Obuka i kurs za rukovaoca termo-energetskim postrojenjima

Svako koga zanima obuka i kurs za rukovaoca termoenergetskih postrojenja, te ko ima želju da se zvanično kvalifikuje za pomenuto zanimanje ima mogućnost u toku cele godine da izvrši prijavu i to direktno u poslovnicama Akademije Oxford ili putem telefona. Mada, postoji mogućnost i slanja prijave elektronskim putem, a ona osoba koja se odluči baš za tu opciju bi trebalo da na zvaničan mejl institucije koja organizuje pomenuti kurs pošalje ne samo osnovne podatke o sebi (ime, prezime i datum rođenja), već i broj telefona za kontakt, odnosno da navede u kom gradu želi da pohađa ovaj kurs, pošto se on organizuje na preko 20 lokacija u čitavoj zemlji.

Ali da bi neko uopšte mogao da se prijavi, odnosno da se upiše za pohađanje ove obuke, on mora da ispuni tri osnovna zahteva. U pitanju su zahtevi koji podrazumevaju da mora da bude državljanin Republike Srbije, te je takođe neophodno i da bude punoletan, kao i da poseduje dokaz da je najmanje završio osnovnu školu do tog trenutka. A da bi dokazao da zadovoljava sve pomenute uslove, prijavljeni polaznik je dužan da prilikom upisa dostavi fotokopiju uverenja o državljanstvu, ali koje nije starije od 6 meseci, zatim fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih i svedočanstva osnovne škole. Podrazumeva se da neko ko je nastavio školovanje i završio ma koju srednju školu, umesto već pomenutog dokumenta svakako dostavlja kopiju diplome te srednje škole.

Prijavljeni polaznici koji se budu upisivali će morati i da potpišu ugovor sa nama, pa se iz tog razloga zahteva i da uz sebe imaju važeći lični dokument, a u kome svakako mora da postoji fotografija. Preciznije rečeno, to se odnosi na prvom mestu na ličnu kartu, mada je dozvoljeno upisu pristupiti i uz validnu vozačku dozvolu, odnosno pasoš. Naravno, svaki onaj polaznik koji ne poseduje klasičan, već čipovan lični dokument mora da ga obezbedi očitanog tom prilikom, poštujući odredbu zakona koja je vezana za njegovo korišćenje.

Nakon što potpiše ugovor, svaki polaznik će da odluči koju vrstu nastave će da pohađa u teorijskom delu, odnosno u kojoj tačno kompaniji će da pristupi pohađanju prakse. U ponudi su individualna, online, grupna i poluindividualna obuka i kurs za rukovaoca termoenergetskih postrojenja. Izuzev one koja se odvija preko interneta, sve ostale se organizuju u našim poslovnicama, samo se princip organizovanja grupne nastave prilično razlikuje u odnosu na ostale. Naime, tada organizator definiše dinamiku, kao i termine u kojima se predavanja odvijaju. Uslov za početak ovog tipa nastave jeste prijava najmanje četiri polaznika u okviru te poslovnice, jer se na taj način kreira grupa koja broji najmane osoba, uzevši u obzir da ih može biti maksimalno osmoro. A pošto bude bio ispunjen ovaj osnovni uslov, svi koji su se prijavili će dobiti jasne smernice o datumu početka, odnosno o dinamici, kao i o terminima u kojima će u tom slučaju predavanja da se odvijaju.

A sve ostale vrste nastave koje smo prethodno naveli se organizuju na sasvim drugačiji način, jer tu polaznik ima slobodu da profesoru kaže, to jest da se sa njim dogovori u kojim terminima će predavanja da budu organizovana, a zatim i kada će izabrana obuka i kurs za rukovaoca termoenergetskih postrojenja da počne, te prema kojoj dinamici će se odvijati. Uz to postoji vrlo važan uslov koji je vezan za pohađanje obuke online, a on podrazumeva da polaznik mora da obezbedi stabilnu internet konekciju na tom preko koga će pratiti nastavu.

Što se tiče pohađanja prakse, tu je definisano trajanje od 240 radnih sati, a što polaznik mora da odradi u okviru kompanije koja zapošljava nekoga na radnom mestu rukovalac termoenergetskih postrojenja, odnosno koja sa nama ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Samim tim što na listi zvaničnih poslovnih partnera Akademije Oxford svakako postoje i firme koje zadovoljavaju ovaj uslov, a budući da su naši poslovni partneri, mi sa njima već imamo konkretni ugovor potpisan. Time će polaznik koji se bude odlučio za ovu opciju da uštedi ne samo svoje vreme, već i trud, ali i novac. Radi se o tome da će tada od nas dobiti podatke o ceni, odnosno garancije za kvalitet prakse, a neće gubiti vreme, jer nema potrebe da čeka na potpisivanje pomenutog ugovora.

Isto tako postoji mogućnost i da se neko ne odluči za tu opciju, već može da pronađe neku drugu firmu, ali sa kojom mi nismo do imali prilike sve do tog trenutka da sarađujemo, a koja svakako mora da zadovolji osnovni uslov, to jest da zapošljava već nekoga na konkretnoj radnoj poziciji. Svako ko se odluči za tu opciju je dužan da nama na prvom mestu omogući pristup osnovnim podacima te firme, a kako bismo što je moguće pre pripremili ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji i potpisali ga, uzevši u obzir da tek nakon toga zapravo taj polaznik ima pravo da počne sa pohađanjem prakse. On će cenu saznati od zvanično ovlašćenog lica te kompanije, a mora znati i to da mu mi ne pružamo garancije koje se odnose na kvalitet prakse u tim situacijama, jer nemamo pravo na to, budući da nam uopšte nije poznato na koji način ta firma vrši njenu organizaciju, pa samim tim ni ne znamo da li je kvalitetna.

Uslov za izlazak na polaganje završnog ispita koji se sastoji od usmenog i pismenog dela jeste odrađenih 240 radnih sati prakse. Na tom ispitu postoji ukupno 15 pitanja, a ona su podeljena na taj način da se pred polaznika stavlja zahtev da odgovori na njih 12 u pismenoj formi, a na 3 u okviru drugog, odnosno usmenog dela.

Dokumentacija koja je potrebna za polaganje ispita, odnosno za izradu sertifikata se razlikuje prvenstveno u zavisnosti od toga da li kandidat koji polaže ovaj ispit pohađa specijalizovanu obuku i kurs za rukovaoca termoenergetskih postrojenja kod nas ili ne. Ako je ne pohađa, on mora prvo da izvrši prijavu, a zatim i da plati nadoknadu koja je u tom slučaju predviđena, te da dostavi potvrdu da je pohađao specijalizovani kurs, to jest da je odradio praksu u tačno određenom trajanju. Ovaj kandidat ima mogućnost umesto toga da dostavi dokaz o stečenom radnom iskustvu.

Naši polaznici, sa druge strane dostavljaju original potvrde o pohađanju ove obuke, te dokaz o odrađenoj praksi, kao i ugovor koji su potpisali sa Akademijom Oxford, a kada su se upisivali. Svakako i jedni i drugi kandidati dostavljaju obaveznu dokumentaciju (kopija uverenja o državljanstvu, koje ne sme da bude starije od 6 meseci, fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih i fotokopija svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole). Test sa završnog ispita, odnosno zapisnik sa tog polaganja će u pomenutu dokumentaciju i jednih i drugih kandidata da priloži ovlašćeno lice naše poslovnice, a nakon što oni budu položili taj ispit.

Neko ko je zainteresovan da stekne sertifikat za rukivaoca termoenergetskih postrojenja, a u mestu njegovog stanovanja Akademija Oxford nema otvorenu poslovnicu, ima mogućnost da se prijavi za polaganje završnog ispita na adekvatan način, te da pristupiti njegovom polaganju u prostorijama one naše poslovnice koja mu je najbliža, a tek nakon što ostvari uslov za to, to jest nakon što bude pohađao praksu u predviđenom trajanju. On ima priliku da predavanja koja obuhvata kurs i obuka za rukovaoca termoenergetskih postrojenja pohađa preko interneta, a za praksu može da odabere opciju koja podrazumeva samostalno pronalaženje adekvatne kompanije koja se nalazi u tom gradu, kada će svakako biti obavezan da ispoštuje pravilo koje je prethodno opisano, a vezano je za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji.

Svako ko bude sa uspehom položio završni ispit će moći da postane vlasnik sertifikata za rukovaoca termoenergetskih postrojenja, a što je potpuno priznat dokument i to kako na teritoriji naše zemlje, tako i na teritoriji nekih od zemalja koje se nalaze u našem okruženju. Samim tim što je u pitanju pravno, odnosno zakonski validan dokument, on može i da bude zvanično upisan u radni dosije kandidata, ali isključivo u koliko on ispunjava tačno određen uslov, a koji je i definisan zakonom. Radi se o tome da je od 01.01.2016. godine promenjena odredba zakona koja se odnosi na upisivanje sertifikata, te da je od tog datuma upisivanje stečenih sertifikata u radne knjižice omogućeno isključivo osobama koje se nalaze zvanično na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. A uzevši u obzir da se upisivanje sertifikata može isključivo izvršiti preko te službe i to elektronski, to ako je neko u radnom odnosu u trenutku kada stekne ovaj sertifikat, onda će moći da ga uvrsti svakako u svoj radnu biografiju, te da trenutnom ili potencijalnom poslodavcu preda taj dokument kao važeći dokaz o osposobljenosti za ovo zanimanje. A tek nakon što se taj kandidat bude zvanično prijavio na evidenciju NSZ - a imaće pravo da zahteva i upisivanje tog sertifikata u njegovu radni dosije, to jest dosije pri ovoj službi.

Šta obuhvata kurs za rukovaoca termoenergetskih postrojenja?

Da bi bilo ko koga zanima obuka i kurs za rukovaoca termoenergetskih postrojenja bio u mogućnosti da stekne sertifikat za ovo zanimanje, on mora prvo da bude upoznat sa delovima termoenergetskih postrojenja, te sa načinom njihovog podešavanja i rukovanja.

Svakako se podrazumeva da će polaznici za vreme trajanja predavanja da se upoznaju takođe i sa svim onim poslovima koji spadaju u domen ove radne pozicije. A tu se na prvom mestu misli na sve detalje koji su vezani za rukovanje termoenergetskim postrojenjima, odnosno na one koji se odnose na servisiranje uređaja koji se u sklopu konkretnog postrojenja nalaze.

Isto tako, oni će prilikom obavljanja ovog posla da budu zaduženi i za vršenje poslova tehničkog pregleda svih segmenata postrojenja, što znači da moraju da budu upoznati i sa korišćenjem različitih uređaja koji se prilikom tih pregleda koriste.


Profesori će nastojati da svim polaznicima predstave i konkretne instrumente koji su specijalno namenjeni da prikazuju stanje različitih komponenti u okviru termoenergetskih postrojenja.

Obuka i kurs za rukovaoca termoenergetskih postrojenja je usmeren i na upoznavanje polaznika sa praćenjem instrumenata koji su zaduženi za praćenje različitih faza u toku procesa proizvodnje i distribucije. Biće reči i o pravilu vezanom za očitavanje brojila, što spada takođe u oblast delovanja nekoga ko se kvalifikuje za rukovaoca termoenergetskih postrojenja.

Budući da je neophodno da polaznici komuniciraju sa osobama koje su zaposlene u konkretnoj firmi, to će predavači da im ukažu i na činjenicu koliko je bitno da oni razviju veštine komunikacije i to posebno usmene komunikacije, a kako bi ovaj posao obavljali što kvalitetnije.

Isto tako će za vreme predavanja da im budu predstavljene i odredbe zakona o bezbednosti, te zakona o zaštiti na radu, jer je neophodno da ih se svako ko bude obavljao ovaj posao maksimalno pridržava, pošto tako nalažu važeća pravila.

Kako se organizuje obuka za rukovaoca termoenergetskih postrojenja?

Obuka i kurs za rukovaoca termoenergetskih postrojenja se organizuje prema jasno definisanim pravilima. A ona nalažu da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu kako da prisustvuje predavanjima, tako isto i da pohađa praksu, stim da je za taj segment određeno da mora da traje ukupno 240 radnih sati. Što se tiče tog dela obuke, polaznici će imati mogućnost da izaberu kompaniju u kojoj žele da odrade predviđeno radno vreme za praksu, dok predavanja organizujemo mi u svim našim poslovnicama, te svim polaznicima takođe pružamo priliku i da taj segment pohađaju preko interneta.

Naglašavamo da je neophodno da kompanija u okviru koje će polaznici da pohađaju praktični deo obuke sa Akademijom Oxford treba da ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, ali je isto tako potrebno da zaposleni u toj firmi hoće da praksu organizuju. Vrlo je važan i uslov, koji se može svrstati u osnovne i koji apsolutno mora da bude ispunjen, a podrazumeva da izabrana kompanija mora da ima otvoreno radno mesto za rukovaoca termoenergetskih postrojenja. Tek ako konkretna firma ispunjava sve navedene uslove može da se pristupi organizaciji prakse, ali moramo da napomenemo da mi polaznicima najpre pružamo mogućnost da se odluče za neku od brojnih firmi sa kojima smo već uspostavili poslovnu saradnju i sa kojima smo naravno pomenuti ugovor potpisali.

Ukoliko neko bude izabrao tu opciju, trebalo bi da zna da će time maksimalno uštedeti svoje vreme, pošto nema potrebe da čeka da bude pristupljeno potpisivanju pomenutog ugovora, jer je on prethodno potpisan. Uz to, mi ćemo tom polazniku da damo i potrebne garancije koje se odnose na kvalitet nastave, te ćemo ga na vreme informisati i o njenoj ceni.

A isto tako svi zainteresovani polaznici imaju mogućnost i da izaberu drugu ponuđenu opciju, to jest da se postaraju sami da pronađu firmu koja zadovoljava sve uslove koji su prethodno navedeni. Svakako, ti polaznici moraju da budu spremni na činjenicu da se tada od njih mnogo više zahteva nego ako izaberu prvu ponuđenu opciju. Radi se o tome da svaki polaznik koji se za tu varijantu organizovanja prakse odluči, prvo mora da sa predstavnikom te firme dogovori sve što je vezano za njeno pohađanje, a što na prvom mestu podrazumeva da treba da definiše cenu, pošto mi na nju nemamo nikakvog uticaja. A trebalo bi i da ovlašćenom licu naše institucije obezbedi sve informacije koje su potrebne za potpisivanje ugovora.

Takođe, obuka i kurs za rukovaoca termoenergetskih postrojenja obavezuju svakog polaznika i da pohađa predavanja, a što može da učini u svim našim poslovnicama, gde će izabrati između individualne i poluindividualne, odnosno grupne i online nastave, pošto ih sve imamo u ponudi.

Jedina od svih navedenih koja se organizuje na nešto drugačiji način jeste grupna obuka, a od polaznika koji su za nju zainteresovani se zahteva da u potpunosti prihvati termine i dinamiku, što isključivo sme da odredi organizator. Ali, postoji jedna vrlo važna stavka u tom slučaju na koju organizator nikako ne može da ima uticaja, a ona podrazumeva prijavljivanje određenog broja polaznika potrebnih za formiranje jedne grupe. Ustvari se radi o tome da se zahteva prijava minimum 4 osobe kako bi ovaj tip nastave mogao da bude organizovan, budući da je toliko njih potrebno za formiranje grupe od najmanjeg broja članova, jer ih inače može biti najviše osmoro u grupi. Tek pošto konkretan uslov bude bio ispunjen, svaka osoba koja je izvršila prijavu će dobiti obaveštenje od strane organizatora vezano kako za datum početka, isto tako i za termine. A sve što je pomenuto kao definisano, odnosno termini i dinamika, se uglavnom ne može promeniti, osim u izuzetno retkim prilikama. Ako se baš bude dogodilo da konkretni termini svim polaznicima ne odgovaraju, oni imaju pravo da upute zvaničan zahtev organizatoru, a nadležni profesor će taj zahtev da prosledi koordinatoru za nastavu u izabranoj poslovnici. On dalje ima obavezu da podrobno razmotri zahtev, to jest da proceni da li bi promena termina mogla da ima uticaj na bilo koji kurs koji se u okviru te poslovnice takođe organizuje. Ukoliko on smatra da bi došlo do ugrožavanja ostalih vidova nastave, svakako neće dopustiti promenu termina, a polaznici u tom slučaju imaju mogućnost da odaberu neku od ponuđenih vrsta nastave gde imaju priliku da samostalno da navedu profesoru i termine i dinamiku. Uz to, moramo da naglasimo i da se vrlo retko pristupa izmeni termina i to najpre zato što postoje i druge vrste nastave koje se maksimalno prilagođavaju polazniku.

Tačnije rečeno i kod individualne i kod poluindividualne, ali i online nastave, polaznici imaju pravo da nadležnom predavaču jasno iznesu zahtev u kojim terminima im najviše odgovara da se predavanja odvijaju, to jest prema kojoj dinamici bi oni voleli nastavu da pohađaju. A isto tako se očekuje i da oni preciziraju tačan datum kada će kurs i obuka za rukovaoca termoenergetskih postrojenja koju odaberu da počne. Sve pomenute vrste nastave se organizuju prema tom principu, a jedina razlika je vezana za broj prisutnih polaznika, te za mesto održavanja, budući da poluindividualni kurs podrazumeva prisustvo dve osobe, a online i individualna nastava su namenjene za po jednog polaznika.

Takođe, neko koga interesuje da predavanja prati preko interneta ima obavezu da ispoštuje određeno pravilo, a koje je vezano najpre za obavezu posedovanja računara kako bi mogao da prati predavanja na taj način, te se takođe zahteva i da taj polaznik omogući konkretnom računaru da koristi isključivo stabilnu konekciju sa internetom, jer je to ujedno osnovni zahtev da se online obuka i kurs za rukovaoca termoenergetskih postrojenja odvija u skladu sa pravilima.

Kome je namenjen kurs za rukovaoca termoenergetskih postrojenja?

Mogućnost da pohađa ovu obuku ima svako ko ispunjava tri osnovna uslova, odnosno ko je punoletan prema zakonima naše zemlje, te neko ko zvanično poseduje državljanstvo Republike Srbije. Uz sve to je i uslov da prijavljeni polaznici imaju završenu najmanje osnovnu školu.

A da bi dokazali da u potpunosti ispunjavaju sve navedene zahteve, svi koji se prijave za pohađanje ovog kursa su dužni da prilože važeće dokaze o tome prilikom upisa. Pod tim se misli da treba da dostave fotokopiju uverenja o državljanstvu, a koje nikako ne sme da bude starije od 6 meseci, kao i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Sem toga, potrebno je dostaviti i kopiju svedočanstva osnovne škole, to jest diplome srednje škole, a koji tih dokumenata će konkretan polaznik da priloži zavisi od nivoa obrazovanja koje je on stekao do trenutka kada pristupa upisu na ovaj kurs.

Koliko traje obuka za rukovaoca termoenergetskih postrojenja?

Kurs i obuka za rukovaoca termoenergetskih postrojenja ima sasvim jasno određeno trajanje, a koje u ovom slučaju podrazumeva tri meseca. Isto tako je definisano i da neko ko se prijavi za pohađanje ovog kursa mora da odradi 240 radnih sati u sklopu praktičnog dela, a u navedenom periodu.

Akademija Oxford pruža priliku svakome ko želi da pomenuti kurs završi u nešto kraćem vremenskom periodu da to učini, a za svega dva meseca. Da bi mu to bilo omogućeno, zahteva se da maksimalno poštuje pravilo koje se odnosi na dinamiku pohađanja prakse, jer se tada zahteva svakodnevno prisustvo polaznika tom segmentu. Tačnije, da bi obuka i kurs za rukovaoca termoenergetskih postrojenja mogao da traje dva meseca, neophodno je da polaznik bude prisutan u okviru praktičnog dela po osam sati svakog dana od ponedeljka do petka, tako da će on zahvaljujući činjenici da će prisustvovati praksi 40 radnih sati nedeljno, zaista da završi ovu obuku u pomenutom periodu.

Koliko košta kurs i obuka za rukovaoca termoenergetskih postrojenja?

Sasvim je jasno navedeno da oba dela od kojih je sastavljena obuka i kurs za rukovaoca termoenergetskih postrojenja zahtevaju i odvojeno plaćanje.

U cenu za praćenje predavanja je uračunato i polaganje završnog ispita, kao i skripta, to jest priručnik koji polaznik dobija od organizatora, ali i izrada sertifikata za rukovaoca termoenergetskih postrojenja, te izrada dodatka pomenutom sertifikatu.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se kurs i obuka za rukovaoca termoenergetskih postrojenja održava?

Obuka i kurs za rukovaoca termoenergetskih postrojenja se održava u poslovnicama Akademije Oxford i to direktno u onoj koju svaki pojedinačni polaznik odabere lično, kao i u prostorijama kompanije u kojoj će on da pohađa praksu. Stvar je u tome da je predviđenim nastavnim planom određeno da polaznici moraju kako da prate predavanja, tako i da odrade 240 radnih sati u okviru praktičnog dela.

Ipak, svi prijavljeni imaju veliku mogućnost izbora i to kako firme u kojoj žele da odrade praksu, tako i tipa nastave kroz koji će da prate predavanja.

Akademija Oxford svima koji su zainteresovani nudi mogućnost da predavanja prate kroz individualnu i poluindividualnu, te grupnu i nastavu online, pa samim tim svako od njih prilikom upisivanja treba da odabere jednu od ponuđenih, kako bi dobio jasne informacije o uslovima za pohađanje. Tačnije, uslov je vezan isključivo za onu obuku koju želi da prati preko interneta i onu koju će da prati u grupi sa više njih. Neko koga interesuje online kurs i obuka za rukovaoca termoenergetskih postrojenja ima dužnost da obezbedi zahtevane uslove, a to znači da računar preko koga on želi da prati nastavu mora da koristi stabilnu konekciju za povezivanje sa internetom, kako bi taj tip obuke funkcionisao onako kako predviđaju pravila. Drugi uslov se odnosi na grupnu nastavu, jer se tada zahteva da svaki prijavljeni sačeka formiranje grupe u okviru konkretne poslovnice, nakon čega taj tip nastave može da počne. Radi se, zapravo o zahtevu koji je vezan za prijavljivanje minimum 4 osobe u toj poslovnici, jer je to ujedno i uslov da bi grupa od najmanjeg broja članova mogla da bude kreirana. Napominjemo da ih najviše može biti osmoro u okviru konkretne grupe, pošto se baš na taj način može jedino očuvati izuzetno visok kvalitet ove vrste obuke.

Termini i dinamika su kod grupne nastave uvek jasno i unapred definisani i to od strane organizatora, dok kod svih ostalih to nije slučaj. Naime, svako ko odluči da pohađa kako online, tako i individualnu, odnosno poluindividualnu nastavu, treba da zna da ima potpuno pravo da se sa profesorom dogovori ne samo oko datuma početka, već i da treba sa njim da usaglasi termine i dinamiku. Bitno je da polaznici imaju informaciju i da je poluindividualna nastava namenjena za dve osobe, koje predavanja prate u isto vreme, dok su online i individualna obuka i kurs za rukovaoca termoenergetskih postrojenja isključivo namenjene za pojedinačnog polaznika, koji tada nastavu prati samostalno.

Uz predavanja, obaveza je svakog prijavljenog da pohađa i praksu, a što će on učiniti u okviru one firme koja ima mogućnost da je organizuje, to jest u kojoj zvanično postoji zaposleni na ovoj radnoj poziciji, ali je primaran uslov i da ta kompanija sa našom institucijom ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji.

Znatno je olakšan izbor polaznicima u ovom slučaju, pošto mi na listi zvaničnih poslovnih partnera već imamo kompanije koje ispunjavaju navedeni uslov, pa polaznicima nudimo mogućnost da praktični deo koji obuhvata ovaj kurs odrade u nekoj od tih kompanija, iako oni mogu i da odaberu neku sasvim drugu firmu i obezbede uslove za pohađanje prakse. Naime svako ko se odluči da to učini kod naših poslovnih partnera će, na prvom mestu da od nas dobije informaciju o ceni, a zatim i sve neophodne garancije koje se odnose na kvalitet prakse. Sa druge strane, svaki onaj polaznik koji ne bude izabrao tu, već drugu ponuđenu opciju će imati obavezu da se kod ovlašćenog lica izabrane firme raspita kako o ceni prakse, tako isto i o svemu ostalom što je važno za njeno pohađanje. Ali on, takođe ima dužnost i prema nama, pošto moramo da pripremimo potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, pa je zato neophodno da nam obezbedi poslovne podatke konkretne firme, a koje ćemo u njega uneti. Ovlašćeno lice naše poslovnice će sa predstavnikom izabrane firme nastojati da taj odgovor u što kraćem roku i potpiše, a kako bi taj polaznik imao mogućnost da počne sa pohađanjem prakse odmah nakon potpisivanja. Svakako ti polaznici moraju biti svesni činjenice da im Akademija Oxford u toj situaciji ne može pružiti garancije za kvalitet prakse.

Dodatne napomene:

 • očekuje se da svaki zainteresovani polaznik prijavu izvrši bilo kog dana u toku godine i to ili putem telefona jedne od poslovnica organizatora ili lično u njoj, a može to da uradi i preko mejla
 • bitno je da svako ko izvrši prijavu bude lično prisutan kada se organizuje upis, jer tada mora da bude potpisan ugovor sa organizatorom, te se zahteva i da dostavi obaveznu dokumentaciju, a potrebno je i da ima validan lični dokument sa fotografijom
 • svi oni kandidati koji samo žele da steknu sertifikat za rukovaoca termoenergetskih postrojenja treba da ispune jasno definisane uslove, ali i da se na propisan način prijave za polaganje završnog ispita, te da plate određenu nadoknadu za polaganje
 • prema odredbama potpisanog ugovora, polaznik treba da izvrši plaćanje direktno u poslovnici i to ili u onoj u kojoj pohađa nastavu ili u kojoj se upisuje, a u skladu sa tada aktuelnim cenovnikom
 • teorijski i praktični deo od kojih se sastoji kurs i obuka za rukovaoca termoenergetskih postrojenja svaki pojedinačni polaznik plaća razdvojeno
 • cena za pohađanje predavanja uključuje njihovo praćenje kroz odabrani tip nastave, kao i polaganje završnog ispita, te literaturu koja je potrebna za pripremu tog polaganja i izradu sertifikata i dodatka sertifikatu za rukovaoca termoenergetskih postrojenja
 • cenu praktičnog dela kursa će da odredi ona kompanija u kojoj polaznik želi da je pohađa, stim da Akademija Oxford na nju ne utiče

Cena kursa i obuke za rukovaoca termoenergetskih postrojenja je 999 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za rukovaoce termo-energetskih postrojenja


Literatura za rukovaoce termo-energetskih postrojenja

Priručnik - Skripta - Knjiga za Rukovaoce Termo-energetskih Postrojenja - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje