Obuka i kurs za rukovaoca tekstilnim mašinama

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: kontrolom, popravkom i održavanjem proizvodnih pogona (mašina za proizvodnju tekstila), kao i kontrolom proizvodnje.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Samim tim što je tekstilna proizvodnja u savremenom svetu manje - više automatizovana, javila se potreba za zanimanjem rukovalac tekstilnim mašinama, a od koga se zahteva adekvatna obučenost. Iz tog razloga, Akademija Oxford svim zainteresovanim osobama nudi mogućnost da pohađaju specijalizovanu obuku i kurs za rukovaoca tekstilnim mašinama, gde će se oni upoznati sa svim segmentima ovog zanimanja.

Pomenuta obuka se sastoji od dva dela i obuhvata kako teorijski, isto tako i praktični deo, a od svakog polaznika se isključivo zahteva da poseduje dokaz da je stekao minimum osnovno obrazovanje, te je on i obavezan da o tome dostavi dokaz prilikom upisivanja.

Što se tiče prijavljivanja za pohađanje ovog kursa, ono može da bude izvršeno cele kalendarske godine i to na nekoliko načina, a sam kurs i obuka za rukovaoca tekstilnim mašinama se organizuje u skladu sa važećim nastavnim programom i tokom cele godine. Osim što zainteresovani polaznici imaju mogućnost da lično dođu u prostorije odabrane poslovnice i tako izvrše prijavu, oni to isto mogu da učine i putem telefona, ali isto tako i da na zvaničan mejl navedene institucije pošalju sve svoje podatke, što podrazumeva kako prezime i ime, te broj telefona, tako i vrstu teorijskog dela obuke koji žele da pohađaju, a zatim i u kojoj poslovnici su zainteresovani da pohađaju taj deo obuke i sve ostale detalje koji su bitni za upis.

Međutim, važno je da naglasimo da svaki polaznik koji se prijavi, prilikom zvaničnog upisivanja mora lično da prisustvuje, jer tada on potpisuje ugovor sa organizatorom kursa i neophodno je da dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja se smatra obaveznom. U tom smislu, od njega se očekuje da dostavi kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno kopiju krštenice, a zatim i fotokopiju uverenja o državljanstvu, koja ni u kom slučaju ne sme da bude starija od 6 meseci, kao i kopiju dokumenta kojim potvrđuje nivo stečenog obrazovanja (svedočanstva osnovne škole ili diploma srednje škole). Vrlo je važno i da tada ponese važeći lični dokument, a pod tim se misli na onaj dokument koji poseduje fotografiju, što je zapravo lična karta, pasoš ili vozačka dozvola, ali ako njegov dokument poseduje čip on je u obavezi da donese očitan lični dokument.

Budući da kurs i obuka za rukovaoca tekstilnim mašinama podrazumeva dva dela, naglašavamo i da se teorijski i praktični deo naplaćuju odvojeno jedan od drugog, a u cenu koja je navedena za teorijski deo ove obuke je osim pohađanja nastave odabrane vrste nastave uračunata i nadoknada za polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata, odnosno uverenja i dodatka sertifikatu, ali isto tako i literatura iz koje kandidati mogu da se pripreme za polaganje tog ispita (priručnik ili skripta).

U obavezi smo da naglasimo da svaki pojedinačni polaznik prilikom upisa treba da navede koja vrsta teorijskog dela obuke ga zanima, uzevši u obzir da Akademija Oxford osim pohađanja grupnog kursa, polaznicima nudi mogućnost i da nastavu pohađaju individualno, odnosno preko onlajn platforme ili mogu da se odluče za poluindividualnu nastavu, što je zapravo kurs koji je namenjen za 2 ili 3 polaznika istovremeno.


Samo kod grupne nastave važi pravilo da su termini i dinamika tačno definisani, a kod svih ostalih navedenih tipova ovog kursa se polaznici direktno sa svojim profesorom dogovaraju najpre kada će da počne nastava, a zatim i u kojim terminima, to jest kojom dinamikom će se odvijati kurs i obuka za rukovaoca tekstilnim mašinama. U grupama je prisutno najviše osmoro polaznika, a nastava počinje onog trenutka kada se najmanje njih četvoro prijavi u jednoj od poslovnica, jer je to primarni uslov za njeno sprovođenje, to jest za formiranje konkretne grupe. Isto tako je važno da znate i da je za pohađanje obuke online neophodno ne samo da imate računar, već i stabilnu internet vezu, a kako biste mogli nesmetano da pratite nastavu.

Prilikom zvaničnog upisa, polaznici treba i da navedu gde žele da pohađaju praktičan deo nastave, jer im se nude dve mogućnosti. Prva od njih podrazumeva njeno pohađanje u firmama sa kojima mi kao organizatori obuke imamo uspostavljenu saradnju, a kada se u potpunosti garantuje za njen kvalitet, odnosno tačno se zna koliko košta, a druga mogućnost se odnosi na pohađanje praktičnog dela obuke u bilo kojoj drugoj firmi sa kojom do sada nismo uspostavili saradnju. U slučaju da polaznik odabere tu varijantu, on mora da ima na umu na prvom mestu da mi ne možemo da sa sigurnošću kažemo koliko taj vid praktične nastave košta, jer se o tome dogovara polaznik sa ovlašćenim licem konkretne firme, ali isto tako nismo u mogućnosti ni da garantujemo za njen kvalitet.

Kada polaznik bude završio i praktičan i teorijski deo, on pristupa polaganju završnog ispita, a nakon čega ima mogućnost, naravno ako ga položi, da stekne i sertifikat za obavljanje navedenog zanimanja. Pre nego što se prijave za polaganje pvpg ispita, oni kandidati koji kurs i obuku za rukovaoce tekstilnim mašinama pohađaju na drugom mestu ili imaju iskustva u radu sa njima, treba da dostave potvrdu o tome, a potom i da na za to propisan način izvrše prijavu za polaganje, kao i da dostave svu onu dokumentaciju koja je navedena kao obavezna.

A nakon što budu položili ovaj ispit, svi kandidati dostavljaju ne samo navedenu dokumentaciju, već i potvrdu o odrađenoj praksi, ali polaznici naše obuke moraju da dostave i ugovor, ali je isto tako važno i da se toj dokumentaciji dodaje završni test, odnosno zapisnik sa polaganja ispita za proveru znanja.

Završni ispit je sačinjen iz dva dela i to kako pismenog, tako i usmenog, a obično se u okviru pismenog dela ovog ispita nalazi 12 pitanja, dok je u usmenom delu prisutno tri pitanja.

Kada kandidat stekne navedeni sertifikat, on ima dve mogućnosti da ga koristi, a sve u zavisnosti od njegovog trenutnog statusa. Zapravo se radi o tome da je pravilo za upisivanje sertifikata u radni dosije promenjeno od 01. 01. 2016. godine i to ne samo da se vrši elektronskim putem, već se isključivo vrši preko Nacionalne službe za zapošljavanje i to samo za njihove korisnike, to jest za sva ona lica koja se nalaze na zvaničnoj evidenciji ove službe, te su nezaposlena. A u slučaju da kandidat koji polaže završni ispit i stekne ovaj sertifikat nije na evidenciji pomenute službe, to jest u tom trenutku je zaposlen, on ima mogućnost da taj sertifikat koristi potpuno nesmetano, jer je on sa pravne tačke gledišta validan, ali ga ne može upisati u radni dosije i to sve do onog trenutka dok se ne nađe ponovo na evidenciji NSZ - a.

Primaran uslov za bilo kog kandidata koji želi da polaže završni ispit, jeste obavljena stručna praksa koja je trajala 240 i više sati, odnosno dokaz o tome ili važeći dokaz o radnom iskustvu u predviđenom trajanju i to u oblasti koja je predmet provere.

Ako polaznik živi u nekom gradu u kome još uvek nije otvorena poslovnica Akademije Oxford, a želi da polaže završni ispit, on će ga svakako polagati u onoj poslovnici ove institucije koja je najbliža mestu u kome stanuje. Inače, ovaj polaznik ima mogućnost da teorijski deo nastave, a ako mu tako odgovara, prati preko interneta, a da praktični deo obavi u firmi koju samostalno pronađe. Takvi polaznici moraju imati na umu da je za pohađanje nastave u odabranoj firmi neophodno i da ovlašćenom licu ono naše poslovnice koja je najbliža dostave poslovne podatke odabrane firme, a kako bi bila pripremljena dokumenta neophodna za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, što će svakako biti izvršeno u najkraćem mogućem roku, posle čega taj kandidat može nesmetano da pohađa praksu.

Iz čega se sastoji kurs za rukovaoca tekstilnim mašinama

Svi smo svesni činjenice da je u savremenom svetu gotovo svaka vrsta proizvodnje u potpunosti automatizovana, što je slučaj i sa tekstilnom industrijom, tako da svaki polaznik koji želi da pohađa obuku i kurs za rukovaoca tekstilnim mašinama prvo stiče sva potrebna znanja koja se odnose na različite mašine sa kojima bi trebalo da se susretne na svom radnom mestu. Ne samo da će predavači da ih upoznaju sa njihovim nazivima i osnovnim karakteristikama, odnosno funkcijama, već će im pojedinačno predstaviti delove različitih mašina, a koje se često u ovoj oblasti koriste.

Osim što će upoznati način funkcionisanja industrijske šivaće mašine, koja se i najčešće koristi u praksi, profesori su ih upoznati i sa specijalnim mašinama, kao što su na primer endlerica i šteperica, ali i sa radom u okviru specijalnih proizvodnih linija koje su namenjene izradi kućnog tekstila ili specifičnih vrsta opreme.

Pored toga, nastavni plan i program po kome se vrši obuka i kurs za rukovaoca tekstilnim mašinama se fokusiraju i na postupak kontrole rada različitih proizvodnih pogona u ovoj oblasti, odnosno upoznaju polaznike sa načinom utvrđivanja kvara i njegovom adekvatnom popravkom, jer to sve spada u domen ovog radnog mesta.

Osobe koje su zaposlene na ovoj poziciji se, između ostalog bave i održavanjem mašina koje su namenjene proizvodnji, pa oni moraju biti upoznati i sa svim njihovim delovima i pravilnim održavanjem, a vrlo je važno naglasiti da se oni bave i kontrolom proizvodnje, te da većina mašina koje se primenjuju, poseduje i specifične programe sa kojima se oni takođe upoznaju tokom teorijskog dela nastave, a zatim stečena znanja primenjuju u okviru prakse.

Bitno je da naglasimo i to da kurs i obuka za rukovaoca tekstilnim mašinama podrazumevaju i upoznavanje polaznika sa osnovnim odredbama zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, a za koje se očekuje da ih u potpunosti u praksi ispoštuju.

Osnovni cilj teorijskog dela nastave jeste da polaznici budu maksimalno upoznati sa svim svojim zaduženjima, a koja će potom razraditi u okviru praktičnog dela i samim tim po završetku ove obuke, odnosno nakon polaganja završnog ispita, te sticanja sertifikata biti u potpunosti osposobljeni da posao koji podrazumeva rukovanje ovim mašinama obavljaju samostalno i maksimalno profesionalno i kvalitetno.

Kako se odvija nastava na kursu za rukovaoca tekstilnim mašinama?

Nastava u okviru ovog kursa se odvija u dva segmenta, tako da svaki polaznik odvojeno pohađa teorijski i praktični deo.

Za teorijski deo je specifično to što svaki polaznik bira da li želi da obuka i kurs za rukovaoca tekstilnim mašinama bude u formi grupne ili individualne, to jest poluindividualne nastave ili mu ipak više odgovara da teorijski deo nastave prati preko interneta. A od svakog polaznika koji se odluči za poslednju varijantu, to jest online obuku, se osim stabilne internet konekcije, naravno zahteva i računar, te naglašavamo da se ovaj vid nastave odvija prema pravilima koja navodi individualna nastava. Za online, kao i za individualnu, odnosno poluindividualnu obuku važi pravilo da svaki polaznik ima pravo da se sa svojim profesorom dogovori najpre o datumu kada želi da počne kurs i obuka za rukovaoca tekstilnim mašinama, a zatim i o terminima kada će časovi da se održavaju, kao i kojom dinamikom.

Ipak, to ne možemo reći za grupnu nastavu, a koja je specifična u tom smislu što su dinamika i termini jasno definisani od strane Akademije Oxford. Ona može da počne tek onda kada se u jednoj od poslovnica bude prijavio minimalan broj polaznika, a pod tim se misli na najmanje četiri prijavljena polaznika, uzevši u obzir da je taj broj polaznika optimalan za formiranje jedne grupe. Kada se to bude ispunilo, svi koji su se prijavili će da dobiju konkretnu informaciju o datumu početka, odnosno o terminima i dinamici. Postoji situacija koja se svakako ne može svrstati u često primenjivanu i uobičajenu praksu, a koja podrazumeva da organizator obuke ponekad može polaznicima u okviru grupne nastave, a koji žele da se promene termini, da izađe u susret. Ovo može da se izvrši samo kada postoje uslovi za to u određenoj poslovnici, a što znači da ta promena termina nastave, ne bi uticala na ostale kurseve koji se u konkretnoj poslovnici odvijaju.

Polaznici treba da odluče i gde žele da pohađaju praktičan deo, jer imaju mogućnost da to učine u firmama sa kojima organizator kursa ima poslovnu saradnju ili u onima sa kojima ne sarađuje. U slučaju da polaznik odabere prvu varijantu, trebalo bi da zna da Akademija Oxford tada garantuje za visok kvalitet prakse, kao i da se zna tačno cena, ali to nije slučaj kod druge navedene opcije. Naime, ukoliko polaznik praksu koju predviđa kurs i obuka za rukovaoca tekstilnim mašinama pohađa u nekoj firmi sa kojom organizator nema saradnju, on treba da dogovori sve detalje koji se odnose na cenu prvenstveno, a zatim i da ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora kursa obavesti o tome i dostavi sve neophodne podatke o određenoj kompaniji. Sve to se zahteva da bi u što kraćem roku bila pripremljena sva dokumenta potrebna za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, a koji je neophodno da bude potpisan između te kompanije i organizatora ovog kursa. Vrlo brzo pošto taj ugovor bude bio potpisan, polaznik će moći da pohađa nastavu u firmi koju je samostalno odabrao, ali mora da zna i to da u takvim prilikama Akademija Oxford ne snosi odgovornost za njen kvalitet.Kome su obuka i kurs za rukovaoca tekstilnim mašinama namenjeni?

Bez obzira da li je neko zaposlen u tekstilnoj industriji, pa ima želju da se zaposli na ovom radnom mestu ili, jednostavno želi da stekne validan sertifikat za obavljanje navedenog zanimanja, on može da pohađa obuku i kurs za rukovaoca tekstilnim mašinama.

Od svih zainteresovanih polaznika se ni u kom slučaju ne zahteva posebno predznanje, ali jedini uslov koji oni moraju da ispune se odnosi na posedovanje dokumenta kojim će da potvrde minimalno stečeno osnovno obrazovanje (svedočanstvo osnovne škole).

Koliko traje obuka za rukovaoca tekstilnim mašinama?

Prema zvaničnom nastavnom programu, kurs i obuka za rukovaoca tekstilnim mašinama je predviđeno da traje ukupno tri meseca. A za ta 3 meseca, svaki polaznik ima obavezu da pohađa i praktičan deo i to u trajanju od 240 radnih sati.

Svim onim polaznicima kojima je potrebno da ovu obuku završe brže, se nudi mogućnost da ona traje dva meseca, ali je tada neophodno da praktičan deo nastave pohađaju intenzivnije. A pod tim se misli na praksu koja se odvija svakog radnog dana u nedelji (od ponedeljka do petka) i to u trajanju od po 8 sati na dnevnom nivou, a što znači da tako obavljen kurs i obuka za rukovaoca tekstilnim mašinama ukupno traju 2 meseca.

Koliko košta kurs za rukovaoca tekstilnim mašinama?

Teorijski i praktični deo koji predviđa ova obuka se plaćaju potpuno odvojeno jedno od drugog, a njihova cena se formira isključivo na osnovu odluke svakog pojedinačnog polaznika.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za rukovaoca tekstilnim mašinama?

Svaki pojedinačni polaznik bira koji vidi teorijskog dela nastave želi da pohađa, to jest odlučuje gde će da pohađa praktični deo koji predviđa ova obuka, pa samim tim od njegove odluke i zavisi gde i kada se održava nastava.

Ukoliko se odluči da pohađa grupni, individualni i poluindividualni teorijski deo kursa, on će nastavu da prati u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj želi, a ako mu odgovara više obuka online, on će nastavu da prati sa bilo kog mesta na kome ima pristup i računaru i stabilnoj internet konekciji, jer je to i osnovni uslov za njeno besprekorno održavanje.

Grupni kurs i obuka za rukovaoca tekstilnim mašinama, osim što podrazumeva tačno utvrđene termine, to jest dinamiku, polaznicima nudi i rad u manjim grupama (od 4 do 8 osoba), a počinje kada se u jednoj od poslovnica organizatora kursa prijavi minimalan broj njih za formiranje jedne grupe, to jest 4 polaznika. Tada se svi koji su se već prijavili obaveštavaju o tačnom datumu, kao i o terminima.

Ostali tipovi teorijskog dela koji predviđa ova obuka, to jest online, poluindividualna i individualna, daju svakom polazniku mogućnost da sa predavačem precizira tačan datum početka nastave, kao i termine i dinamiku.

A što se tiče praktičnog dela, za njega važi pravilo da polaznik odlučuje da li želi da 240 i više sati prakse, koliko je predviđeno, odradi u firmama koje su naši poslovni partneri, to jest sa kojima smo prethodno već potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji ili želi da to bude bilo koja druga firma, a koju samostalno odabere. Za prvi vid praktičnog dela nastave, organizator obuke tačno navodi cenu i tom prilikom garantuje za njen kvalitet, što ni u kom slučaju ne može da važi za praksu koja se odvija u firmama koje nisu naši poslovni partneri. U tom slučaju je bitno da nam dostavite svu potrebnu dokumentaciju i poslovne podatke, a kako bismo pripremili sve što je potrebno za potpisivanje navedenog ugovora sa tom firmom. Cenu praktične nastave u ovom slučaju vi lično dogovarate sa ovlašćenim licem te kompanije i mi na nju ne možemo da utičemo.

Dodatne napomene:

 • prijavljivanje za pohađanje ove obuke je moguće izvršiti ili elektronskim putem, a kada treba poslati neophodne podatke na zvaničan mejl Akademije Oxford ili putem telefona jedne od poslovnica, te polaznici imaju mogućnost i da prijavu izvrše direktno u jednoj od poslovnica organizatora
 • neophodno je da svaki polaznik bude prisutan lično prilikom upisivanja, kako bi bio potpisan ugovor između organizatora i tog polaznika, a kada je on takođe u obavezi da dostavi i svu neophodnu dokumentaciju, to jest fotokopiju uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), kao i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, te kopiju onog dokumenta kojim potvrđuje nivo prethodno stečenog znanja (svedočanstvo osnovne škole ili diploma srednje škole) i važeći lični dokument sa fotografijom
 • teorijski i praktični deo koji predviđa kurs i obuka za rukovaoca tekstilnim mašinama se plaćaju potpunosti odvojeno, a u skladu sa odabirom svakog pojedinačnog polaznika
 • u teorijski deo je osim pohađanja nastave, uračunato i prijavljivanje za polaganje završnog ispita, a zatim i literatura potrebna za pripremu (skripta ili priručnik), kao i izrada uverenja, sertifikata i dodatka sertifikatu
 • nadoknada za praktičan deo obuke koji polaznik pohađa u bilo kojoj firmi sa kojom mi nemamo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji zavisi isključivo od dogovora koji on ima sa ovlašćenim licem te firme
 • plaćanja koja ima po ugovoru, polaznik vrši u skladu sa navedenom dinamikom i to direktno u poslovnici u kojoj se i prijavio, to jest u kojoj pohađa teorijski deo nastave, a prema važećem cenovniku
 • ukoliko kandidat ispunjava navedene uslove, to jest poseduje dokaz o radnom iskustvu u predviđenom trajanju ili dokaz o pohađanju prakse u trajanju od 240 i više sati, on ima mogućnost da polaže samo završni ispit, a prema tačno definisanim pravilima

Cena kursa i obuke za rukovaoca tekstilnim mašinama je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za rukovaoce tekstilnim mašinama


Literatura za rukovaoce tekstilnim mašinama

Priručnik - Skripta - Knjiga za rukovaoce tekstilnim mašinama - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje