Kurs za drvolakirera

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: procesom završne obrade drveta i predmeta od drveta; postupcima pripreme i lakiranja.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Sa celokupnim procesom koji je vezan za završnu obradu drveta, ali i različitih predmeta koji su od tog materijala izrađeni, te sa osnovnim postupcima koji su vezani kako za proces pripreme, tako i lakiranja materijala od drveta, će imati prilike da se upozna svako ko bude želeo da pohađa specijalizovanu obuku i kurs za drvolakirera, a koja se organizuje cele kalendarske godine.

Institucija koja je zadužena za organizovanje nastave jeste Akademija Oxford, a koja apsolutno svakom polazniku koji je zainteresovan, a koji pored toga ispunjava i predviđene uslove pruža mogućnost da se prijavi za pohađanje bilo kog dana u toku godine. Oni to mogu da učine putem telefona bilo koje od poslovnica ove institucije, ali imaju mogućnost i da prijavu izvrše lično u onoj poslovnici koja im najviše odgovara. Takođe, za pohađanje ovog kursa oni mogu i da se prijave elektronski, a ukoliko odluče da baš na taj način pristupe prijavljivanju, zahteva se da na mejl organizatora pošalju lične podatke, to jest datum rođenja, ime, prezime i kontakt informacije. Vrlo je važno i da u tom mejlu navedu u kojoj tačno poslovnici imaju želju da pristupe upisivanju, to jest u kojoj od njih žele da pohađaju predavanja.

Kurs i obuka za drvolakirera se organizuju cele godine, a osnovni uslov za upisivanje jeste minimum završena osnovna škola, te se takođe zahteva i da prijavljeni polaznici budu punoletni, a potrebno je i da oni budu državljani naše zemlje.Od svakoga ko bude na jedan od opisanih načina izvršio prijavu, se zahteva da dostavi obaveznu dokumentaciju kada se bude upisivao, kao i da tom prilikom bude lično prisutan. Osnovni razlog zbog čega se to zahteva jeste što svaki pojedinačni polaznik ima obavezu i da potpiše ugovor sa organizatorom prilikom upisa.

Od dokumenata je tada potrebno da, osim važećeg ličnog dokumenta sa fotografijom, svaki prijavljeni polaznik obezbedi i kopije onih kojima će dokazati da ispunjava sve uslove koji su pomenuti. Iz tog razloga je neophodno da on tada priloži kopiju krštenice, to jest kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kao i fotokopiju uverenja o državljanstvu, ali oni moraju biti informisani da se jedino za taj od svih pomenutih dokumenata zahteva da ne sme da bude stariji od 6 meseci. Bitno je i da dostavi onaj dokument kojim će dokazati koji nivo obrazovanja je stekao, a što uključuje ili fotokopiju svedočanstva osnovne škole koju je završio ili diplome srednje škole.

Inače, obuka i kurs za drvolakirera se organizuje u našim poslovnicama, jer polaznik prati predavanja, mada postoji mogućnost obuke online, ali i u specijalizovanim firmama koje organizuju praksu. A to, ustvari znači da je predviđeno pohađanje dva dela, te u principu svaki pojedinačni polaznik ima veliku mogućnost izbora. Prvo on vrši odabir između online i poluindividualne, te grupne i individualne nastave i to u sklopu teorijskog segmenta, a zatim bira i u okviru koje firme će praksu da pohađa. Takođe je sasvim jasno definisano da praksa mora da traje 240 radnih sati, ali se zahteva i da Akademija Oxford sa kompanijom u kojoj je polaznik želi da je pohađa ima poslovnu saradnju pre toga ili je potrebno da potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji kada polaznik bude naveo da upravo u okviru konkretne kompanije želi da je pohađa.Prva pomenuta opcija se odnosi na poslovne partnere organizatora, kada je u velikoj meri olakšano pohađanje prakse, najpre zato što polaznik ima garancije kvaliteta, a zatim dobija i sve potrebne informacije o ceni i svemu ostalom što je u tom slučaju bitno. Za drugu navedenu varijantu je neophodno da on sve poslovne podatke firme koju je odabrao dostavi predstavništvu organizatora, a kako bi što brže bio pripremljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, odnosno koliko god brzo je moguće, bio zvanično sklopljen, to jest potpisan. Oni detalji koji se odnose na pohađanje praktičnog dela kod ovakve vrste prakse, isključivo moraju da se definišu između predstavnika konkretne kompanije i polaznika, a tada on ne može da dobije ni garancije za njen kvalitet.

Kada je reč o pohađanju predavanja, nakon što polaznik odabere onu vrstu koja mu najviše odgovara, on će svakako da dobije i sve potrebne informacije vezano za princip organizovanja te vrste nastave. Stvar je u tome da se svaka od ponuđenih organizuje na jasno definisan način, a samo se kod grupne nastave pred polaznike stavlja zahtev da poštuju termine i dinamiku, što sve određuje organizator. A za sve ostale pomenute tipove teorijskog dela nastave se podrazumeva da on sa nadležnim predavačem treba da definiše uslove za pohađanje predavanja, odnosno da odredi datum kada bi ta obuka i kurs za drvolakirera trebalo zvanično da počne. Sa druge strane, početak grupnog kursa jedino zavisi od broja polaznika koji se u odabranoj poslanici budu prijavili, tako da ta vrsta nastave može da počne onog trenutka kada se minimalno 4 polaznika na istom mestu bude prijavilo za njeno pohađanja.

Isto je bitno i da svako ko je zainteresovan da uči na daljinu, to jest da konkretnu obuku prati preko interneta, svakako mora da pored računara ima i vezu sa internetom, a koja je stabilna, pošto je to osnovni uslov za sprovođenje ovog tipa nastave.


Kako kurs i obuka obuhvata dva segmenta, tako isto se formira i cena, pa svi polaznici plaćaju pohađanje predavanja odvojeno od pohađanja prakse.

Inače, za cenu prakse je u ovom slučaju nadležna firma koja je zvanično i organizuje, stim da je organizator upoznat sa onom cenom koja se odnosi na situacije kada praksu polaznik pohađa u firmi koja je i zvanično njegov poslovni partner.

Naglašavamo i da u okviru one cene koja je navedena za praćenje predavanja, polaznici dobijaju mnogobrojne olakšice, a najpre zato što je u nju uračunato ne samo pohađanje te vrste nastave, nego i polaganje završnog ispita. A pored toga, polazniku koji plati taj deo ove obuke je obezbeđena i literatura, odnosno u tu cenu je uračunata i izrada sertifikata, kao i dodatka sertifikatu, a nakon što on bude položio ispit za proveru znanja.

U okviru ispita za proveru znanja, a koji može da polaže svako ko odradi 240 radnih sati prakse i to bez obzira da li obuku i kurs za drvolakirera pohađa u našoj organizaciji ili ne, postoji ukupno 15 pitanja. raspoređenih u dva segmenta. A to znači da svaki kandidat koji je stekao uslov treba da uradi test na kome se nalazi 12 pitanja, odnosno da odgovori na ukupno 3 u usmenom delu.

Da bi neko ko uspešno uradi ovaj test, te položi završni ispit mogao da dobije sertifikat za drvolakirera, moraće i da dostavi dokumentaciju, a ona se razlikuje isključivo u zavisnosti od toga da li on ovaj kurs pohađa u okviru naših poslovnica ili ne.

Dokumentacija koja je potrebna za izradu sertifikata, a posle položenog završnog ispita, za redovne polaznike Akademije Oxford obuhvata originalnu potvrdu o pohađanju obuke i prakse, a zatim i ugovor koji je potpisan sa organizatorom, kao i u obaveznu dokumentaciju, a koju polaznik mora da dostavi i kada se upisuje. Ali, potrebna dokumentacija za polaganje ispita za proveru znanja i izradu sertifikata za one kandidate koji su konkretnu obuku pohađali na nekom drugom mestu, podrazumeva originalnu potvrdu o tome. On, isto tako dostavlja i važeći dokaz o odrađenoj praksi, te svu obaveznu dokumentaciju, a stim da ovakvi kandidati umesto dokaza o pohađanju prakse mogu da dostave i dokaz o stečenom radnom iskustvu. Test za polaganje završnog ispita, koji je tom prilikom vođen, će svakako ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici da doda svoj navedenoj dokumentaciji, i to kako za jednog, tako i za drugog kandidata.

Svako koga zanima kurs i obuka za drvolakirera, to jest ko želi da zvanično postane vlasnik sertifikata za ovo zanimanje, ali fizički ne može da pristupi našoj poslovnici, najpre zbog toga što u mestu u kome taj kandidat stanuje naša poslovnica ne postoji, ima pravo da predavanja pohađa online, a u slučaju da mu taj način najviše odgovara. Kada je reč o praksi, najbolje je svakako da konkretan polaznik samostalno nađe u svom gradu odgovarajuću firmu i sa njenim predstavnikom dogovori sve neophodne detalje, a kako bi pohađao praksu prema pravilima. Napominjemo i da ćemo ovim kandidatima pružiti mogućnost da završni ispit polažu u okviru one naše poslovnice, a u kojoj im najviše odgovara, to jest u onoj koja se nalazi u gradu najbližem konkretnom mestu.

Postoji još jedan detalj koji je vrlo važan, a sa kojim svako koga interesuje obuka i kurs za drvolakirera neizostavno mora da bude upoznat, a koji je vezan je za validnost sertifikata. Naime, sertifikat koji Akademija Oxford izdaje svakom pojedinačnom polazniku, a nakon što on bude položio ispit za proveru znanja, to jest pošto bude ispunio sve navedene uslove, se smatra u potpunosti validnim. A taj sertifikat, isto tako svaki kandidat može da upiše u svoju radni dosije, ali isključivo pod uslovom da je prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Inače, ovo uopšte ne zavisi od organizatora, već isključivo od zakonskih odredbi, a one su od 01.01.2016. godine promenjene. Samim tim što je samo ta služba ovlašćena za ovaj proces, to znači da je upisivanje sertifikata omogućeno samo za one kandidate koji su na evidenciji NSZ - a. Pod uslovom da se ta odredba zakona ne promeni, naglašavamo da oni kandidati koji steknu ovaj sertifikat, ali su tada zaposleni, mogu da sa punim pravom da zahtevaju njegovo upisivanje i to isključivo nakon što se prijave na zvaničnu evidenciju te službe. Ipak, to svakako ne znači i da oni nemaju pravo da konkretni dokument primenjuju u praksi, uzevši u obzir da je to apsolutno relevantan dokaz da su oni i zvanično kvalifikovani za obavljanje ovog posla.

Šta sve sadrži kurs za drvolakirera?

Dobro je poznata činjenica da se drvo smatra najboljim materijalom za uređenje enterijera, ali se isto tako vrlo često baš ta vrsta materijala koristi i prilikom izrade nameštaja za, recimo bašte.

A da bi nameštaj koji se izrađuje od pomenutog materijala mogao da bude kvalitetno urađen, neophodno je i da bude lakiran, te se upravo na savladavanje baš tog postupka, a do detalja i fokusira kurs i obuka za drvolakirera.

Kroz pohađanje ovog kursa, a prema jasno utvđenim pravilima, svi polaznici će da se u potpunosti osposobe najpre za pravilnu pripremu nameštaja od drveta za postupak lakiranja, ali i sa samim postupkom lakiranja, te i sa svim onim radnjama koje se tom prilikom obavljaju. A pod tim se misli na prvom mestu na postupak brušenja, ali i šmirglanja, što je sve vrlo važno da bi konkretan nameštaj bio maksimalno kvalitetno urađen.

U principu, obuka i kurs za drvolakirera predviđa upoznavanje svih polaznika sa različitim tipovima nameštaja, ali i sa njihovom obradom. A isto tako će polaznici da se u toku predavanja upoznaju i sa alatima, koje jedan drvolakirer najčešće koristi prilikom obavljanja svog posla.

Podrazumeva se i da će oni imati prilike da se upoznaju sa osobinama različitih vrsta premaza, a koji se najčešće se u okviru ovog zanata koriste. O ovome se govori u toku predavanja, a sa primarnim ciljem da svaki polaznik bude osposobljen da prilikom obavljanja prakse, koju podrazumeva kurs i obuka za drvolakirera, a kasnije i prilikom stvarnog obavljanja ovog posla, odabere samostalno upravo onu vrstu laka koja će maksimalno da zadovolji zahteve kupaca, sa jedne strane, a sa druge da zadovolji sve one koji su vezani za zaštitu konkretnih komada nameštaja uz pomoć laka.

Inače, ovaj posao ne spada u red opasnih, pa samo zato profesori koji su zaduženi za predavanja, vrlo malo posvećuju pažnju oblasti zaštite na radu, jer tu polaznike upoznaju samo sa osnovnim odredbama trenutno aktuelnog zakona, a koje je poželjno da primenjuju prilikom obavljanja ovog posla.

Kako je organizovan kurs za drvolakirera?

Princip organizovanja nastave, a koji podrazumeva kurs i obuka za drvolakirera se svodi na pohađanje kako predavanja, tako i prakse.

Za predavanja se polaznicima nudi mogućnost da nastavu pohađaju u poslovnicama Akademije Oxford, a u celoj zemlji i to prema pravilima kako i individualne, ali i poluindividualne, a tako i grupne, stim da je u ponudi i mogućnost učenja na daljinu. U tom slučaju, polaznik tom kursu pristupa iz sopstvenog doma i to uz uslov da je računar preko koga želi da prati predavanja sa internetom spojen preko stabilne konekcije. Uz to, kako navedena vrsta obuke, tako i poluindividualna i individualna, podrazumevaju nastavu za jednog ili dva polaznika u isto vreme. Kada je u pitanju princip organizovanja nastave, on j takav da svi oni mogu da odluče kada žele da taj kurs i obuka za drvolakirera koju odaberu počne, te u kojim terminima, to jest u skladu sa kojom dinamikom. Podrazumeva se da će oni sve to da se dogovore sa nadležnim profesorom, a svakako uz asistenciju ovlašćenog lica konkretne poslovnice, to jest koordinatora za nastavu.

Isključivo za grupni kurs važi drugačiji princip organizacije, a budući na prvom mestu da je tu prisutno više polaznika, što je od četvoro do osmoro osoba, te se i zahteva da se dovoljno njih u jednoj poslovnici prijavi. Tada se svakako podrazumeva da to mora biti minimum njih četvoro, jer u grupi može biti toliko, a najviše ovoj vrsti nastave može da prisustvuje osmoro polaznika u istom trenutku. Ovde je sve određeno od strane organizatora unapred, tako da svaki polaznik ima obavezu da u potpunosti to sve prihvati, to jest da nastavu pohađa u onim terminima koji su već definisani, kao i prema onoj dinamici koju je, takođe jasno odredio organizator. Samo ako se baš bude dogodilo da svaki polaznik koji je u konkretnoj grupi, bude zvanično zahtevao da se pristupi promeni termina, koordinator za nastavu će razmotriti tu mogućnost i eventualno je dozvoliti, ali isključivo u onoj situaciji kada je 100% siguran da to neće imati uticaja na bilo koju drugu obuku koja se tu organizuje.

Pored toga što kurs i obuka za drvolakirera podrazumeva pohađanje predavanja, isto tako polaznici moraju da odrade i 240 radnih sati, a u sklopu praktičnog dela. Tu oni, takođe treba da izaberu da li će praksu da pohađaju u firmi sa kojom Akademija Oxford pre toga već ima saradnju ili u onoj sa kojom nije sarađivala do tog trenutka.

Neko ko bude izabrao prvu ponuđenu varijantu će se rasteretiti mnogih briga, budući da će njemu zvanično ovlašćeno lice u odabranoj poslovnici da pruži informacije vezano za cenu, ali i za sve ostalo što je bitno za pohađanje prakse. A pored toga, taj polaznik će biti u potpunosti zaštićen, jer će mu organizator ovog kursa i garantovati za kvalitet prakse u toj situaciji, jer je njemu odlično poznat način poslovanja te firme.

Ipak, svaki polaznik ima pravo i da praksu pohađa u nekoj firmi sa kojom mi nismo sarađivali, ali on tada svakako mora biti svestan činjenice da od nas neće dobiti garancije, to jest da će morati da se sam pobrine oko svega. Preciznije rečeno, taj polaznik će morati prvo da se sa predstavnikom firme koju bude lično izabrao, dogovori oko cene i datuma početka, ali i svih ostalih stvari koje su važne za pohađanje prakse. Isto tako je on dužan i da ovlašćenom licu organizatora navedenog kursa prosledi sve informacije koje su vezane za odabranu firmu, zato što on mora da pripremi ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji za potpisivanje. Naravno, taj ugovor bi trebalo što pre da bude potpisan, jer je to ujedno i osnovni uslov da polaznik počne sa pohađanjem prakse tamo gde on želi. Garanciju za kvalitet nastave u ovom slučaju polaznik ne dobija, a prvenstveno jer ne znamo kako se ona organizuje u sklopu te firme.

Kome je namenjena obuka za drvolakirera?

Moramo da navedemo da postoji čak tri uslova, a čije se ispunjenje zahteva od svakoga koga interesuje kurs i obuka za drvolakirera, odnosno od svakoga ko želi da stekne sertifikat za pomenuto zanimanje.

A ti uslovi su prilično lako ispunjivi, jer podrazumevaju prvo da polaznik mora da bude državljanin naše zemlje, a potom on treba da bude punoletan. Sem ta dva on, mora da ispuni i treći uslov, a koji podrazumeva da je do tog trenutka minimalno stekao osnovno obrazovanje.

Kao dokaz ispunjenja ovih uslova, polaznici dostavljaju prilikom upisivanja, najpre kopiju svedočanstva osnovne škole, to jest diplome srednje škole, a koji tačno od tih dokumenata svakako zavisi od nivoa obrazovanja koji su oni do tada stekli. Takođe se zahteva i dostavljanje kopije izvoda iz matične knjige rođenih, to jest uverenja o državljanstvu, a koje ni u kom slučaju ne sme da bude starije od 6 meseci.

Koliko traje kurs za drvolakirera?

Obuka i kurs za drvolakirera se sprovodi prema odredbama zvanično prihvaćenog nastavnog plana, te traje ukupno tri meseca. Tim planom je definisano i da svaki polaznik ima obavezu da pohađa predavanja i to u okviru odabranog tipa nastave, ali isto tako on mora i da ukupno 240 radnih sati prisustvuje praktičnom delu.

Bilo koji polaznik, koji želi da ovaj kurs završi u nešto kraćem vremenskom periodu, ima tu mogućnost, ali se od njega zahteva da se u potpunosti pridržava dinamike, a koja se tada jasno definiše od strane organizatora. Preciznije rečeno, samo onaj polaznik koji bude prisustvovao praksi 40 radnih sati na nedeljnom nivou, će i biti u prilici da kurs i obuku za drvolakirera pohađa ukupno 2 meseca. Tačnije, od njega se zahteva da od ponedeljka do petka bude po osam sati prisutan na praksi, a koju će da prati upravo u okviru one kompanije koju lično bude odabrao.

Koliko košta obuka za drvolakirera?

Uz nadoknadu koju polaznik mora da plati za pohađanje predavanja, takođe je potrebno i da odvojeno od nje izvrši plaćanje za praktičan deo.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za drvolakirera?

Kako je i definisano odredbama zvaničnog programa, a prema kome se kurs i obuka za drvolakirera i odvija, celokupna nastava je podeljena na dva segmenta. A pod tim se podrazumeva da svaki polaznik ima obavezu kako da pohađa predavanja i to u formi odabrane vrste nastave, tako isto i da odradi praksu, a na sasvim jasno definisan način i u precizno određenom trajanju.

Prvo što polaznici treba da navedu kada se budu upisivali je vezano za tip predavanja koji žele da prate u okviru teorijskog dela, a u ponudi je sem individualne i nastave koja se odvija u grupama, takođe i poluindividualna, te obuka i kurs koji se sprovodi preko interneta. Inače, jedino je za taj tip nastave precizno navedeno da polaznik mora da ispuni osnovni uslov za njeno besprekorno odvijanje, a to uključuje posedovanje računara, kao i isključivo stabilnu konekciju sa internetom, koju on mora da ima da bi kurs i obuka za drvolakirera online mogla da bude organizovana na visokom nivou kvaliteta.

Najpre ta vrsta nastave, ali isto tako i ona koja je označena kao individualna, odnosno poluindividualna se odvijaju na istovetan način. Te osim što polaznici njih pohađaju u prostorijama naše poslovnice, uz izuzetak obuke online koju prate od svoje kuće, najkraće rečeno od njih se u toj situaciji traži da precizno navedu kada žele da konkretna obuka započne, odnosno u kojim tačno terminima bi želeli da se predavanja odvijaju. Ali, isto tako bi trebalo i da definišu dinamiku kada im najviše odgovara da pohađaju neku od pomenutih vrsta nastave.

U obavezi smo da naglasimo i to da je grupna obuka i kurs za drvolakirera organizovana na sasvim drugačiji način, a to primarno znači da svaki pojedinačni polaznik ima dužnost da se pridržava svih odredbi koje donosi organizator u ovom slučaju. Naime, upravo Akademija Oxford tada određuje dinamiku održavanja nastave, te definiše i termine. Ali zato postoji samo jedna stvar koja uopšte ne zavisi od organizatora, nego isključivo od broja zainteresovanih polaznika. Reč je o tome da je osnovni uslov da bi ova vrsta nastave mogla da bude organizovana, upravo prijava minimum 4 osobe u jednoj poslovnici, to jest kreiranje jedne grupe. Razlog zbog čega se čeka prijava baš tog broja polaznika jeste što u grupi može biti najmanje toliko polaznika, a najviše njih osmoro.

Pored pohađanja predavanja, pred sve prijavljene se stavlja i zahtev da pristupe praktičnom delu, a koji isto tako obuhvata obuka i kurs za drvolakirera. Tu organizator pruža veliku slobodu polaznicima, a budući da oni mogu da donesu odluku u kojoj tačno firmi imaju želju da praksu u trajanju od 240 radnih sati pohađaju. A tu moramo da naglasimo da je primaran uslov za pohađanje prakse da konkretna institucija, a koja je zvanični organizator ovog kursa ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa firmom koju svaki polaznik bude izabrao. Ali se isto tako zahteva i da to bude kompanija koja je u potpunosti kompetentna, što podrazumeva da ona ima otvoreno radno mesto za drvolakirera, te se podrazumeva i da ta kompanija uopšte želi da praksu organizuje.

Samim tim što organizator ovog kursa taj ugovor ima potpisan sa različitim firmama, pa tako i sa onima koje u potpunosti zadovoljavaju ove uslove, to je na prvom mestu polaznicima dozvoljeno da praksu obrade upravo u tim kompanijama. Ova varijanta je svakako najbolji izbor, jer će im na taj način biti omogućeno da ne gube bespotrebno vreme, a često naglašavamo da je najbolje izabrati tu opciju, jer Akademija Oxford svim zainteresovanim polaznicima daje prvo relevantne podatke za pohađanje prakse, a uz to i garancije da će praksa biti organizovana prema važećim pravilima, a od polaznika se ne zahteva ništa. Ipak, sve pomenuto se ne može reći za one polaznike koji se budu odlučili da praksu pohađaju u bilo kojoj kompaniji sa kojom ta vrsta ugovora nije potpisana. Najjednostavnije rečeno, svaki onaj polaznik koji bude zahtevao da on lično odabere neku firmu koja ispunjava ove uslove i u kojoj će da pohađa praksu, zapravo ima brojne obaveze. Tada prvo ima obavezu da sa ovlašćenim predstavnikom izabrane firme dogovori sve one detalje koji su bitni za pohađanje prakse. Potom se od njega zahteva i da u potpunosti ispoštuje organizatora, tačnije rečeno on bi nama trebalo da dostavi sve podatke koji se odnose na konkretnu kompaniju, jer je kao što smo već pomenuli, osnovni zahtev potpisivanje ugovora sa njom. A da bi zaista taj ugovor bio pripremljen, neophodno je da mi posedujemo poslovne podatke izabrane firme.

Pored svega što je do sada pomenuto, postoji još jedna vrlo bitna informacija vezano za ovu vrstu praktične nastave. A ona podrazumeva da organizator ovog kursa garancije za kvalitet nastave može da pruži isključivo onim polaznicima koji imaju želju da praksu pohađaju u nekoj firmi, a koja je poslovni partner Akademije Oxford i to najpre zato što postoji sigurnost da će praksa biti održana u skladu sa predviđenim pravilima. Osnovni razlog zbog čega ne može da garanciju pruži onim polaznicima koji budu doneli odluku da sami pronađu kompaniju i u njoj pohađaju praksu, jeste taj što organizator nije upoznat sa načinom organizovanja prakse u okviru te firme.

Dodatne napomene:

 • zahteva se da svako ko se prijavi za pohađanje ovog kursa lično bude prisutan prilikom upisivanja i potpiše ugovor sa organizatorom, te je vrlo važno i da priloži svu obaveznu dokumentaciju
 • cele godine svi koji su zainteresovani, mogu da se prijave i to ili elektronskim putem, odnosno preko mejla ili lično u izabranoj poslovnici, a mogu i da ostvare kontakt preko telefona i na taj način se prijave
 • neko ko ne želi da obuku i kurs za drvolakirera pohađa u našoj organizaciji, ima pravo samo da se prijavi za polaganje ispita za proveru znanja, a neophodno je i da tada plati definisanu nadoknadu, ali i da dostavi dokumentaciju koja se zahteva, a koja neizostavno mora da sadrži i potvrdu o obavljenoj praksi ili potvrdu o radnom iskustvu na ovom poslu
 • oba dela koje uključuju kurs i obuka za drvolakirera svaki polaznik mora da plati sasvim odvojeno i to prema aktuelnom cenovniku
 • cenu za praktičan deo daje ona firma koja ga i organizuje
 • svaki polaznik koji bude izvršio plaćanje za pohađanje predavanja, od strane organizatora ima obezbeđenu literaturu, odnosno polaganje završnog ispita, kao i izradu sertifikata i dodatka sertifikatu, a uzevši u obzir da je sve to zvanično uračunato u cenu za ovaj deo obuke
 • finansijske obaveze, a koje svaki pojedinačni polaznik ima prema zvanično potpisanom ugovoru, mora da poštuje i da plaćanje vrši na vreme, a u poslovnici u kojoj je upisan, odnosno upravo u onoj u kojoj pohađa predavanja

Cena kursa i obuke za drvolakirera je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za drvolakirere


Literatura za drvolakirere

Priručnik - Skripta - Knjiga za Drvolakirere - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje