organizuju predavanja, koja obuhvata obuka i kurs za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP. Isto tako je predviđeno da one osobe koje su zainteresovane za sticanje sertifikata za pomenuto zanimanje pohađaju i praksu, ali se ona odvija u okviru kompanije koja je za to specijalizovana, to jest koja već ima zaposlenog nekoga na ovom radnom mestu, pa je samim tim i ovlašćena da pristupi organizovanju prakse.

Svaki pojedinačni polaznik će imati obavezu da ovlašćenom licu u okviru konkretne poslovnice organizatora u kojoj se bude upisivao, prvo kaže koji tip nastave od svih ponuđenih želi da pohađa, a kada su u pitanju predavanja, te zatim i u kojoj od brojnih firmi on želi da odradi predviđeno vreme za praktičan deo.

Naša institucija predavanja organizuje kako u formi individualne nastave, tako i online, ali i u skladu sa pravilima poluindividualne i grupne. Samim tim što postoje četiri različita tipa nastave, to se i način njihovog organizovanja razlikuje, pa dok se individualna, online i poluindividualna nastava organizuju na jedan način, dotle grupni kurs i obuka za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP predviđa sasvim drugačiji princip organizovanja.

A svaki polaznik koji odabere da nastavu prati preko interneta je dužan da obezbedi optimalne uslove u toj situaciji, što znači da računar preko koga on želi da prati predavanja svakako mora da poseduje i stabilnu internet vezu, a pošto je to primaran uslov za nesmetano odvijanje ovog tipa obuke.

Kod online nastave je uvek prisutan jedan polaznik, kao što je to slučaj i kod individualne, dok je predviđeno prisustvo dva polaznika u okviru poluindividualnog kursa. Svaki polaznik koji odabere bilo koji od ta tri tipa nastave će imati apsolutno pravo da zahteva termine u kojima mu odgovara da pohađa predavanja, odnosno on treba da se sa nadležnim profesorom dogovori oko datuma kada će početi ta obuka i kurs za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP koju on bude izabrao, a zatim bi trebalo i da se dogovore o dinamici u skladu sa kojom će nastava da se odvija.

Onaj polaznik koji izabere da predavanja prati u grupi, mora biti spreman da sačeka da se u okviru poslovnice u kojoj se on prijavio oformi grupa, a u njoj mora da se nađe najmanje četiri polaznika, uzevši u obzir da je taj uslov postavljen kao osnovni za njeno organizovanje, te uz to napominjemo i da u jednoj grupi može da bude najviše osmoro polaznika.

Drugi deo koji obuhvata ovaj kurs je praksa, koju polaznici moraju da pohađaju ukupno 240 radnih sati, a taj segment organizuje firma koja zapošljava osobe na ovom radnom mestu, odnosno koja ispunjava uslov da sa organizatorom ovog kursa ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji.

Napominjemo i da Akademija Oxford ima listu poslovnih partnera, a na kojoj se nalaze sve kompanije sa kojima je do tog trenutka sarađivali i sa kojima ima taj ugovor potpisan, te da svakako među njima postoje i one koje zapošljavaju osobe na radnom mestu rukovalac kotlovskih postrojenja ATK VP. Iz tog razloga preporučujemo da polaznik izabere jednu od tih firmi, budući da neće gubiti vreme, jer se ne čeka da bude organizovano potpisivanje ugovora. A uz to, taj polaznik odmah dobija ne samo garancije koje se odnose na kvalitet prakse, već i informacije o ceni, ali i o svemu ostalom što je važno za njeno pohađanje.

Svakako se podrazumeva i da postoji mogućnost da bilo koji polaznik izabere firmu u kojoj želi da pohađa praksu, ali sa kojom naša institucija nije do tada sarađivala, to jest sa kojom nema potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. A tada ste prvo pristupa njegovom potpisivanju, uzevši u obzir da upravo to i jeste primaran uslov za početak organizovanja prakse, pa se zato i traži od polaznika za samostalno obezbedi sve ono informacije koje se u tom ugovoru zahtevaju. Nakon što dobije te podatke, on će ih proslediti zvanično ovlašćenom licu naše poslovnice, a koje će i da organizuje potpisivanje ovog ugovora. Što se tiče cene za pohađanje prakse u ovom slučaju, svaki polaznik ima obavezu da samostalno definiše sve uslove i to isključivo sa zvanično ovlašćenim licem one firme koju je sam izabrao. Naravno, naša institucija u ovom slučaju polaznicima ne može da garantuje da će praksa biti kvalitetna, a prvenstveno zato što nije upoznata na koji način ta firma pristupa njenom organizovanju, te ne zna ni da li poštuje aktuelna pravila.

Dodatne napomene:

 • svako ko ispunjava jasno navedene uslove može da se prijavi za pohađanje ovog kursa direktno u svim poslovnicama Akademije Oxford direktno i to cele godine, odnosno može to da učini i preko mejla ili broj telefona jedne od njih
 • neko ko je zainteresovan samo da polaže završni ispit, jer mu je potrebno da zvanično stekne sertifikat za ovo zanimanje, treba da izvrši prvo prijavu, a potom i da plati tačno definisanu nadoknadu u tom slučaju, kao i da dostavi zahtevanu dokumentaciju
 • nakon prijavljivanja za pohađanje ovog kursa će biti organizovan upis, a tada je neophodno da svi zainteresovani lično budu prisutni, te da dostave dokumentaciju koja je obavezna, odnosno da imaju uz sebe važeći lični dokument, a kako bi mogli da potpišu ugovor sa organizatorom
 • oba dela od kojih se kurs i obuka za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP sastoji se plaćaju prema jasno definisanom cenovniku i to odvojeno teorijski deo od praktičnog
 • Akademija Oxford će da navede samo cenu za pohađanje predavanja, a u nju je uračunato kako praćenje odabranog tipa nastave, tako i izrada sertifikata za ovo zanimanje i dodatka sertifikatu, odnosno polaganje završnog ispita, te literatura koja je potrebna za pripremu njegovog polaganja
 • ona firma koju izabere polaznik da u njoj pohađa 240 radnih sati prakse će da navede i cenu, a mi na nju ne možemo da imamo nikakvog uticaja
 • u skladu sa odredbama ugovora, plaćanje se vrše direktno u poslovnici u kojoj se organizuje nastava ili u onoj u kojoj polaznik pristupa upisivanju

Cena kursa i obuke za rukovaoca kotlovskim postrojenjima je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za rukovaoce kotlovskim postrojenjima


Literatura za rukovaoce kotlovskim postrojenjima ATK VP

Priručnik - Skripta - Knjiga za Rukovaoce Kotlovskim Postrojenjima ATK VP - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje