Kurs za elektromehaničara pogona

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: osnovama elektronike; elementima strojeva; eletrotehničkim materijalima, komponentama i instalacijama; radom u pogonu.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Ne samo da će svako ko želi da stekne sertifikat za elektromehaničara pogona da se upozna sa osnovama elektronike za vreme ovog kursa, već će i da se upozna sa svim onim detaljima koji će mu sasvim sigurno biti od naročite koristi kada bude bio u mogućnosti da se bavi poslom za koji se kvalifikuje.

Inače, Akademija Oxford kurs i obuku za elektromehaničara pogona organizuje u apsolutno svakoj svojoj poslovnici. A one se, osim na teritoriji nekoliko opština grada Beograda, nalaze i u mnogim drugim gradovima, tako da ćete ih između ostalog naći i u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, ali isto tako i u Jagodini, Kraljevu, Čačku, Ćupriji, Subotici i u još mnogo drugih gradova. Mogućnost za prijavljivanje na pomenutu obuku je otvorena cele godine širom Srbije, budući da zainteresovani polaznici mogu da se prijave lično u svakoj našoj poslovnici, ali im takođe nudimo mogućnost i da to učine elektronskim putem, a kada je potrebno da na naš zvaničan mejl dostave svoje podatke (ime i prezime, kao i broj telefona, ali isto tako i datum rođenja i vrlo bitnu informaciju, a koja se odnosi na lokaciju gde bi želeli da pristupe upisivanju, to jest gde im odgovara da pohađaju teorijski deo). Pored svih pomenutih mogućnosti, nudi im se i prijavljivanje putem telefona i to bilo koje naše poslovnice.

Od osoba koje žele da pohađaju kurs i obuku za elektromehaničara pogona se ne zahteva nikakvo posebno predznanje, osim što je neophodno da obezbede dokaz da su pre toga najmanje stekli osnovno obrazovanje. Isto tako moramo da naglasimo i da se od svakog prijavljenog očekuje lično prisustvovanje upisivanju, a koje se organizuje direktno u prostorijama jedne od naših poslovnica. Osnovni razlog zbog čega se to zahteva, jeste što polaznik ima obavezu tada da potpiše ugovor sa organizatorom, te da bi taj ugovor mogao da bude potpisan on mora da pristupi prvo postupku identifikacije. Zato se i zahteva da tom prilikom uz sebe ima važeći lični dokument sa fotografijom, a to znači da on treba da ponese svakako ili ličnu kartu ili vozačku dozvolu, te ako mu tako najviše odgovara može da se identifikuje uz pomoć validnog pasoša. Moramo da naglasimo da svi oni polaznici čiji lični dokument poseduje čip moraju da ispoštuju pravilo o njegovom korišćenju, a koje podrazumeva da je njihova dužnost da tada dostave očitan dokument. Isto tako, u obavezi su i da dostave zahtevanu dokumentaciju koja podrazumeva fotokopiju svedočanstva završene osnovne škole ili diplome srednje, a tom prilikom treba da dostave i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kao i uverenja o državljanstvu, stim da taj dokument ne sme da bude stariji od 6 meseci.Onak ko želi da pohađa obuku i kurs za elektromehaničara pogona mora da ispoštuje pravilo koje podrazumeva pohađanje najpre teorijskog dela i to u odabranoj formi, a zatim i praktičnog, stim da je nastavnim programom jasno određeno da praksu mora da se pohađa 240 radnih sati u okviru neke kompanije.

Što se tiče prvog segmenta, to jest teorijskog, nastava se odvija u našim poslovnicama i to prema principima grupne, individualne i poluindividualne, a svako ko je zainteresovan može ovaj kurs da prati i preko interneta. Osnovni uslov za pohađanje ovog tipa obuke jeste kako posedovanje računara, tako i stabilna internet konekcija, jer je to osnov za kvalitetno i nesmetano odvijanje ovog tipa kursa. Nastava se i ovde, ali i kod individualne i poluindividualne obuke, odvija tako da je polazniku prepušteno da dogovori sa svojim profesorom sve potrebne detalje. A ti detalji, osim datuma početka kursa, uključuju isto tako i dogovor oko dinamike i termina.

Međutim, sve to ne važi kod grupne nastave, jer se tu očekuje da svaki polaznik prihvati termine, to jest dinamiku, a koju u ovom slučaju određuje organizator. Budući da u grupi može biti od četvoro do osmoro polaznika, to se za sprovođenje grupne nastave mora sačekati ispunjenje uslova za formiranje jedne grupe u konkretnoj poslovnici, to jest prijavljivanje najmanje četiri polaznika u njoj.

A ono što je specifično, kada je u pitanju praktičan deo ovog kursa, jeste što polaznik i ovde ima mogućnost da odluči gde želi da pohađa praksu. Od mogućnosti mu se nudi da je pohađa u bilo kojoj firmi sa kojom organizator ima poslovnu saradnju ili da to učini u nekoj sa kojom ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji još nije potpisao. Isključivo od polaznika i zavisi gde će praksu da pohađa, pa samim tim zavise i uslovi. Naime, za prvu varijantu se podrazumevaju garancije kvaliteta prakse, kao i informisanje polaznika o njenoj ceni, a za drugu opciju svaki polaznik se i o ceni, ali i o svemu ostalom dogovara sa zaposlenima u toj kompaniji. On tada nama mora svakako da dostavi podatke koji su bitni za pripremu dokumenata, a kako bi pomenuti ugovor bio što pre potpisan, jer je to osnovni udlov koji mora da bude ispunjen da bi je on zaista pohađao upravo u toj kompaniji.

Ako neko stanuje u bilo kom gradu u kome naša poslovnica još uvek nije otvorena, a želi da se prijavi za polaganje ispita za proveru znanja, kako bi na taj način stekao sertifikat za pomenuto zanimanje, a pritom možda i ne želi da pohađa obuku i kurs za elektromehaničara pogona, on treba svakako da odradi praksu i to u trajanju koje je precizno navedeno prihvaćenim nastavnim planom. A tada je najbolje da on u mestu u kome stanuje pronađe odgovarajuću kompaniju, te da u potpunosti ispoštuje sve što smo prethodno naveli za tu situaciju, a što se tiče polaganje samog ispita, ono će biti organizovano upravo u onoj poslovnici Akademije Oxford koja je mestu njegovog stanovanja najbliža.

Da bi neko mogao da se kvalifikuje za polaganje završnog ispita, on svakako mora da dostavi dokaz o pohađanju prakse ili da ima validan dokaz da je stekao radno iskustvo u oblasti koja se na tom ispitu proverava.

Polaznici na tom ispitu dobijaju ukupno 15 zahteva na koje treba da odgovore, stim da je ukupno 12 pitanja u pismenom delu ispita, a 3 u usmenom.

Kada kandidat bude položio ovaj ispit, a pritom pohađa kurs i obuku za elektromehaničara pogona u našoj organizaciji, dužan je u svakom slučaju da dostavi onu dokumentaciju kao i prilikom upisa, ali isto tako mora da dostavi i potvrdu da je odradio praksu u pomenutom trajanju. A uz svu tu dokumentaciju se podrazumeva i da njegov dosije mora sadržati onaj ugovor koji je sa nama potpisao, kao i završni test, odnosno zapisnik sa polaganja.

Dokumentacija koju moraju da dostave kandidati koji obuku ne pohađaju kod nas, a koji žele da im bude izrađen sertifikat, to jest da najpre polažu ispit za proveru znanja, podrazumeva fotokopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, zatim ne starije od 6 meseci uverenje o državljanstvu i krštenicu (fotokopije). Neophodno je i da takav kandidat dostavi originalnu potvrdu da je savladao stručnu obuku i kurs za elektromehaničara pogona, odnosno dokaz da je pohađao praksu koja je trajala 240 radnih sati, a tu potvrdu izdaje kompanija u kojoj je imao prilike da odradi praksu, to jest u kojoj je bio zaposlen. Podrazumeva se da on mora pre toga da izvrši prijavu za polaganje završnog ispita, a kada ga bude položio organizator će u njegovu dokumentaciju, takođe dodati test i zapisnik sa polaganja tog ispita.

Ukoliko neko ko bude stekao ovaj sertifikat, te želi da ga upiše u radni dosije, on će to moći da učini isključivo ako je prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. A ovo je uvedeno zvanično 01. januara 2016., te od tada isključivo ta služba vrši upisivanje sertifikata u dosije kandidata i to samo onih koji su nezaposleni. Neko ko bude stekao pomenuti sertifikat, a ne nalazi se na evidenciji ove službe, to jest zaposlen je, ipak neće biti u mogućnosti da odmah upiše sertifikat, već će morati da sačeka da se ponovo prijavi na evidenciju NSZ - a. Do tada, taj kandidat može bez ikakvih poteškoća da pomenuti dokument koristi, uzevši u obzir da je on potpuno validan.

Kada je reč o ceni, moramo da naglasimo da svaki polaznik koji bude platio teorijski deo ovog kursa, takođe u okviru te cene dobija i mogućnost da polaže ispit za proveru znanja, a isto tako je uračunata i izrada sertifikata, odnosno izrađivanje dodatka sertifikata. Naglašavamo i to da će polaznik u okviru ove cene da dobije, od strane organizatora i priručnik koji će mu biti od koristi prilikom pripreme za polaganje tog ispita.

Neko ko pohađa praktičan deo kod naših poslovnih partnera će, svakako od nas i dobiti jasne informacije o ceni i uslovima, ali u slučaju da polazniku više odgovara da praksu odradi u nekoj kompaniji koja nije naš poslovni partner, on će morati samostalno da sazna od ovlašćenog lica u toj firmi koliko je potrebno da plati da bi pohađao praksu. Ali, on isto tako treba da zna i da organizator ove obuke na cenu u tom slučaju ne može da ima uticaja, kao i da ne daje garancije za kvalitet prakse.
Šta podrazumeva kurs za elektromehaničara pogona?

Iako zanimanje elektromehaničar pogona možda i ne zvuči tako kompleksno, činjenica je da osoba koja je zaposlena na ovom radnom mestu ima vrlo širok raspon obaveza. Iz tog razloga, kurs i obuka za elektromehaničara pogona se u teorijskom delu najpre usmerava na upoznavanje polaznika sa osnovama elektrotehnike i elektronike, te oni uče sve što je bitno u tim oblastima, a vezano je kako za instalacije, tako i za elektronske komponente u pogonima, odnosno savladavaju znanja koja su vezana za različite elemente strojeva.

A budući da neko ko je kvalifikovan za ovo zanimanje treba da se bavi i redovnim održavanjem različitih uređaja, to se polaznici najpre u teorijskom delu upoznaju sa načinom njihovog funkcionisanja i održavanja.

Takođe, predavači će posvetiti pažnju i upućivanju polaznika u to na koji način treba pristupiti detekciji kvara u jednom pogonu, ali isto tako će im predstaviti različite vrste popravki koje spadaju u domen njihovog radnog mesta. Bitno je i da oni budu upoznati sa načinom vršenja kontrole ispravnosti različitih mašina, odnosno uređaja, a kako je preventiva izuzetno bitna u kvalitetnom održavanju pogona, to će svaki polaznik u toku teorijskog dela koji podrazumeva obuka i kurs za elektromehaničara pogona da se upozna i sa sprovođenjem takozvanih preventivnih pregleda u okviru konkretnih sektora.

Profesori će ih naučiti i kako se odredbe zakona o bezbednosti i zaštiti na radu moraju primeniti u praksi, a da bi oni što kvalitetnije obavljali svoj posao, ali isto tako i da bi izbegli sve one potencijalno opasne situacije do kojih može da dođe usled neadekvatnog održavanja različitih uređaja i mašina u konkretnom pogonu.

Kako se sprovodi nastava tokom obuke za elektromehaničara pogona?

Poaznici koje zanima obuka i kurs za elektromehaničara pogona imaju obavezu da pohađaju ne samo teorijski deo, već i da ukupno 240 radnih sati pohađaju praksu. Oba ova segmenta se odvijaju na različitim mestima, to jest teorijski deo polaznici prate u našim poslovnicama, a praksu imaju mogućnost da pohađaju u bilo kojoj kompaniji.

Što se tiče teorijskog dela, oni nastavu mogu da prate kako u grupama, tako i individualno, ali i u paru, to jest u formi poluindividualne nastave. Isto tako, Akademija Oxford svakome ko to želi, može da ponudi i mogućnost da navedeni kurs, to jest njegov teorijski deo prati preko računara, ali on mora da bude sa internetom povezan preko stabilne konekcije, jer je to osnovni uslov da se taj vid obuke sprovodi u skladu sa pravilima i bez bilo kakvih poteškoća.

Kao što smo pomenuli, teorijski deo se odvija u našim poslovnicama, osim logično obuke online, a princip organizovanja je drugačiji za svaku od njih, budući da se samo grupna nastava odvija u fiksno određenim terminima i po dinamici koju uvek mora da definiše organizator. A sve ostale vrste se sprovode po principu dogovora između polaznika i profesora, tako da svako ko nije u mogućnosti da prihvati definisane termine, treba da se odluči ili za individualnu i poluindividualnu ili, pak za obuku i kurs za elektromehaničara pogona online.

Ipak, u obavezi smo da naglasimo i to da polaznici koji budu pohađali grupnu nastavu, mogu u pojedinim situacijama da od strane organizatora dobiju dozvolu za promenu utvrđenih termina. Ustvari, ovo se dozvoljava isključivo onda kada svi polaznici u okviru jedne grupe iznesu zahtev profesoru za promenom već utvrđenih termina, jer im oni ne odgovaraju iz bilo kog razloga. Naravno, ova promena će biti izvršena tek onda kada koordinator za nastavu bude bio apsolutno siguran da ona neće dovesti do ometanja rada ostalih kurseva, a koji se u konkretnoj poslovnici odvijaju. Podrazumeva se i to da polaznici ovaj ustupak organizatora ne treba da zloupotrebljavaju, budući da se promena u okviru grupne nastave ne vrši naročito često. Kurs i obuka za elektromehaničara pogona koja se odvija na ovaj način može da počne isključivo onda kada se u jednoj našoj poslovnici bude prijavilo minimalno 4 osobe, a koje su zainteresovane za pohađanje grupne nastave, stim da u jednoj grupi može biti najviše 8 polaznika, jer je to optimalan broj ljudi za kvalitetno odvijanje nastave.

Ne samo da je polaznicima na raspolaganju izbor kod pohađanja teorijskog dela, već oni isto tako imaju mogućnost i da odaberu u kojoj se tačno firmi da odrade praksu i to u trajanju od 240 radnih sati, a koliko je i predviđeno zvaničnim planom i programom po kome se sprovodi kurs i obuka za elektromehaničara pogona. Trebalo bi da oni, u trenutku upisivanja obaveste ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici o tome da li žele praksu da pohađaju u onim firmama sa kojima mi imamo uspostavljenu poslovnu saradnju ili će da se postaraju sami da pronađu neku drugu kompaniju, a sa kojom Akademija Oxford prethodno nije ostvarila nikakvu saradnju. Da bi polaznik koji odabere ovu opciju mogao da počne sa pohađanjem prakse, bitno je da između nas i te kompanije koju je on odbrao bude u što kraćem roku potpisan zvaničan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Samo iz tog razloga mi od polaznika u ovoj situaciji zahtevamo da nam obezbedi poslovne podatke konkretne kompanije, jer su nam oni potrebni za pripremu dokumenata. A on mora znati da u toj situaciji od nas neće dobiti garancije da će praksa u toj kompaniji biti sprovedena prema pravilima i to prosto zato što mi ne znamo na koji način ta kompanija organizuje praksu. Takođe, on od nas ne može da dobije ni informacije o ceni, jer se očekuje da se sa predstavnikom odabrane firme dogovori o tome, ali i o svemu ostalom što je vezano za pohađanje prakse.

Oni polaznici koji budu odabrali prvu opciju koja im je ponuđena, odnosno koji žele da praksu pohađaju u firmama sa kojima smo mi pre sarađivali, ne samo da će dobiti odmah informacije o ceni, već ćemo im tada dati i sve garancije koje su potrebne da bi bili sigurni da će praksa biti odrađena prema predviđenim pravilima, zato što mi znamo na koji način odabrana kompanija posluje i sprovodi praksu.

Kome je kurs za elektromehaničara pogona namenjen?

Svako punoletno lice koje ima želju ili potrebu da stekne zvanično priznat sertifikat za obavljanje navedenog zanimanja, a pritom je pre toga najmanje ta osoba stekla osnovno obrazovanje, ima pravo da pohađa obuku i kurs za elektromehaničara pogona.

Kko je osnovni zahtev koji je stavljen pred svakoga ko želi da pohađa navedenu obuku upravo minimum osnovno obrazovanje, to je i izuzetno važno da svaki prijavljeni polaznik u trenutku upisa, a pored svih ostalih dokumenata koji se od njega zahtevaju, svakako dostavi i fotokopiju ili svedočanstva osnovne škole, a ukoliko je to nivo obrazovanja koji je stekao ili kopiju diplome one srednje škole koju je završio.

Koliko traje obuka za elektromehaničara pogona?

Ukupno tri meseca predviđa zvanično nastavni plan da traje obuka i kurs za elektromehaničara pogona, a isto tako on podrazumeva i da svaki polaznik u navedenom periodu treba da odradi praktičan deo, koji mora da traje 240 radnih sati.

Organizator navedenog kursa nudi mogućnost i svim onim polaznicima koji žele da ovaj kurs završe za nešto kraće vreme, ali se tada od njih zahteva da drugačijom dinamikom, to jest intenzivnije odrade praktičan deo, koji je predviđen. Onaj polaznik koji želi da ga završi za samo dva meseca ima obavezu da svakog dana u toku jedne radne nedelje, a to podrazumeva period od ponedeljka do petka, pohađa praksu u trajanju od 40 radnih sati, to jest da svakog od pomenutih dana bude prisutan ukupno 8 sati u kompaniji koju je odabrao za pohađanje ovog dela obuke.

Koliko košta kurs za elektromehaničara pogona?

Da bi bilo ko ko je zainteresovan da pohađa obuku i kurs za elektromehaničara pogona mogao da dobije relevantne informacije o ceni, on na prvom mestu mora da zna da se potpuno odvojeno plaćaju praktični i teorijski deo.

A uz to je neophodno i da naši polaznici poseduju podatak da cena teorijskog dela, osim mogućnosti pohađanja online, grupne ili individualne, ali i poluindividualne nastave, uključuje još i polaganje ispita za proveru znanja, te da je pored toga uračunato i izrađivanje kako sertifikata za elektromehaničara pogona, tako i dodatka sertifikatu. Uz sve pomenuto, polaznici u sklopu ove cene dobijaju i literaturu koja će im biti potrebna kada se budu pripremali za polaganje završnog ispita.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se obuka za elektromehaničara pogona održava?

Mesto i vreme održavanja kako teorijskog, tako i praktičnog dela koji podrazumeva kurs i obuka za elektromehaničara pogona isključivo zavise od odabira svakog pojedinačnog kandidata.

Ovde je reč o tome da polaznici prvo biraju koji tip nastave žele da prate u teorijskom delu, a zatim i da oni odlučuju u okviru koje firme će da odrade 240 radnih sati prakse, koliko je predviđeno nastavnim planom.

Teorijski deo se odvija u našim poslovnicama, sem u onim situacijama kada polaznik odabere da ovu obuku prati preko interneta, ali je tada on u obavezi da ispoštuje zahteve koji se odnose najpre na posedovanje računara, a zatim i na stabilnu internet vezu kojom njegov računar mora da bude spojen sa mrežom.

Kako za online, tako isto i za individualnu, ali i poluindividualnu obuku važi pravilo da svaki polaznik sa predavačem koji će ga kroz ovaj kurs voditi dogovara detalje, poput recimo datuma početka, termina, dinamike i ostalih, a što nije slučaj kod grupne nastave. Tada polaznici moraju da se prilagode onim terminima i dinamici koje određuje organizator. Isto tako je bitno da znaju i da grupna obuka i kurs za elektromehaničara pogona ne mogu da se odvijaju brzo po prijavljivanju, kao što je slučaj kod ostalih tipova nastave, prosto zato što mora da se sačeka prijava dovoljnog broja polaznika, kako bi se oformila jedna grupa. A uzevši u obzir da se u grupama može naći od četvoro do osmoro ljudi, to znači da se uvek mora sačekati prijavljivanje najmanje 4 zainteresovana polaznika. Inače, termini su u grupnoj nastavi fiksno određeni, ali se mogu menjati isključivo u onoj situaciji kada se iznese jasno zahtev o tome od strane svih polaznika i kada ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici donese odluku da ta promena može da nesmetano bude izvršena.

Svaki polaznik ima mogućnost i da sam odabere gde će da pohađa praksu, a osim što može da je pohađa kod poslovnih partnera organizatora, to jest u onim kompanijama sa kojima smo prethodno sarađivali, isto tako može i da praksu prati u svakoj drugoj firmi. Trebalo bi da zna da mi garantujemo za kvalitet nastave samo ako odabere prvu opciju, a tada ga detaljno informišemo i o njenoj ceni, kao i o uslovima. U drugoj varijanti, on treba sam da dogovori ne samo cenu, već i sve ostalo što je vezano za pohađanje prakse u firmi koju je lično odabrao, ali da bi mu bilo omogućeno da to i učini obavezan je i da obezbedi sve podatke i dostavi ih ovlašćenom licu konkretne poslovnice Akademije Oxford. A to je potrebno da bi što pre bili pripremljena dokumenta koja su neophodna za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji između nas i te kompanije, budući da to jeste primeran uslov za pohađanje prakse. Ne samo da nećemo dati informacije o ceni i da ne možemo uticati na nju, već polaznicima koji budu odabrali ovu opciju nismo u prilici ni da garantujemo da će praksa biti sprovedena prema jasno definisanim pravilima, uzevši u obzir da ne posedujemo informacije vezano za poslovanje te firme.

Dodatne napomene:

 • potrebno je da svaki kandidat izvrši prijavu za pohađanje ovog kursa, a što može da učini u toku cele godine lično u jednoj od naših poslovnica, kao i preko mejla ili telefona
 • za upis je neophodno lično prisustvo svakog polaznika i dostavljanje obavezne dokumentacije
 • plaćanje se vrši odvojeno za teorijski i praktični deo i to direktno u poslovnici u kojoj polaznik upisuje obuku i kurs za elektromehaničara pogona, to jest u koju pohađa teorijski deo nastave
 • cena za teorijski deo uključuje i polaganje završnog ispita, kao i literaturu potrebnu za pripremu njegovog polaganja, odnosno izradu sertifikata i dodatka sertifikatu
 • na cenu prakse utiče samo odluka polaznika u kojoj firmi će da je pohađa
 • svako ko želi da stekne sertifikat za elektromehaničara pogona, a ne želi da pohađa obuku treba da se prijavi na za to tačno određen način za polaganje završnog ispita, kao i da uz svu potrebnu dokumentaciju dostavi dokaz da je pohađao praksu u trajanju od 240 radnih sati ili da ima dokaz o stečenom radnom iskustvu na ovom radnom mestu

Cena kursa i obuke za elektromehaničara pogona je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za elektromehaničare pogona


Literatura za elektromehaničare pogona

Priručnik - Skripta - Knjiga za Elektromehaničare Pogona - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje