Kurs za drvostrugara

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: postupkom obrade različitih vrsta drveta; izrada drvenih elemenata; alatima.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Posao koji podrazumeva zanimanje drvostrugar je vrlo kompleksan, a ujedno i posebno zanimljiv, budući da neko ko je kvalifikovan za drvostrugara svakako treba da zna da pravilno obrađuje bilo koju vrstu drveta, ali može da se fokusira i na kreiranje različitih predmeta i nameštaja od ovog materijala.

Akademija Oxford je zvaničan organizator, te navodi da je obuka i kurs za drvostrugara namenjena svakome ko je punoletan, odnosno ko je zvanično državljanin naše zemlje, a uz to je minimum završio osmogodišnju školu i o tome poseduje relevantan dokaz.

Prema pravilima nastavnog plana, pomenuti kurs se organizuje u celoj zemlji, tačnije u svakom gradu u kome je otvorena poslovnica institucije koja ga i organizuje. Isto tako je i mogućnost za prijavljivanje otvorena u toku cele kalendarske godine i to u radno vreme odabrane poslovnice, a kada zainteresovane osobe mogu lično da se prijave. Naravno, oni prijavu mogu da izvrše i telefonski, ali i da na mejl pomenute institucije pošalju sve svoje podatke (datum rođenja, prezime i ime, kontakt telefon, informacija u kom tačno gradu, to jest poslovnice hoće da pohađaju ovu obuku).Dužan je svaki pojedinačni polaznik koji se bude prijavio, da u trenutku upisa, na prvom mestu lično bude prisutan, odnosno da dostavi svu obaveznu dokumentaciju, ali isto tako i da pristupi postupku identifikacije uz pomoć važećeg ličnog dokumenta. Ovo se, inače zahteva zato što je potrebno da svako od njih potpiše i zvaničan ugovor sa organizatorom, tako da pre toga svakako mora da bude u skladu sa pravilima identifikovan. A u tu svrhu se koristi ili lična karta ili pasoš, a može i vozačka dozvola, budući da se zahteva isključivo da bude lični dokument u kome je fotografija. Naravno, ako neki prijavljeni polaznik ima taj dokument koji poseduje i čip, obavezuje se da ga priloži očitanog, a kako bi identifikacija mogla da bude sprovedena onako kako zakon predviđa. Uz to, prilaže se i takozvana obavezna dokumentacija, a koja ima za cilj da svaki pojedinačni polaznik potvrdi da u potpunosti ispunjava sve zahteve. Ona uključuje fotokopiju kako izvoda iz matične knjige rođenih, to jest krštenice, tako i uverenja o državljanstvu, ali je isključivo za taj dokument precizno navedeno da ne sme da bude stariji od 6 meseci. Kako polaznik mora da dokaže i koji nivo obrazovanja je stekao, to se dostavlja ili fotokopija svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole.

Najvažnije je da svi polaznici znaju da se nastava koju obuhvata obuka i kurs za drvostrugara organizuje u svim našim poslovnicama, ali i u onim kompanijama koje zapošljavaju drvostrugare, jer je zvaničnim nastavnim programom predviđeno da oni pohađaju predavanja i praktičan deo.

Za praksu je definisano ukupno trajanje od 240 radnih sati, a uslov da bi polaznik mogao da je pohađa u nekoj firmi jeste da ona sa organizatorom ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji. Kako već na listi poslovnih partnera organizatora ima takvih firmi, to ustvari znači da polaznici mogu da se odluče za neku od njih, ali takođe njima je dozvoljeno i da samostalno odaberu neku firmu i u njoj zatim pohađaju i to tek nakon što konkretan ugovor između nje i nas bude bio potpisan.


Napominjemo da polaznik koji bude odabrao prvu varijantu, a koja je ovom prilikom ponuđena, od strane organizatora dobija sve bitne podatke vezane za pohađanje prakse. A u tom slučaju on tom polazniku pružaj i garancije za kvalitet tog tipa nastave, ali se to ne odnosi na drugu navedenu opciju, jer se tada očekuje mnogo više od polaznika. Tačnije, on prvo treba da precizira cenu i detalje sa ovlašćenim licem te firme, a zatim i da dostavi našem predstavniku podatke vezane za izabranu kompaniju. Inače, sve ovo se zahteva zato što moramo da potpišemo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom i to što je moguće pre, a kako bi praksa mogla da bude organizovana prema pravilima. Isto tako, mi svakako nećemo biti u mogućnosti da garantujemo za kvalitet prakse tada, a najpre zato što nismo prethodno sa tom firmom sarađivali, pa ne znamo uopšte da li ona poštuje pravila prilikom organizovanja prakse ili ne.

Od svakoga koga interesuje kurs i obuka za drvostrugara se, takođe zahteva da odluči da li će predavanja da prati preko interneta ili je, ipak zainteresovan za individualnu i poluindividualnu nastava, a na raspolaganju mu je mogućnost i da predavanja prati u okviru grupe, u kojoj može da bude od četvoro do 8 polaznika. Primaran uslov koji mora da bude ispunjen kako bi ovaj tip obuke uopšte u jednoj od poslovnica mogao da bude organizovan, jeste prijava minimalnog broja osoba potrebnih za kreiranje jedne grupe, to jest njih četvoro. U ovom slučaju su ne samo dinamika, nego i termini već definisani, pa nisu podložni promeni.

Kada je reč o svim ostalim vrstama nastave koje smo prethodno naveli, polaznici koji budu odabrali individualnu, online ili poluindividualnu obuku će dobiti priliku da se sa profesorom, koji će ih voditi kroz kurs, dogovore oko svega što je bitno za pohađanje. A to, pored datuma početka onog tipa nastave koji su odabrali, uključuje i dogovor oko termina, kao i oko njihove dinamike.

Isto je bitno naglasiti i da online kurs i obuka za drvostrugara predviđa pohađanje predavanja preko interneta, a prema istim onim pravilima prema kojima se sprovodi i individualna nastava, ali je tada polaznik obavezan da ima i stabilnu internet vezu, a koju koristi njegov račun, kako bio osiguran visok kvalitet nastave.

Literaturu koja će svakome biti potrebna za polaganje završnog ispita će obezbediti organizator, budući da je ona uračunata u cenu za teorijski segment, a koji se inače mora platiti odvojeno od pohađanja prakse. U navedenu cenu je, osim toga uračunata i izrada sertifikata za svakog pojedinačnog kandidata, kao i izrada dodatka konkretnom sertifikatu. A polaznik u okviru te cene, takođe dobija i mogućnost da pristupi polaganju završnog ispita, budući da je i nadoknada za to polaganje isto tako uračunata u zvanično formiranu cenu za ovaj deo kursa.

Međutim, ono što apsolutno svaki polaznik mora da zna jeste da postoji primaran uslov za izlazak na polaganje ispita za proveru znanja, a on se odnosi isključivo na odrađenih 240 radnih sati u sklopu praktičnog dela. Tek nakon što bude ispunjen ovaj uslov, on ima pravo da pristupi polaganju ovog ispita, tako da nema veze da li ta osoba obuku i kurs za drvostrugara kod nas pohađa ili je pohađao na nekom drugom mestu, odnosno stekao je radno iskustvo na ovom poslu.

Naglašavamo da mi ovaj ispit možemo da organizujemo za apsolutno svakoga ko je zainteresovan da stekne i sertifikat za ovo zanimanje, ali je važno da zainteresovani kandidati budu upoznati sa informacijom da se u tom slučaju, dokumentacija koja se zahteva od njih svakako razlikuje, a isključivo u zavisnosti od toga da li ta osoba ovaj kurs kod nas pohađa ili ne.

Od svih onih osoba koje su polaznici našeg kursa se zahteva, svakako obavezna dokumentacija, odnosno originalna potvrda da su savladali stručni kurs za drvostrugara, kao i dokaz da su pohađali praksu u trajanju od 240 radnih sati. Neophodno je da naši polaznici prilože i ugovor koji su sa nama pre toga potpisali, a mi ćemo svoj toj dokumentaciji da dodamo i zapisnik, odnosno završni test sa polaganja i to nakon što oni budu položili taj ispit.

Oni kandidati koji ne pohađaju taj kurs kod nas, takođe moraju da dostave obaveznu dokumentaciju, ali se od njih na prvom mestu očekuje da izvrši prijavu za polaganje ovog ispita i to u jasno definisanim rokovima i na pomenute načine, kao i da izvrše plaćanje naknade, a koja je u tom slučaju predviđena. Trebalo bi da dostave i originalnu potvrdu da su pohađali kurs i obuku za drvostrugara u okviru konkretne institucije, te da su odradili 240 radnih sati, a koliko je predviđeno nastavnim programom za praktična deo. Svima njima se nudi mogućnost da umesto te potvrde, dostave dokaz da su bili zaposleni na ovoj radnoj poziciji, odnosno da su tom prilikom stekli i neophodno radno iskustvo. Naravno, i njihovoj dokumentaciji će da bude dodat završni test, ali i zapisnik sa polaganja ispita za proveru znanja, a nakon čega može da se pristupi izradi sertifikata.

Taj sertifikat se smatra relevantnim dokazom osposobljenosti svakog pojedinačnog kandidata i kao takav može, na prvom mestu da se priloži svakom poslodavcu, ali isto tako i da bude upisan u radni dosije svakog pojedinačnog kandidat. Ipak, morate znati da je na državnom nivou i to od 01.01.2016. godine odredba zakona koja je vezana za upisivanje sertifikata promenjena, tako da je to prepušteno samo Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Prema zakonskim odredbama je to dozvoljeno isključivo za one kandidate koji su prijavljeni na njenu zvaničnu evidenciju, odnosno za sve one koji se nalaze u statusu nezaposlenog lica. Napominjemo da svaki kandidat koji bude zvanično postao vlasnik pomenutog sertifikata, može svakako da ga koristi, ali će moći da zahteva njegovo upisivanje u svoj radni dosije tek nakon što se zvanično bude prijavio na evidenciju ove službe.

Ispit za proveru znanja, Akademija Oxford organizuje u skladu sa važećim nastavnim programom i to za sve kandidate koji ispunjavaju navedene uslove, a u poslovnicama koje se nalaze na preko 20 lokacija u celoj zemlji. Budući da postoje i oni kandidati koje obuka i kurs za drvostrugara interesuje, ali naša poslovnica u mestu njihovog stanovanja nije otvorena još uvek, mi njima pružamo mogućnost da pristupe polaganju ovog ispita u onoj poslovnici koja je njihovom gradu ujedno i najbliža. U slučaju da su oni zainteresovani da, ipak pohađaju i predavanja, ponudićemo im da se opredele za učenje preko interneta, a što se tiče prakse, za njih je svakako najbolja opcija da se samostalno postaraju i pronađu kompaniju koja zadovoljava predviđene uslove, te se nalazi u njihovom gradu. Mi ćemo u toj situaciji, svakako učiniti sve što je moguće da ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom bude u što kraćem roku potpisan.

U sklopu završnog ispita je prisutan pismeni i usmeni deo, a svaki kandidat tada ima obavezu da odgovori na ukupno 15 pitanja. Ona su raspoređena tako da kandidat odgovara na 12 njih u pisanoj formi, te da treba da pruži tačan odgovor na ukupno 3 pitanja, a koliko ih je u usmenom delu ovog ispita.

Šta sve obuhvata kurs za drvostrugara?

Posebna vrsta obrade drveta je primarna tema sa kojom se susreće svako koga interesuje obuka i kurs za drvostrugara.

U okviru predavanja, polaznici će naučiti sve one poslove za koje se drvostrugar kvalifikuje, a prvenstveno će se upoznati sa specijalnim mašinama i alatima koji se u toku ovog procesa koriste. Budući da je ovaj postupak vrlo često i donekle automatizovan, to znači da će biti reči i o korišćenju savremenih tehnologija u ovom poslu.

Svaki polaznik će imati prilike, na prvom mestu da se upozna sa različitim vrstama sirovina, odnosno drveta, kao i sa njihovim posebnim osobinama. Isto tako će im predavači ukazati na to koja vrsta drveta se koristi za izradu kojih predmeta.

Takođe će oni kroz predavanja koja predviđa kurs i obuka za drvostrugara da nauče i kako se skida strugotina sa različitih predmeta, te na koji način se ti predmeti pravilno obrađuju.

Vrlo je važno naglasiti i da će za vreme predavanja svakako biti razgovora i o odredbama zakona o zaštiti na radu, budući da je neophodno da se svako ko se zaposli na ovom radnom mestu na adekvatan način zaštiti, odnosno da omogući sebi bezbedan rad.

Nakon što polaznik bude završio sa pohađanjem predavanja, on će imati prilike da sva znanja koja je tom prilikom stekao, na najbolji mogući način pokaže, odnosno primeni u okviru praktičnog dela, a koji će da pohađa u onoj firmi koja je u potpunosti zato kompetentna i koju će svaki pojedinačni polaznik lično da izabere.

Kako se odvija nastava u toku kursa za drvostrugara?

Onaj polaznik koga interesuje obuka i kurs za drvostrugara se susreće sa zahtevom da je neophodno pohađanje kako predavanja, tako isto i prakse. A oba ova segmenta dopuštaju polaznicima veliku mogućnost izbora i to najpre zato što oni prvo vrše odabir između različitih tipova nastave u teorijskom segmentu, a zatim i biraju firmu, među mnogima koje su u ponudi, a u kojoj će da pohađaju praksu.

Da krenemo od predavanja, te napomenemo da je tu na raspolaganju kako grupna nastava, tako i poluindividualna i individualna, ali takođe imaju mogućnost i da ovu obuku pohađaju preko interneta. Osnovni uslov za praćenje predavanja na taj način jeste posedovanje računara, ali odmah zatim i stabilna konekcija sa internetom, pošto je to ujedno i primaran zahtev za njeno kvalitetno odvijanje.

Ne samo ta, već i individualna, ali takođe i poluindividualna nastava, zapravo podrazumevaju potpuno isti princip organizovanja, stim što se razlikuje samo broj polaznika koji je na nastavi prisutan, jer je samo kod poluindividualne omogućeno praćenje predavanja za dve osobe istovremeno, a za druge dve se podrazumeva prisustvo samo jednog polaznika. Naime, onom polazniku koji odabere jednu od ponuđenih opcija, se pruža prilika da iznese svoje mišljenje i to kako o datumu početka te obuke, isto tako i o dinamici, a prema kojoj bi predavanja trebalo da se odvijaju, odnosno o tačnim terminima, gde će sve to on dogovoriti sa profesorom koji će biti zadužen da konkretnu obuku vodi.

Važno je da naglasimo i to da grupni kurs i obuka za drvostrugara predviđaju sasvim drugačiji način organizovanja, to jest jasno definisanu dinamiku, kao i termine u kojima se održavaju predavanja. A polaznik u tom slučaju nema drugu opciju, nego da sve pomenuto prihvati, ali on takođe mora da zna i da ova vrsta nastave stavlja pred njega zahtev da sačeka ispunjenje osnovnog uslova za njen početak. A to podrazumeva da se u poslovnici u kojoj se taj polaznik prijavio, svakako mora prijaviti dovoljan broj zainteresovanih polaznika, da bi jedna grupa bila formirana. Ako znate da u grupi može biti od četvoro do osmoro osoba, onda je i sasvim jasno zbog čega je taj zahtev da se prijavi najmanje njih četvoro. Tu su, kao što je već pomenuto, termini određeni od strane organizatora, ali isključivo postoji jedna jedina situacija kada koordinator za nastavu možda i može da dozvoli njihovu izmenu, iako to nije često primenjivana praksa. Tačnije, ako se desi da apsolutno svaki polaznik koji se nalazi u okviru jedne grupe, bude naveo da mu ne odgovaraju utvrđeni termini, te ako bude zahtevao zvanično od profesora da se pristupi njihovoj izmeni, profesor je tada u obavezi da konkretan zahtev uputi zvanično ovlašćenom licu u toj poslovnici. Tek nakon što koordinator za nastavu bude izvršio pravilnu procenu celokupne situacije, on će dozvoliti ili neće promenu termina, a sve zavisi od toga da li on smatra da bi ona mogla da ima bilo kakav uticaj na neki kurs koji se tu odvija.

Takođe je važno da svaki polaznik zna da on ima obavezu da pohađa i praktični deo, ali to mora da učini isključivo u onoj firmi sa kojom je organizator potpisao ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, odnosno u onoj koja ima otvoreno radno mesto za drvostrugara i samim tim se smatra potpuno kompetentnom da organizuje praksu za ovo zanimanje. Međutim, njima se nude dve opcije, a najpre zato što na spisku naših poslovnih partnera postoje kompanije sa kojima smo pomenuti ugovor potpisali, a koje ispunjavaju navedene uslove. Sve to ne znači da polaznik ne može da odluči da nađe sam neku drugu firmu i u njoj pohađanja praksu. Ali, sasvim je jasno da je prva ponuđena varijanta za polaznike znatno lakša, jer tada prvo ne moraju da čekaju da bude potpisan taj ugovor, odnosno nisu dužni da nam obezbeđuju informacije koje je potrebno u njega uneti, kao što to svakako jeste slučaj za one polaznike koji odaberu drugu ponuđenu opciju. Uz to, mi dajemo ne samo informacije o ceni prakse, nego i garancije i to svima onima koji odaberu pohađanje prakse u nekoj kompaniji sa kojom mi od ranije imamo uspostavljenu poslovno - tehničku saradnju, ali to ne činimo za polaznike koji se odluče za drugu varijantu koja je navedena. Pored svega toga moramo da naglasimo i da svako ko odabere neku firmu samostalno, te u njoj želim da pohađa praksu, mora da se kod njenog predstavnika informiše o svim potrebnim detaljima, te svakako da sazna i koliko iznosi nadoknada za njeno pohađanje, a najpre zato što ste praktični i teorijski deo koji obuhvata obuka i kurs za drvostrugara moraju odvojeno i platiti.

Kome je namenjena obuka za drvostrugara?

Iako je osnovni uslov za svakoga koga interesuje kurs i obuka za drvostrugara da bude punoletno lice, postoje još dva i to vrlo važna uslova, ali su oni vrlo lako ispunjivi. Tačnije, svako ko je zainteresovan za upis, treba da bude prvo državljanin naše zemlje, te se iz tog razloga zahteva da dostavi fotokopiju uverenja o državljanstvu, ali koje svakako ne sme da bude starije od 6 meseci.

Pored toga, neophodno je da prijavljeni polaznik poseduje i dokaz da je do trenutka kada se prijavljuje za pohađanje ove obuke završio minimum osnovnu školu, a što znači da on u trenutku upisa mora da dostavi i kopiju svedočanstva osnovne škole. Sasvim očekivano, onaj polaznik koji je ipak završio pre toga bilo koju srednju školu, će tom prilikom dostaviti diplomu te škole, a ne pomenuto svedočanstvo.

Uz sve što je pomenuto, bitno je i da polaznik dostavi izvod iz matične knjige rođenih, odnosno kopiju tog dokumenta, uz pomoć koga će i dokazati da ispunjava prvi uslov koji je naveden.

Koliko traje obuka i kurs za drvostrugara?

Za tri meseca, koliko je zvanično definisano da kurs i obuka za drvostrugara traje, svaki polaznik ima obavezu prvo da pohađa predavanja i to u okviru one vrste nastave koju on sam izabere, a potom i da ukupno 240 radnih sati bude prisutan u okviru praktičnog dela, što je deo koji se odvija u onoj kompaniji koju će, takođe da izabere on lično.

Međutim, svaki zainteresovani polaznik ima takođe šansu i da ovaj kurs pohađa u kraćem vremenskom periodu, odnosno da znatno brže i stekne mogućnost da se sertifikuje za pomenuto zanimanje. A ukoliko to želi, on može za samo dva meseca da završi obuka i kurs za drvostrugara, ali je on tada svakako dužan da poštuje pravilo koje je vezano za tačno definisanu dinamiku pohađanja praktičnog dela. Stvar je u tome da ako on bude ukupno 40 radnih sati na nedeljnom nivou prisustvovao praksi, to jest svakoga dana u toku jedne radne nedelje (od ponedeljka do petka) je pohađao u praksu u trajanju od po 8 sati, on će tada sigurno biti u mogućnosti da ovaj kurs stvarno i završi za samo dva meseca.

Koliko košta obuka i kurs za drvostrugara?

Svakoga koga interesuje kurs i obuka za drvostrugara se stavlja zahtev da plati oba dela odvojeno, a u skladu sa cenom koja postoji u tada važećem cenovniku.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za drvostrugara?

Svaki polaznik koji se bude upisao, odnosno potpisao ugovor sa organizatorom se automatski obavezuje da prihvati i jasno definisana pravila, to jest da pohađan i predavanja i praktičan deo, što sve zapravo obuhvata obuka i kurs za drvostrugara. Iz tog razloga možemo slobodno da navedemo i da se mesto i vreme njihovog održavanja razlikuju i to prvenstveno zato što predavanja polaznici prate u prostorijama odabrane poslovnice organizatora, a praksu moraju da pohađaju u onoj firmi koju budu lično izabrali, a koja uz to i zadovolja sve uslove.

Naime, zahteva se prvo da ta firma sa Akademijom Oxford potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, a kako bi praksa mogla da bude organizovana, ali je takođe potrebno i da ona ima otvoreno radno mesto za drvostrugara. Kada se uzme u obzir činjenica da mi već imamo na listi poslovnih partnera i one kompanija koje posluju u ovoj oblasti, te koje svakako zadovoljavaju pomenuti uslovi, to je i svakom zainteresovanom polazniku ponuđena ta mogućnost za praksu. A oni će pohađanjem prakse kod naših poslovnih partnera biti rasterećeni brojnih obaveza, koje svakako imaju ukoliko ne odaberu tu opciju. Zapravo, tada ćemo mi biti zaduženi da ih informišemo o ceni prakse, kao i o ispunjenju svih uslova potrebnih za njeno pohađanje, a mogu biti potpuno sigurni da će ona biti odrađena maksimalno kvalitetno, budući da ćemo im čak dati i garancije za kvalitet nastave.

Sa druge strane, oni mogu i da pronađu neku drugu firmu, a sa kojom mi navedeni ugovor do tog trenutka nismo sklopili, to jest nismo imali poslovnu saradnju. Tada moraju da znaju da se prvo mora potpisati taj ugovor, pa praksa tek onda može da počne. A da bi on mogao da bude pripremljen, te i potpisan, konkretni polaznik ima obavezu da dostavi našem predstavniku na dogovoren način i sve podatke vezane za izabranu firmu, dok se svakako očekuje da se on lično informiše o ceni i uslovima kod zvanično ovlašćenog lica te kompanije. Vrlo je važan i podatak da mi ne pružamo garanciju kvaliteta za tu vrstu prakse, pošto ni ne znamo kako će ona biti organizovana.

Predavanja, kao što je već navedeno, organizujemo u našim poslovnicama, a postoji i kurs i obuka za drvostrugara koja se organizuje preko interneta, kada polaznik nastavu prati preko sopstvenog računara, uz uslov da je on sa internetom spojen isključivo preko stabilne veze. Taj tip nastave podrazumeva da će polaznik predavaču navesti kada želi da kurs počne, odnosno kojom dinamikom će pratiti predavanja, ali i u kojim terminima. A potpuno isti način organizovanja imaju i poluindividualna i individualna obuka.

Samo kada je pitanju grupna nastava, način organizovanja se razlikuje, uzevši u obzir da tada polaznik ne može da dogovara ništa sa organizatorom, jer upravo organizator definiše termine i dinamiku u tom slučaju. Datum početka ovog tipa nastave zavisi samo od broja prijavljenih polaznika u jednoj od naših poslovnica, uzevši u obzir da se mora prvo jedna grupa od minimum 4 osobe u njoj formirati, pa tek onda taj tip obuke može da počne. Naglašavamo i to da u jednoj grupi može biti najviše osmoro ljudi, budući da se tako obezbeđuje optimalan kvalitet ovog tipa kursa.

Dodatne napomene:

 • neko koga ne interesuje obuka i kurs za drvostrugara, a ko samo hoće da se sertifikuje za ovo zanimanje, mora da ispuni osnovni uslov, odnosno da pohađa praksu u trajanju od 240 radnih sati, a zatim i da se prijavi za polaganje završnog ispita, te da plati tačno definisanu nadoknadu koja je navedena u aktuelnom cenovniku
 • zainteresovani za pohađanje ove obuke mogu cele godine da se prijave i to kako lično, tako i preko mejla, ali i putem telefona jedne od poslovnica
 • prilikom upisa svaki pojedinačni polaznik potpisuje ugovor sa institucijom koja je zvaničan organizator ovog kursa, pa je zato i dužan da bude lično prisutan, kao i da tada dostavi dokumentaciju koja je istaknuta kao obavezna, a mora i da ima lični dokument kome nije istekao rok važnosti i u kome se nalazi i fotografija
 • teorijski i praktični deo, od kojih je sačinjen kurs i obuka za drvostrugara svaki polaznik mora da plati odvojeno, a prema ceni koja je jasno naznačeno u tada važećem cenovniku
 • na cenu predviđenu za pohađanje prakse isključivo može da utiče odluka svakog polaznika u vezi sa izborom firme u kojoj će da je pohađa
 • uz mogućnost da odabere individualnu, online, grupnu ili poluindividualnu nastavu, svaki polaznik će u okviru cene za taj deo kursa da dobije i literaturu, a koju će da mu obezbedi organizator, dok je u nju uračunata i nadoknada za polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata za konkretnog kandidata, to jest izrada dodatka tom sertifikatu
 • u skladu sa odredbama potpisanog ugovora, polaznik mora da vrši plaćanja u za to navedenom roku, a upravo u poslovnici u kojoj se upisao, to jest u onoj u kojoj pohađa odabranu vrstu nastave


Akademija Oxford omogućavaVam da po najkonkurentnijim cenama završite najkvalitetniju obuku i kurs za drvostrugara.

Cena kursa i obuke za drvostrugara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za drvostrugare


Literatura za drgostrugare

Priručnik - Skripta - Knjiga za drvostrugare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje