Kurs i obuka za terenskog komercijalistu

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: poslovima pronalaženja novih kupaca i proširenja prodajne mreže; promotivnim aktivnostima; održavanjem postojeće mreže kupaca; praćenjem trendova na tržištu; naplatom potraživanja; pregovaračkim veštinama.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Bilo ko ko je u potrazi za poslom u današnje vreme, sigurno među mnogobrojnim oglasima primetio i da se vrlo često traže osobe koje su zainteresovane za posao terenskog komercijaliste. A velika je prednost ovog zanimanja u tome što kandidat obično nema fiksno određeno radno vreme, ali je isto tako i mana što obično radi na procenat, mada terenski komercijalista može sa svojim poslodavcem da sklopi i ugovor o radu pod drugim uslovima, te da se sa njim dogovori o fiksnoj zaradi i sličnim detaljima.

Svako ko je zainteresovan da nauči kako se postaje vrhunski terenski komercijalista je pozvan da pohađa obuku i kurs za terenskog komercijalistu, a koji u toku cele kalendarske godine i to u svim svojim poslovnicama u kojima postoji interesovanje organizuje Akademija Oxford. Naglašavamo i to da su za sprovođenje nastave zaduženi vrhunski stručnjaci u ovoj oblasti, koji iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u obavljanju ovog posla, tako da će oni tokom održavanja nastave posebnu pažnju da obrate i na lično iskustvo koje su tokom vremena imali prilike da steknu i koje će svakako preneti svim polaznicima obuke.

Svakom pojedinačnom polazniku pružamo mogućnost i da odluči da li želi da predavanja pohađa u grupama ili mu više odgovara individualna i poluindividualna, to jest nastava online, a to se prvenstveno odnosi na teorijski deo ove obuke, uzevši u obzir da kurs i obuka za terenskog komercijalistu podrazumevaju kombinaciju teorijske i praktične nastave. Inače, teorijski deo obuke se obavlja u prostorijama naše poslovnice, odnosno preko interneta kod nastave online, a u zavisnosti od toga za koji tip nastave se polaznik odluči, dok se praktični deo odvija u onim kompanijama sa kojima mi, kao organizatori ovog kursa imamo potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Ipak, svaki polaznik ima mogućnost i da sam odluči u kojoj firmi će da pohađa praktičan deo nastave, ali iako će Akademija Oxford u tom slučaju da omogući potpisivanje ugovora sa tom kompanijom, ona svakako ne može da garantuje polazniku za kvalitet tog dela nastave.Kod grupnih obuka nastava podrazumeva tačno određene termine i dinamiku, a grupe broj od četvoro do osmoro polaznika. Za individualnu i poluindividualnu obuku je specifično to što je prisutan i jedan, odnosno dva polaznika tokom časova, a termini i dinamika se definišu dogovorom između njega, to jest njih i profesora. Da bi bilo kom polazniku bilo omogućeno pohađanje obuke preko interneta, on mora da ispuni osnovni uslov koji podrazumeva posedovanje računara i stabilne internet veze.

Prilikom upisa, svaki polaznik je dužan da priloži ličnu kartu, kao i kopiju validnog dokumenta o stepenu obrazovanja, to jest kopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole. A od njega se zahteva da dostavi i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, kao i kopiju uverenja o državljanstvu, a koje nije starije od šest meseci.

Svaki polaznik koji bude pohađao obuku i kurs za terenskog komercijalistu po njenom završetku ima mogućnost da polaže završni ispit, a Akademija Oxford kao organizator ovog kursa svakom polazniku obezbeđuje literaturu iz koje on priprema za njegovo polaganje, to jest skriptu ili priručnik. Uslov da bi mu bilo omogućeno polaganje završnog ispita, jeste da je obavio stručnu praksu u trajanju od 240 i više sati, odnosno da može da dostavi potvrdu o radnom iskustvu u ovoj oblasti. A tu potvrdu polaznik dobija od firme koja se bavi specifičnom delatnošću, a u okviru koje on pohađa stručnu obuku. Polaganje završnog ispita podrazumeva dva dela, to jest pismeni i usmeni. U okviru pismenog dela je prisutno ukupno 12 pitanja, dok ih u usmenom delu ima tri.


Kada kandidat bude položio završni ispit, on će steći sertifikat i dodatak sertifikatu, a koji može da bude upisan u radni dosije, ali od 01.01.2016. godine se upisivanje sertifikata vrši isključivo u elektronskom obliku i to samo preko Nacionalne službe za zapošljavanje. A to znači da samo kandidati koji se nalaze na evidenciji te službe, odnosno oni koji su nezaposleni mogu da odmah po sticanju i upišu ovaj sertifikat u radnu knjižici. Ali, ako obuku i kurs za terenskog komercijalistu pohađa lice koje je zaposleno i stekne ovaj sertifikat, onda taj kandidat ima pravo tek onog trenutka kada se bude ponovo našao na evidenciji NSZ - a da zahteva upisivanje ovog sertifikata.

U obavezi smo da naglasimo i to da oni kandidati koji žele da obave praktičnu obuku kako bi položili ovaj ispit, a žive u mestu u kome ne postoji poslovnica Akademije Oxford imaju mogućnost da odaberu da samostalno pronađu firmu u kojoj će pohađati praktičnu nastavu, ali su dužni da o tome obaveste organizatora kursa, koji treba da im dostavi neophodnu dokumentaciju, odnosno da sa konkretnom firmom sklopi ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, kao i da im omogući da dobiju skripte i priručnike iz kojih će se pripremiti za polaganje završnog ispita. Nakon što završe pohađanje ove obuke, ovi polaznici polažu završni ispit, ali isključivo u najbližoj poslovnici Akademije Oxford.

Svaki polaznik koji ima želju da pohađa kurs i obuku za terenskog komercijalistu može da se lično prijave u bilo kojoj poslovnici organizatora i to svakoga dana u toku godine, a u radno vreme odabrane poslovnice. A ukoliko mu to ne odgovara, može da prijavu izvrši i putem telefona, kao i da na zvaničan mejl organizatora pošalje podatke koji su bitni za prijavu, a što osim imena i prezimena, uključuje i podatke za kontakt, odnosno tip obuke za koji je zainteresovan, kao i mnoge druge detalje koji su bitni.Šta obuhvata kurs za terenskog komercijalistu?

Osoba koja je zaposlena na radnoj poziciji terenski komercijalista se susreće sa svim onim poslovima koji su zaduženja i komercijaliste koji radi u kancelariji, stim što on veći deo svojih zaduženja obavlja na terenu.

U suštini, terenski komercijalista se tretira kao spona između kupaca i dobavljača i ovo zanimanje spada u red izuzetno traženih na tržištu rada, uzevši u obzir da svaka firma nastoji da pronađe upravo ono rešenje za plasiranje svojih svoje robe ili usluga koje će biti i najprofitabilnije. Kurs i obuka za terenskog komercijalistu u potpunosti su okrenuti svim onim zaduženjima koja spadaju u oblast njegovog rada, tako da će se predavači fokusirati najpre na one detalje koji su vezani za pronalaženje novih kupaca konkretnog proizvoda, to jest korisnika usluga koje bi terenski komercijalista trebalo da plasira. Takođe, u domen njegovog posla spada i proširenje prodajne mreže, a što znači da će nastavni plan obuhvatiti i ovaj segment, ali isto tako je vrlo bitno da on održava kontakt sa postojećim kupcima, tako da će se u poseban deo nastave usmeriti i na tu vrstu kontakata.

Predavači će polaznike ove obuke upoznati i sa načinom realizacije različitih promotivnih aktivnosti, odnosno sa tim na koji način je najbolje da prate savremene trendove u konkretnoj oblasti. Važno naglasiti da osoba koja je zaposlena na ovom radnom mestu treba da vrši, pored ostalog i naplatu potraživanja, a što znači da će se tokom trajanja ovog kursa polaznici obučiti i za te poslove. Vrlo često se događa da kupci ne plaćaju u predviđenom roku, pa je neophodno da terenski komercijalista bude upoznat i sa različitim psihološkim profilima kupaca, odnosno sa adekvatnim radnjama koje treba primeniti ukoliko kupac odlaže plaćanje.

Uz to, profesori će im omogućiti i da savladaju veštine pregovaranja, a moramo da naglasimo i da se od svakog kandidata koga zanima kurs i obuka za terenskog komercijalistu u svakom slučaju očekuje da poseduje pregovaračke sposobnosti i to na visokom nivou, ali isto tako i da bude odgovoran i uporan. Trebalo bi da bude u potpunosti upoznat i spreman na uslove rada koje predviđa ovo radno mesto, a to se uglavnom odnosi na prekovremeni rad i rad, naravno na terenu.

Vrlo je važno da kandidati shvate koliko je bitno da oni budu upoznati do detalja sa konkretnim proizvodom ili uslugom koju žele da plasiraju, tako da će im predavači ukazati na šta tačno treba da obrate pažnju prilikom prezentovanja. Podrazumeva se da oni treba da budu upoznati sa cenom koju treba da omoguće potencijalnom kupcu, ali o tome će biti više detalja prilikom praktičnog dela, uzevši u obzir da je to ipak stvar dogovora između potencijalnog poslodavca i osobe zaposlene na radnom mestu terenski komercijalista.

Uzevši u obzir da svako ko je zaposlen na tom radnom mestu nailazi na mnogobrojne probleme ili u komunikaciji ili jednostavno naiđe na nezgodnog kupca, obuka i kurs za terenskog komercijalistu će posebnu pažnju posvetiti i rešavanju potencijalnih problema, odnosno adekvatnom odgovoru na prigovore kupaca. Od osobe koja je zaposlena na ovoj radnoj poziciji se često zahteva i da vrši analize podataka, kao i da priprema različite izveštaje za svoje nadređene, te da prati tržište, tako da će svi polaznici tokom trajanja nastave da se upoznaju i sa svim tim detaljima. Takođe, vrlo bitan segment koji predviđa nastavni plan i program ove obuke se odnosi i na praćenje poslovanja onih firmi koje se smatraju potencijalnim konkurentima, što znači da će svaki polaznik naučiti na šta treba da se fokusira prilikom takve vrste analize, a kako bi je uradio što bolje i brže.

Osim što se od osobe koja želi da se bavi ovim poslom, to jest koja je zainteresovana da pohađa obuku i kurs za terenskog komercijalistu zahteva upornost i pregovaračke sposobnosti, svaki zainteresovani polaznik bi trebalo i da bude spreman kako na rad u timu, tako i na samostalno delanje, ali mnogi poslodavci u oglase za ovaj posao stavljaju i da se od kandidata zahteva ne samo fizička izdržljivost, već bi trebalo i da je uporan, te da je sposoban da efikasno rešava sve potencijalne probleme, odnosno da bude analitičan.

Od dodatnih sposobnosti koje se stavljaju pred osobe zaposlene na ovoj radnoj poziciji često se navodi dobro poznavanje barem jednog stranog jezika i to najčešće engleskog, kao i poznavanje rada na računaru, dok se posedovanje vozačke dozvole B kategorije najčešće navodi kao prednost.

Kako se odvija nastava u okviru kursa za terenskog komercijalistu?

Uzevši u obzir da se obuka i kurs za terenskog komercijalistu odvijaju kao praktična i teorijska nastava, to se teorijski deo može pohađati u formi grupne i individualne, ali i poluindividualne i nastave onlajn.

Međutim, praktičan deo je specifičan u tom smislu što obično svaki kandidat pojedinačno pohađa ovaj deo obuke i to u onim kompanijama sa kojima organizator obuke, to jest Akademija Oxford ima poslovno - tehničku, te ima potpisan ugovor sa tom firmom. Takođe, svaki polaznik ima mogućnost i da potpuno samostalno pronađe kompaniju u kojoj želi da pohađa praktičan deo nastave, stim da u takvim situacijama Akademija Oxford ne snosi odgovornost za kvalitet praktičnog dela nastave, ali će sasvim sigurno tom kandidatu omogućiti svu potrebnu dokumentaciju koja je neophodna da bi bio potpisan ugovor između te kompanije i organizatora obuke, a kako bi kandidat mogao da pohađa baš u toj firmi praktičnu nastavu.

Što se tiče teorijskog dela, kao što smo naglasili svaki polaznik bira koji tip obuke će da pohađa, stim da se kod individualne i poluindividualne, kao i nastave putem interneta, on sa profesorom dogovara o terminima i o dinamici po kojoj će se nastava održavati. A da bi mogao da pohađa obuku i kurs za terenskog komercijalistu online on mora da ima sopstveni računar, ali se zahteva i da on sa internetom bude povezan preko stabilne konekcije. Kod grupne nastave se termini i dinamika jasno određuju, a grupe broje od najmanje četiri do najviše osam kandidata. U onim situacijama kada apsolutno svi polaznici koji su članovi konkretne grupe zahtevaju od koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici organizatora kursa da se izvrši promena termina, a za to postoje realni uslovi, izaćiće im se u susret, stim da se to ne može svrstati u često primenjivane zahteve.

Kome je kurs za terenskog komercijalistu namenjen?

Od kandidata koji žele da pohađaju obuku i kurs za terenskog komercijalistu se očekuje najpre da ispunjavaju neke uobičajene zahteve, a koji se uglavnom odnose na njihove osobine. Rekli bismo da je ovaj kurs namenjen svakome ko želi da stekne sertifikat za bavljenje ovim poslom, a kako bi unapredio svoju poslovnu karijeru.

Vrlo je važno da napomenemo da je osnovni uslov za upisivanje ove obuke završena osmogodišnja škola minimalno, a svaki polaznik je dužan da prilikom upisa donese relevantan dokaz o stečenom obrazovanju.

Od prijavljenih polaznika se očekuje dobro znanje engleskog jezika, a poželjno je da poseduju znanja rada na računaru, te da imaju vozačku dozvolu B kategorije, što će mu znatno olakšati pronalaženje posla nakon sticanja ovog sertifikata.

Koliko traje obuka za terenskog komercijalistu?

Redovnim nastavnim planom je određeno da obuka i kurs za terenskog komercijalistu traju ukupno tri meseca, stim što se od kandidata zahteva da za to vreme odradi 240 radnih sati prakse.

Ali, oni polaznici koji žele da ovu obuku pohađaju svakog dana u nedelji i to u trajanju od po 8 sati, mogu da završe celokupan kurs i za dva meseca.

Moramo da naglasimo i to da kod teorijskog dela, budući da kandidat bira da li pohađa grupnu, online, individualnu ili poluindividualnu nastavu, termini i dinamika isključivo zavise od toga za koju vrstu obuke se on bude odlučio.

Koja je cena obuke i kursa za terenskog komercijalistu?

Da ne bi bilo zabune, polaznici moraju znati da kurs i obuka za terenskog komercijalistu podrazumeva teorijski i praktičan deo, stim da se odvojeno plaćaju oba dela.

Cene pogledajte u cenovniku.

Gde i kada se održavaju kurs i obuka za terenskog komercijalistu?

Kao što smo već imali prilike da navedemo, obuka i kurs za terenskog komercijalistu su sačinjeni iz dva dela, odnosno teorijskog i praktičnog.

Teorijski deo se održava u poslovnicama Akademije Oxford, a polaznici imaju mogućnost i da nastavu prate preko svog računara, ukoliko je on spojen stabilnom vezom sa internetom, to jest mogu da je pohađaju onlajn. Takođe, teorijski deo podrazumeva i rad u grupama, a koje čini od četvoro do osmoro polaznika, stim da su termini u ovom slučaju jasno određeni. Svi oni polaznici koje zanima upravo ova vrsta nastave moraju da sačekaju da se u određenoj poslovnici organizatora prijavi minimalno 4 polaznika, a kako bi nastava mogla da bude organizovana, to jest kako bi se formirala jedna grupa. Posle toga će svi prijavljeni biti obavešteni kako o terminima, tako i o tačnom datumu kada ova vrsta obuke počinje.

Kod poluindividualne i individualne nastave se svaki polaznik ponaosob dogovara sa svojim profesorom i to ne samo o datumu kada će obuka i kurs za terenskog komercijalistu da počne, nego i o svim ostalim detaljima, a prvenstveno o terminima.

Kada je reč o praktičnom delu ove obuke, polaznici imaju mogućnost da odaberu da li žele da je pohađaju u onim firmama sa kojima mi već imamo potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, a kada Akademija Oxford kao organizator ovog kursa apsolutno stoji iza kvaliteta praktičnog dela nastave. A isto tako im se nudi mogućnost i da oni lično odaberu kompaniju u kojoj žele da pohađaju praksu, stim da moraju znati da mi tada ne možemo da snosimo nikakvu odgovornost u vezi kvaliteta takve vrste prakse. U slučaju da se odlučite za drugu varijantu, neophodno je da nas o tome obavestite, kako bi smo vam dostavili svu potrebnu dokumentaciju koja je važna za potpisivanje ugovora o saradnji sa tom kompanijom, jer je to osnovni uslov da u okviru nje obavljate praksu.

Dodatne napomene:

 • osim lične karte, polaznici prilikom upisa moraju da dostave i relevantan dokaz o školskoj spremi (kopija svedočanstva osnovne škole ili kopija diplome srednje škole), ali i kopiju krštenice i kopiju uverenja o državljanstvu i to koje nije starije od šest meseci
 • polaznici koji se prijavljuju samo za proveru znanja moraju da dostave potvrdu o uspešno savladanoj obuci bez ugovora sa Akademijom Oxford i to original, kao i da izvrše prijavu završnog ispita, odnosno da urade završni test, te da prilože zapisnik i svu dokumentaciju koja je navedena kao obavezna
 • u cenu je uračunata skripta za pripremu završnog ispita, a zatim i njegovo polaganje, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu
 • pohađanje praktične nastave se naplaćuje odvojeno od teorijskog dela
 • sva plaćanja polaznici vrše direktno u onoj poslovnici u kojoj se prijavljuju, to jest u kojoj pohađaju teorijski deo nastave
 • u toku cele kalendarske godine, direktno u poslovnicama Akademije Oxford je moguće izvršiti prijavljivanje za obuku i kurs za terenskog komercijalistu, a zainteresovani polaznici mogu da se prijave i putem telefona, kao i preko mejla

Cena kursa i obuke za terenskog komercijalistu je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za terenske komercijaliste


Literatura za terenske komercijaliste

Priručnik - Skripta - Knjiga za terenske komercijaliste - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje