Kurs za elektrotehničara za TT uređaje

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: procesom popravke i servisiranja TT uređaja; neophodnim alatima; materijalima elementima telekomunikacione mreže i telekomunikacionim uređajima

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Svako onaj ko se kvalifikuje za zanimanje elektrotehničara za TT uređaje sasvim sigurno treba da bude upoznat sa svim vrstama ovih uređaja, a kako bi mogao da pristupi procesu njihovog servisiranja i popravke, kada je potrebno, uzevši u obzir da to predstavlja osnov ovog zanimanja. A to, ujedno znači i da će se on za vreme obuke upoznati sa primenom različitih alata koji se najčešće koriste tokom navedenih postupaka.

Da bi bilo i omogućeno svim zainteresovanim polaznicima da pohađaju obuku i kurs za elektrotehničara za TT uređaje, a koju inače cele kalendarske godine organizuje u svim svojim poslanicama Akademija Oxford, oni ne moraju da imaju nikakvo predznanje, osim što moraju da prilikom upisa dostave i validan dokaz da su prethodno najmanje završili osnovnu školu, te se naravno podrazumeva i da kandidati moraju biti punoletni.

A kako se kurs i obuka za elektrotehničara sprovodi u toku cele godine i to u svim našim poslovnicama, to je je i mogućnost za prijavljivanje otvorena svakoga dana u radno vreme jedne od njih, a kada svaki zainteresovani polaznik može lično da je poseti i na taj način izvrši prijavu. Isto tako, on ima mogućnost i da se telefonskim putem prijave za pohađanje ovog kursa to mogu da učine i elektronskim putem. U slučaju da se polaznici odluče za taj način prijavljivanja, neophodno je da dostave sve bitne podatke, a koji osim datuma rođenja, te njihovog imena i prezimena, uključuju i informaciju o tome gde žele da pohađaju teorijski deo u okviru ovog kursa, to jest u kojoj tačno poslovnici.Bitno je da svako ko bude želeo da upiše navedenu obuku svakako bude lično prisutan tom prilikom u našoj poslovnici, jer je neophodno da se potpiše ugovor između polaznika i organizatora. A da bi taj ugovor mogao da bude potpisan, najpre se očekuje da polaznik ima važeći lični dokument u kome se nalazi fotografija, što osim lične karte uključuje i pasoš ili vozačku dozvolu, te ako je u pitanju bilo koji lični dokument koji ima čip, on mora da ga očitanog tada ima uz sebe. U ostalu dokumentaciju koju je obavezno dostaviti prilikom upisa spada i fotokopija ili svedočanstva o završenoj osnovnoj školi ili diplome završene srednje škole, a isto tako je neophodno dostaviti i fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih, kao i kopiju uverenja o državljanstvu, ali se za ovaj dokument zahteva da ne bude stariji od 6 meseci.

Naglašavamo i to da kurs i obuka za elektrotehničara za TT uređaje uključuje i obavezno pohađanje dva segmenta, to jest praktičnog i teorijskog. Dok se teorijski deo odvija u našim poslovnicama, dotle praksu polaznici pohađaju u firmi koju oni sami odaberu.Kada je reč o teorijskom delu, u ponudi su grupni, online, individualni i poluindividualni kurs, a svaki od njih se odvija prema jasno definisanim pravilima. Tako, na primer grupni kurs pred kandidate stavlja tačno određene termine i dinamiku, a nastava ove vrste počinje da se odvija tek onda kada se u jednoj od poslovnica prijavi dovoljan broj polaznika. A pod tim se misli na prijavljivanje 4 polaznika najmanje, jer je to osnovni uslov za formiranje grupe, a ona može da broji najviše osmoro ljudi.

Poluindividualna, individualna i obuka online pružaju mogućnost svakom pojedinačnom polazniku da se sa koordinatorom za nastavu i predavačem dogovor i oko termina i oko dinamike održavanja nastave, kao i da precizira datum njenog početka. Ono što jeste bitno za online obuku i što svaki polaznik koji je zainteresovan za njeno pohađanje mora da ispuni, se odnosi na stabilnu internet vezu, a koju uz računar on svakako mora da ima.

Da bi polaznik bio u mogućnosti da izađe na polaganje završnog ispita, on mora da poseduje dokaz o odrađenoj praksi i to u trajanju od 300 radnih sati. On praksu može da pohađa u kompaniji sa kojom organizator ovog kursa ima ostvarenu poslovno - tehničku saradnju, ali isto tako i u onoj sa kojom ugovor o takvoj vrsti saradnje još uvek nije sklopljen. Za sve one polaznike koji budu odabrali prvu ponuđenu opciju važi da od strane organizatora ovog kursa dobijaju sve potrebne informacije, a koje se prvenstveno odnose na cenu prakse. A one osobe koje se budu odlučile za drugu opciju koja je ponuđena nema nikakvih garancija da će praksa da se održi u skladu sa pravilima, jer organizator nije upoznat sa načinom poslovanja firme koju je polaznik odabrao, pa samim tim ne može da pruži nikakve garancije. Što se tiče cene prakse koja se pohađa u tim kompanijama, mi na nju nemamo nikakvog uticaja, već se taj polaznik mora i o ceni, ali i o svim ostalim bitnim detaljima dogovoriti sa predstavnikom te kompanije. Ali, on isto tako nas mora da informiše o svojoj odluci da praksu pohađa u tim kompanijama, kao i da nam obezbedi sve njene poslovne podatke, a kako bismo bili u mogućnosti da u što kraćem roku pripremimo svu onu dokumentaciju koja se zahteva za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, uzevši u obzir da je to ujedno i osnovni uslov da se polazniku omogući pohađanje prakse upravo u toj kompaniji.


Bitno je i da svako ko je zainteresovan da pohađa obuku i kurs za elektrotehničara za TT uređaje zna da se teorijski i praktični deo plaćaju odvojeno, a da cena za teorijski deo uključuje i izradu sertifikata i dodatka sertifikatu, zatim polaganje završnog ispita, kao i pohađanje vrste nastave koju polaznik samostalno odabere. U okviru cene koja je pomenuta za ovaj segment nastave, polaznik će dobiti i priručnik za polaganje ispita za proveru znanja.

Kada je u pitanju cena za praktični deo ove obuke, ona isključivo zavisi od odluke svakog pojedinačnog polaznika o tome u kojoj kompaniji želi da je pohađa.

Na završnom ispitu polaznik treba da odgovori na tri pitanja u usmenom delu i na 12 njih u pismenom, a kada ga položi on će steći sertifikat za elektrotehničara za TT uređaje. Međutim, da bi mu zaista i bilo omogućeno da dobije izrađen sertifikat, on mora da dostavi uz svu obaveznu dokumentaciju i potvrdu o odrađenoj praksi, to jest original potvrde o uspešno savladanoj stručnoj obuci za osposobljavanje za elektrotehničara za TT uređaje. A tim dokumentima se dodaje i ugovor koji je sa nama potpisan, odnosno završni test i zapisnik sa njegovog polaganja.

Za sve one kandidate koji ne pohađaju ovu obuku kod nas, a koji žele da steknu sertifikat za obavljanje pomenutog zanimanja, otvorena je mogućnost da se prijave za polaganje završnog ispita, ali su oni tada dužni da dostave fotokopije sledećih dokumenata: svedočanstva o završenoj osnovnoj školi ili diplome srednje škole, uverenja o državljanstvu (ne sme biti starije od 6 meseci) i izvoda iz matične knjige rođenih (krštenica), a nakon polaganja se njegovoj dokumentaciji dodaje još i završni test, odnosno zapisnik, pa se tek onda i pristupa izradi sertifikata.

Napominjemo da su sertifikati koje Akademija Oxford izdaje u potpunosti priznati od strane svih državnih institucija koje su za to zadužene u našoj zemlji, tako da svaki kandidat koji bude stekao sertifikat za elektrotehničara za TT uređaje može i da pristupi njegovom upisivanju u radni dosije, ali samo ako se on nalazi na zvaničnoj evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Inače, ova novina je uvedena 01. januara 2016. godine i od tada isključivo ova služba vrši upisivanje sertifikata u radni dosije, ali od tada to radi samo za kandidate koji se nalaze na njenoj zvaničnoj evidenciji, to jest za svakoga ko je nezaposlen. U slučaju da neko ko postane vlasnik ovog sertifikata nije u toj situaciji, to jest u tom trenutku je zaposlen, on će biti prinuđen da sačeka da se ponovo nađe na evidenciji službe koju smo pomenuli, a kako bi mu bilo omogućeno da se taj sertifikat zvanično upiše u njegovu radni dosije. A to svakako ne znači da on ne može da ga koristi, kad god mu je potrebno, već ima i mogućnost da ga preda bilo kome prilikom konkurisanja za posao u struci, a kako bi dokazao da je sertifikovan za obavljanje ovog posla.

Mi ćemo svim onim kandidatima koji žele da polažu navedeni ispit, a u čijem mesto stanovanja ne postoji naša poslovnica omogućiti da pristupe njegovom polaganju i to upravo u onoj poslovnici koja je fizički njima najbliža. Pomenuti kandidati imaju mogućnost da praksu odrade u onoj kompaniji koja se nalazi u njihovom gradu i koju samostalno pronađu, ali pod uslovom da ispoštuju sve smernice koje su navedene, te da teorijski deo koji predviđa obuka i kurs za elektrotehničara za TT uređaje pohađaju u skladu sa pravilima koja navodi online nastava.

Šta obuhvata kurs za elektrotehničara za TT uređaje?

Upoznatost sa telekomunikacionim sistemima je svakako jedan od uslova za kvalifikovanje osobe za elektrotehničara za TT uređaje, tako da će polaznici koji u okviru Akademije Oxford pohađaju obuku i kurs za elektrotehničara za TT uređaje najpre da se upoznaju sa tim šta su telekomunikacioni sistemi, ali i koji se sve uređaji u okviru njih nalaze. Ovo se zahteva najpre zato što je zanimanje za koje se kvalifikuju prvenstveno vezano za servisiranje tih uređaja, kao i za obavljanje različitih vrsti popravki na njima.

Sve prethodno navedeno zapravo znači da će polaznici morati da se upoznaju sa svakim pojedinačnim TT uređajem, te će da steknu i osnovna znanja iz oblasti kako telekomunikacione tehnike, tako i elektronike. Za vreme trajanja teorijskog dela ovog kursa oni će da nauče i koji sve uređaji mogu da budu predmet posla koji žele da obavljaju, ali isto tako i od kojih elemenata se sastoje, a kako bi mogli da pristupe njihovoj popravci.

Međutim, da bi neko ko pohađa kurs i obuku za elektrotehničara za TT uređaje, te ko se po polaganju završnog ispita i zvanično kvalifikuje za ovo zanimanje, on mora da bude upoznat sa tim i koji su to elementi u konkretnom TT uređaju koji se najčešće kvare, a na šta će im svakako ukazati iskusni profesori tokom trajanja ovog dela kursa.

Vrlo je bitno i da oni budu upoznati sa postupkom servisiranja tih uređaja i sa time u kom vremenskom periodu se obično servisiranje preporučuje.

Sa ciljem da se osoba koja je zaposlena na ovom radnom mestu adekvatno zaštit, obuka i kurs za elektrotehničara za TT uređaje predviđa i upoznavanje polaznika sa odredbama zakona o bezbednosti na radu, ali isto tako će im predavači prezentovati i osnovne smernice zakona o zaštiti na radu, za koje se od polaznika očekuje da ih poznaje i poštuje.

Nakon što neko bude završio teorijski deo koji predviđa obuka i kurs za elektrotehničara za TT uređaje, ni u kom slučaju ne sumnjamo da će, sva znanja koja tada bude stekao u potpunosti na pravilan način moći da primeni i u toku praktičnog dela, a koji je takođe obavezan da pohađa svaki polaznik. A pošto on bude postao i zvanično vlasnik sertifikata za elektrotehničara za TT uređaje, on će sigurno biti u mogućnosti da navedeno zanimanje obavlja sa visokim stepenom profesionalnosti, odgovornosti i kvaliteta.

Od čega se sastoji obuka za elektrotehničara za TT uređaje?

Kurs i obuka za elektrotehničara za TT uređaje se sprovodi u dva segmenta, tako da se pred sve zainteresovane polaznike stavljaju zahtevi za pohađanjem i teorijskog i praktičnog dela.

U toku teorijskog dela oni treba da odaberu da li će nastavu da prate u formi individualne, grupne ili poluindividualne, te im se isto tako nudi mogućnost i da ovaj deo kursa pohađaju preko interneta. Ali da bi im bilo omogućeno da obuku prate online, oni moraju obezbediti i računar i stabilnu vezu sa internetom, a kako bi se bez ikakvih poteškoća odvijala predavanja u tom slučaju.

Jedino je za grupnu nastavu unapred određeno u kojim terminima će se odvijati, odnosno prema kojoj dinamici, dok se za sve ostale podrazumeva da se polaznici sa predavačem koji će im držati obuku dogovaraju oko svih detalja.

Grupni kurs i obuka za elektrotehničara TT uredjaja se odvija u onim našim poslovnicama u kojima se javi dovoljan broj zainteresovanih polaznika, odnosno tačnije u onima u kojima se grupa od najmanje njih četvoro oformi, a maksimalan broj osoba koje mogu da prisustvuju ovoj vrsti teorijskog dela nastave jeste osmoro. Iako su u ovom slučaju i termini i dinamika precizno definisani od strane organizatora kursa, ako se u izuzetnim situacijama dogodi da to ne odgovara nijednom polazniku u jednoj grupi, oni treba da upute zvaničan zahtev o promeni termina. A tada će koordinator za nastavu u toj poslovnici da odluči da li će da im omogući promenu, jer je neophodno da bude siguran da ona neće imati negativan uticaj na bilo koji drugi kurs koji se u konkretnoj poslovnici takođe odvija.

Kada je u pitanju drugi deo ove obuke, to jest praksa, svaki pojedinačni polaznik treba da samostalno odabere u kojoj firmi će da je pohađa. U ponudi su kako one kompanije sa kojima organizator ima saradnju, tako isto polaznici imaju mogućnost da praksu za obuku i kurs za elektrotehničara za TT uređaje pohađa u kompaniji sa kojom nije uspostavljena poslovna saradnja pre toga. Garancije za kvalitet prakse se daju samo onim polaznicima koji će da je pohađaju kod poslovnih partnera Akademije Oxford, a oni tada od strane organizatora ove obuke, takođe dobijaju i precizne informacije o ceni. U drugom slučaju, odnosno onda kada polaznici žele praksu da odrade u firmi sa kojom nije ostvarena saradnja, o ceni i o uslovima za pohađanje prakse će se oni direktno dogovoriti sa ovlašćenim licem odabrane kompanije. A trebalo bi da znaju i to da je uslov za pohađanje prakse u toj firmi prethodno potpisivanje ugovora između organizatora ove obuke i konkretne kompanije koju je taj polaznik odabrao za pohađanje prakse, pa se iz tog razloga i zahteva da nam on obezbedi sve potrebne podatke, a kako bismo što brže mogli da izvršimo pripremu dokumentacije i potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji.

Ko treba da pohađa kurs za elektrotehničara za TT uređaje?

Pohađanje pomenute obuke je dozvoljeno svakom punoletnom kandidatu, ali uz uslov da je on najmanje završio osnovnu školu.

Od osoba koje su zainteresovane da pohađaju obuku i kurs za elektrotehničara za TT uređaje se zahteva da prilikom upisivanja dostave važeći dokaz o obrazovanju koje su prethodno stekli, a što se odnosi ili na fotokopiju svedočanstva osnovne škole ili na kopiju diplome srednje škole.

Koliko traje obuka za elektrotehničara za TT uređaje?

U skladu sa odredbama zvanično prihvaćenog nastavnog plana po kome se i sprovodi kurs i obuka za elektrotehničara za TT uređaje navedeno je da ona traje ukupno 3 meseca. Osim toga, podrazumeva se i da u navedenom periodu polaznik ima obavezu da pohađa kako teorijski, isto tako i praktični deo, stim da je jasno određeno i da se od polaznika zahteva ukupno 300 sati prakse.

Ali, ako neko koga zanima pohađanje ovog kursa želi da ga završi za samo dva meseca, njemu se pruža mogućnost da praksu pohađa drugačijom dinamikom. U tim situacijama je potrebno da pet dana u toku radne nedelje, to jest od ponedeljka do petka on pohađa praktičnu nastavu u odabranoj kompaniji i to u trajanju od po osam sati na dnevnoj osnovi, to jest treba ukupno da odradi 40 radnih sati prakse za jednu radnu nedelju.

Koja je cena kursa za elektrotehničara za TT uređaje?

Da bi zainteresovani polaznik dobio tačne informacije o tome koliko košta kurs i obuka za elektrotehničara za TT uređaje, on mora da zna najpre da je dužan da praktični i teorijski deo plati odvojeno. Isto tako treba da zna i da je u cenu teorijskog dela uračunato, na prvom mestu pohađanje odabranog tipa obuke, a zatim i izrada i sertifikata i dodatka sertifikatu, koji će polaznik da stekne nakon uspešnog polaganja završnog ispita. Sem toga, u cenu za ovaj segment kursa se računa i nadoknada za polaganje pomenutog ispita, kao i priručnik iz koga se polaznik priprema.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za elektrotehničara za TT uređaje?

U svim poslovnicama Akademije Oxford, a koje se nalaze na preko 20 lokacija u celoj našoj zemlji se odvija kurs i obuka za elektrotehničara za TT uređaje, ali se to odnosi samo na njen teorijski deo. A što se tiče prakse, polaznici je pohađaju u onoj firmi koju oni lično odaberu i to nevezano za to da li je u pitanju kompanija koja je naš poslovni partner ili sa njom nemamo poslovno - tehničku saradnju.

Zapravo, jedini tip teorijskog dela nastave koji se ne sprovodi u našim poslovnicama jeste kurs i obuka za elektrotehničara za TT uređaje online, budući da nju polaznik prati sa mesta gde ima pristup računaru, ali je vrlo važno da taj računar sa internetom bude spojen preko stabilne konekcije, a kako bi predavanja tekla nesmetano.

Osnovna karakteristika i individualne, kao i poluindividualne, ali i online nastave, svakako je fleksibilnost, zato što polaznici ovde u dogovoru sa profesorom odlučuju kada će se nastava odvijati, to jest prema kojoj dinamici, ali se oni isto tako dogovaraju i o tačnom datumu početka tog kursa.

Kod grupne obuke je sve navedeno već određeno od strane organizatora, tako da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da u potpunosti prihvati ne samo definisane termine, već i dinamiku po kojoj je predviđeno da se nastava u ovom slučaju odvija. Inače, u grupama može biti najviše osmoro, a najmanje četvoro polaznika, pa se upravo iz tog razloga grupni kurs i obuka za elektrotehničara za TT uređaje odvija tek onda kada se minimalan broj njih bude prijavio u odabranoj poslovnici organizatora.

Dodatne napomene:

 • zainteresovani polaznici mogu da se prijave lično u bilo kojoj našoj poslovnici i to u toku cele godine, a isto tako imaju mogućnost i da prijavljivanje izvrše preko mejla, kao i putem telefona jedne od poslovnica
 • svaki polaznik koji se prijavi je dužan da bude lično prisutan prilikom upisivanja i da tada dostavi svu dokumentaciju koja se zahteva
 • osim što mora da izvrši prijavu za polaganje završnog ispita, svaki onaj kandidat koji je zainteresovan samo za njegovo polaganje, a ne pohađa obuku, treba da dostavi i svu relevantnu dokumentaciju kako bi mu bilo omogućeno polaganje
 • svi polaznici koji budu izvršili plaćanje teorijskog dela obuke u sklopu te cene će dobiti i priručnik koji će koristiti kao priprema za polaganje završnog ispita, a u cenu je uračunata i nadoknada za njegovo polaganje, kao i izrađivanje sertifikata i dodatka sertifikatu
 • praktični deo koji predviđa kurs i obuka za elektrotehničara za TT uređaje se plaća odvojeno od teorijskog i u zavisnosti od toga u kojoj kompaniji polaznik pohađa praksu zavisiće i cena ovog dela obuke
 • u poslovnici u kojoj pohađa teorijski deo, to jest u kojoj vrši upis, svaki polaznik je dužan da obavlja sva plaćanja na koja je direktno obavezan ugovorom, a prema ceni u tada važećem cenovniku

Cena kursa i obuke za elektrotehničara za TT uređaje je 15,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za elektrotehničare TT uređaja


Literatura za elektrotehničare za TT Uređaje

Priručnik - Skripta - Knjiga za Elektrotehničare za TT Uređaje - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje