Kurs i obuka za aranžera u trgovini

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: veštinama aranžiranja izložbenog i prodajnog prostora u prodajnim objektima; zakonitostima i osnovnim pojmovima oblikovanja izloga i prodajnog prostora.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 120 radnih sati

Jedno od vrlo zanimljivih zanimanja, a koje je primarno vezano za umeće aranžiranja prostora u okviru različitih prodajnih objekata, je takođe i vrlo popularno, a ujedno i prilično često traženo na tržištu rada. A baš zato što je u pitanju specifično zanimanje, koje pred kandidate stavlja zahtev za veštinom ruku, na prvom mestu, ali je neophodan i dobro razvijen osećaj za lepo, kako se često navodi u oglasima za pomenuto zanimanje, to obuka i kurs za aranžera u trgovini koju Akademija Oxford organizuje, osmišljena sa posebnom pažnjom.

Navedena obuka se, u skladu sa zvaničnim nastavnim programom odvija cele kalendarske godine i to u svakom onom gradu Republike Srbije u kome organizator već ima otvorene poslovnice. Posebno je važno istaći i da nastava predviđa pohađanje dva segmenta, tako da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da prati predavanja, sa jedne strane, a sa druge da ukupno 120 radnih sati prisustvuje praktičnom delu, koji je takođe uvršten u redovan nastavni plan. A kako se u ponudi nalazi ne samo grupna i individualna nastavu u okviru teorijskog dela, već i online, te poluindividualna, to od svakog pojedinačnog polaznika zavisi za koju od njih tačno će da se odluči.

U suštini, bitna je razlika u principu organizacije između grupne nastave i svih ostalih koje smo pomenuli, uzevši u obzir da tu polaznici moraju da prihvate dinamiku i termine, a koje tada određuje organizator, ali od njega se zahteva i da nakon prijavljivanja sačeka oformljene grupe u okviru konkretne poslovnice, jer je isključivo to osnovni uslov za početak organizovanja ovog tipa kursa.

A za sve ostale vrste nastave koje smo prethodno pomenuli, važi jedinstveno pravilo da svaki polaznik može da zahteva termine u kojima njemu lično odgovara da se predavanja odvijaju, budući da on treba sa nadležnim profesorom da se dogovori oko svega. A to znači, na prvom mestu oko termina, a zatim treba da sa njim definiše i datum kada će kurs i obuka za aranžera u trgovini da počne, odnosno da usaglase mišljenje vezano za dinamiku odvijanja predavanja. Takođe je vrlo važno da oni kandidati koji budu doneli odluku da uče na daljinu, to jest da ovaj segment kursa pohađaju online, obezbede praćenje predavanja bez ikakvih poteškoća. A da bi to mogli da učine, neophodno je da računar preko koga će pratiti nastavu, sa internetom bude isključivo spojen preko stabilne konekcije.

Pored zahteva za pohađanje predavanja, svi polaznici imaju isto tako obavezu i da odrade praktičan deo i to u trajanju koji je u ovom slučaju tačno naveden (120 radnih sati). A oni praksu mogu da pohađaju u svakoj firmi koja je spremna da je organizuje, to jest koja poseduje uslove za to, a što primarno podrazumeva da ona ima radnu poziciju aranžera u trgovini.

Kada se uzme u obzir činjenica da organizator pomenutog kursa ima saradnju sa kompanijama iz mnogih sfera, onda je sasvim jasno i zbog čega se na listi poslovnih partnera Akademije Oxford nalaze i brojne firme koje zadovoljavaju pomenute uslove, tako da se polaznicima preporučuje da praksu pohađaju u okviru njih. Ali, u ponudi je i ona opcija koja podrazumeva da polaznik praktični deo koji uključuje obuka i kurs za aranžera u trgovini odrade u bilo kojoj drugoj kompaniji sa kojom do tog trenutka organizator nije imao baš nikakve poslovne odnose, tako da nije upoznat ni sa načinom njenog funkcionisanja. A upravo iz tog razloga, tim polaznicima on neće biti u mogućnosti ni da pruži garancije da će praksa biti sprovedena prema pravilima, ali isto tako ne može ni da ih informiše o njenoj ceni, pošto ona isključivo zavisi od dogovora koji će taj polaznik da sklopi sa zvanično ovlašćenim predstavnikom odabrane firme. Pored svega toga, polaznik ima obavezu i da što pre organizatoru dostavi podatke koji su potrebni za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, jer će on tek nakon toga moći da počne da pohađa praksu u toj kompaniji. Podrazumeva se i da ćemo mi nastojati da što pre taj ugovor potpišemo sa licem koje je u okviru odabrane firme ovlašćeno i time ćemo omogućiti tom polaznik da praksu počne da prati u što kraćem roku. Ipak, mi nećemo dati garancije kvaliteta za taj vid prakse i to upravo iz razloga koji smo prethodno naveli, ali svim onim polaznicima koji se budu opredelili za prethodnu opciju, to jest koji budu želeli da praksu pohađaju u bilo kojoj kompaniji sa kojom smo mi pomenuti ugovor pre toga već potpisali, će imati relevantne podatke vezano za cenu, kao i sve ostale koji su bitni za nesmetano pohađanje prakse. Naravno, ti polaznici odmah dobijaju i garancije kvaliteta od strane organizatora, najpre zato što mi odlično poznajemo najpre način rada konkretne firme, a zatim i način na koji ona praksu organizuje.


Zainteresovani polaznici mogu putem telefona ili mejla da se prijave za pohađanje ove obuke, ali pored toga imaju mogućnost i da lično prošetaju do jedne od naših poslovnica i na taj način izvrše prijavljivanje. Najvažnije je da napomenemo da svaki polaznik koji se opredeli za prijavljivanje preko mejla, mora da navede ne samo svoje prezime, ime i datum rođenja, to jest informacije za kontakt, već i da napomene u kojoj od brojnih poslovnica Akademije Oxford on želi nastavu da pohađa, to jest u kojoj tačno bi mu odgovaralo da prisustvuje upisivanju.

Inače, obuka i kurs za aranžera u trgovini se organizuju cele godine, ali je isto tako i prijavljivanje za pohađanje moguće izvršiti cele kalendarske godine.

Prilikom upisa se očekuje da svako ko se prijavio na bilo koji od opisanih načina, bude lično prisutan, te je neophodno i da zainteresovani polaznik u tom trenutku dostavi obaveznu dokumentaciju. A nju čine fotokopije sledećih dokumenata: uverenja o državljanstvu (koje nije starije od 6 meseci), izvoda iz matične knjige rođenih i svedočanstva osnovne škole. Podrazumeva se i da svaki onaj polaznik koji je završio neku srednju školu, umesto pomenutog dokumenta treba da dostavi diplomu te škole, uzevši u obzir da je minimalno osnovno obrazovanje ujedno i osnovni uslov za upisivanje na ovu obuku. Takođe je vrlo važno i da polaznik potpiše ugovor sa organizatorom, pa se samo zbog toga i zahteva da on poseduje validan lični dokument, a u kome je fotografija. Tačnije, on može identifikaciju da izvrši ili uz pomoć lične karte i pasoša, ali i vozačke dozvole, te je isto tako i obavezan da poseduje očitan dokument, a ukoliko je on sa čipom.

Nakon što polaznik bude završio sa pohađanjem prakse, ima pravo da pristupi polaganju završnog ispita, jer to i jeste primaran uslov za prijavljivanje. A mi organizujemo i polaganje završnog ispita za sve one osobe koje žele da steknu sertifikat za aranžera u trgovini, a ne žele da pohađaju ovaj kurs kod nas. Baš zato se potrebna dokumentacija za polaganje ovog ispita, odnosno za izradu sertifikata i razlikuje, a isključivo u zavisnosti od toga da li u pitanju polaznik naše obuke ili neko ko se samo prijavljuje za polaganje ispita.

Obaveznu dokumentaciju (kopija svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, fotokopija izvoda uz matične knjige rođenih i kopija, ne starijeg od 6 meseci uverenja o državljanstvu) mora da dostave i jedni i drugi, ali naši polaznici dostavljaju i ugovor koji smo sa njima potpisali, kao i potvrdu o uspešno savladanoj obući za stručno osposobljavanje i o odrađenoj praksi.

Sa druge strane, oni kandidati koji samo žele da polažu ovaj ispit, takođe moraju da dostave potvrdu da su uspešno savladali ovaj kurs, ali u ovom slučaju bez ugovora sa nama, te se podrazumeva da oni imaju obavezu da dostave originalan dokument. Isto tako je važno i da prijavu završnog ispita izvrše na vreme, te da plate nadoknadu za to, a koja je u aktuelnom cenovniku organizatora navedena. Naravno, organizator je u obavezi i da nakon što i jedni i drugi kandidati budu položili ovaj ispit, svoj pomenutoj dokumentaciji dodaju i zapisnik sa njegovog polaganja, ali i sam test.

Kada je u pitanju sam ispit, na njemu polaznik treba da odgovori na 15 pitanja, a koliko ih ukupno ima u oba dela od kojih je on sastavljen. Tačnije, on daje odgovor na 12 pitanja u pisanoj formi, kao i 3 u usmenom delu tog ispita, a posle čega postaje vlasnik sertifikata za aranžera u trgovini. Konkretan sertifikat je od strane nadležnih institucija Republike Srbije priznat, a to znači da svako ko u potpunosti ispunjava određene zahteve koji su zakonom definisani, može da ih da upiše u radni dosije. Od 01.01.2016. godine isključivo je jedna institucija zadužena za upisivanje sertifikata, a to je Nacionalna služba za zapošljavanje, te je dozvoljeno upisivanje samo onim kandidatima koji su evidentirani u toj službi, to jest svima koji su zvanično nezaposleni. A svima ostalima to dozvoljava nakon što budu bili ponovo prijavljeni na evidenciju NSZ - a. Uzevši u obzir da je u pitanju pravno validan dokument, ti kandidati, ali i svi ostali imaju pravo da ga koriste kao i svaki drugi originalan dokument, te da uz pomoć njega dokažu da su u potpunosti kvalifikovani za aranžera u trgovini.

Uz sve do sada navedeno bi trebalo da napomenemo i da možemo svim onim kandidatima koji žele da postanu vlasnici sertifikata za navedeno zanimanje, to jest koje interesuje obuka i kurs za aranžera u trgovini, a u njihovom gradu ne postoji otvorena naša poslovnica, da to učine na najlakši mogući način. Oni mogu preko interneta da pohađaju predavanja i da lično nađu u svom gradu firmu koja će zadovoljiti navedene uslove, a u kojoj će moći da odrade praktičan deo. Naravno, mi ćemo sa svoje strane učiniti sve što je moguće da taj ugovor bude potpisan što brže, ali polaznik sa svoje strane mora da učini sve što je potrebno, to jest da nam dostave sve potrebne informacije. U toj situaciji mi ćemo tada organizovati polaganje ovog ispita u prostorijama poslovnice koja je tom gradu najbliža.

Plaćanje se vrši u dva dela, budući da kurs i obuka za aranžera u trgovini sadrže takođe dva dela, ali svaki pojedinačni polaznik mora da zna da kompanija koja praksu organizuje, takođe i formira cenu za taj deo kursa. A kada je u pitanju pohađanje predavanja, tu je uračunata ona vrsta nastave koju polaznik bude odabrao, ali isto tako i literaturu obezbeđuje organizator. Takođe se uračunava i polaganje ispita za proveru znanja, kao i izrađivanje sertifikata, ali i dodatka sertifikatu.

Šta obuhvata kurs za aranžera u trgovini?

Sama činjenica da je neko postao vlasnik sertifikata za aranžera u trgovini predstavlja vrlo bitan korak u karijeri. Ne samo zato što je reč o vrlo inspirativnom i naročito dinamičnom zanimanju, već i zato što važi za prilično dobro plaćeno, te često traženo na globalnom tržištu rada.

Obuka i kurs za aranžera u trgovini će svim zainteresovanim polaznicima da pruži mogućnost da se upoznaju, na prvom mestu sa pravilnim aranžiranjem izloga, budući da na to i jeste stavljen akcenat kod ovog zanimanja. Tom prilikom će profesori, koji pored iskustva u prenošenju znanja, takođe imaju i iskustva u bavljenju ovim poslom, podrobno predstaviti polaznicima osnovne principe aranžiranja u okviru trgovinskih objekata različite namene.

Samim tim što osobe koje su zaposlene na ovom radnom mestu imaju dodira sa različitim vrstama materijala, to će im tokom predavanja biti omogućeno i da se bolje upoznaju sa onima koji se najčešće koriste, ali će biti reči i o što boljem kombinovanju materijala.

Pored toga, predavanja koja obuhvata kurs i obuka za aranžera u trgovini će biti usmerena i na upoznavanje svakog polaznika sa načinom uređivanja same prodavnice, a kako bi i na taj način bila privučena pažnja potencijalnih kupaca na konkretan proizvod ili više njih.

Predviđeno je da apsolutno svaka osoba koja bude pohađala obuku i kurs za aranžera u trgovini, to jest prvo njen teorijski, pa praktični deo, stekne takav nivo znanja da nakon što zvanično postane vlasnik priznatog sertifikata za aranžera u trgovini može da ispuni zahtev svakog klijenta i to bez ičije pomoći.

Kako se odvija nastava u toku kursa za aranžera u trgovini?

Najjednostavnije rečeno, obuka i kurs za aranžera u trgovini podrazumeva pohađanje dva dela, to jest predavanja i prakse. Iz tog razloga ćemo i reći da se oni održavaju na dva mesta, uzevši u obzir da zainteresovani polaznici predavanja prate u našim poslovnicama, a praksu odrađuju u kompanijama koje zapošljavaju aranžere u trgovini i žele da omoguće zainteresovanim polaznicima da to učine u njihovim prostorijama.

Uz sve to, polaznike moramo da upoznamo i sa činjenicom da im se u okviru teorijskog dela pruža mogućnost da oni potpuno samostalno odaberu jednu od četiri vrste nastave, a koje mi imamo u ponudi, odnosno predavanja mogu da prate individualno i grupno, te online ili u okviru poluindividualne nastave.

Neko ko se bude odlučio kako za individualnu, tako i za poluindividualnu obuku, ali i za praćenje predavanja preko interneta, treba da ima na umu da može sasvim jasno profesoru da navede kada želi da konkretna obuka i kurs za aranžera u trgovini počne, odnosno isto tako treba i da naglasi koji termini mu odgovaraju za praćenje predavanja, te kojom tačnom dinamikom bi on želeo da se konkretan kurs odvija. Vrlo je važno da polaznici budu upoznati sa činjenicom i da se samo kod online nastave, a koja se ujedno i jedina ne odvija u okviru poslovnica Akademije Oxford, već nju polaznik prati preko interneta i to sa ma kog mesta gde ima nesmetan pristup računaru, mora da obezbedi uslove za njno kvalitetno sprovođenje. Zato se od tih polaznika i traži da imaju stabilnu internet vezu, pošto se to smatra primarnim uslovom za kvalitetnu obuku online.

Način na koji se grupni kurs i obuka za aranžera u trgovini organizuje se sasvim razlikuje od svega navedenog, jer u tom slučaju svaki pojedinačni polaznik nema baš nikakvog uticaja kako na dinamiku i termine, tako ni na datum održavanja i to na prvom mestu zato što organizator sve unapred određuje. Međutim, ono o čemu ni organizator u ovom slučaju ne može da odluči, jeste datum kada će taj kurs početi, budući da se uvek zahteva prvo formiranje grupe od najmanje četiri osobe, pa se tek onda definiše i tačan datum početka. Ovde se, zapravo radi o tome da grupe broje od 4 do 8 osoba, pa se samo iz tog razloga i zahteva minimalan broj prijavljenih, a da bi konkretna grupa mogla da bude formirana. Trebalo bi da naglasimo i to da organizator nerado izlazi u susret zahtevu polaznika koji pohađaju grupnu obuku da se termini izmene i to najpre zato što može da dođe do ugrožavanja ostalih obuka u okviru te poslovnice, ali i zato što je svima na raspolaganju mogućnost pohađanja ostalih tipova nastave koje smo pomenuli, a gde oni mogu samostalno da odluče o terminima. Samo je jedna situacija kada bi možda koordinator za nastavu bio u mogućnosti da dopusti promenu termina kod grupne obuke, a to je onda kada baš svaki polaznik bude to zahtevao, ali naglašavamo da i tada postoji mogućnost da promena ne bude odobrena, jer on mora prvo da proceni, a na osnovu stvarnog stanja da li bi ona možda ugrozila neki drugi kurs koji se na istom mestu organizuje.

Kao što je pomenuto, osim predavanja svaki polaznik koga interesuje kurs i obuka za aranžera u trgovini treba isto tako i da odradi 120 radnih sati prakse, a u okviru kompanije koja je za to kompetentna, što na prvom mestu podrazumeva da su u njoj zaposlene osobe na radnoj poziciji aranžer u trgovini. Ali, ono o čemu ovde svaki pojedinačni polaznik može da odluči je vezano za firmu u kojoj je zainteresovan da praksu i pohađa. U ponudi su kompanije sa kojima organizator već ima saradnju i samim tim je siguran da će one praksu da sprovedu prema važećim pravilima, tako da polazniku može pružiti garancije za njen kvalitet, ali isto tako u ponudi su i oni firme sa kojima organizator do tog trenutka nije imao saradnju, što znači da nije upoznat sa načinom njihovog poslovanja, tako da svi polaznici koji se budu odlučili za tu opciju neće biti u prilici da od nas dobiju garancije kvaliteta prakse. Sve to, naravno ne znači da ona neće biti sprovedena prema pravilima, već prosto da mi nismo uopšte upoznati sa načinom organizovanja prakse u toj situaciji.

Važno je i da svaki polaznik ima na umu da ako praksu pohađa kod naših poslovnih partnera, mi dajemo njemu informacije o ceni, kao i o svemu ostalom što je važno. Ali, ukoliko odabe drugu od ponuđenih opcija, tada on mora da se pobrine za sve. Pod tim mislimo prvenstveno da treba da se sa zvanično ovlašćenim licem u okviru te kompanije dogovori ne samo o ceni, nego i o svemu što je od značaja za pohađanje prakse, ali on isto tako ima obavezu prema nama. Radi se o tome da je osnovni uslov za početak prakse u tom slučaju potpisivanje zvaničnog ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji između nas i te firme, te iz tog razloga mi od polaznika tražimo da nam omogući pristup poslovnim podacima, a koje ćemo mi morati da unesemo u pomenuti ugovor, kako bismo mogli i da ga što pre potpišemo, nakon čega on i dobija priliku da počne sa pohađanjem prakse.

Ko treba da pohađa kurs za aranžera u trgovini?

Da bi neko ko želi da se sertifikuje za aranžera u trgovini bio u mogućnosti da pohađa specijalizovani kurs i obuku za aranžera u trgovini, a koju Akademija Oxford organizuje u celoj zemlji, potrebno je da ispuni nekoliko osnovnih uslova.

Na prvom mestu to znači da mora biti punoletna osoba, koja je i državljanin Republike Srbije. A u osnovni zahtev spada i onaj koji podrazumeva da je prijavljeni polaznik pre toga završio osnovnu školu, što je ujedno i najniži nivo obrazovanja koji se od njega zahteva.

Upravo iz tih razloga, u trenutku upisa svako ko je prijavu izvršio na jedan od pomenutih načina, mora da dostavi sve dokaze da ispunjava ove zahteve, a što uz kopiju uverenja o državljanstvu (da nije starije od 6 meseci), podrazumeva da treba da dostavi i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, ali isto tako i kopiju onog dokumenta kojim će dokazati nivo obrazovanja, što uključuje ili svedočanstvo osnovne škole ili diplomu srednje škole.

Koliko traje obuka za aranžera u trgovini?

Precizirano je zvaničnim nastavnim programom, a po čijim odredbama se kurs i obuka za aranžera u trgovini i sprovode da nastava traje ukupno tri meseca, te da u okviru tog vremenskog perioda svaki pojedinačni polaznik mora da pohađa i praksu, za koju je određeno da mora da traje 120 radnih sati.

Pored toga, postoji mogućnost i da obuka i kurs za aranžera u trgovini bude završen za svega dva meseca. Tada se pred svakog pojedinačnog polaznika stavlja zahtev da maksimalno poštuje navedenu dinamiku pohađanja prakse, a to znači da on ima obavezu u navedenom vremenskom periodu da prisustvuje praktičnom delu svakoga dana za vreme radne nedelje, što podrazumeva period od ponedeljka do petka i to u trajanju od 40 radnih sati ukupno. Preciznije rečeno, to znači da neko treba da pohađa osam sati dnevno praksu, tako da samo na taj način stiče mogućnost da pomenuti kurs završi za svega dva meseca, te odmah da se i prijavi za polaganje završnog ispita, a uzevši u obzir da time ispunjava osnovni uslov, to jest da će odraditi predviđeno vreme prakse.

Koliko košta kurs i obuka za aranžera u trgovini?

Uzevši u obzir da je obuka i kurs za aranžera u trgovini sačinjena od dva dela, to jest da je obaveza svakog polaznika pohađanje predavanja sa jedne strane, odnosno 120 radnih sati praktičnog dela, to znači da se i oni plaćaju potpuno odvojeno.

Polaznik koji praksu želi da pohađa u nekoj kompaniji koju samostalno izabere, a sa kojom mi nismo imali prilike da uspostavimo poslovnu saradnju, će cenu da dogovori lično i to isključivo sa ovlašćenim licem te firme.

Kada je u pitanju praćenje predavanja, to jest teorijski deo koji obuhvata obuka i kurs za aranžera u trgovini, cena zavisi svakako od vrste nastave koju želite da pohađate.

Osim što ćete u okviru ove cene dobiti mogućnost da pratite onu vrstu nastave koju izaberete, takođe vam obezbeđujemo i literaturu za pripremu polaganja završnog ispita. A u pomenutu cenu je uračunato i polaganje tog ispita, ali isto tako i izrada sertifikata, to jest izrada dodatka sertifikatu, a nakon njegovog uspešnog polaganja.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za aranžera u trgovini?

Mesto i vreme održavanja ovog kursa zavisi samo od toga koju vrstu nastave polaznik želi da prati u sklopu teorijskog dela, a koji takođe uključuje obuka i kurs za aranžera u trgovini, ali i u kojoj od kompanija želi da pohađa 120 radnih sati prakse, koliko je predviđeno aktuelnim nastavnim planom.

Predavanja polaznici pohađaju ili u prostorijama jedne od poslovnica organizatora ili preko interneta, stim da su u obavezi tada da uz računar obezbede i stabilnu internet vezu, a kako bi taj tip obuke funkcionisao bez ikakvih poteškoća.

Način organizovanja grupne i svih ostalih vrsta nastave koje imamo u ponudi, odnosno individualne, online i poluindividualne se bitno razlikuje. Osnovna razlika je u tome što polaznici kod grupne nastave dobijaju sve unapred određeno od strane organizatora, a kod ostalih oni sami navode i datum početka i dinamiku, kao i termine u kojima žele da nastavu pohađaju. Takođe, važno je da naglasimo i to da grupni kurs i obuka za aranžera u trgovini pred zainteresovane polaznike stavljaju zahtev za formiranje grupe od minimalnog broja zainteresovanih, kako bi uopšte taj vid nastave mogao da bude organizovan. Reč je o tome da se zahteva prijava najmanje četiri polaznika u jednoj poslovnici, a posle čega se formira grupa od minimalnog broja ljudi i tek nakon toga svi bivaju obavešteni o tačnom datumu kada taj kurs počinje, to jest u kojim terminima se nastava odvija.

Ono što je vrlo važno da polaznici znaju vezano za praktični deo, jeste da oni takođe mogu da odaberu, stim što se to u ovom slučaju odnosi na mesto gde će tačno praksu da pohađaju. Imaju mogućnost da to učine u firmi sa kojom imamo potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji i u onoj sa kojom do tog trenutka nismo imali uopšte poslovnu saradnju. Za prvu ponuđenu varijantu je važno naglasiti da polaznici od organizatora dobijaju ne samo garanciju da će praksa biti sprovedena kvalitetno, nego i podatke o ceni, kao i svemu drugom što se odnosi na pohađanje prakse. A za drugu ponuđenu opciju važi pravilo da polaznik treba da se o svemu što je važno za pohađanje prakse u tom slučaju, dogovori sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne firme, kao i da nama dostavi relevantne informacije koje ćemo biti u mogućnosti da unesemo u ugovor. Zapravo je bitno da ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji između firme koju polaznik odabere i organizatora bude potpisan pre nego što on sa praksom počne, pa se zato ovo i zahteva od njega. Garancije za ovakvu vrstu prakse polaznici od nas neće dobiti, jer mi ne poznajemo način organizovanja prakse u okviru kompanije koju oni budu odabrali, a pošto sa njom pre toga nismo poslovali.

Dodatne napomene:

 • teorijski deo koji podrazumeva obuka i kurs za aranžera u trgovini treba da se plati odvojeno od pohađanja prakse
 • cenu prakse definiše firma koja je zadužena za njenu organizaciju
 • cena teorijskog dela uključuje pohađanje određenog tipa nastave, kao i izradu sertifikata i dodatka sertifikatu, odnosno polaganje završnog ispita, te literaturu koju u ovom slučaju obezbeđuje organizator
 • direktno u poslovnici u kojoj pohađa predavanja, to jest u onaj u kojoj je pristupio upisivanju, polaznik vrši plaćanja na koja je obavezan ugovorom
 • neko ko zadovoljava sve pomenute uslove, ali da ne interesuje kurs i obuka za aranžera u trgoviniu našoj organizaciji, već samo sticanje sertifikata, može da se prijavi za polaganje završnog ispita i da tom prilikom dostavi zahtevanu dokumentaciju, odnosno da plati navedenu nadoknadu
 • prijavljivanje za pohađanje ove obuke je moguće izvršiti na nekoliko načina, a osim putem telefona ili mejla, zainteresovanim polaznicima je dopušteno i da dođu lično u jednu od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u zemlji i tako se prijave da pohađaju ovaj kurs
 • nakon prijave biće organizovan upis, kada je neophodno da svaki pojedinačni polaznik bude prisutan lično i da tom prilikom dostavi svu dokumentaciju koja se zahteva, uzevši u obzir da on mora da potpiše zvaničan ugovor sa organizatorom

Cena kursa i obuke za aranžera u trgovini je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za aranžere u trgovini


Literatura za aranžere u trgovini

Priručnik - Skripta - Knjiga za aranžer u trgovini - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje