Obuka i kurs za rukovaoca radnim mašinama

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: zemljanim radovima na gradilištu, putevima, upravljanjem postrojenjima za proizvodnju kamenog agregata, betona i asfalta; prenosom tereta i smeštajem robe, vrstama mašina i njihovom funkcijom i nameni.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Kako se kurs i obuka za rukovaoca radnim mašinama sprovodi praktično rečeno iz dva dela, to jest sastoji se od teorijskog i praktičnog dela, to se svaki pojedinačni polaznik i odlučuje gde će da pohađa praksu i koji tip obuke će da prati u okviru teorijskog dela.

Bez obzira gde pohađa praksu, on je svakako u obavezi da ispuni kvotu od 240 radnih sati, stim što ovaj deo kursa može da prati u firmama sa kojima Akademija Oxford poseduje sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji ili u onim firmama koje on samostalno odabere. Neophodne da svaki pojedinačni polaznik zna da se za kvalitet prakse kao i za cenu garantuje samo u prvom slučaju, ali da se za drugu opciju naglašava da se polaznik dogovara sa predstavnikom te kompanije oko svih detalja, te tada organizator kursa nije u mogućnosti da garantuje za kvalitet i stručnost osoba koje će tog polaznika da vode kroz praksu. Takođe je i vrlo važno da neposredno pre nego što počne da pohađa praksu u toj firmi, obavesti ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora i da dostavi sve potrebne poslovne podatke, a da bi što pre bila pripremljena sva dokumentacija koja je potrebna za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji sa tim firmom, a posle čega može nesmetano da pohađa u njoj praksu.

Isto tako je bitno da polaznici imaju na umu da teorijski deo ove obuke podrazumeva odabir između individualne, poluindividualne i grupne, kao i obuke online. Tako, kurs i obuka za rukovaoca radnim mašinama koju polaznik pohađa u grupi podrazumeva ne samo tačno definisanu dinamiku, već i termine, a radi se u manjim grupama (četvoro do osmoro polaznika). Poluindividualni i individualni, kao i kurs online se odvijaju prema dogovoru koji svaki polaznik ima sa svojim profesorom. Inače, sve vrste teorijskog dela obuke se sprovode u jednoj od brojnih poslovnica Akademije Oxford u našoj zemlji.Bez obzira u koje doba godine da se prijavljujete, to možete da učinite ili lično i to u radno vreme jedne od poslovnica ili da ostvarite kontakt preko telefona sa zaposlenima u jednoj od njih, a možete da se prijavite i elektronskim putem, što podrazumeva da na zvaničan mejl pomenute institucije pošaljete svoje podatke (prezime i ime, broj telefona, poslovnica u kojoj želite da pratite teorijski deo nastave, te vrsta teorijske obuke koja vas zanima i ostale informacije koje su bitne za prijavljivanje).

Pored svega što smo pomenuli, morate da znate i to da se od vas zahteva lično prisustvo prilikom zvaničnog upisivanja, jer tada sklapate ugovor sa organizatorom kursa, a u obavezi ste i da tada dostavite svu potrebnu dokumentaciju. Pod tim se misli prvenstveno na lični dokument sa fotografijom, to jest kako ličnu kartu, tako isto i pasoš ili vozačku dozvolu, a neophodno je i da svaki polaznik priloži kopije sledećih dokumenata: svedočanstvo osnovne škole ili diploma srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica) i uverenje o državljanstvu (da nije starije od šest meseci).

Istu tu dokumentaciju polaznik prilaže i nakon što završi pohađanje teorijskog, odnosno praktičnog dela, a ako želi da izvrši prijavu za polaganje završnog ispita, posle čega se pristupa izradi sertifikata. Neposredno pre nego što počne izrada sertifikata, uz svu navedenu dokumentaciju polaznik mora da dostavi i originalnu potvrdu da je odradio praksu i to u predviđenom trajanju (240 radnih sati), a neophodno je i da se navedenoj dokumentaciji doda i završni ispit, odnosno zapisnik sa polaganja.


Bez obzira da li neko pohađa obuku i kurs za rukovaoca radnim mašinama u okviru naše institucije ili ne, on svakako mora da dostavi i originalnu potvrdu o radnom iskustvu ili, pak dokaz da je odradio praktičan deo i to predviđenom trajanju, a kako bi mu bilo omogućeno da polaže ovaj ispit, te da stekne sertifikat za rukovaoca radnim mašinama.

Ukoliko vas zanima da li je sertifikat koji steknete nakon položenog stručnog ispita priznat, moramo da naglasimo da će svaki polaznik koji bude položio ovaj ispit od strane Akademije Oxford da dobije uverenje i sertifikat, kao i dodatak sertifikatu, koji može da bude upisan u njegovu radni dosije, to jest uveden u njegov zvaničan dosije, ali isključivo ukoliko se ta osoba nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, jer je to novina koja je uvedena od 01.01.2016. godine. Da bi onaj kandidat koji stekne sertifikat, a u trenutku sticanja je zaposlen, mogao da ga upiše u svoju radni dosije, on mora da sačeka da se ponovo nađe na evidenciji navedene službe, a do tada ima mogućnost da ga koristi kad god je to potrebno, te da ga takođe preda svom trenutnom poslodavcu.

Naglašavamo i to da omogućujemo svakome ko stekne uslove, a ne pohađa kurs i obuku za rukovaoca radnim mašinama u okviru naše institucije, da polaže samo završni ispit, kako bi na taj način stekao ovaj sertifikat. U takvim situacijama je neophodno da se svakako dostavi i dokaz o relevantnom radnom iskustvu ili dokaz da je kandidat obavio stručnu praksu, a koja je trajala 240 i više radnih sati, koji treba da bude izdat od strane one kompanije koja posluje u konkretnoj oblasti i u kojoj je kandidat pohađao praksu.

Završni ispit podrazumeva pismeni i usmeni deo, a svaki kandidat treba da u okviru usmenog dela odgovori na tri pitanja i na ukupno 12 pitanja, koliko ih sadrži pismeni deo.

Da bi bilo ko koga zanima kurs i obuka za rukovaoca radnim mašinama mogao da pohađa nastavu neophodno je da je prethodno stekao minimalno osnovno obrazovanje, a o čemu je obavezan da prilikom upisa dostavi dokaz.

U cenu za teorijski deo nastave je uračunato i polaganje završnog ispita, kao i literatura, odnosno priručnik ili skripta, koja je potrebna za pripremu, te isto tako i izrada sertifikata i uverenja, odnosno dodatka sertifikatu. A praktični deo ove obuke se plaća odvojeno i njegova cena varira u zavisnosti od izbora svakog polaznika pojedinačno.

Svaki onaj kandidat koji želi da polaže završni ispit, odnosno da pohađa ovu obuku, a ne živi u gradu u kome ne postoji još uvek poslovnica Akademije Oxford, ima mogućnost da teorijski deo prati online, ako mu tako najviše odgovara. Što se tiče praktičnog dela, on bi trebalo samostalno da pronađe kompaniju u kojoj želi da obavlja praktičnu obuku, ali u tim situacijama završni ispit se u svakom slučaju polaže u našim poslovnicama, stim da taj kandidat treba da odabere onu našu poslovnicu koja se nalazi najbliže mestu njegovog stanovanja i da tom prilikom obezbedi svu dokumentaciju koja je navedena.

Šta obuhvata kurs i obuka za rukovaoca radnim mašinama?

Kako i sam naziv kaže, obuka i kurs za rukovaoca radnim mašinama je namenjen svakoj osobi koja želi da se osposobi za upravljanje različitih mašina koje se koriste u mnogim granama industrije.

Osim što će predavači da ih upoznaju sa postupkom izvođenja zemljanih radova, kako na različitim gradilištima, tako i na putevima, te sa mašinama koje se tom prilikom koriste, oni će ih naučiti i na koji način se upravlja mašinama koje se koriste za prenos tereta, odnosno za smeštaj robe, ali i sa onima koje se koriste u druge svrhe.

Podrazumeva se da će svaki polaznik koji bude pohađao ovaj specijalizovani kurs da se upozna sa nazivima i načinom funkcionisanja različitih radnih mašina, kao i sa njihovim sastavnim delovima. U principu, opis posla za rukovaoca građevinskim mašinama podrazumeva izvođenje zemljanih radova u niskogradnji, a zatim i učestvovanje u izgradnji puteva, kao i sve one poslove koji su vezani za iskopavanja i to uglavnom na površinskim gradilištima, te rudnim nalazištima. Isto tako, osoba koja je zaposlena na ovoj poziciji vrlo često je zadužena i za upravljanje postrojenjima koja se koriste za proizvodnju betona, odnosno asfalta, a oni mahom upravljaju i postrojenjima čija je primarna namena proizvodnja kamenog agregata, te svim onim mašinama koje se koriste prilikom izgradnje puteva, te takođe upravljaju i mašinama za prenos različitih vrsta tereta, odnosno za dizanje i mnogim drugim.

Kurs i obuka za rukovaoca radnim mašinama podrazumeva da će se polaznici upoznati i sa različitim načinima upravljanja i to za svaku od najčešće korišćenih mašinu ponaosob, budući da se koriste većinom i ručni i nožni upravljači. A kako u domen njihovog rada spada i kontrola ispravnosti, kao i higijene mašina, svi polaznici ove obuke moraju biti upoznati i sa načinom kontrolisanja ispravnosti mašine, na prvom mestu.

Budući da osobe zaposlene na ovom radnom mestu svoj posao vrlo često obavljaju u ne tako prijatnim uslovima, te se sam rad na gradilištu tretira kao potencijalno opasan, bitan segment koji podrazumeva obuka i kurs za rukovaoca radnim mašinama je usmeren i na upoznavanje svakog polaznika sa odredbama trenutno važećeg zakona o bezbednosti i zaštiti na radu. Tu će naučiti i koja je zaštitnu opremu potrebno da nose prilikom obavljanja ovog posla, a isto tako predavači će ih upoznati i sa čestim opasnostima u kojima mogu da se nađu, kao što je na primer mogućnost za prevrtanje neke od mašina na neravnom i kosom terenu, odnosno mogućnost od zatrpavanja prilikom odrona i sličnim situacijama, a tada će im objasniti i koja je najprimerenija reakcija u toj situaciji. Uz upoznavanje sa odredbama ovog zakona, polaznicima da će biti prezentovana i pravila vezana za pružanje prve pomoći sebi ili svojim kolegama na građevini u slučaju određenih neprijatnosti.

Kako se odvija nastava tokom obuke za rukovaoca radnim mašinama?

Svaki polaznik ko je zainteresovan za sticanje sertifikata sa zvanjem rukovaoca radnim mašinama, a koji želi da pohađa ovu specijalizovanu obuku, treba da zna da nastava podrazumeva dva dela, koja se odvijaju potpuno odvojeno, to jest polaznik ima obavezu da pohađa i teorijski i praktični deo.

Kada je u pitanju teorijski deo, kurs i obuka za rukovaoca radnim mašinama može da se odvija prema pravilima grupne nastave, ali isto tako polaznik može i da časove pohađa online, kao i u formi individualne, te nastave u paru (poluindividualna).

Grupna nastava ima tačno utvrđene termine, a isto tako je i jasno definisana dinamika po kojoj se časovi odvijaju, dok je u grupama prisutno najviše osmoro polaznika, a najmanji broj njenih članova može da bude četiri. Trebalo bi da znate i to da iako su termini fiksno određeni, Akademija Oxford u pojedinim situacijama može da izađe u susret zahtevima polaznika jedne grupe, a koji žele da se termini izmene. Podrazumeva se da ovo nije tako česta praksa, a promena termina u okviru ovog tipa nastave se isključivo može izvršiti onda kada u određenoj poslovnici ima uslova, što znači da ta promena ne sme uticati na ostale kurseve.Za sve ostale vrste nastave tokom teorijskog dela kursa, to jest poluindividualnu, individualnu i nastavu online, je određeno da se svaki pojedinačni polaznik sa svojim predavačem mora dogovoriti ne samo oko tačnog datuma kada kurs i obuka za rukovaoca radnim mašinama počinje, nego i o dinamici, to jest o terminima. Bitna razlika kod ova tri tipa nastave jeste što se kurs online odvija naravno preko računara i od polaznika se zahteva da pored računara, ima i stabilnu vezu sa internetom, a kako bi časovi mogli da funkcionišu bez ikakvih prepreka.

Polaznici imaju mogućnost da praksu pohađaju u bilo kojoj firmi, stim da ukoliko odluče da je pohađaju u onim kompanijama koje su naši poslovni partneri i sa kojima smo potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, mi u potpunosti garantujemo za kvalitet, a isto tako će znati i tačno koliko košta ovaj deo obuke. A ako polaznik odluči da praktični deo pohađa u nekoj drugoj firmi, sa kojom nismo uspostavili saradnju, o detaljima će se dogovoriti ovlašćenim licem te firme, a nama mora da dostavi svu potrebnu dokumentaciju, odnosno njene poslovne podatke, kako bi bilo omogućeno potpisivanje ugovora o saradnji i sa tom firmom, nakon čega može da odradi praksu u njoj.

Kome je kurs za rukovaoca radnim mašinama namenjen?

Kurs i obuku za rukovaoca radnim mašinama može da pohađa svaki punoletni kandidat koji želi da stekne sertifikat za pomenuto zanimanje, ali je neophodno da je prethodno stekao osnovno obrazovanje, najmanje. Prilikom upisa polaznik treba i da dostavi dokaz o stečenom obrazovanju, a što se odnosi ili na kopiju svedočanstva osnovne škole ili na kopiju diplome određene srednje škole, osim ovog uslova polaznici koji su zainteresovani za pohađanje ove obuke ne treba da ispune nijedan drugi uslov koji podrazumeva znanja u konkretnoj oblasti.

Koliko traje obuka za rukovaoca radnim mašinama?

U skladu sa zvanično određenim nastavnim programom, kurs i obuka za rukovaoca radnim mašinama traje tri meseca, a svaki polaznik je za to vreme obavezan da odradi i 240 radnih sati u okviru praktičnog dela.

Ako polaznik želi da ovu obuku savlada u nešto kraćem roku, omogućeno mu je da to učini za dva meseca, ali je tada uslovljen da praktičan deo pohađa svih pet dana u okviru radne nedelje, to jest od ponedeljka do petka i to po osam sati na dnevnoj osnovi.

Koliko košta kurs za rukovaoca radnim mašinama?

Cena za ovu obuku podrazumeva odvojenu naplatu za teorijski i praktični deo. Za teorijski deo cena varira samo u zavisnosti od toga koji vid obuke polaznici želi da pohađaju, jer imaju mogućnost da odaberu između grupne nastave, poluindividualne i online, kao i individualne. Svakako, u cenu teorijskog dela nastave je osim njenog pohađanja, uračunata i nadoknada za polaganje završnog ispita, kao i skripta za pripremu, te izrada sertifikata.

Polaznici koji praksu žele da pohađaju u bilo kojoj kompaniji koju samostalno odaberu dogovaraju cenu sa zvaničnim predstavnikom te kompanije, a tada Akademija Oxford nema uticaja ni na cenu, niti može da garantuje za kvalitet prakse koja se sprovodi u tim firmama.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za rukovaoca radnim mašinama?

Nastava u okviru teorijskog dela, kao i u okviru praktičnog podrazumevaju različit način odvijanja, odnosno različito mesto i vreme održavanja.

Teorijski deo koji podrazumeva kurs i obuka za rukovaoca radnim mašinama se uvek odvija u prostorijama odabrane poslovnice Akademije Oxford, odnosno iz kuće samog polaznika ili sa bilo kog mesta gde on ima pristup računaru, a u slučaju da obuku pohađa online. Inače, da bi mu to bilo omogućeno, osim što treba da ima računar, vrlo je važno da on bude sa internetom spojen putem stabilne veze, jer tako neće doći ni do kakvog ometanja predavanja.

Isto tako postoji mogućnost izbora i između grupne, poluindividualne i individualne nastave tokom teorijskog dela, a one se odvijaju svakako u prostorijama jedne od poslovnica, stim da postoje razlike u organizaciji. Zapravo je stvar u tome da individualna i poluindividualna obuka podrazumevaju fleksibilno određene termine i dinamiku, uzevši u obzir da svaki polaznik sa svojim predavačem treba da se dogovori o tome, a to isto se odnosi i na nastavu online.

Za grupni vid ove obuke je predviđeno da su i termini i dinamika tačno određeni, a polaznici treba da se sa njima usklade. Obično je prisutno najviše osmoro polaznika u jednoj grupi, a da bi se konkretna grupa formirala, što je osnovni uslov za odvijanje ovog tipa kursa, u jednoj od poslovnica je potrebno da se izvrši prijavljivanje najmanje četiri polaznika.

Ne samo da polaznik u okviru praktičnog dela koji predviđa obuka i kurs za rukovaoca radnim mašinama može nastavu da pohađa u kompanijama sa kojima mi već imamo poslovnu saradnju, već isto tako ima i mogućnost da odabere bilo koju firmu sa kojim još nismo sklopili ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Ipak, u takvim situacijama je bitno da polaznici znaju da mi ne možemo da im garantujemo ni za kvalitet prakse, a ni da utičemo na cenu, budući da se on dogovara sa predstavnikom te firme o svim detaljima, ali polaznik ima obavezu i da nam dostavi podatke te kompanije, a da bismo mi što pre pripremili sva potrebna dokumenta za potpisivanje navedenog ugovora, što i jeste osnovni uslov da on počne da pohađa praksu u odabranoj firmi.

Dodatne napomene:

 • u toku cele kalendarske godine svako koga zanima obuka i kurs za rukovaoca radnim mašinama ima mogućnost da lično u prostorijama odabrane poslovnice Akademije Oxford izvrši prijavu za pohađanje nastave ili da to učini putem telefona, a može i da na zvaničan mejl ove institucije pošalje podatke za prijavu (prezime i ime, broj telefona za kontakt, tip nastave u okviru teorijskog dela koji želi da pohađa i u kojoj tačno poslovnici i slično)
 • prilikom upisa, polaznik je u obavezi da lično prisustvuje potpisivanju ugovora sa organizatorom kursa, kao i da tada priloži svu obaveznu dokumentaciju koja je navedena
 • sve finansijske obaveze koje ima prema tom ugovoru, polaznik je u obavezi da izvrši u navedenom roku i to direktno u poslovnici u kojoj se i prijavio, odnosno u onoj u kojoj pohađa teorijski deo obuke, a u skladu sa cenama navedenim u tada važećem cenovniku
 • svako ko pohađa ovaj kurs, plaća odvojeno teorijski i praktični deo
 • u okviru teorijskog dela, u cenu je uračunato ne samo pohađanje nastave, već i nadoknada za polaganje završnog ispita, te skripta i izrada sertifikata
 • cena praktičnog dela nastave varira u zavisnosti od toga u kojoj firmi polaznik želi da je pohađa
 • ako kandidat zadovoljava sve navedene uslove, a želi da samo polaže završni ispit i na taj način stekne sertifikat za ovo zvanje, dužan je da tada izvrši prijavu na propisan način i da dostavi svu potrebnu dokumentaciju, a uz to i potvrdu o radnom iskustvu u oblasti provere, odnosno original potvrde da je sa uspehom savladao praksu u određenoj kompaniji

Spisak gradova za kurs i obuku za rukovaoce radnim mašinama


Literatura za rukovaoce radnim mašinama

Priručnik - Skripta - Knjiga za rukovaoce radnim mašinama - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje