Kurs i obuka za tehničkog urednika

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: planiranjem sadržaja i nadgledanjem priprema onoga što se nudi gledaocima, čitaocima ili slušaocima; nadgledanjem faza obrade pre objavljivanja; koordinacijom poslova.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Tehnički urednik bez obzira u kojoj oblasti da radi, ima zadatak da se prvenstveno bavi planiranjem konkretnog sadržaja koji treba da bude objavljen, ali isto tako i da vodi računa o njegovom kvalitetu, te da koordiniše svim poslovima koji su vezani za njegovo objavljivanje, što znači da obuka i kurs za tehničkog urednika svoj fokus stavljaju upravo na te radne zadatke.

Svakako se nastava organizuje prema svetskim standardima i to na teritoriji cele naše zemlje, a u toku kalendarske godine, a u skladu sa precizno definisanim nastavnim programom.

Da bi neko bio u mogućnosti da upiše ovu obuku zahteva se da bude državljane naše zemlje, na prvom mestu, odnosno da je punoletan, a uz to je navedeno da mora pre toga minimalno da stekne osnovno obrazovanje, to jest da poseduje validan dokaz da je do tog trenutka minimalno završio osnovnu školu.Mogućnost za prijavljivanje je svakoga dana u toku godine otvorena, a postoje tri načina da zainteresovane osobe to učine. Prvo mogu jednu od poslovnica Akademije Oxford, a koja je i zadužena za organizovanje ove obuke, da kontaktiraju preko telefona i na taj način izvrše prijavljivanje. Zatim imaju mogućnost da to učine lično i to jednostavno, dolaskom u prostorije odabrane poslovnice, a sve one su smeštene na preko 20 lokacija i to vrlo lako dostupnih, kako u Beogradu, Nišu, Jagodini i Novom Sadu, tako i u Ćupriji, Mladenovcu, Valjevu i Kragujevcu, ali i u Čačku, Subotici i u još mnogo drugih gradova. Treća mogućnost jeste da zainteresovane osobe pošalju mejl i to na zvaničnu adresu ove institucije, a u kome će navesti svakako grad u kome ih interesuje da pohađaju ovaj kurs, ali i svoje osnovne podatke, kao što su ime i prezime, te datum rođenja i naravno, ne sme da zaboravi informacije za kontakt.

Nakon što budu izvršili prijavu, biće organizovan i zvaničan upis, a tada svaki polaznik mora da bude lično prisutan, pošto sa organizatorom on potpisuje ugovor. A da bi taj ugovor mogao da bude potpisan, prvo je neophodno da polaznik ima važeći lični dokument i to onaj u kome neizostavno mora da se nalazi i fotografija, što se odnosi kako na ličnu kartu, uz uslov da joj nije istekao rok važnosti, tako i na pasoš ili, pak vozačku dozvolu. Isto tako je bitno napomenuti da svaki onaj polaznik koji poseduje dokument u koji je ugrađen čip, svakako mora da vodi računa o načinu njegovog korišćenja, te da svakako ispoštuje pravilo o dostavljanju očitanog dokumenta. Pored toga, dostavlja se i takozvana obavezna dokumentacija, to jest polaznik prilaže sva dokumenta kojima dokazuje ispunjenje osnovnih uslova, a koji su prethodno navedeni. Jednostavnije rečeno, on svakako mora da dostavi izvod iz matične knjige rođenih, a zatim ili svedočanstvo osnovne škole ili diplomu srednje. Uz to se zahteva i uverenje o državljanstvu, a samo taj dokument ne sme da bude stariji od 6 meseci, stim što je naglašeno da polaznici za sva pomenuta dokumenta imaju obavezu da dostave kopije.

Budući da nastavni program koji kurs i obuka za tehničkog urednika maksimalno poštuje podrazumeva dva dela, to jest pohađanje kako predavanja, tako i prakse, trebalo bi da svaki polaznik kada se bude upisivao, direktno ovlašćenom licu te poslovnice kaže za koju vrstu nastave je zainteresovan u teorijskom delu, ali i u kojoj firmi bi želeo da pohađa praksu. Da budemo precizni, Akademija Oxford organizuje kako individualnu i poluindividualnu obuku, tako isto polaznicima nudi mogućnost praćenja predavanja u grupi ili preko interneta. Može se svakako odlučiti za jednu od navedenih, a od koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici će da dobije i sve relevantne informacije.Naglašavamo da su individualna i online nastava isključivo namenjene jednom polazniku, dok je poluindividualna osmišljena za njih dvoje u isto vreme. Grupna obuka podrazumeva onu nastavu koju pohađa od četvoro do osmoro polaznika u isto vreme. U principu, svaka od pomenutih vrsta ima neke svoje karakteristike, ali isto tako i određene zahteve, a za koje se očekuje da ih svaki prijavljeni ispuni. Na prvom mestu moramo da pomenemo da je uslov za pohađanje predavanja preko interneta da polaznik obezbedi kako računar, tako i stabilnu internet vezu za konkretan uređaj. Takođe, uslov za početak grupne nastave jeste formiranje grupe, a da bi ona mogla da bude formirana neophodno je da minimalan broj polaznika, to jest četvoro njih izvrši zvaničnu prijavu u okviru jedne poslovnice. Posle toga će svi prijavljeni od strane organizatora dobiti obaveštenje ne samo o datumu kada će grupni kurs i obuka za tehničkog urednika da počne, nego i o terminima, to jest o dinamici, budući da je kod ove vrste nastave specifično to što je sve određeno prethodno od strane organizatora i nije podložno promeni.

Potpuno drugačiji način organizovanja podrazumevaju sve ostale vrste nastave, to jest polaznik koga interesuje kako poluindividualna, tako i online, odnosno individualna obuka ima potpuno pravo da onom predavaču koji će da ga vodi kroz predavanja, naglasi u kojim terminima bi voleo da nastavu pohađa, to jest kojom tačno dinamikom mu odgovara da ta vrsta kursa bude organizovana.

Isto tako i kod prakse polaznik ima pravo odluke, a vezano za firmu u kojoj želi da taj deo kursa odradi, ali mora imati na umu da je neophodno da budu ispoštovani određeni zahtevi. Oni su vezani za činjenicu da firma koja praksu organizuje mora prvo da ima uslove za to, a što znači da je u njoj zaposlen tehnički urednik i da prema kategorizaciji radnih mesta ona svakako ima zvanično otvorenu tu radnu poziciju. Sa druge strane, postoji još jedan je uslov koji je vrlo važan, a to je da organizator ovog kursa sa tom firmom ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji.

Uzevši u obzir da Akademija Oxford zvanično ostvaruje saradnju sa kompanijama različitog profila, to svakako među njenim poslovnim partnerima postoje i one koje odgovaraju ovom profilu, a što znači da svaki polaznik ima potpuno pravo da odabere jednu od tih firmi i tako sebi maksimalno olakša pohađanje prakse. Radi se o tome da u tom slučaju on neće imati dužnost da sačeka potpisivanje navedenog ugovora, ali isto tako neće brinuti ni o kvalitetu prakse, kao ni o njenoj ceni, pošto će sve informacije o tome da dobije od nas. Za kvalitet svakako možemo da garantujemo u toj situaciji, jer znamo na koji način ta firma sprovodi praksu. Pored te mogućnosti postoji i ona gde polaznik pronalazi odgovarajuću kompaniju, te ovlašćenom licu poslovnice organizatora dostavlja informacije koje se tiču ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, a kako bi on mogao da bude što brže pripremljen, pa samim tim i potpisan. Na taj način će polaznik dobiti mogućnost da počne i da pohađa praksu, a što se tiče uslova, odnosno prvenstveno cene, u ovom slučaju je to isključivo odgovornost svakog pojedinačnog polaznika, koji treba da je dogovori sa zvanično ovlašćenim predstavnikom izabrane firme. Važno je da polaznici koji budu odabrali ovu opciju znaju i to da im organizator svakako ne može pružiti nikakve garancije vezane za kvalitet prakse, a prvenstveno zato što nije upoznat sa načinom na koji odabrana firma posluje, pa shodno tome i organizuje praksu.

Kada polaznik bude završio pohađanje oba dela koja obuhvata kurs i obuka za tehničkog urednika, on treba da izađe na polaganje završnog ispita. Primaran uslov da bi mu to bilo omogućeno, jeste odrađenih ukupno 300 radnih sati u okviru praktičnog dela.

Od ukupno dva dela se završni ispit sastoji, a na njemu postoji ukupno 15 pitanja. Što se tiče njihovog rasporeda, podrazumeva se da kandidat odgovara na 12 pitanja u pismenom delu, a da ih je 3 u okviru usmenog.

Samim tim što Akademija Oxford zvanično organizuje ovaj ispit i to prema jasno utvrđenim pravilima, to znači da njega može da polaže svaki onaj kandidat koji je ispunio osnovni uslov, a bez obzira da li specijalizovanu obuku pohađa kod nas ili ne. Upravo iz tog razloga se i zahtevana dokumentacija razlikuje u zavisnosti od toga da li u pitanju polaznik našeg kursa ili nije.

Od onih kandidata koji nisu naši polaznici se prvo zahteva da se prijave za polaganje ovog ispita, a zatim i da plate nadoknadu koja je u tom slučaju sasvim precizno određena. Kada to učine, oni moraju da dostave i dokaz da su pohađali stručni kurs i obuku za tehničkog urednika, to jest da su bili prisutni u okviru praktičnog dela i to u jasno definisanom trajanju (300 radnih sati).

Sa druge strane, naši polaznici dostavljaju iste te dokaze, ali uz ugovor koji su sa nama potpisali, te i jedni i drugi kandidati moraju svakako da dostave obaveznu dokumentaciju, a koja osim uverenja o državljanstvu i to ne starijeg od 6 meseci, a zatim svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, treba da sadrži i izvod iz matične knjige rođenih i to sve kopije navedenih dokumenata. Ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici organizatora će pomenutoj dokumentaciji i jednih i drugih kandidata, a nakon što oni budu završili sa polaganjem ovog ispita, da doda i test sa tog polaganja, odnosno zvaničan zapisnik, posle čega će biti pristupljeno izrađivanju sertifikata za one kandidate koji su završni ispit položili.

A nakon što budu stekli pomenuti sertifikat, oni će imati mogućnost da ga koriste kao i svaki drugi originalni dokument koji je sa zakonskog stanovišta potpuno validan. Od 01. januara 2016. godine je zvanična odredba zakona koja se tiče upisivanja sertifikata u dosijee kandidata promenjena, a sa čime svi oni moraju biti upoznati, pošto se može dogoditi da im ne bude dozvoljeno njihovo zvanično upisivanje u radni dosije, to jest nekadašnju radni dosije. Ovde se radi o tome da pomenuta odredba zakona navodi isključivo Nacionalnu službu za zapošljavanje kao jedinu instituciju koja je zvanično ovlašćena za upisivanje sertifikata, te je obaveza da ona izvrši upis samo onim osobama koje se nalaze zvanično u statusu nezaposlenog lica, to jest koje su na njenu evidenciju prijavljene. Jednostavnije rečeno, neko ko je zaposlen ili, pak nije zaposlen, a nije ni prijavljen na evidenciju ove službe, neće biti u mogućnosti da zahteva upisivanje ovog, kao ni bilo kog drugog sertifikata, već će biti prinuđen da sačeka da bude prijavljen na evidenciju NSZ - a. Naravno, sve to ni u kom slučaju ne može da znači da polaznik nema koristi od ovog dokumenta, pošto se on smatra apsolutno validnim dokazom da je neko sertifikovan za obavljanje posla tehničkog urednika.

Iako naša institucija broji, za sada preko 20 poslovnica u gotovo svim gradovima na teritoriji zemlje, uvek se može desiti da nam se obrate one osobe u čijem u gradu mi nismo do tog trenutka otvorili svoju poslovnicu, a koje takođe interesuje obuka i kurs za tehničkog urednika. Njima ćemo svakako predložiti da predavanja pohađaju od svoje kuće, to jest preko interneta, jer će na taj način velikim delom da uštede svoje vreme. Isto tako im predlažemo da u gradu u kome stanuju pronađu kompaniju koja zadovoljava navedene uslove i dogovore se oko svih detalja koji su vezani za pohađanje prakse, te da tom prilikom i ispoštuju pravilo. A to znači da treba nama dostave i to na najbrži mogući način, sve validne podatke kako bismo organizovali potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom. Pošto budu zavrpili sa pohađanjem predavanja, odnosno prakse, ti kandidati mogu da pristupe polaganju ispita za proveru znanja i to u bilo kojoj našoj poslovnici, stim da ćemo im svakako preporučiti da izaberu onu koja se nalazi najbliže njihovom gradu.

Kako kurs i obuka za tehničkog urednika predviđaju pohađanje teorijskog i praktičnog dela, tako se oni odvojeno i plaćaju. A polaznici moraju posedovati informaciju da Akademija Oxford ne formira cenu za praktičan deo, već je za to zadužena ona kompanija u kojoj polaznik praksu odluči da pohađa. Isto tako je potrebno da znaju i da kada budu izvršili plaćanje za teorijski deo, oni dobijaju mogućnost za pohašanje grupne, individualne, online ili poluindividualne nastavu, ali je u tu cenu uračunato i polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata, te dodatka sertifikatu, odnosno literatura, a koju će oni koristiti kada se budu pripremali za polaganje pomenutog ispita.

Šta obuhvata kurs za tehničkog urednika?

Kada je u pitanju obuka i kurs za tehničkog urednika, svi polaznici bi trebalo da znaju da im ona otvara mogućnost da steknu sasvim dovoljan nivo znanja da mogu da se zaposle na ovom radnom mestu i to u različitim oblastima. Stvar je u tome da su predavanja maksimalno prilagođena, a u smislu da će se profesori osvrnuti na sve detalje koje tehnički urednik obavlja, nevezano za to da li je on zaposlen u štampanim medijima ili je, pak zadužen za uređivanje sadržaja internet sajtova, portala i novina. Takođe će biti reči i o segmentima onog posla koji tehnički urednik treba da obavlja ako se zaposli u redakciji nekog časopisa ili pri nekoj izdavačkoj kući, a gde će biti zadužen za uređivanje sadržaja knjiga i ostalih izdanja.

U principu, osnov ovog posla je usmeren najpre na uređivanje konkretnog izdanja, te se svakako očekuje da svako ko pohađa kurs i obuku za tehničkog urednika najpre poseduje široko opšte obrazovanje, te da mu nisu strane različite oblasti, budući da će imati prilike da dolazi u dodir sa tekstovima različite tematike. Iako njegov posao primarno nije uređivanje konkretnog sadržaja koji će urednik da odobri, svakako je dobro da sa njim bude upoznat, a kako bi mogao da na najbolji mogući način uredi konkretan sajt, knjigu ili neko drugo izdanje.

Fokus ovog radnog mesta je usmern na uređivanje određenog prostora, bez obzira da li je u pitanju, na primer samo jedna internet stranica ili ceo časopis, odnosno knjiga. Upravo zato će profesori da obrate pažnju na osnovne karakteristike različitih izdanja, a sa kojima će svaki pojedinačni polaznik imati prilike da se upozna. Za vreme trajanja predavanja koja, takođe obukvata obuka i kurs za tehničkog urednika će naučiti koliko prostora tačno mora da bude ostavljeno u podnožju i na vrhu, odnosno sa leve i desne strane i to kako u časopisima različitog formata i novinama, tako i u knjigama, odnosno enciklopedijama, ali i mnogim drugim izdanjima.

Posebna pažnja će biti usmerena i na savladavanje znanja vezanih za uređivanje internet sadržaja i to kako pojdinačnih stranica, tako i čitavog sajta. Tom prilikom će polaznici da nauče kako treba da bude raspoređen sadržaj u okviru njih, a kako bi što bolje bio zapažen od strane posetilaca.

Kako je organizovana obuka za tehničkog urednika?

Svaki pojedinačni polaznik koga interesuje obuka i kurs za tehničkog urednika treba da zna da ona predviđa pohađanje dva segmenta, to jest teorije i prakse. Upravo zahvaljujući tome, svi polaznici stiču sasvim dovoljno znanja i neophodnih kvalifikacija, tako da praktično odmah mogu i da se zaposle na ovom radnom mestu.

Od njih se očekuje da prilikom upisa, zvanično ovlašćenom licu u određenoj poslovnici organizatora, daju informaciju koja vrsta nastave ih interesuje, a u okviru teorijskog dela, to jest da jasno navedu u kojoj tačno firmi žele da pohađaju praksu.

A mogućnosti su zaista velike, uzevši u obzir da Akademija Oxford organizuje 4 tipa nastave u okviru teorijskog dela, tako da svako od njih treba da odabere da li će da je prati individualno ili u formi poluindividualne, to jest online ili u grupi, jer od toga zavise i uslovi.

Tako, recimo neko ko želi da nastavu pohađa online, treba prvenstveno da ima računar, a zatim se zahteva i da on bude stabilnom konekcijom spojen sa internetom, čime se obezbeđuje visok kvalitet nastave. A pored toga je važno i da taj polaznik zna da se od njega očekuje da sa profesorom usaglasi sve važne detalje koji su vezani za pohađanje prakse, a koji uključuju ne samo dogovor oko termina, to jest dinamike, već i precizan dogovor oko datuma kada će ta obuka i kurs za tehničkog urednika zvanično da počne. Potpuno isti princip podrazumeva i individualna, to jest poluindividualna obuka, stim što se razlikuje broj polaznika. Naime, isključivo kod poluindividualne mogu da budu prisutna dva polaznika istovremeno, a kod druge dve pomenute je uvek prisutan samo jedan.

Postoji još i grupni kurs i obuka za tehničkog urednika, a koji se organizuje za 4 do 8 osoba u isto vreme, ali se tada zahteva da prijavljeni polaznik pričeka da se ispuni osnovni uslov za njeno organizovanje. Tačnije rečeno, potrebno je prijavljivanje četiri osobe zainteresovane za pohađanje baš te vrste kursa u toj poslovnici, jer je to ujedno i primaran uslov za oformljenje grupe od najmanjeg broja polaznika. A u ovom slučaju, ne samo da su termini tačno određeni, nego i dinamika kojom se nastava odvija, a svaki polaznik je obavezan da u potpunosti prihvati te uslove. Iako se to od njega primarno zahteva, svakako postoji mogućnost da, u slučaju da mu navedeni termini nikako ne odgovaraju, polaznik zvanično zahteva njihovu promenu, a ona se uzima u razmatranje isključivo ako to učine svi koji su u jednoj grupi. Međutim, oni moraju biti spremni na to da kordinator za nastavu ima pravo da promenu ne odobri, osim u onim situacijama kada je sasvim siguran da ona neće ugroziti nijednu obuku koja se tu organizuje.

Kao što smo već naveli, osim pohađanja predavanja, svi polaznici su u obavezi da pristupe i pohađanju prakse, ali se takođe zahteva i da svako od njih izabere gde će praksu da odradi. Ono što mu se nudi u tom slučaju od mogućnosti jeste kompanija sa kojom Akademija Oxford od ranije ima zvanično potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, to jest ona sa kojom taj ugovor nije još uvek potpisala, a budući da se to smatra osnovnim uslovom za izbor kompanije. Takođe je potrebno i da ona ima uslove za organizovanje prakse, što znači da mora prema zvaničnoj kategorizaciji zanimanja, da ima otvoreno radno mesto i za tehničkog urednika.

Onaj polaznik koji bude odabrao da ovaj deo kursa odradi u nekoj firmi sa kojom smo mi pre toga imali poslovnu saradnju, te i potpisali konkretan ugovor, će imati mnogo manje obaveza nego onaj koji se bude odlučio za drugu ponuđenu varijantu. Ovde se radi o tome da polaznici koji praksu pohađaju kod naših poslovnih partnera, prvo nemaju obavezu da sačekaju potpisivanje navedenog ugovora, a zatim i ne moraju da brinu ni o ceni, niti o tome da li će praksa biti kvalitetna, pošto im mi pružamo sve neophodne informacije, kao i adekvatne garancije kvaliteta.

Ali zato oni koji ne odaberu tu opciju, već žele da sami pronađu odgovarajuću kompaniju i u njoj pohađaju praksu, svakako moraju da dostave sve informacije koje su potrebne da bi ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa izabranom firmu mogao da bude potpisan. Pored toga, oni imaju obavezu i da sve uslove dogovore isključivo sa osobom koja je u okviru te firme zvanično ovlašćena. A takođe moraju da znaju i da im u tom slučaju mi svakako nećemo pružiti garancije i to na prvom mestu zato što nismo upoznati sa načinom na koji konkretna firma praktičan deo koji obukvata obuka i kurs za tehničkog urednika organizuje, te da li poštue važeća pravila.

Kome je namenjen kurs za tehničkog urednika?

Ne samo da svako ko se prijavljuje za pohađanje ovog kursa mora da prema zakonima naše zemlje bude punoletan, već mora da poseduje i dokaz o prethodnom nivou obrazovanja koji je stekao, a neophodno je da to bude završena osnovna škola, najmanje.

Uz to, potrebno i da prijavljeni polaznici budu i državljani Republike Srbije, te su oni dužni da pri upisu prilože validne dokaze da ispunjavaju sve te uslove. Tačnije rečeno oni dostavljaju kopiju i to najpre svedočanstva osnovne škole, a potom i izvoda iz matične knjige rođenih, te uverenja o državljanstvu, ali je jasno definisano od strane organizatora da se samo za taj dokument zahteva da ne bude stariji od 6 meseci.

Takođe je važno da naglasimo i da neko ko je završio srednju školu i to bilo koju, umesto svedočanstva osnovne, prilikom upisa mora da dostavi fotokopiju diplome srednje škole.

Koliko traje kurs i obuka za tehničkog urednika?

Navedeno je da obuka i kurs za tehničkog urednika ukupno treba da traje tri meseca, kao i da svaki pojedinačni polaznik u navedenom periodu, osim predavanja, mora da pohađa i praktičan deo, a za koji je takođe određeno da mora da traje 300 radnih sati.

Ipak, postoji mogućnost i da kurs i obuka za tehničkog urednika traje mesec dana kraće, a kada je neophodno da se polaznik pridržava tačno definisane dinamike za pohađanje prakse. Naime, ako on bude odradio 40 radnih sati praktičnog dela u toku radne nedelje, to jest u periodu koji podrazumeva dane od ponedeljka do petka bude pohađao nastavu po osam sati, on će ovaj kurs završiti znatno brže.

Koliko košta kurs za tehničkog urednika?

U okviru pomenute obuke postoje dva dela, a koja se svakako moraju odvojeno jedan od drugog i platiti. Svaki polaznik mora da zna da on plaća nadoknadu za pohađanje prakse, a na osnovu cene koju navodi njen organizator, to jest ona kompanija koju taj polaznik bude odabrao. Samim tim treba, takođe da zna i da mi na tu cenu ne utičemo, već jedino što možemo u toj situaciji da učinimo jeste da ih obavestimo o visini predviđene nadoknade u slučaju da odluče praksu da pohađaju u nekoj kompaniji koja je naš poslovni partner.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka i kurs za tehničkog urednika?

Očekuje se da svako koga zanima kurs i obuka za tehničkog urednika poštuje jasno definisana pravila, a koja podrazumevaju pohađanje predavanja, odnosno 300 radnih sati u okviru praktičnog dela, koji je takođe obuhvaćen ovom obukom.

Praksu polaznik može da pohađa isključivo u firmi koja zapošljava tehničkog urednika i koja želi da je organizuje, a uz uslov da ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji potpiše sa Akademijom Oxford, kako bi ovaj deo bio odrađen u skladu sa važećim pravilima. A kako mi poslujemo već sa velikim brojem kompanija koje ovaj uslov zadovoljavaju, to zainteresovanima nudimo priliku da odaberu jednu od njih, jer neće biti dužni da čekaju potpisivanje tog ugovora, odnosno neće morati da brinu ni o čemu. Naime, sve neophodne informacije, a koje u svakom slučaju uključuju i cenu, će ti polaznici da dobiju od nas, te ćemo im, isto tako i garantovati za visok kvalitet prakse, budući da smo sigurni da će naši poslovni partneri da poštuju važeća pravila i da će svakako nastojati da praksa bude maksimalno kvalitetna.

Pored toga, postoji mogućnost i da polaznik lično odabere firmu koja u potpunosti zadovoljava uslov da zapošljava tehničkog urednika, ali nema potpisan ugovor sa nama. Tada je on dužan da se informiše o svemu kod predstavnika konkretne kompanije, te da sazna i koliko košta praksa. Uz to je vrlo važno i da pribavi, pa nama prosledi informacije koje ćemo uneti u ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji i nakon toga ga i potpisati. Sasvim očekivano, Akademija Oxford garancije za kvalitet prakse u ovom slučaju ne može da pruži garancije.

Osim individualne i grupne nastave, postoji mogućnost i da polaznik predavanja prati online, to jest sa još jednim polaznikom istovremeno (poluindividualna nastava). Svakako će on odlučiti koja mu vrsta najviše odgovara, ali zato mora da bude upoznat i sa principom njihove organizacije.

Kada je u pitanju grupni kurs i obuka za tehničkog urednika, prisutno je od 4 do 8 polaznika u jednoj grupi, a nastava počinje onog trenutka kada se u određenoj poslovnici prijavi dovoljan broj osoba, odnosno kada se oformi grupa od minimalnog broja polaznika. Termine kod ovog tipa obuke određuje organizator, a koji takođe brine i o dinamici, tako da se očekuje da polaznik ispoštuje jasno definisane uslove.

Online obuka je predviđena za jednog polaznika, kao i individualna, dok je dvoje njih prisutno u sklopu poluindividualne. Sve one se odvijaju po istovetnom principu, tako da polaznik bira datum njenog početka, ali i dogovora sa predavačem u kojim terminima će da se odvija izabrana obuka i kurs za tehničkog urednika, pa čak oni treba da definišu i dinamiku.

Svako ko bude izabrao da pohađa online nastavu, mora da ispuni i osnovni uslov, a koji podrazumeva najpre da mora da poseduje računar, preko koga će i da prati predavanja. Ali, da bi ovaj tip kursa mogao da bude maksimalno kvalitetan, zahteva se i da taj računar koristi isključivo stabilnu internet konekciju.

Dodatne napomene:

 • plaćanje oba dela od kojih je sačinjena obuka i kurs za tehničkog urednika se mora izvršiti odvojeno, a u skladu sa tačno definisanim cenama
 • cena prakse se određuje od strane kompanije koja je za njenu organizaciju i zadužena, a u tom slučaju na nju ne utiče organizator
 • uz praćenje onog tipa nastave u okviru teorijskog dela koji svaki pojedinačni polazak samostalno bira, u cenu je uračunato i polaganje ispita za proveru znanja, kao i literatura koja je svakom polazniku potrebna da bi se pripremio za to polaganje, ali i zrađivanje sertifikata za tehničkog urednika i dodatka sertifikatu
 • obaveza svakog polaznika jeste da poštuje odredbe ugovora koji se prilikom upisa potpisuje, te plaćanje vrši u jasno definisanim rokovima, a direktno u okviru konkretne poslovnice u kojoj ili pohađa nastavu ili se upisuje
 • prijavljivanje za pohađanje se vrši preko telefona jedna od poslovnica, zatim lično u njenim prostorijama ili preko mejla
 • zahteva se da polaznici obaveznu dokumentaciju prilože u trenutku upisa, kao i da tada budu lično prisutni, pošto moraju i da potpišu ugovor sa organizatorom, ali je potrebno i da dostave važeći lični dokument sa fotografijom, kako bi mogli da budu identifikovani i to u skladu sa važećim pravilima
 • svako ko samo želi da se sertifikuje za tehničkog urednika mora da polaže završni ispit, to jest prvo da izvrši prijavu za njegovo polaganje, a zatim i da plati definisanu nadoknadu, pa posle toga da dostavi i zahtevanu dokumentaciju

Cena kursa i obuke za tehničkog urednika je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za tehničke urednike


Literatura za tehničke urednike

Priručnik - Skripta - Knjiga za Tehničke Urednike - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje