Kurs i obuka za aranžera biljnog materijala

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: vrstama i karakteristikama cveća; stilovima aranžiranja cveća; slaganjem boja i pravilima prilikom aranžiranja; dodatnim materijalima.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 120 radnih sati

Najpre moramo da naglasimo da su obuka i kurs za aranžera biljnog materijala namenjeni isključivo polaznicima koji su punoletni, a da je osnovni uslov koji oni moraju da ispune vrlo jednostavan, te podrazumeva da oni moraju samo da završe osnovnu školu pre toga, a o čemu su svakako dužni da dostave i važeći dokaz.

Nastava se sprovodi u skladu sa važećim programom cele godine i to u svim poslovnicama Akademije Oxford, a koja je organizator.

Zainteresovani se prijavljuju ili lično u okviru konkretne poslovnice ili to mogu da učine i preko telefona, te da na naš mejl pošalju sve bitne podatke (datum rođenja, ime i prezime, kontakt informacije, gde žele da pohađaju nastavu i ostalo).

Stručna obuka i kurs za aranžera biljnog materijala može da bude kako grupna, tako i individualna, ali i poluindividualna, odnosno polaznici imaju mogućnost i da prihvate učenje na daljinu, to jest pohađanje kursa online, stim da je ovo isključivo određeno za teorijski deo, jer u okviru pomenute obuke polaznici treba i da pohađaju praksu. A za praksu je definisano 120 radnih sati, te je oni mogu pohađati u bilo kojoj kompaniji koja zapošljava osobe na ovo radno mesto, tako da je u potpunosti kompetentna i da organizuje praksu. Međutim, moramo da naglasimo i to da svaki polaznik ima isto tako mogućnost da praksu pohađa u kompaniji sa kojom Akademija Oxford ima ostvarenu saradnju, a tada ona u potpunosti garantuje za njen kvalitet, te daje i precizne informacije o ceni i uslovima za njeno pohađanje. Podrazumeva se, naravno i da svaki pojedinačni polaznik ima pravo da odluči na praksu prati u bilo kojoj drugoj kompaniji, pa čak i ako mi pre toga nismo sa njom potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, ali on mora znati da tada treba da taj ugovor bude potpisan, jer mu upravo to i omogućuje pohađanje prakse. Isto tako, on ima dužnost da poslovne podatke konkretne firme nama dostavi, a mi ćemo pristupiti u što kraćem roku potpisivanj ugovora. Kada je u pitanju cena, u ovom slučaju ne možemo da je navedemo, jer mora polaznik samostalno da se o njoj dogovori sa predstavnikom te firme, ali mi nećemo garantovati ni za kvalitet prakse u tom slučaju, pošto ne znamo na koji način se ona u toj firmi sprovodi.

Prilikom upisa se od polaznika očekuje da bude lično prisutan, kao i da svu navedenu dokumentaciju obavezno dostavi, a to podrazumeva fotokopiju uverenja o državljanstvu, ali koje nije starije od šest meseci, te kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, a svakako je bitno da dostavi i važeći dokaz o niovu obrazovanja koji je pre toga stekao, što uključuje ili fotokopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole. Koji će tačno dokument on tada da dostavi isključivo zavisi od toga koji nivo obrazovanja je pre toga imao mogućnost da stekne. Inače, tada polaznik potpisuje ugovor sa organizatorom, pa je neophodno i da poseduje važeći lični dokument u kome mora da se nalazi fotografija, jer se pristupa postupku identifikacije. Međutim potrebno je da naglasimo i to da polaznici čija dokumena imaju čip neizostavno moraju da u potpunosti ispoštuju pravilo koje je vezano za korišćenje takvih dokumenata, te da ga očitanog dostave u trenutku upisa.

Kada neko završi sa pohađanjem prakse, on može da se prijavi za polaganje završnog ispita, a što je ujedno i direktan put za svakog polaznika koji želi da stekne sertifikat za aranžera biljnog materijala. Da bi on mogao da dobije taj sertifikat obavezan je i da dostavi konkretnu dokumentaciju koja je već navedena kao obavezna prilikom upisa. A to uključuje i test za polaganje, odnosno zapisnika, zatim ugovor koji smo potpisali, ali i potvrdu da je sa uspehom savladao stručnu obuku i kurs za aranžera biljnog materijala, odnosno da je pohađao praksu u tačno navedenom trajanju.


Što se tiče onih kandidata koji ovaj kurs neće da pohađaju kod nas, nego žele samo da pristupe polaganju završnog ispita, od njih se očekuje prvo da izvrše prijavu za njegovo polaganje, kao i da tom prilikom uplate predviđenu nadoknadu, odnosno da dostave svu onu dokumentaciju kao i naši polaznici u trenutku upisa (kopija ili svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, kopija uverenja o državljanstvu, ne starijeg od 6 meseci i kopija izvoda iz matične knjige rođenih), te da svakako dodaju i potvrdu da su savladali stručnu obuku, kao i da su imali prilike da steknu radno iskustvo ili, pak da pohađaju praktičnu nastavu u tačno određenom trajanju. Svakako se svemu tome mora dodati i test, ali i zapisnik sa polaganja ispita za proveru znanja.

Nakon što kandidat bude stekao sertifikat za aranžera biljnog materijala, moći će da ga primenjuje u zaista svakoj situaciji, jer je on u potpunosti pravno važeći. A ako želi da ga upiše u radni dosije, od njega se zahteva da bude prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Taj zahtev, naravno nema apsolutno nikakve veze sa nama, već sa odredbama zakona, a koji je od 01.01. 2016, godine promenjen, pa je upisivanje sertifikata prepušteno isključivo ovoj službi, koja to radi samo za one osobe koje su nezaposlene i nalaze se zvanično prijavljene na njenu evidenciju. Iz tog razloga se onim kandidatima koji su zaposleni, a koji postanu vlasnici sertifikata za pomenuto zanimanje i preporučuje da sačekaju dok ne budu ponovo prijavljeni na evidenciju ove službe, a da do tada u svakom slučaju koriste ovaj sertifikat kao i svaki drugi pravno važeći dokument.

Na ispitu za proveru znanja svaki kandidat ima obavezu da polaže i usmeni i pismeni deo, te se od njega očekuje da odgovori na ukupno 15 pitanja, kojih u usmenom delu ima tri, a ukupno ih je 12 na pismenom.

Svako u čijem gradu ne postoji mogućnost za polaganje ispita za proveru znanja, to jest u kome u tom trenutku još uvek ne postoji naša poslovnica, se pruža mogućnost da teorijski deo koji obuhvata obuka i kurs za aranžera biljnog materijala prati online, a ukoliko naravno želi, te da se samostalno pobrine za pohađanje prakse. To znači da bi ta osoba trebalo da što pre pronađe kompaniju u tom gradu u kojoj će praksu i da pohađa, a mi ćemo se potruditi da u što kraćem vremenskom periodu sa njom potpišemo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, kako bi praksa što pre počela. Organizovanje završnog ispita za ove kandidate se vrši u onoj poslovnici Akademije Oxford koja je fizički najbliža mestu u kome on stanuje.

Da naglasimo još i to da se oba dela ovog kursa plaćaju potpuno odvojeno, a što znači da polaznik treba da plati i nadoknadu za pohađanje prakse, te isto tako i pohađanje teorijskog dela. Inače, na cenu prakse utiče odluka svakog pojedinačnog polaznika, to jest njegov odabir, budući da nju formira svakako ona firma u kojoj on praksu i pohađa. A što se tiče cene za praćenje predavanja, to jest za teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za aranžera biljnog materijalaevi, u nju je uračunato najpre pohađanje same nastave koju polaznik lično odabere, pa zatim i izrada sertifikata, to jest dodatka sertifikatu, kao i polaganje završnog ispita, a svako od njih dobija od organizatora i literaturu potrebnu za pripremu polaganja ovog ispita.Šta obuhvata kurs za aranžera biljnog materijala?

Kako mu i sam naziv kaže, pomenuto zanimanje podrazumeva aranžiranje različitih materijala koji su biljnog porekla, pa samim tim kurs i obuka za aranžera biljnog materijala predviđa da će se polaznici na prvom mestu upoznati sa različitim biljnim materijalima koji se uglavnom u praksi koriste. Isto tako, predavači će im objasniti i na koji način se konkretni materijali moraju uskladiti, te će im ukazati i na to kako se oni kombinuju prema veličini ili boji, a kako bi taj aranžman bio što kvalitetniji.

Uzevši u obzir da neko ko se kvalifikuje za ovo zanimanje ima dodira kako se svežim, tako i sa suvim cvećem, odnosno osušenim delovima različitih biljaka, to znači da će profesori da upoznaju polaznike i sa načinom njihovog korišćenja, te sa svim onim dodatnim materijalima koji se, takođe vrlo često koriste.Podrazumeva se da će oni naučiti i kako se različito cveće, odnosno biljni materijal neguju pre nego što se aranžiraju, a čuće i kako se aranžman kroz istoriju razvijao. Takođe, svaki polaznik koji bude pohađao obuku i kurs za aranžera biljnog materijala će da se upozna i sa stilovima koji su prisutni u oblasti aranžiranja, a predočiće im i različite elemente oblikovanja. Naravno, predviđeno je i da ih predavači upoznaju sa alatima koje će imati prilike da primenjuju, ali i sa nekim od osnovnih tehnika koje se primenjuju prilikom slaganja cveća.

Kako aranžmani koji se od ovih materijala izrađuju vrlo često imaju i neke dodatne komponente, to znači da će polaznici koji budu pohađali pomenuti kurs da nauče i koje vrste sprejeva na prvom mestu treba koristiti u određenim aranžmanima, a zatim i kako se koriste različite ukrasne tračice i mnogi drugi elementi koji se tom prilikom primenjuju.

Svaki polaznik koji bude pohađao predavanja u okviru pomenute obuke će biti sposoban da stečena znanja primeni u okviru prakse, a koju treba da u predviđenom trajanju pohađa u jednoj od odabranih firmi, te ne sumnjamo da će po sticanju sertifikata posao za koji se kvalifikovao obavljati na visokom nivou kvaliteta i profesionalno.

Kako je organizovan kurs za aranžera biljnog materijala?

Na prvom mestu, svaki pojedinačni polaznik koji donese odluku da pohađa kurs i obuku za aranžera biljnog materijala treba da odabere tip predavanja koji želi da prati, to jest individualnu, online, poluindividualnu ili u grupi, a odmah zatim on treba i da navede u kojoj tačno firmi će da odradi 120 radnih sati, koliko je predviđeno da pohađa praksu.

Osnovni princip organizovanja nastave u grupi u okviru teorijskog dela pomenute obuke je vezan za unapred određenu dinamiku i termine, a to svaki pojedinačni polaznik treba da prihvati, jer u principu se termini koje definiše ova vrsta obuke ne menjaju, osim u specifičnim situacijama. A pod tim se smatraju one kada svaki polaznik u okviru jedne grupe, a njih može biti od četvoro do osmoro, navede zvaničan zahtev svom profesoru da želi promenu termina izvrši. Mada čak i tada ne mora da znači da će koordinator za nastavu u toj poslovnici promenu i dozvoliti, budući da on na prvom mestu mora da utvrdi da ona neće uticati ni na jedan kurs koji se u toj poslovnici odvija. Razlog zbog čega se grupni kurs i obuka za aranžera biljnog materijala ne mogu organizovati gotovo odmah pošto se konkretan polaznik prijavi za njegovo pohađanje, jeste što se mora sačekati oformljene grupe, a pod tim se podrazumeva da se čeka prijava dovoljnog broja zainteresovanih, kojih u ovom slučaju mora biti najmanje četvoro. Tek onog trenutka kada taj uslov bude bio ostvaren svi koji su izvršili prijavu na propisan način, od strane organizatora dobijaju jasne informacije o svim detaljima koji se prvenstveno odnose na termine u kojima će se ova vrsta nastave odvijati. Bitno je i da polaznik zna da je način organizovanja svih drugih vrsta nastave koje smo prethodno pomenuli sasvim drugačiji od grupne, te da im se u tom slučaju pruža prilika da profesoru koji će voditi obuku navedu kojom dinamikom će tu vrstu nastave da pohađaju, ali isto tako i u kojim tačno terminima, te se oni dogovaraju i kada će konkretna obuka i kurs za aranžera biljnog materijala da počne. Kada neko bude odabrao da predavanja u okviru ovog kursa prati preko interneta, od njega se očekuje da obezbedi optimalne uslove za rad, a pod tim se ne misli samo na računar, već i na stabilnu internet vezu.

Uz mogućnost da praksu pohađa u firmi koja je poslovni partner ogranizatora, polaznik može i da sam pronađe neku koja posluje u ovoj oblasti, a sa kojom Akademija Oxford nikada nije sarađivala. Prva opcija je znatno bolja za polaznika, jer mi obezbeđujemo sve informacije u tom slučaju, a garantujemo i za njen kvalitet, dok oni polaznici koji odaberu drugu ponuđenu varijantu treba da se sa predstavnikom te firme dogovore oko svega, a nama da u što kraćem roku dostave njene poslovne podatke. Sve to je potrebno da bismo sklopili ugovor sa tom kompanijom, te da bi polaznik započeo pohađanje prakse, a naglašavamo da u ovom slučaju ne dajemo garancije za kvalitet prakse.

Kome je kurs za aranžera biljnog materijala namenjen?

Da bi svako ko je zainteresovan da se kvalifikuje za zanimanje aranžer biljnog materijala bio u mogućnosti da pristupi specijalizovanoj obuci koju organizuje Akademija Oxford, zahteva se na prvom mestu da on bude punoletan.

Pored toga postoji još jedan zahtev koji mora da ispoštuje svaki polaznik zainteresovan da pohađa obuku i kurs za aranžera biljnog materijala. A taj uslov se odnosi na dokaz o minimum završenoj osnovnoj školi, koji on svakako treba da prilikom upisivanja podnese.

Koliko traje obuka za aranžera biljnog materijala?

Kako predviđa nastavni program da obuka i kurs za aranžera biljnog materijala traje ukupno tri meseca, tako isto je određeno i da u pomenutom periodu svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da u trajanju od 120 radnih sati pohađa praksu.

A uz sve to je otvorena i mogućnost za svakoga ko ima potrebu da sertifikat za pomenuto zanimanje stekne za nešto kraći vremenski period, da to i učini. Onaj polaznik koji je zainteresovan da kurs i obuku za aranžera biljnog materijala pohađa ukupno 2 meseca, neizostavno mora i da prihvati drugačiji način pohađanja prakse. Od njega se tada očekuje da svakog radnog dana za ta dva meseca, tačnije od ponedeljka do petka svake nedelje, mora da prisustvuje praksi i to po osam sati, pa će tako i da bude u mogućnosti da ovaj kurs završi u pomenutom periodu.

Koliko košta kurs za aranžera biljnog materijala?

Budući da se teorijski deo mora platiti potpuno odvojeno od pohađanja prakse, to svako ko bude izvršio njegovo plaćanje dobija i mogućnost da polaže završni ispit, uzevši u obzir da je nadoknada za njegovo polaganje uračunata u cenu teorijskog dela. A pored toga, u nju je uračunato i izrađivanje sertifikata, kao i izrada dodatka sertifikatu, te uz sve pomenuto, polaznik dobija i potrebnu literaturu od organizatora, a taj priručnik, to jest skripta će mu sigurno biti od velike koristi kada se bude pripremao za polaganje pomenutog ispita.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se obuka za aranžera biljnog materijala održava?

Ne samo da se obuka i za aranžera biljnog materijala održava u poslovnicama Akademije Oxford, već i u mnogobrojnim kompanijama koje posluju u konkretnoj oblasti, budući da se pred svakog zainteresovanog polaznika stavlja obaveza da pored predavanja, svakako pohađa i praksu.

Naravno predavanja se odvijaju u našim poslovnicama i to kako prema pravilima poluindividualne i individualne nastave, tako i u skladu sa smernicama koje su vezane za online obuku, a postoji isto tako i mogućnost da se polaznik odluči da predavanja prati u grupi.

Sasvim jasno, sve pomenute vrste nastave imaju specifičan način organizovanja ili zahteve, pa tako oni polaznici koji budu odabrali da predavanja prate preko interneta, svakako imaju obavezu i da tom prilikom obezbede njeno optimalno funkcionisanje. A to znači da oni moraju najpre da imaju sopstveni računar, koji će im poslužiti za praćenje nastave, ali je izneti još jedan zahtev koji podrazumeva da taj računar mora sa internetom da bude povezan preko stabilne konekcije.

Za sve ostale tipove obuke ne postoje neki naročiti zahtevi, osim što se od polaznika koji odluče da prate nastavu u grupama traži da sačekaju formiranje grupe u toj poslovnici, a pod tim se misli da oni treba da sačekaju da se minimum 4osobe prijave, jer to predstavlja primaran uslov za oformljenje konkretne grupe, u kojoj inače maksimalno može da bude prisutno 8 polaznika. Istovremeno, grupni kurs i obuka za aranžera biljnog materijala predviđaju unapred određene termine, odnosno dinamiku, što isključivo određuje Akademija Oxford kao organizator.

Potpuno drugačiji način organizovanja je prisutan kod online, odnosno individualne i poluindividualni nastave, jer tu svaki pojedinačni polaznika ima mogućnost da jasno navede prvo kada želi da kurs počne, a odmah zatim i na koji način on želi da pohađa odabranu vrstu nastave, to jest u kojim terminima. O svemu ovome polaznik se dogovara sa profesorom koji treba da sprovede konkretnu obuku, a sem ovog dela predviđeno je i pohađanje prakse, stim da je precizno određeno da ona mora trajati 120 radnih sati. A čak i ovde polaznik ima pravo da odluči, ali isključivo o tome u kojoj tačno kompaniji će da je pohađa.

Mi svakako preporučujemo da odaberu neku od firmi sa kojima smo pre toga imali saradnju, jer će u tom slučaju dobiti sve bitne informacije od nas, a tada ćemo biti u mogućnosti i da im pružimo garanciju za njen kvalitet. Druga opcija koja je ponuđena podrazumeva pohađanje prakse u nekoj kompaniji koja posluje u okviru pomenute oblasti, ali sa kojom organizator ovog kursa pre toga nije sarađivao. Ko god se bude odlučio za ovu opciju prvo mora da zna da će tada imati obavezu prema organizatoru, budući da je potrebno potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji sa konkretnom firmom, a pre nego što počne da pohađa praksu. Zato taj polaznik ima dužnost i da nas na vreme obavesti, to jest da nam dostavi sve bitne informacije za pripremu tog ugovora, a ono što je dodatna poteškoća u ovom slučaju jeste činjenica da mi nismo u mogućnosti da tom polazniku damo bilo kakve garancije da će praksa koju želi da pohađa biti sprovedena prema pravilima, a najpre zato što uopšte ne znamo ni na koji način posluje ta kompanija, ali ni kako organizuje praksu. Taj polaznik će i cenu da dogovori samostalno, a sa ovlašćenim licem u okviru firme koju je lično izabrao.

Dodatne napomene:

 • i jedan i drugi deo koji obuhvata obuka i kurs za aranžera biljnog materijala se plaćaju odvojeno, stim da cenu prakse definiše firma koja je i organizuje
 • osim što je u cenu za teorijski deo uračunato pohađanje jedne od ponuđenih vrsta nastave, polaznici će da dobiju i skriptu to jest priručnik za pripremu polaganja završnog ispita, a takođe je uračunato i njegovo polaganje, odnosno izrada sertifikata i dodatka sertifikatu
 • upisivanju mora da prisustvuje lično svaki pojedinačni polaznik, a potrebno je i da tada obezbedi svu zahtevanu dokumentaciju odnosno da izvrši identifikaciju uz pomoć validnog ličnog ličnog dokumenta sa fotografijom
 • polaznici plaćanja vezana za ovu obuku vrše prema cenovniku koji je u tom trenutku aktuelan, a u prostorijama one poslovnice u kojoj prate predavanja, odnosno u kojoj su pristupili upisu
 • prijavljivanje se vrši ili lično u jednoj od poslovnica, a u toku cele godine ili preko telefona, odnosno mejlom
 • kandidati koji se samo prijavljuju za polaganje završnog ispita, jer žele da steknu sertifikat za aranžera biljnog materijala treba da izvrše i prijavu na propisan način, odnosno da svu zahtevanu dokumentaciju dostave tom prilikom, a ona između ostalog podrazumeva i dokaz da su pohađali praksu u trajanju od 120 radnih sati, to jest dokaz da su pre toga stekli radno iskustvo na ovom poslu

.

Cena kursa i obuke za aranžera biljnog materijala je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za aranžere biljnog materijala


Literatura za aranžere biljnog materijala

Priručnik - Skripta - Knjiga za aranžere biljnog materijala - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje