Obuka i kurs za rukovaoca poljoprivrednim mašinama

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: mašinama koje se koriste u poljoprivredi i kako upravljati njima, održavanjem i popravkom.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Svaka osoba koja želi da stekne sertifikat za rukovaoca poljoprivrednim mašinama će se tokom specijalizovane obuke, a koju organizuje Akademija Oxford da se najpre upozna sa različitim vrstama mašina koje se primenjuju u poljoprivredi, ali isto tako će da nauči i na koji način se ne samo njima upravlja, već i kako se održavaju prema pravilima, odnosno kako se vrše sve neophodne popravke.

Cele kalendarske godine je otvorena mogućnost za prijavljivanje svih zainteresovanih polaznika, a što oni mogu da učine ili direktno u jednoj od poslovnica ili mogu da se prijave putem telefona, to jest da na zvaničan mejl organizatora obuke pošalju svoje podatke za prijavu, a to se odnosi najpre na kontakt podatke, prezime i ime, kao i tip obuke koji žele da pohađaju, te u kojoj poslovnici, ali i sve ostale detalje koje smatraju bitnim.

Kurs i obuka za rukovaoca poljoprivrednim mašinama su koncipirani tako da je pred polaznike stavljen zahtev za pohađanje teorijskog, odnosno praktičnog dela. Prilikom prijavljivanja, te upisivanja, svaki polaznik treba da navede da li ga zanima individualna ili poluindividualna nastava u okviru teorijskog dela ili želi da ovaj kurs pohađa online, odnosno u grupi. A u skladu sa njegovom odlukom će zavisiti i gde se održava ovaj kurs, to jest u kojim terminima, te kojom dinamikom.

A ako se odluči za individualnu nastavu ili poluindividualnu, on će je svakako pratiti u odabranoj poslovnici, stim da će i termine, kao i dinamiku dogovoriti precizno sa svojim profesorom, a sa kojim će se isto usaglasiti i o tačnom datumu početka ovog vida nastave.

Onaj polaznik kome najviše odgovara kurs i obuka za rukovaoca poljoprivrednim mašinama koja se odvija preko interneta, mora da ima računar i stabilnu internet vezu, a ovu obuku prati sa bilo kog mesta gde mu je omogućen pristup računaru i takvoj internet konekciji. Za termine i dinamiku, kao i datum početka nastave kod online obuke, isto važi kao i kod prethodno pomenutih.

Osnovna karakteristika grupne nastave jesu precizno definisani termini i dinamika, a nastava se odvija u manjim grupama polaznika, koje mogu da broje najviše njih osmoro. Osnovni uslov koji mora da bude ispunjen da bi se ovaj vid nastave sproveo, jeste prijavljivanje minimalnog broja polaznika potrebnih za formiranje jedne grupe, a to znači da je u određenoj poslovnici neophodno da se prijavi najmanje njih četvoro.


U cenu koja je navedena za teorijski deo obuke se, osim njenog pohađanja, računa i polaganje završnog ispita, odnosno izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, kao i sva literatura koja je neophodna polazniku radi pripreme za polaganje, a što podrazumeva skriptu ili priručnik.

Praksu polaznik može da pohađa u firmi koju potpuno samostalno odabere ili u onoj firmi sa kojom Akademija Oxford, kao organizator ove obuke ima sklopljen ugovor o saradnji. Svi oni polaznici koji se odluče za prvu navedenu varijantu, moraju znati da ne postoji garancija za kvalitet prakse, kao što organizator kursa ne može da ih informiše ni o njenoj ceni, jer je neophodno da se polaznik sa ovlašćenim licem te firme dogovori oko svih potrebnih detalja. Da bi zaista bio u mogućnosti da pohađa praksu u toj kompaniji, polaznik je dužan da ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici Organizatora kursa najpre o tome obavesti, a potom i da dostavi potrebne informacije o određenoj firmi, kako bi bilo omogućeno sklapanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji i to u što kraćem roku, posle čega on može nesmetano da pohađa praksu.

Prilikom upisa, svaki polaznik potpisuje ugovor sa organizatorom ove obuke i tada je neophodno najpre da lično bude prisutan, kao i da dostavi obaveznu dokumentaciju. A u ovom slučaju to podrazumeva dostavljanje fotokopije diplome srednje škole ili fotokopije svedočanstva osnovne škole, te ličnu kartu ili neki drugi lični dokument sa fotografijama. Ako polaznik poseduje čipovan dokument, on je takođe obavezan da dostavi i taj dokument očitan. Isto tako, tom prilikom mora da dostavi i kopiju kako izvoda iz matične knjige rođenih, to jeste krštenice, tako i fotokopiju uverenja o državljanstvu, ali pod uslovom da to uverenje nije starije od šest meseci.

Kada se završi obuka i kurs za rukovaoca poljoprivrednim mašinama, polaznik ima mogućnost da pristupi polaganju završnog ispita, ali uz uslov da je u međuvremenu obavio stručnu praksu i to u trajanju od 240 radnih sati.

Završni ispit je sačinjen od dva dela, te je u okviru pismenog dela prisutno ukupno 12 pitanja, dok ih na usmenom delu ima tri. Kada bude položio ovaj ispit, on će morati da dostavi uz svu obaveznu dokumentaciju i potvrdu da je odradio praksu u predviđenom trajanju, a toj dokumentaciji se dodaje i ugovor, odnosno kako završni test i zapisnik, nakon čega se pristupa izradi sertifikata.

Ukoliko kandidat samo želi da polaže ovaj ispit, a da nije pohađao navedenu obuku u okviru Akademije Oxford, on je dužan da dostavi original potvrde da je odradio praksu, to jest da dostavi dokaz da je imao prilike da stekne relevantno radno iskustvo u oblasti koja se ispituje, te da izvrši prijavu za polaganje završnog ispita na propisan način. Pored toga je dužan i da dostavi dokumentaciju koja se smatra obaveznom, te se takođe prilaže i završni test, odnosno zapisnik sa polaganja.

Svako ko bude stekao sertifikat, a nalazi se na zvaničnoj evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, može i da ga odmah upiše u radni dosije, budući da je od 01. januara 2016. uvedena novina vezano za upisivanje sertifikata, te se ono vrši isključivo elektronskim putem i to od strane NSZ - a, a isključivo za one osobe koje su na njenoj evidenciji. Podrazumeva se da kurs i obuka za rukovaoca poljoprivrednim mašinama mogu da pohađaju i zaposlene osobe, te da takođe pristupe i polaganju ovog ispita, ali oni nisu u mogućnosti da upišu sertifikat u radni dosije odmah, već mogu da ga predaju trenutnom poslodavcu kao dokaz da su osposobljeni za obavljanje ovog posla. A što se tiče upisivanja sertifikata u radni dosije za ove kandidate, oni će morati da sačekaju da se ponovo nađu na evidenciji pomenute službe, kada će i biti u mogućnosti da zahtevaju upisivanje sertifikata prema pravilima.

Svi oni kandidati koji žele da steknu sertifikat, a žive u bilo kom gradu u kome ne postoji poslovnica Akademije Oxford, imaju mogućnost da samostalno pronađu firmu u kojoj žele da pohađaju praktični deo obuke, te ispoštuju sve što je navedeno, kako bi im to bilo omogućeno. A što se teorijskog dela tiče, njega mogu da pohađaju na primer preko interneta, ako žele, a polaganje završnog ispita po ispunjenju uslova za ove kandidati će biti omogućeno u onoj poslovnici organizatora koja je smeštena najbliže mestu njihovog trenutnog stanovanja.

Šta obuhvata obuka za rukovaoca poljoprivrednim mašinama?

U opisu radnog mesta osobe koja se kvalifikuje za rukovaoca poljoprivrednim mašinama se, osim upravljanja njima, nalazi i njihovo održavanje, odnosno vršenje svih popravki koje se smatraju manjim na mašinama koje se primenjuju u oblasti poljoprivrede.

Iz tog razloga, predavači na početku ove obuke sve polaznike najpre upoznaju sa različitim vrstama mašina koje se koriste u navedenoj oblasti, a što se uglavnom odnosi na mašine poput kombajna, vršalica i traktora, ali i specijalnih mašina namenjenih, recimo branju kukuruza, zatim kosačica i mnoge druge.

Svako ko bude pohađao obuku i kurs za rukovaoca poljoprivrednim mašinama će steći i neophodna znanja o delovima onih mašina koje se najčešće koriste u praksi, a kako bi samostalno i na što kvalitetniji način mogao da obavlja svoj posao.

Budući da su mnoge od tih mašina delom i automatizovane, predavači će posebnu pažnju obratiti i na podučavanje polaznika vezano za korišćenje takvih mašina. A oni će naravno naučiti i da upravljaju ručnim i nožnim komandama, što će moći da primene tokom pohađanja praktičnog dela. Podrazumeva se i da je poželjno da svako ko pohađa ovu obuku poseduje i vozačku dozvolu, a kako bi bio u mogućnosti da rukuje ovim mašinama, jer će mu to znatno olakšati savladavanje znanja koja predviša teorijski deo nastave.

Isto tako, obuka i kurs za rukovaoca poljoprivrednim mašinama u teorijskom delu podrazumevaju upoznavanje polaznika sa pravilnim održavanjem različitih tipova mašina, ali i sa utvrđivanjem odnosno otklanjanjem nekih kvarova koji se svrstavaju u manje. Da bi te mašine funkcionisale besprekorno, neophodno je da osoba koja je zadužena za rukovanje njima, poznaje delove pojedinačnih mašina, a kako bi mogla da ih svakodnevno održava na pravilan način.

Važno je naglasiti i da će predavači za vreme teorijskog dela nastave da predstave polaznicima mnoge situacije kada može doći do nekih nezgoda prilikom rukovanja poljoprivrednim mašinama, te će im svakako i pojasniti šta treba da urade kako bi te situacije izbegli.

U okviru teorijskog dela nastave, koji podrazumeva kurs i obuka za rukovaoca poljoprivrednim mašinama polaznici će da se upoznaju i sa osnovnim odredbama zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, a kada će ih profesori upoznati i sa osnovama pružanja prve pomoći, jer se ponekad prilikom obavljanja ovog posla mogu dogoditi i različite povrede, pa je neophodno da osoba koja je kvalifikovana za rukovaoca poljoprivrednim mašinama zna na koji način tada treba odreagovati.

Kako se odvija nastava na obuci za rukovaoca poljoprivrednim mašinama?

Svaki onaj polaznik koga zanima kurs i obuka za rukovaoca poljoprivrednim mašinama, treba da prođe kroz teorijski i praktični deo koji predviđa ovaj vid edukacije. Za oba segmenta, on samostalno donosi odluku koji tip nastave želi da pohađa, to jest gde želi da odradi praksu.

U okviru teorijskog dela, polaznicima je na raspolaganju kako individualna i grupna obuka, tako i kurs online, odnosno poluindividualna nastava. A za individualnu nastavu, kao i poluindividualnu i online, svaki od njih ima pravo da se kako sa profesorom, tako i sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici dogovori oko svega, što znači prvo da precizira kada želi da počne nastava, a zatim i u kojim terminima treba da se odvija, to jest kojom dinamikom.

Kod grupne nastave su dinamika i termini unapred precizno određeni od strane organizatora, tako da svaki polaznik u principu treba da im se prilagodi. A što se tiče početka odvijanja grupne nastave, ona isključivo može da se odvija u poslovnici u kojoj se prijavi minimalan broj polaznika potrebnih za formiranje jedne grupe, što je zapravo 4 polaznika. Onog trenutka kada taj uslov bude ispunjen, prijavljeni polaznici dobijaju informaciju i to na prvom mestu kada počinje obuka i kurs za rukovaoca poljoprivrednim mašinama, odnosno kojom dinamikom će se nastava odvijati i u kojim tačno terminima. U okviru grupne nastave se termini ne menjaju, osim u specijalnim situacijama, to jest onda kada to zahtevaju svi polaznici u jednoj grupi i kada koordinator za nastavu konkretne poslovnice proceni da promena termina neće ometati ostale obuke koje se u njoj odvijaju.

Oni polaznici kojima najviše odgovara da ovaj kurs prate preko interneta, treba da poseduju računar, ali je isto tako i uslov da taj računar bude sa internetom spojen preko stabilne konekcije, a kako bi se teorijski deo nastave odvijao bez poteškoća.

Uzevši u obzir da se ova obuka sastoji najpre od teorijskog, a zatim i od praktičnog dela, polaznicima je na raspolaganju mogućnost da praksu pohađaju u bilo kojoj firmi, bez obzira da li Akademija Oxford sa njom ima sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji ili ne. A u slučaju da se on odluči da praksu pohađa u firmama koje su naši poslovni partneri, mi pružamo sve potrebne garancije za visok kvalitet takve obuke, odnosno polaznik biva upoznat unapred sa cenom prakse u tim firma. Međutim, ako se odluči za drugu navedenu opciju, to jest da praksu pohađa u bilo kojoj kompaniji sa kojom još uvek nije uspostavljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, on ima dužnost da o tome obavesti ovlašćeno lice u jednoj od naših poslovnica, kao i da blagovremeno dostavi sve potrebne informacije o toj firmi, jer je neophodno da se pripremi dokumentacija za potpisivanje navedenog ugovora, a da bi mogao u njoj i da pohađa praktičan deo ove obuke.

Kome je namenjen kurs za rukovaoca poljoprivrednim mašinama?

Obuka i kurs za rukovaoca poljoprivrednim mašinama su primarno namenjeni svakoj osobi koja je, na prvom mestu punoletna, a koja želi da stekne sertifikat za obavljanje ovog posla.

Jedini uslov koji svaki prijavljeni polaznik mora da ispuni je vezan za prethodno stečeno obrazovanje, a budući da se od njega zahteva da je minimalno završio osnovnu školu i o tome treba da dostavi relevantan dokaz prilikom upisivanja, to jest da donese fotokopiju svedočanstva osnovne škole, odnosno fotokopiju diplome srednje škole, a ukoliko je imao prilike da prethodno stekne srednjoškolsko obrazovanje.

Koliko traje obuka za rukovaoca poljoprivrednim mašinama?

Kako navodi zvanično prihvaćen nastavni plan, a po kome se i odvija kurs i obuka za rukovaoca poljoprivrednim mašinama, predviđeno je da nastava traje ukupno tri meseca.

U tom periodu, polaznik pohađa teorijski deo nastave ima obavezu da odradi 240 radnih sati praktičnog dela obuke.

U slučaju da on želi da ovaj kurs završi u nešto kraćem roku, nudi mu se mogućnost intenzivnijeg pohađanja u domenu praktičnog dela, tako da tada obuka i kurs za rukovaoca poljoprivrednim mašinama traju ukupno 2 meseca. A da bi to moglo da bude sprovedeno u delo, polaznik treba na praksu pohađa 8 sati dnevno i to svakog dana u toku jedne radne nedelje, a što podrazumeva nastavu od ponedeljka do petka.

Koliko košta kurs za rukovaoca poljoprivrednim mašinama?

Da bi zainteresovani polaznik mogao da bude upoznat sa tim koliko košta obuka i kurs za rukovaoca poljoprivrednim mašinama, on prvo mora da zna koju vrstu teorijske nastave želi da pohađa, to jest gde je zainteresovan da odradi praktičan deo koji predviđa ova obuka.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Mesto i vreme održavanja kursa za rukovaoca poljoprivrednim mašinama

Kako se kurs i obuka za rukovaoca poljoprivrednim mašinama sastoje od teorijskog, odnosno od praktičnog dela, to se i mesto i vreme njihovog održavanja razlikuju i to isključivo u zavisnosti od toga da li polaznik želi da pohađa grupni i individualni, te poluindividualni, odnosno teorijski deo kursa online, te da li želi da praksu pohađa u firmama koje su naši poslovni partneri ili u onima sa kojima još nismo imali prilike da uspostavimo saradnju.

A kako se grupna, tako i individualna i poluindividualna nastava odvijaju isključivo u jednoj od poslovnica organizatora, to svaki polaznik koji želi da prati nastavu online, zapravo može da je prati kako iz svog doma, tako i sa bilo kog drugog mesta na kome mu je omogućen pristup računaru i internetu, ali isključivo uz uslov da je u pitanju stabilna internet veza.

Termini za nastavu online, individualnu i poluindividualnu su samo stvar dogovora između polaznika i profesora, a isto tako i datum kada nastava počinje.

Za grupnu nastavu je karakteristično to što se mora prvo sačekati prijavljivanje najmanje četiri zainteresovana polaznika u jednoj od poslovnica, a da bi ona mogla da bude održana, ali i to što su termini i dinamika definisani unapred i uglavnom nisu podložni promeni.

Svaki polaznik koji praksu pohađa u kompaniji sa kojom nije uspostavljen poslovni odnos, mora da se sa njenim predstavnikom dogovori i o datumu kada počinje praksa, ali isto tako i o svim potrebnim detaljima, a prvenstveno o ceni. Ipak, polaznik mora imati na umu da tada treba da obezbedi poslovne podatke te kompanije, a kako bi ovlašćeno lice konkretne poslovnice što pre pripremilo dokumentaciju potrebnu za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji. Tek posle toga on može i da pohađa praksu u firmi koju je izabrao, ali isto tako mora da zna i da Akademija Oxford ne snosi nikakvu odgovornost za kvalitet prakse, kao ni za njenu cene.

Kada polaznik želi da praktičan deo ovog kursa pohađa u okviru onih firmi koje su naši poslovni partneri, on će dobiti informaciju o ceni takve vrste prakse, a isto tako treba da zna i da mi apsolutno dajemo garancije za njen kvalitet.

Dodatne napomene:

 • cele godine je omogućeno prijavljivanje zainteresovanim polaznicima i to na nekoliko načina, to jest ili direktno u jednoj od poslovnica ili putem mejla, kao i putem broja telefona jedne od poslovnica
 • svaki prijavljeni polaznik je dužan da lično prisustvuje upisivanju, jer tada treba da potpiše ugovor sa organizatorom obuke i da dostavi svu obaveznu dokumentaciju (fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, koje nije starije od 6 meseci, važeći lični dokument sa fotografijom, kopija svedočanstva završene osnovne škole ili kopija diplome završene srednje škole)
 • teorijski i praktični deo ove obuke se plaćaju odvojeno, a svaki polaznik samostalno bira koji vid teorijskog dela nastave želi da pohađa, kao i gde želi da odradi praktičan deo
 • u cenu koja je navedena za teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za rukovaoca poljoprivrednim mašinama je, osim pohađanja tog dela nastave, uračunata i nadoknada za polaganje završnog ispita, kao i literatura potrebna za pripremu polaganja, to jest priručnik ili skripta, te izrada sertifikata i dodatka sertifikata
 • polaznici su u obavezi da sva plaćanja koja imaju po ugovoru izvrše u tačno dogovoreno vreme i to direktno u poslovnici organizatora u kojoj su se prijavili, to jest u kojoj pohađaju teorijski deo nastave, a prema cenama koje se navode u tada aktuelnom cenovniku
 • svako ko želi da polaže samo završni ispit je u obavezi da uz svu potrebnu dokumentaciju dostavi i potvrdu o radnom iskustvu, odnosno potvrdu da je odradio praktičan deo koji predviđa ova obuka i to u jasno definisanom trajanju

Cena kursa i obuke za rukovaoca poljoprivrednim mašinama je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za rukovaoce poljoprivrednim mašinama


Literatura za rukovaoce poljoprivrednim mašinama

Priručnik - Skripta - Knjiga za rukovaoce poljoprivrednim mašinama - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje