Kurs i obuka za vozača kareta

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: upravljanjem vozilom; transportom materijala i alata; zaštitom i bezbednosti na radu.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Akademija Oxford cele godine svakome ko je zainteresovan pruža mogućnost da se osposobi za vozača kareta, a upis se potpuno isto kao i obuka i kurs za vozača kareta odvija u svim poslovnicama konkretne institucije i to prema jasno definisanom programu.

Najpre da naglasimo da je osnovni uslov koji je stavljen pred sve zainteresovane polaznike da budu punoletni, odnosno da poseduju državljanstvo Republike Srbije, a neophodno je i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Ukoliko ispunjavaju sva tri pomenuta uslova, svi koji su zainteresovani mogu da se prijave ili putem telefona jedne od poslovnica ili da ostvare kontakt preko mejla, ali isto tako mogu i da dođu lično u jednu od njih i izvrše prijavu. Naglašavamo da svako ko se odluči za prijavu elektronskim putem treba da na zvaničnu mejl adresu organizatora pošalje najpre osnovne podatke o sebi, kao što su ime i prezime, te datum rođenja, odnosno da navede informacije za kontakt, a potom i da naglasi u kom gradu, to jest u kojoj tačno poslovnici organizatora želi da pohađa nastavu.

Nakon što budu izvršili prijavu, organizator će ponaosob da obavesti svakog prijavljenog o datumu upisa, a kada je potrebno da on dostavi zahtevanu dokumentaciju, kao i da bude lično prisutan, pošto je neophodno da potpiše ugovor sa Akademijom Oxford. Inače, u obaveznu dokumentaciju spadaju ona dokumenta kojima će prijavljeni da dokaže da ispunjava osnovne uslove, tako da je neophodno da dostavi kopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, a što svakako zavisi od nivoa obrazovanja koji je do tog trenutka stekao. Uz to, u obaveznu dokumentaciju spada i kopija izvoda iz matične knjige rođenih, kao i uverenja o državljanstvu, te je isključivo za taj dokument naglašeno da ne sme da bude stariji od 6 meseci. Izuzetno je bitno i da polaznici tada imaju važeći lični dokument, a u kome mora da postoji fotografija, jer je neophodno da pre potpisivanja ugovora oni budu identifikovani na pravilan način. Tačnije, oni mogu da prilože kako ličnu kartu, tako i vozačku dozvolu, odnosno mogu da se identifikuju i uz pomoć pasoša, ali se zahteva da svi oni polaznici koji poseduju biometrijski dokument u kome postoji i čip ispoštuju pravilo koje je vezano za njegovo korišćenje, to jest da ga u trenutku upisa dostave očitanog. Pored svega toga, tom prilikom se od svakog pojedinca očekuje da navede u kojoj tačno poslovnici bi želeo da pohađa predavanja, to jest gde hoće da pohađa praksu, jer se kurs i obuka za vozača kareta sastoji od ta dva dela.Naglašavamo i to da Akademija Oxford organizuje čak četiri tipa nastave u sklopu teorijskog dela, tako da se očekuje da svaki pojedinac odluči da li će da pohađa individualnu, grupnu ili poluindividualnu obuku, a postoji mogućnost i da predavanja pohađa na preko interneta.

Svaka od navedenih vrsta nastave ima jasno definisane karakteristike, a za pojedine je neophodno ispoštovati i određene uslove. Tako, na primer onaj polaznik koji se odluči upravo za online obuku mora da obezbedi najpre računar preko koga će predavanja da prati, ali je takođe prisutan i zahtev da taj računar isključivo koristi stabilnu konekciju sa internetom. Uz to, treba imati na umu da se taj tip nastave organizuje za pojedinačnog polaznika, kao uostalom i individualna, dok je poluindividualna obuka i kurs za vozača kareta namenjen za po dva polaznika u isto vreme. Princip organizovanja svih tih tipova obuke koje su u ponudi, a uz izuzetak samo grupne je potpuno isti, pošto tu polaznici sa svojim profesorom treba da se dogovore kako oko datuma početka nastave, tako i oko termina, ali se očekuje i da oni zajedno definišu dinamiku, po kojoj će izabrana vrsta nastave da se sprovodi.

Kada je u pitanju grupni tip nastave, sve što je prethodno navedeno uopšte ne važi, a najpre zato što tada isključivo organizator ima pravo da odredi u kojim terminima i kojom tačno dinamikom će predavanja da budu organizovan. Medutim ono o čemu organizator ne može da odluči u tom slučaju jeste precizan datum kada će grupna obuka i kurs za vozača kareta da počne. Zapravo, tada se zahteva ispunjenje osnovnog uslova za to, a što podrazumeva prijavljivanje najmanje 4 polaznika u okviru konkretne poslovnice. Kako u jednoj grupi može da bude prisutno najmanje četiri osobe, a najviše osam, to i jeste razlog zbog čega je naveden zahtev za prijavljivanje minimalnog broja polaznika za kreiranje jedne grupe. Pošto on bude bio ispunjen, svi koji prethodno prijavu budu izvršili na definisane načine će od strane organizatora da dobiju informacije, a koje se odnose kako na datum početka, tako i na termine, ali će im biti prezentovana i dinamika prema kojoj će predavanja u tom slučaju da se održavaju.

Napominjemo takođe i da kurs i obuka za vozača kareta predviđa pohađanje prakse, te svi polaznici moraju da znaju da ovaj deo nastave isključivo može da organizuje ona kompanija koja već ima zaposlene osobe na konkretnoj radnoj poziciji, a koja uz to želi praksu da organizuje. Uz sve to, ona mora da ispošzuje i osnovni uslov u tom slučaju, a on podrazumeva da konkretna kompanija sa Akademijom Oxford potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji.

Ovde je vrlo važno da svaki pojedinac bude upoznat sa činjenicom da mi sarađujemo sa velikim brojem kompanija koje posluju u različitim oblastima, pa tako i sa onima koje imaju otvorene radne pozicije za vozača kareta. Iz tog razloga, u interesu polaznika je da izaberu neku od njih i da na taj način znatno olakšaju sebi pohađanje ovog dela obuke. Radi se o tome da onaj polaznik koji izabere ovu opciju nema obavezu da gubi vreme u čekanju na potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, jer ga je naša institucija sa tom firmom već potpisala, a sa druge strane on ne mora da brine o kvalitetu prakse u tom slučaju, jer je za njega garantujemo, pošto smo upoznati sa načinom rada naših poslovnih partnera.

Zato svako ko bude izabrao onu opciju gde on samostalno bira kompaniju u kojoj će da pohađa praktičan deo ovog kursa, mora takođe samostalno da obezbedi sve informacije koje su potrebne za potpisivanje pomenutog ugovora, pa da ih i dostavi ovlašćenom licu u konkretnoj poslovnici organizatora, a koje će biti zaduženo za pripremu tog ugovora. Uz to, taj polaznik je obavezan da sa predstavnikom kompanije koju je lično izabrao dogovori i sve detalje koji su vezani za pohađanje prakse, ali i da precizira cenu, pošto se ova dela moraju platiti odvojeno jedan od drugog.

Nakon što polaznik bude završio sa pohađanjem predavanja i prakse, on može polaže završni ispit, uzevši u obzir da je osnovni uslov koji mora u tom slučaju da bude ispunjen vezan za određenih 300 radnih sati prakse. Isto tako, moramo da navedemo i da pružamo mogućnost onim osobama koje pomenutu obuku ne pohađaju kod nas, a koje ostvaruju uslov za izlazak na završni ispit, da se prijave za njegovo polaganje i na taj način dođu do sertifikata za vozača kareta. A da bi oni to mogli da učine zahteva se dostavljanje tačno određene dokumentacije, koja se svakako razlikuje u zavisnosti od toga da li neko ovu obuku pohađa kod nas ili ne.

Tako svi eksterni kandidati, odnosno oni koji ne pohađaju ovaj kurs kod nas, moraju da dostave dokaz da su pohađali specijalizovanu obuku u sklopu neke druge institucije, a zatim i validan dokaz da su pohađali praksu i na kraju, svakako moraju da dostave obaveznu dokumentaciju, koja je potpuno istao kao i ona koja se zahteva od svih naših polaznika prilikom upisivanja ovog kursa. Naglašavamo i da samo ovi kandidati imaju pravo da dostave relevantan dokaz da su stekli radno iskustvo na ovom poslu, a taj dokument prilažu umesto dokaza o odrađenoj praksi. Uz sve pomenuto, oni se obavezuju i da ozvrše prijavu za polaganje ovog ispita, te da tada plate i zahtevanu nadoknadu, a čija visina je tačno određena tada aktuelnim cenovnikom.

Sa druge strane, od naših polaznika se zahteva da prilože dokaz o završenom kursu za vozača kareta, odnosno o pohađanih 300 radnih sati u sklopu praktičnog dela, kao i ugovor koji su sa nama potpisali kada su se upisali na pomenutu obuku. Takođe je neophodno i da oni prilože obaveznu dokumentaciju (kopija uverenja o državljanstvu, ne starijeg od 6 meseci, fotokopija ili svedočanstva osnovne ili diplome srednje škole i kopija izvoda iz matične knjige rođenih). Važno je naglasiti da će ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici organizatora, u dokumentaciju i jednih i drugih kandidata, ali tek nakon što oni završe sa polaganjem završnog ispita, da doda taj test, ali i zapisnik sa njegovog polaganja.

Na završnom ispitu je prisutan usmeni i pismeni deo, a postoji ukupno 15 pitanja. Ona su raspoređena tako da polaznik mora da odgovori na ukupno 3 pitanja usmeno, odnosno na njih 12 u pismenom segmentu.

Sve one osobe koje zanima kurs i obuka za vozača kareta, ali nemaju mogućnost da dođu u našu poslovnicu, pošto ona nije otvorena u njihovom gradu, svakako mogu da se prijave na jedan od načina koji su prethodno navedeni. U tom slučaju se preporučuje da za praksu odaberu varijantu koja podrazumeva da će oni sami da se pobrinu za pronalaženje odgovarajuće firme, a što se tiče predavanja, verovatno je najbolja opcija online kurs, uzevši u obzir da će tako svakako uštedeti vreme. Završni ispit za ove kandidate se organizuje nakon što oni ostvare osnovni uslov, to jest odrade praksu, a polaganje će biti organizovano u poslovnici koja im je najbliža i to u skladu sa aktuelnim programom.

Da napomenemo i da je sertifikat za vozača kareta potpuno validan dokument, koji je priznat ne samo na teritoriji naše zemlje, već i mnogih zemalja koje se u blizini Srbije nalaze. Ali, takođe moramo da informišemo sve kandidate koji postanu vlasnici pomenutog sertifikata da on može da bude upisan u njihovu radni dosije i to isključivo ukoliko zadovoljavaju osnovni uslov. Radi se o tome da je od 01. januara 2016. godine doneta zvanična odluka da se upisivanje sertifikata u radne knjižice kandidata dozvoljava samo ako su oni prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, uzevši u obzir da je jedino ona trenutno i ovlašćena za njihovo upisivanje. Iz tog razloga i preporučujemo svim onim kandidatima koji budu stekli ovaj sertifikat, a u tom trenutku se nalaze u radnom odnosu, to jest nisu prijavljeni na evidenciju NSZ - a da ga predaju svom trenutnom, odnosno budućem poslodavcu, te da ga svakako dodaju u radnu biografiju. U principu, ako se do tog trenutka ne izmeni pomenuta zakonska odredba, tek kada ispune osnovni uslovi i prijave se na evidenciju konkretne službe, oni će moći da zahtevaju njegovo upisivanje u dosije.

Pored svega što smo do sada pomenuli, moramo da naglasimo i da se cena ovog kursa formira u dva segmenta, kao što se i obuka i kurs za vozača kareta sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Takođe je važno reći i da cenu prakse određuje njen organizator, to jest firma u kojoj je polaznik pohađa, a da je Akademija Oxford zadužena za kreiranje cene teorijskog dela. Osim što će dobiti mogućnost da pohađa onaj tip nastave koji odabere, polaznik će u sklopu cene za teorijski deo ove obuke da dobije i mogućnost da pristupi polaganju završnog ispita, a pošto ga položi dobiće i izrađen sertifikat za vozača kareta, kao i dodatak sertifikatu, te od organizatora svaki pojedinačni polaznik dobija i svu potrebnu literaturu za pripremu polaganja pomenutog ispita (priručnik ili skripta).


Šta obuhvata kurs i obuka za vozača kareta?

Posebno osmišljena mašina za prenošenje tereta koja se uglavnom koristi u većim halama za proizvodnju ili skladištenje zahteva i poznavanje korišćenja komandi, odnosno upravljanja. A baš sa svim tim treba da se upoznaju svi polaznici specijalizovane obuke u organizaciji Akademije Oxford.

U principu, ne postoji nikakav zahtev za polaznike ovog kursa, a u smislu posedovanja određene vozačke dozvole, jer se ovo zanimanje obavlja uglavnom u okviru proizvodnih pogona.

Predavači koji su zaduženi za držanje predavanja u okviru ovog kursa će polaznike da upoznaju sa osnovama upravljanja karetom, a će i da im predstave osnovne delove ove mašine.

Obuka i kurs za vozača kareta takođe predviđa da će svi oni koje budu pohađali nastavu da nauče na koji način se vrši priprema pomenute mašine za rad, ali i o čemu treba voditi posebno računa prilikom njenog svakodnevnog održavanja. Neko ko se kvalifikuje za ovo zanimanje treba da zna i na koji način se utvrđuju određeni kvarovi, ali samo oni koji se svrstavaju u red sitnijih i kako se oni mogu otkloniti na licu mesta, pošto to takođe spada u opis ovog zanimanja.

Svakako neko ko jezvanično kvalifikovan za vozača kareta, u principu nije zadužen za popravljanje većih kvarova, ali se očekuje da može da ih samostalno detektuje i da prijavi ovlašćenom licu, a kako bi taj kvar što pre bio otklonjen.

Takođe, kurs i obuka za vozača kareta će sve prisutne i da upozna sa odredbama zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, jer su zaposleni na ovom radnom mestu svakako obavezni da ih maksimalno poštuju, a kako bi ovaj posao obavljali što bolje i kvalitetnije.

Kako je organizovan kurs za vozača kareta?

Prema tačno određenom nastavnom programu, obuka i kurs za vozača kareta je sastavljen od praktičnog i teorijskog dela. A jasno je definisano i da svaki polaznik ima obavezu da pohađa ukupno 300 radnih sati prakse, te on nju može da pohađa u svakoj kompaniji koja ispunjava osnovne uslove. Pod tim se podrazumeva da je potrebno da ona zvanično zapošljava nekoga na konkretnom radnom mestu, to jest da tu radnu poziciju ima uvrštenu u okviru svoje organizacije radnih mesta. Isto tako je važno i da ta firma sa institucijom koja je zvanični organizatoro ovog kursa ima ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji i to zvanično potpisan.

Bitnoje pomenuti i podatak da Akademija Oxford već posluje sa kompanijama različitih profila, pa tako i sa onima koje mogu da odgovore ovom zahtevu, što znači da polaznik na prvom mestu ima mogućnost da izabere jednu od njih za pohađanje prakse. A ukoliko odaberete opciju, on će da dobije sve podatke od nas, tako da će saznati i koji su uslovi za pohađanje prakse i koliko ona u toj firmi košta, uzevši u obzir da se teorijski i praktični deo od kojih je sastavljen kurs i obuka za vozača kareta svakako moraju platiti potpuno odvojeno. Tada ćemo mi polazniku dati i neophodne garancije koje se odnose na kvalitet prakse, jer smo potpuno sigurni da će naši poslovni partneri maksimalno ispoštovati sva prisutna pravila.

Zainteresovanim polaznicima se nudi i mogućnost da se ne odluče za pomenutu varijantu, već da izaberu onu koja podrazumeva da oni pronađu neku firmu koja ima otvorenu ovu radnu poziciju, a koja nije među našim poslovnim partnerima, pošto mi nismo sa njom ranije sarađivali. Postupak je u tom slučaju nešto drugačiji nego prethodno pomenuti, a radi se o tome da tada moramo prvo da potpišemo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom, pa tek posle toga taj polaznik može da započne praksu. Naravno, sve ovo važi pod uslovom da su zaposleni u toj kompaniji raspoloženi da uopšte praksu i organizuju. Tada je neophodno da polaznik potpuno samostalno prvo dogovori uslove koji se tiču pohađanja prakse, a posle toga je potrebno i da nas obavesti, to jest da nam prosledi poslovne podatke te firme, koje ćemo mi koristiti prilikom pripreme pomenutog ugovora, te ćemo ga i potpisati u što kraćem roku.

Naglašavamo da obuka i kurs za vozača kareta takođe podrazumeva i pohađanje predavanja, a što je deo nastave koji se organizuje u svim poslovnicama Akademije Oxford i to prema tačno utvrđenom planu. Uz to što im je omogućeno da prate poluindividualnu, individualnu ili nastavu u grupi, svi zainteresovani polaznici imaju pravo i da predavanja prate preko interneta (online obuka). Način njihovog organizovanja se razlikuje, pa svaki pojedinačni polaznik prvo mora da poznaje uslove, kako bi mogao da se odluči koju od svih ponuđenih vrsta nastave će odabrati. Tačnije rečeno, jedino se grupni kurs i obuka za vozača kareta organizuju na potpuno drugačiji način, dok je za sve ostale specifično to što će polaznik i profesor da se dogovore najpre oko tačnog datuma početka, a zatim i oko termina i dinamike u skladu sa kojom će predavanja da se odvijaju.

Inače, poluindividualna nastava podrazumeva rad sa dve polaznika istovremeno, dok su ostale dve predviđene za po jednog polaznika, ali napominjemo da se za praćenje predavanja online zahteva svakako da polaznik poseduje računar, ali je vrlo važno i da konkretni računar koristi isključivo stabilnu internet vezu.

Na sasvim drugačiji način se organizuje grupna obuka i kurs za vozača kareta, jer tada polaznik od organizatora dobija jasno određene termine i dinamiku, dok se zahteva oformljenje grupe od minimum 4 osobe, kako bi taj tip kursa mogao da počne. Iako je to minimalan broj polaznika potrebnih da se oformi grupa, njih može biti najviše osmoro u jednoj grupi.

Ovde je važno naglasiti da Akademija Oxford u retkim slučajevima može da izađe u susret onim polaznicima koji se nalaze u okviru iste grupe, a kojima navedeni termini iz bilo kog razloga ne odgovaraju. Ako se to dogodi, potrebno je da oni upute zvaničan zahtev o izmeni termina i to kordinatoru za nastavu u sklopu te poslovnice, ali treba da znaju da on ima apsolutno pravo da im ne odobri promenu. Tačnije rečeno, tek ako je sasvim uveren da ona ne bi ugrozila nijedan drugi kurs koji se tu isto organizuje, koordinator možda i može da dopusti promenu, ali se to svakako ne radi često, uzevši u obzir da se organizuju i drugi tipovi nastave gde polaznici mogu da se dogovaraju o terminima sa ovlašćenim licem.Kome je namenjena obuka za vozača kareta?

Potrebno je da svako koga interesuje kurs i obuka za vozača kareta ispuni tri osnovna uslova da bi mu bilo dozvoljeno da pohađa nastavu.

A ti uslovi podrazumevaju da polaznici moraju biti punoletni i državljani Republike Srbije, te da do trenutka upisivanja imaju minimalno stečeno osnovno obrazovanje.

Da bi dokazao da zadovoljava sve nevedene uslove, svaki polaznik je dužan da u trenutku upisa dostavi fotokopije dokumenata kojima će to i dokazati. A to uključuje izvod iz matične knjige rođenih, odnosno uverenje o državljanstvu (ne sme biti starije od 6 meseci) i svedočanstvo osnovne škole. Svakako, onaj polaznik koji je završio i neku srednju će umesto navedenog svedočanstva dostaviti fotokopiju diplome konkretne srednje škole.

Koliko traje obuka i kurs za vozača kareta?

Zvaničnim nastavnim planom je određeno da kurs i obuka za vozača kareta traje ukupno tri meseca, ali je predviđeno takođe i da u tom periodu svaki pojedinačni polaznik, osim predavanja treba da pohađa i praktičan deo, koji mora da traje 300 radnih sati.

Ukoliko je neko zainteresovan da pomenutu obuku pohađa nešto kraće, a tačnije dva meseca, svakako je tada neophodno da u potpunosti ispoštuje pravilo o pohađanju prakse, to jest da je prati upravo onom dinamikom koju će da mu predvidi organizator. Tada se zahteva prisustvo praktičnom delu u toku svakoga dana od ponedeljka do petka i to po osam radnih sati, to jest po 40 sati na nedeljnom nivou, pa će tako obuka i kurs za vozača kareta da traje čak mesec dana kraće od predviđenog.

Koliko košta obuka i kurs za vozača kareta?

Kako se nastava odvija u 2 segmenta, tako se i pohađanje predavanja, odnosno prakse moraju odvojeno i platiti.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za vozača kareta?

Kurs i obuka za vozača kareta se organizuje u 2 etape, pa se samim tim one i odvijaju na različitim mestima i u različitim terminima.

Prijavljeni polaznici će teorijski deo, odnosno predavanja da prate u okviru brojnih poslovnica organizatora, to jest u onom gradu u kome im najviše i odgovara, dok će biti dužni da praksu u jasno definisanom trajanju (300 radnih sati ukupno) odrade u okviru firme koju će moći lično da izaberu.

U sklopu teorijskog dela, Akademija Oxford organizuje kako individualnu, odnosno poluindividualnu nastavu, tako isto i grupnu, a takođe je u ponudi i obuka i kurs za vozača kareta gde će polaznici predavanja da pohađaju preko interneta. Svakako će od njihove odluke da zavisi koju vrstu nastave će odabrati, ali moraju da znaju da je princip njihovog organizovanja, sasvim jasno drugačiji.

Svako ko odabere individualnu nastavu ima mogućnost da se sa profesorom, a koji će biti zadužen da vodi tu obuku, dogovori na prvom mestu oko datuma kada će konkretna obuka da počne, a potom i da sa njim jasno definiše termine, odnosno da se usaglasi oko tačne dinamike prema kojoj će predavanja da budu organizovana. Isti takav način organizacije se odnosi i na online nastavu, a koja je takođe namenjena pojedinačnom polazniku, ali i na onu koju polaznik prati sa još jednim polaznikom, to jest poluindividualnu.

A da bi neko koga interesuje online kurs i obuka za vozača kareta dobio dozvolu da je pohađa, ima obavezu da uz računar obezbedi i stabilnu konekciju sa internetom, kako bi predavanja mogla da se odvijaju u skladu sa predviđenim pravilima.

Jedino se grupna obuka bitno razlikuje u organizaciji, a u odnosu na ostale, pošto u tom slučaju isključivo organizator donosi odluku u kojim terminima će časovi da se održavaju, to jest prema kojoj dinamici. Ali ovde postoji jedna stavka koja je vrlo važna i na koju organizator nema apsolutno nikakvog uticaja, a to je datum njenog početka. Zapravo se radi o tome da grupna obuka ne može da se održava u svim poslovnicama naše institucije, nego samo u onima u kojima se bude ostvario osnovni uslov za njenu organizaciju, to jest u kojoj se bude prijavilo najmanje četiri osobe koje žele da pohađaju baš taj tip nastave. Razlog zbog čega se upravo toliki broj polaznika zahteva treba tražiti u činjenici da u jednoj grupi može da bude prisutno od četvoro do osmog polaznika u isto vreme, pa je zato neophodno da se prijavi najmanji broj njih da bi jedna grupa mogla da bude formirana.

Uz pohađanje predavanja, obuka i kurs za vozača kareta pred sve prijavljene stavlja zahtev i da pohađaju praksu, a koja mora da traje 300 radnih sati i koju mora da organizuje isključivo ona firma koja ispunjava osnovne zahteve. A ti zahtevi su vezani najpre za zapošljavanje osobe na radnoj poziciji za vozača kareta, a zatim mora i da ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa institucijom koja i zvanično organizuje ovaj kurs. Polaznici biraju firmu u kojoj će da pohađaju praksu, a tu imaju lakšu i težu opciju.

Lakša opcija jeste da izaberu jednu od kompanija sa kojima je organizator pre toga imao poslovnu saradnju i sa kojima ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, jer u toj situaciji oni prvo nemaju obavezu da čekaju da se organizuje zvanično potpisivanje pomenutog ugovora, te sve informacije dobijaju od organizatora. A sa druge strane, rekli bismo teža opcija jeste da polaznik odluči sam da pronađe kompaniju koja će da zadovolji navedene uslove, ali sa kojom organizator do tada nije imao saradnja. U tom slučaju je neophodno da Akademija Oxford sa tom firmom pre početka prakse potpiše ugovor o poslovnoj saradnji, ali da bi ona to mogla da učini potrebno je da taj polaznik predstavniku u jednoj od naših poslovnica obezbedi sve bitne informacije, koje svakako moraju biti unete u taj ugovor. Moramo da naglasimo i to da ćemo garancije za kvalitet nastave dati isključivo onim polaznicima koji se budu odlučili da taj deo nastave pohađaju kod naših poslovnih partnera.

Dodatne napomene:

 • oba dela od kojih se sastoji kurs i obuka za vozača kareta se plaćaju potpuno odvojeno
 • svaki polaznik je obavezan da plaćanje izvrši prema važećem cenovniku i to u skladu sa odredbama potpisanog ugovora, a direktno u jednoj od poslovnica
 • ko god želi da pohađa ovu obuku može u toku cele godine da se prijavi i to ili preko telefona, odnosno mejla organizatora, a može i da to učini lično u odabranoj poslovnici
 • visinu nadoknade za pohađanje prakse određuje kompanija koja je zadužena za njenu organizaciju
 • upisu mora da prisustvuje svaki prijavljeni polaznik lično i da tada donese obaveznu dokumentaciju, kao i da ima važeći lični dokument sa fotografijom, kako bi mogao da bude identifikovan prilikom potpisivanja ugovora
 • u cenu koja je predviđena za teorijski deo je uračunato na prvom mestu pohađanje odabranog tipa nastave, a zatim i priručnik, to jest skripta koja je potrebna za pripremu polaganja završnog ispita, te polaganje tog ispita, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu za vozača kareta
 • očekuje se da svako ko želi da se prijavi samo za polaganje završnog ispita, tom prilikom dostavi zahtevanu dokumentaciju, odnosno da izvrši prijavu i plati definisanu nadoknadu

Cena kursa i obuke za vozača kareta je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za vozače kareta


Literatura za vozače kareta

Priručnik - Skripta - Knjiga za vozače kareta - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje