Kurs za duboresca

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: postupkom precizne umetničke obrade drveta; vrstama drveta; alatima.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Kako sa načinom umetničke obrade drveta različitih vrsta, tako i sa svim alatima sa kojima duborezac dolazi u dodir prilikom bavljenja ovim poslom, će svaki pojedinačni polaznik koga interesuje kurs i obuka za duboresca, a u okviru Akademije Oxford imati priliku da se i upozna i to kako kroz predavanja, tako i kroz praksu.

U obavezi smo da naglasimo da se ova obuka organizuje prema jasno definisanom programu cele kalendarske godine i to širom naše zemlje, budući da organizator nju sprovodi u svim svojim poslovnicama, a one se nalaze na različitim lokacijama u Beogradu, odnosno na teritoriji Niša i Jagodine, a zatim i Novog Sada, ali i Kraljeva, Subotice i Čačka, te Kragujevca, Ćuprije i ostalih nepomenutih gradova, tako da praktično apsolutno svakog ko je zainteresovan da stekne zvanično priznat sertifikat za ovo zanimanje ima mogućnost da upiše ovu obuku.

Bitno je da informišemo sve zainteresovane polaznike da imaju mogućnost da se prijave za pohađanje nastave i to na različite načine. A osim što mogu da izabranu poslovnicu kontaktiraju putem telefona, oni isto tako imaju mogućnost i da dođu lično i prijave se, kao i da na mejl organizatora pošalju podatke (datum rođenja, ime, prezime i broj telefona, grad u kome hoće da pohađa nastavu i ostale informacije koje su u tom slučaju bitne).Primaran uslov koji se stavlja pred sve zainteresovane je vezan prvo za nivo obrazovanja, a koje oni imaju, budući da se zahteva da najmanje pre toga imaju završenu osnovnu školu. Ali, isto tako je važno i da polaznici budu državljani Republike Srbije, odnosno da su punoletni.

Uzevši u obzir da je potrebno da prilikom zvaničnog upisa polaznik potpiše ugovor sa organizatorom, zahteva se da on lično bude prisutan, ali isto tako je neophodno da dostavi u obaveznu dokumentaciju, kao i da ima i validan lični dokument, a kako bi mogao da pristupi procesu identifikacije pre potpisivanja pomenutog ugovora. Da budemo precizniji, svaki polaznik mora da ima ili ličnu kartu ili ma koji drugi lični dokument u kome se nalazi fotografija, ali se u onim situacijama kada je reč o dokumentu sa čipom zahteva da ga očitanog tom prilikom ima, a kako bi mogla na pravilan način da bude izvršena identifikacija tog polaznika. Podrazumeva se takođe da osim lične karte, on ima pravo da tada koristi ili vozačku dozvolu ili pasoš, a pod uslovom da rok važnosti tom dokumentu nije prošao.

U obaveznu dokumentaciju se svrstava sva ona kojom polaznik dokazuje da ispunjava osnovne uslove za pohađanje ovog kursa, a što uključuje kako diplomu srednje škole ili svedočanstvo osnovne škole, tako i krštenicu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, ali i uverenje o državljanstvu, što je ujedno i jedini dokument za koji je navedeno da ne sme da bude stariji od 6 meseci. Svaki polaznik koga zanima kurs i obuka za duboresca, te želi da se zvanično upiše, je obavezan da priloži fotokopije svih pomenutih dokumenata. Takođe je dužan i da ovlašćenom licu u konkretnoj poslovnici jasno naglasi, prvo koji tip nastave želi da prati u okviru teorijskog dela, a odmah posle toga treba i da pomene u kojoj firmi ga zanima da odradi praktičan deo, a za koji je ujedno i jasno definisano trajanje od 240 radnih sati. Da ne bude zabune, ovaj kurs se sprovodi u 2 segmenta, budući da tako nalažu pravila, tako da polaznici prate predavanja, odnosno nakon toga pristupaju pohađanju prakse.


Oni predavanja mogu da prate u našim poslovnicama ili preko interneta, a u aktuelnoj ponudi su takođe kako poluindividualna, tako i grupna, ali i individualna nastava, tako da će svaki pojedinačni polaznik imati prilike i da odluči koju tačno želi da pohađa.

Samo je kod grupne nastave definisano u kojim terminima se predavanja odvijaju, to jest prema kojoj tačno dinamici, dok je kod svih ostalih prisutno pravilo da će polaznik da dogovori sve to sa svojim profesorom. Međutim, oni moraju biti upoznati i sa podatkom da jedino grupni kurs i obuka za duboresca ne može da se organizuje u relativno kratkom roku nakon njihovog prijavljivanja, što sbvakako jeste slučaj kada su u pitanju sve ostale pomenute vrste nastave. Razlog za to jest što se tada zahteva da se u toj poslovnici kreira jedna grupa, odnosno potrebno je da se prijavi minimum četiri osobe u isto vreme, a koje žele baš taj tip nastave da pohađaju. Ovo je potrebno zato što grupe broje od toliko do najviše osmoro polaznika, pa tek kada se bude taj uslov ostvario, grupna nastava će biti organizovana prema pravilima, pa će svi prijavljeni da dobiju tačnu informaciju kako o datumu početka, tako i o terminima, ali i o dinamici.

Pored predavanja, polaznici imaju obavezu i da odrade predviđenih 240 radnih sati, a u sklopu praktičnog dela, što se sve organizuje u firmi koja zapošljava duboresce, to jest upravo u onoj koja je zainteresovana da praksu i organizuje i to prema važećim pravilima. Napominjemo da je primaran uslov za to da kompanija u kojoj polaznik želi praksu da pohađa ima uspostavljenu poslovnu saradnju sa organizatorom, to jest da su oni potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. A kako već postoji lista brojnih firmi sa kojima je organizator pomenuti ugovor potpiso pre toga, odnosno sa kojima Akademija Oxford ostvaruje poslovnu saradnju, to svaki onaj polaznik koji se bude odlučio da praktičan segment u njima pohađa, će značajno uštedeti svoje vreme. Tačnije, on u toj situaciji uopšte ne mora da čeka njegovo potpisivanje, kao što jeste slučaj kada odabere drugu opciju. Ona se odnosi na pohađanje prakse u bilo kojoj kompaniji, a sa kojom mi nismo do tog trenutka imali nikakvu saradnju, jer tada polaznik ima i dodatne obaveze. Prvo, on treba da se o ceni i o svemu ostalom što je vezano za pohađanje prakse dogovori sa njenim ovlašćenim lice, a ima dužnost i da predstavniku naše poslovnice u optimalnom roku obezbedi sve poslovne podatke konkretne kompanije, jer je potrebno prvo pripremiti pomenuti ugovor, a potom organizovati njegovo potpisivanje, pa tek onda on ima pravo da pohađa praksu.

Kako obuka i kurs za duboresca obuhvataju oba pomenuta dela, tako je formirana i njihova cena, a što znači da polaznik pohađanje predavanja plaća odvojeno od pohađanja prakse. U cenu koja je jasno definisana za poluindividualnu, odnosno individualnu, te online i grupnu nastavu je uračunato, takođe i polaganje završnog ispita, a isto tako i priručnik koji se koristi za njegovu pripremu, te izrada sertifikata i dodatka sertifikatu. Kompanija koja praksu bude organizovala će jasno da navede koliko je potrebno da zainteresovani polaznik u tom slučaju plati, a svi oni moraju znati da organizator u tom slučaju ne snosi odgovornost za cenu.

Naglašavamo da jedino oni kandidati koji budu pohađali praksu u trajanju koje je jasno definisano, imaju pravo da polažu ispit za proveru znanja. Takođe je bitno da znate da mi omogućujemo polaganje ovog ispita zaista svakome ko ispuni osnovni uslov, bez obzira da li taj kandidat pomenutu obuku pohađa kod nas ili ne.

Upravo iz tog razloga se i razlikuje sva potrebna dokumentacija koja se i od jednih i od drugih kandidata zahteva. Tako, neko ko obuku i kurs za duboresca pohađa u našoj organizaciji, mora da dostavi svakako originalnu potvrdu da je pohađao kako ovu obuku, tako i da je odradio praksu, a zatim mora da dostavi i obaveznu dokumentaciju, te ugovor koji smo mi sa njim u trenutku upisa i potpisali.

A oni kandidati koji nisu zainteresovani da taj kurs pohađaju u našoj organizaciji, treba da izvrše na prvom mestu prijavu za polaganje tog ispita, a posle toga i da svakako dostave obaveznu dokumentaciju, odnosno originalnu potvrdu da su pohađali pomenutu obuku, ali u tom slučaju bez ugovora sa nama. Neophodno je da prilože i dokument kojim će da potvrde da su završili sa pohađanjem prakse u definisanom trajanju, ali oni takođe imaju pravo i da umesto tih dokumenata dostave dokaz da su imali prilike da budu zaposleni na ovom radnom mestu, to jest da su stekli radno iskustvo na poslu duboresca. Isto tako se podrazumeva i da će i njihovoj dokumentaciji biti dodat završni test, kao i zapisnik sa polaganje tog ispita, a nakon što ga budu zvanično položili.

Svaki pojedinačni kandidat na tom ispitu mora da odgovori na ukupno 15 pitanja, a naglašavamo da je on podeljen na pismeni i usmeni deo. U okviru pismenog dela je prisutno ukupno 12 zahteva, a pred kandidate se na usmenom delu stavlja zahtev da odgovore na ukupno tri pitanja.

Isto tako, mi možemo da organizujemo i polaganje ovog ispita za sve one osobe koje zanima obuka i kurs za duboresca, ali u gradu u kome oni stanuju mi nemamo otvorenu poslovnicu. Tada oni imaju mogućnost prvo da se odluče da predavanja prate online, odnosno da u tom gradu pronađu odgovarajuću firmu u kojoj će da odrade praksu i to prema jasno definisanim pravilima. Svi ti kandidati pristupaju polaganju završnog ispita u onoj našoj poslovnici koja je konkretnom gradu najbliža, a nakon što neko završi polaganje ovog ispita on će i postati zvanično vlasnik sertifikata za duboresca. On njega može da koristi kao apsolutno validan dokaz da može da se bavi ovim poslom, odnosno isto tako ima pravo da zahteva da taj sertifikat bude upisan u njegovu radni dosije. Međutim, svaki kandidat mora imati na umu da je odredba zakona koja se odnosi na njihovo upisivanje u radni dosije promenjena i to od 01. januara 2016. godine. Zapravo, to je isključivo prepušteno Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ipak, postoji dodatna otežavajuća okolnost, jer ova služba upisivanje sertifikata dozvoljava samo nezaposlenim licima i to isključivo onima koji su zvanično na njenu evidenciju prijavljeni. Baš iz tog razloga mi preporučujemo svakome ko bude polagao završni ispit i postao vlasnik sertifikata za duboresca, a u tom trenutku je u statusu zaposlenog lica, da svakako sačeka sa zahtevom za upisivanje tog sertifikata, a sve do onog trenutka dok se ne bude ponovo prijavljen na zvaničnu evidenciju konkretne službe, koja je za to i zadužena.

Šta obuhvata kurs za duboresca?

Izrada različitih predmeta u duborezu, ali isto tako i specijalnih ukrasa za nameštaj, spada u domen rada svakoga ko je kvalifikovan za duboresca. Baš iz tog razloga, obuka i kurs za duboresca podrazumeva da će polaznici na prvom mestu da dobiju znanja vezana za različite vrste drveta, a koje se u izradi pomenutih predmeta koriste.

Tu će oni da nauče i kako se sa kojim drvetom postupa, odnosno na koji način se ono mora obrađivati, te isto tako će saznati i koja vrsta drveta je najbolja za izradu određenih predmeta.

Sem što će polaznik da nauči na koji način se izrađuje takozvani stilski nameštaj, odnosno kako se kreiraju ornamenti na njemu, biće reči i o izradi ramova i to kako za slike, tako i za ogledala, jer je to osnov rada duboresca.

Podrazumeva se, naravno da će im predavači predstaviti sve one alate, ali i mašine koje se tom prilikom koriste. Isto tako će se govoriti i o izradi ikona, odnosno ikonostasa u duborezu. A oni će, takođe da nauče i da izrađuju ukrase za različite delove nameštaja.

Predavanja će biti usmerena i na postupak obrade već urađenih duboreza, a kada se pristupa njegovoj obradi, kako bi bio u potpunosti prilagođen zahtevima klijenta.

Smatra se da svako ko bude obuku i kurs za duboresca pohađao prema pravilima, što znači da treba da prođe prvog kroz predavanja, a zatim i kroz praktičan deo, može da sve poslove koji spadaju u domen rada duboresca obavlja samostalno i kvalitetno, a uz to će postati i vlasnik zvanično priznatog sertifikata za ovo zanimanje, pa će moći ili da aplicira za posao u nekoj firmi ili da samostalno otvori svoju radionicu.

Na koji način se organizuje obuka za duboresca?

Individualna, online, grupna i poluindividualna obuka i kurs za duboresca je predviđena za pohađanje predavanja, stim da svaki polaznik treba da samostalno izabere koju od tih vrsta će i da pohađa. Naravno, on pored predavanja, svakako treba da prisustvuje i praktičnom delu, stim da se on se odvija u specijalizovanoj kompaniji koja već ima prilike da zapošljava osobu na pomenutoj radnoj poziciji. Vrlo bitan uslov za pohađanje prakse, odnosno za njeno organizovanje jeste i da konkretna firma ima ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji koji je zvanično potpisan sa organizatorom ove obuke.

Svakome ko želi da bude pošteđen obaveza u vezi sa pohađanjem prakse, Akademija Oxford nudi šansu da praksu pohađa u kompaniji sa kojom je ona pomenuti ugovor već potpisala, to jest sa kojom inače poslovno sarađuje. A u tim situacijama polaznici će dobiti, na prvom mestu garanciju da će praksa da bude organizovana kvalitetno, a zatim će im organizator i dati sve relevantne informacije. Budući da postoji mogućnost i da on ne odabere ovu opciju, nego da se odluči da sam nađe neku kompaniju koja zapošljava duboresce, odnosno koja želi i može da organizuje praksu, on mora biti svestan činjenice da tada ima i više obaveza. Preciznije, tada se od njega zahteva da ovlašćenom licu u jednoj od naših poslovnica dostavi poslovne informacije te firme, a budući da on ima obavezu da pripremi ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, ali i da u što kraćem roku organizuje njegovo zvanično potpisivanje, kako bi praksa mogla da počne. Sem toga, taj polaznik mora i da se raspita o visini nadoknade, jer se praktični i teorijski deo moraju odvojeno platiti. Sve pomenute informacije će dobiti od zvanično ovlašćenog predstavnika one firme koju je lično izabrao. Na kraju da naglasimo da mi ne pružamo garancije koje se odnose na kvalitet prakse tim polaznicima i to samo zato što ne znamo na koji način izabrana firma nju organizuje.

Što se tiče pohađanja predavanja, a kao što smo već pomenuli, polaznik bira između četiri tipa nastave. A on mora znati da se uslovljava samo kada je u pitanju online kurs i obuka za duboresca, jer tada uz računar mora neizostavno da ima i stabilnu internet konekciju, a da bi ta vrsta predavanja mogla da se odvija u skladu sa svim važećim pravilima.

Inače, online kurs, kao i individualni, odnosno poluindividualni, se odnosi na takav način organizacije gde svaki pojedinačni polaznik, a sa onim predavačem koji je zadužen za vođenje stručne obuke, treba da dogovari kako datum njenog početka, isto tako i tačne termine, a potrebno je i da oni zajedno definišu dinamiku. Sve što je navedeno, ni u kom slučaju ne važi kod grupne obuke, jer tu organizator određuje sve unapred, a polaznik samo prihvata definisane termine, kao i njihovu dinamiku. Ali, ono što ne zavisi ni od organizatora, a ni od samog polaznika, jeste vezano za početak ove vrste nastave, uzevši u obzir da se prvo mora oformiti jedna grupa u određenoj poslovnici, pa tek onda ta obuka i kurs za duboresca može da počne. Stvar je u tome da je potrebno prijavljivanje najmanje četiri osobe u istoj poslovnici, budući da u grupama može biti toliko ljudi najmanje, dok ih je maksimalno u jednoj grupi prisutno osmoro.

Kome je namenjena obuka za duboresca?

Isključivo osobama koje su državljani Republike Srbije i koje su punoletne, je namenjeno pohađanje nastave. Takođe, kurs i obuka za duboresca pred polaznike stavlja i ispunjenje još jednog uslova, a koji je vrlo važan. Taj uslov se odnosi na onaj nivo obrazovanja koji taj polaznik neizostavno mora da ima, a minimalno obrazovanje koje se od njih očekuje jeste osnovno, tako da je vrlo važno i da prilikom upisivanja on dostavi kopiju svedočanstva osnovne škole.

Svakako se podrazumeva da neko ko je do tog trenutka završio srednju školu, treba da dostavi fotokopiju diplome, umesto već pomenutog dokumenta. A da bi prijavljeni dokazali da u potpunosti ispunjavaju sve ostale uslove koji su prethodno pomenuti, neophodno je da dostave i kopiju uverenja o državljanstvu, uz uslov da nije starije od 6 meseci, odnosno fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (krštenica).

Koliko traje kurs za duboresca?

Obuka i kurs za duboresca traje tri meseca, a u okviru tog perioda svaki pojedinačni polaznik pohađa predavanja i praksu i to u trajanju od ukupno 240 radnih sati, a u okviru one kompanije koju bude samostalno odabrao.

Svaki polaznik isto tako ima priliku i da pomenuti kurs završi znatno brže, to jest za samo dva meseca, ali tada on mora da se u potpunosti pridržava pravila koje se odnosi na dinamiku za pohađanje prakse. Naime, očekuje se da neko koga zanima da završi ovu obuku za samo dva meseca, prisustvuje praksi u tom periodu svakog radnog i to po 8 sati. A samim tim što se radnim danom smatra svaki u periodu od ponedeljka, pa sve do petka, to znači da taj polaznik ima obavezu da na nedeljnom nivou pohađa ukupno 40 radnih sati prakse.

Koliko košta obuka i kurs za duboresca?

Aktuelnim cenovnikom koga se pridržava Akademija Oxford je tačno definisano da svaki polaznik plaća razdvojeno pohađanje predavanja i pohađanje prakse.

Isto tako je navedeno i da on dobija u sklopu cene za teorijski deo mogućnost najpre da izađe na polaganje završnog ispita, a budući da je to u nju i uračunato, odnosno dobiće izrađen sertifikat nakon što taj ispit položi, ali će mu biti omogućeno isto tako i da dobije literaturu iz koje će moći da se priprema za njegovo polaganje. Podrazumeva se, naravno i da je u tu cenu uračunato i pohađanje konkretnog tipa nastave, a koji će on sasvim samostalno da izabere.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se organizuje kurs i obuka za duboresca?

Obuka i kurs za duboresca se sprovodi prema svim onim pravilima koja su trenutno aktuelna na svetskom nivou, a vezano za obrazovanje odraslih, što znači da se sprovodi u 2 dela. A kako svaki polaznik pohađa predavanja, te potom i praktičan deo, to se predavanja organizuju u našim poslovnicama u celoj zemlji i to prema pravilima individualne i online nastave, ali i u okviru poluindividualne, odnosno grupne nastave.

Svaki polaznik vrši lično odabir između svih ponuđenih tipova obuka, a svoju odluku navodi ovlašćenom predstavniku prilikom upisivanja. Trebalo bi da zna i to da su termini određeni unapred isključivo kod one obuke koja se pohađa u grupi, ali kod svih ostalih mu je dozvoljeno da samostalno odabere ne samo u kojim terminima će predavanja da se odvijaju, nego i prema kojoj dinamici, te će isto tako on imati prilike i da se sa predavačem dogovori oko tačnog datuma kada će izabrani kurs i obuka za duboresca da počne.

Takođe, važno da zna i to da se online obuka odvija isto kao i individualna, to jest za jednog polaznika, te da u okviru poluindividualne može biti njih dvoje prisutno. Za kurs online kurs, polaznik svakako mora da obezbedi stabilnu internet vezu, a ukoliko želi da predavanja prati na taj način.

Pored svega pomenutog, važno je da polaznik bude informisan i da grupni kurs počinje kada se u jednoj od naših poslovnica bude kreirala grupa, a u kojoj može da bude maksimalno osmoro osoba, dok je minimalan broj njih četvoro, pa se u Upravo iz tog razloga i čeka prijavljivanje tolikog broja polaznika najmanje da bi nastava mogla da počne.

Obaveza svakog polaznika jeste i da pohađa praksu, a ona mora da traje ukupno 240 radnih sati. Inače, praksu može da organizuje firma koja već zapošljava osobe na ovoj radnoj poziciji, te je obavezan uslov da Akademija Oxford ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom. Polaznici moraju biti informisani i da već postoje kompanije sa kojima organizator ima pomenuti ugovor potpisan, tako da oni mogu u okviru neke od njih da pohađaju praksu. Ali, isto tako oni mogu i da nađu neku drugu firmu, a sa kojom mi nismo do tog trenutka sarađivali, pa da u njoj pohađaju praksu. Ipak, tada moraju da imaju na umu da je njihova obaveza da se o svemu raspitaju kod ovlašćenog lica te kompanije, odnosno da našem predstavniku u najkraćem mogućem roku omoguće pristup njenim poslovnim podacima, a kako bi pomenuti ugovor bio što pre spreman za potpisivanje. Važna je i informacija da polaznik cenu mora da dogovori sa zvanično ovlašćenim licem izabrane firme, a za razliku od prve opcije koja je pomenuta, a kada ga o ceni informišemo mi, pa je samim tim on i značajno rasterećen. Naravno, mi ćemo polaznicima koji žele da praksu pohađaju kod naših poslovnih partnera pružiti i garancije, a koje se odnose na njen kvalitet, ali to nećemo moći da učinimo ako on odluči da je pohađa u bilo kojoj drugoj firmi.

Dodatne napomene:

 • zainteresovani polaznik može cele godine da se prijavi za pohađanje ovog kursa lično u jednoj od poslovnica zvaničnog organizatora, odnosno preko mejla ili telefona te poslovnice
 • neophodno je da on u trenutku prijavljivanja dostavi svu obaveznu dokumentaciju, kao i da tome lično prisustvuje, jer je obavezan da potpiše ugovor sa organizatorom, pa se zato i zahteva da priloži i važeći lični dokument sa fotografijom (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš)
 • ako neko samo želi da stekne sertifikat za duboresca, on mora da ispuni određene zahteve i da se prijavi za polaganje ispita za proveru znanja, odnosno da dostavi dokumentaciju koja se zahteva i da plati nadoknadu za njegovo polaganje
 • oba dela koja uključuje kurs i obuka za duboresca se moraju platiti prema aktuelnom cenovniku i to potpuno odvojeno jedan od drugog
 • polaznik praksu plaća po onoj ceni koju određuje kompanija koja je za njenu organizaciju i zadužena
 • teorijski deo, osim pohađanja jedne od ponuđenih vrsta nastave, uključuje i polaganje ispita za proveru znanja, a potom i izrađivanje sertifikata za svakog pojedinačnog kandidata, kao i dodatka sertifikatu, ali i skriptu za polaganje pomenutog ispita
 • u poslovnici u kojoj se upisuje, odnosno u onoj u koju pohađa predavanja, polaznik vrši sva plaćanja na koja je zvanično pristao kada je potpisao ugovor sa organizatorom


Cena kursa i obuke za duboresca je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za duboresce


Literatura za duboresce

Priručnik - Skripta - Knjiga za duboresce - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje