Kurs za fotokopir radnika

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: fotokopir mašinama i njihovim funkcijama, procesom fotokopiranja raznih vrsta dokumentata.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Da bi bilo ko želi da stekne zvanično priznat sertifikat za obavljanje poslova koji spadaju u zaduženje radnika u fotokopirnici, to i bio u mogućnosti da učini, on mora da bude punoletan i da ima pre toga završenu osnovnu školu najmanje, to jest treba da prilikom upisa na obuku i kurs za fotokopir radnika dostavi validan dokaz o tome. Inače, nastavu organizuje Akademija Oxford i to u svako doba godine, a prema jasno definisanom planu u svim svojim poslanicama, koje se ne nalaze samo u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, odnosno u Kragujevcu i Čačku, već i u Subotici i Jagodini, ali i u Kraljevu, Ćupriji i drugim gradovima u našoj zemlji. Tako da polaznici mogu vrlo lako da se prijave za pohađanje, a podrazumeva se da oni ne moraju uvek da dođu u prostorije jedne od poslovnica da bi izvršili prijavu, već to mogu da učine i na mnogo jednostavniji način, to jest da ostvare kontakt putem telefona i na taj način izvrše prijavu. A sem toga, pruža im se mogućnost i da na zvaničan mejl organizatora ovog kursa pošalju svoje podatke, odnosno prezime, ime i datum rođenja, kao i vrstu nastave u teorijskom delu koji žele da pohađaju, te u kojoj poslovnici im najviše odgovara da prate ovu obuku, a podrazumeva se da je neophodno da u tom mejlu navedu i podatke za kontakt.

Svako ko se bude na bilo koji od pomenutih načina prijavio da pohađa kurs i obuku za fotokopir radnika ima obavezu da lično bude prisutan u trenutku upisivanja, koje se svakako obavlja u onoj poslovnici Akademije Oxford koju polaznik odabere. Razlog zbog čega se to zahteva jeste potpisivanje ugovora sa organizatorom ovog kursa, tako da se od svakog polaznika takođe zahteva da uz dokumentaciju izvrši i identifikaciju, to jest da prilikom upisa obavezno mora imati i važeći lični dokument. Naglašavamo da taj lični dokument svakako mora da ima fotografiju da bi moglo da se pristupi postupku identifikacije u skladu sa predviđenim pravilima, a to se odnosi najpre na ličnu kartu, mada je dozvoljeno i da polaznici tada identifikaciju izvrše uz pomoć važeće vozačke dozvole ili pasoša. Iako se to podrazumeva, mi smo u obavezi da naglasimo da svaki onaj polaznik koji poseduje biometrijski dokument sa čipom, mora da poštuje pravila vezana za njegovo korišćenje, tako da se od njega zahteva da ima očitan konkretan lični dokument.

Prema odredbama ugovora, polaznik ima obavezu da plaćanje vrši u tačno navedenom roku i to direktno u onoj poslovnici u kojoj će da pohađa jedan od vidova teorijskog dela nastave, to jest upravo u onoj poslovnici gde je i upisan. A u obaveznu dokumentaciju koja je neophodna za upisivanje na ovu stručnu obuku spada, najpre izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), te uverenje o državljanstvu, uz uslov da nije starije od šest meseci, kao i svedočanstvo osnovne škole ili diploma srednje škole, a polaznici su dužni da tom prilikom dostave fotokopije svih ovih dokumenata.Uzevši u obzir da je predviđeno da obuka i kurs za fotokopir radnika budu sačinjeni od dva dela, to jest svaki polaznik pohađa teorijski i praktični deo, tako isto se formira i cena, pa polaznici praksu plaćaju odvojeno od pohađanja odabranog teorijskog dela nastave. Moramo da naglasimo i to da oni biraju da li će da prate individualnu, poluindividualnu, grupnu ili online nastavu u toku teorijskog dela, kao što biraju i firmu u kojoj će da odrade praksu, stim da moraju da ispoštuju pravilo koje podrazumeva ukupno 240 radnih sati u okviru praktičnog dela.

Individualna nastava, kao i poluindividualna, ali isto tako i online se organizuju tako da svakom polazniku pružamo mogućnost da sa profesorom zaduženim za obuku precizira datum kada će taj kurs početi, kao i termine u kojima će pratiti predavanja, a oni se isto tako dogovaraju i o tačnoj dinamici, prema kojoj će se odabrana obuka i kurs za fotokopir radnika da se odvija.

Naravno sve vrste nastave koje smo prethodno naveli se odvijaju u prostorijama jedne od naših poslovnica, sem obuke koju polaznici odaberu da prate preko interneta. Ali, oni su tada obavezni da obezbede zahtevane uslove, a kako bi online nastava tekla bez ikakvih smetnji, što podrazumeva da računar koji poseduju mora imati stabilnu internet vezu.Kada je reč o radu u grupama, imajte na umu da je nama na prvom mestu visok kvalitet obuke, tako da u grupi može biti najviše osmoro polaznika, dok ih minimuma mora imati četvoro. Samo iz tog razloga i naglašavamo da ova vrsta nastave može početi tek onog trenutka kada se 4 osobe prijave za njeno pohađanje u jednoj od poslovnica organizatora. A takođe je važno da znate i to da grupni kurs i obuka za fotokopir radnika podrazumevaju termine i dinamiku, koje isključivo može da definiše organizator ove obuke, a da se oni u izuzetno retkim situacijama mogu izmeniti, ali to sasvim sigurno ne spada u redovnu praksu naše institucije.

Kao što smo prethodno pomenuli, oba dela nastave se plaćaju odvojeno, pa polaznici moraju biti informisani da cenu za praktični deo formira kompanija u kojoj oni odaberu da pohađaju nastavu. Ono što jeste olakšica za polaznike koji odluče da je pohađaju kod naših poslovnih partnera je prvenstveno vezano za informacije koje će od nas, a tiču se kako uslova za pohađanje prakse u toj firmi, tako i cene. Pored toga, mi tim polaznicima pružamo i sve potrebne garancije da će praksa biti odrađena prema pravilima, a što znači da su oni potpuno rasterećeni brige oko toga.

Isto tako je bitno da znate i to da sve ovo ne važi u slučaju da praksu želite da pohađate u nekoj kompaniji sa kojom mi nismo ugovor o poslovno - tehničkoj radnje pre toga potpisali, jer se tada od vas očekuje da nam dostavite podatke koji su važni za pripremu dokumenata potrebnih za potpisivanje tog ugovora. A ne samo to, već imate i obavezu da sami dogovorite najpre cenu, a potom i sve ostalo što je važno da bi ste pohađali praksu u toj kompaniji, a koju možete da počnete da pratite tek pošto mi budemo potpisali navedeni ugovor sa ovlašćenim predstavnikom te firme, što ćemo mi svakako učiniti u najkraćem mogućem roku.


Svako ko bude pohađao obuku i kurs za fotokopir radnika mora da odradi praksu u trajanju od 240 radnih sati, kako bi dobio dozvolu da izađe na polaganje ispita za proveru znanja, jer je to osnovni uslov. Mi omogućujemo i nekome ko ne pohađa pomenuti kurs kod nas da jednostavno izvrši prijavu na propisan način i polaže ovaj ispit, a to će mu omogućiti da postane vlasnik zvanično priznatog sertifikata za fotokopir radnika. Ipak, bitno je da znate i to da se dokumentacija za kandidate koji kod nas pohađaju ovu obuku i za one koji samo žele da polažu pomenuti ispit razlikuje. Polaznici obuke u okviru Akademije Oxford imaju obavezu da uz pomenutu dokumentaciju, kao i prilikom upisa, dostave originalnu potvrdu o savladanoj obuci, to jest o odrađenoj praksi, a zatim i ugovor koji smo potpisali sa njima, te nakon što budu položili završni ispit, prilaže se i završni test, odnosno zapisnik sa polaganja, pa se tek nakon toga može pristupiti izradi sertifikata. A kada su u pitanju oni kandidati koji samo žele da polažu ovaj ispit, podrazumeva se da i oni treba da dostave takozvanu obaveznu dokumentaciju (fotokopija svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, kopija uverenja o državljanstvu, ne starijeg od 6 meseci, kopija izvoda iz matične knjige rođenih), kao i potvrdu izdatu od strane kompanije u kojoj su pohađali kurs i obuku za fotokopir radnika, odnosno odradili praksu u trajanju od 240 radnih sati. Oni imaju pravo i da umesto te potvrde dostave dokument kojim dokazuju da su stekli radno iskustvo u okviru konkretne oblasti, te se podrazumeva i da moraju da na vreme izvrše prijavu za polaganje završnog ispita i plate predviđenu nadoknadu za to. Pošto oni budu položili navedeni ispit, svoj navedenoj dokumentaciji ćemo dodati, kao i kod naših polaznika, test i zapisnik sa njegovog polaganja.

Ukoliko vas zanima od čega se sastoji završni ispit, trebalo bi da znate da kandidati imaju obavezu da polažu dva dela ovog ispita, odnosno pismeni i usmeni, budući da se on od njih sastoji. A što se tiče pismenog dela, tu je prisutno ukupno 12 zahteva, dok u okviru usmenog dela, svaki kandidat treba da odgovori na ukupno tri pitanja.

Sertifikat, koji će steći svako ko sa uspehom položi ispit za proveru znanja je priznat od strane svih nadležnih institucija u našoj zemlji, ali je takođe priznat i na teritoriji nekih drugih država. U slučaju da želite da ga upišete u vašu radni dosije, morate biti informisani da je od 01. januara 2016. godine uvedena novina, a koja se odnosi isključivo na mogućnost upisivanja elektronskim putem, ali pored toga novina se sastoji i u činjenici da jedino Nacionalna služba za zapošljavanje ima ovlašćenje da vrši upisivanje sertifikata, ali ona to radi samo za one osobe koje se nalaze prijavljene na njenoj evidenciji, to jest za one koji su nezaposleni. Iz tog razloga je opšta preporuka svim onim kandidatima koji su zaposleni, a postanu vlasnici sertifikata za fotokopir radnika, da ga koriste kad god je to potrebno i to kao dokaz da su se kvalifikovali za pomenuto zanimanje, te da u trenutku kada se prijave na evidenciju NSZ - a i tada iznesu zahtev za njegovo upisivanje u njihov dosije.

Pored svega pomenutog, trebalo bi da naglasimo i to da onim kandidatima koji žele da steknu ovaj sertifikat, a stanuju u ma kom gradu naše zemlje u kome ne postoji naša poslovnica, pružamo mogućnost da u onoj koja im je najbliža prisustvuju polaganju, a pod uslovom da su odradili praksu, što mogu da učine u okviru kompetentne firme u svom mestu. A ako su oni zainteresovani za pohađanje teorijskog dela koji podrazumeva kurs i obuka za fotokopir radnika, onda im se kao najbolja moguća varijanta nudi mogućnost online nastave.

Šta obuhvata kurs i obuka za fotokopir radnika?

Svako ko bude želeo da pohađa obuku i kurs za fotokopir radnika će se upoznati u potpunosti sa svim onim obavezama koje su vezane za ovo zanimanje.

Tu profesori polaznike upoznaju sa različitim tipovima fotokopir aparata i sa načinom njihovog funkcionisanja, a gde će oni savladati i sve opcije koje se na njima mogu nalaziti. Takođe će da ih upoznaju i sa načinima fotokopiranja, ali i sa opcijama skeniranja, odnosno umnožavanja materijala koji se fotokopira. A da bi oni mogli da rukuju fotokopir aparatom bilo koje vrste, zahteva se da budu upoznati i sa principom njegovog održavanja, kao i sa onim osnovnim popravkama koje mogu da izvrše, te se očekuje da svako ko pohađa kurs i obuku za fotokopir radnika, odnosno ko se bude kvalifikovao za to zanimanje, svakako ima i znanja vezana za zamenu tonera na konkretnim fotokopir mašinama.

Uzevši u obzir da u domen ovog radnog mesta spada i rad u nekim od specijalizovanih programa na računaru, kao što su recimo Adobe Photoshop ili Illustrator, te Coreldraw, to se svakako polaznici za vreme trajanja teorijskog dela pomenutog kursa upoznaju i sa osnovama rada u tim programima. Naravno, oni će naučiti i kako se vrši pravilno sečenje, a budući da bi trebalo da poznaju i različite tipove koričenja, to će ih predavači u ovom delu obuke upoznati i sa time kako se vrši takozvano spiralno korićenje, te kako se stavlja meki i tvrdi povez i slično.

Obuka i kursevi za fotokopir radnika podrazumevaju i upoznavanje pojedinačnih polaznika sa različitim formatima i vrstama papira, budući da oni kada se budu zaposlili treba da fotokopiraju i štampaju sadržaje različitih formata.

A samim tim što se obim posla osobe koja je zaposlena na poziciji radnika u fotokopirnici neprekidno proširuje, to oni vrlo često bivaju zaduženi i za štampanje na razlčitim predmetima, to je završni deo koji predviđa kurs i obuka za fotokopir radnika usmeren na upoznavanje polaznika sa opcijama štampanja na tekstilu, ali i na predmetima od stakla, keramike i drugih materijala.

Upravo zato što je ova obuka fokusirana na sve segmente posla koje obavlja radnik zaposlen u fotokopirnici, to se očekuje da će polaznik tokom praktičnog dela svoja znanja da usavrši, a kako bi na najprofesionalniji način, nakon sticanja ovog sertifikata mogao da obavlja posao u odabranoj fotokopirnici.

Kako se odvija nastava za vreme kursa za fotokopir radnika?

Kako je zvaničnim nastavnim programom određeno da kurs i obuka za fotokopir radnika sadrže i teorijski i praktični deo, to znači da se od svakog prijavljenog polaznika u potpunosti očekuje da ispoštuje pravila, to jest da pohađa grupnu, poluindividualnu, online ili individualnu nastavu u teorijskom segmentu, te da navede u kojoj od mnogobrojnih kompanija želi da odradi praksu, a koja mora da traje 240 radnih sati.

Za teorijski deo se od polaznika zahteva da već u trenutku upisivanja navede koja ga nastava zanima, a kako bi od ovlašćenog lica u našoj poslovnici mogao da dobije sve bitne podatke koji su vezani za njeno organizovanje. Tako se od osoba koje odluče da nastavu pohađaju preko interneta zahteva posedovanje i računara i stabilne internet veze, a u tom slučaju se nastava odvija isto kao i kada se obuka i kurs za fotokopir radnika pohađaju u okviru individualne ili poluindividualne nastave. Pod tim se podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik ima pravo da svom profesoru navede u kojim terminima mu najviše odgovara da predavanja prati, kao i po kojoj tačno dinamici želi da pohađa tu vrstu nastave. A u slučaju da polaznik odabere grupnu obuku, on će najpre morati da pričeka da se u poslovnici u kojoj se on prijavio oformi grupa, što znači da se prijavi najmanje četiri osobe koje su zainteresovane za njeno pohađanje. Tek nakon toga oni mogu da dobiju informacije o terminima u kojima će se ta vrsta obuke odvijati, kao i o dinamici njenog održavanja, budući da sve to definiše Akademija Oxford kao zvaničan organizator ove obuke. Sasvim je jasno da su termini kod ovog tipa kursa precizno definisani, ali isključivo u određenim situacijama mogu da budu i izmenjeni, mada se to ne dozvoljava često, već samo po zahtevu svih prijavljenih u jednoj grupi. A dozvolu za to daje isključivo koordinator za nastavu te poslovnice i to tek kada se potpuno uveri da eventualna promena termina neće poremetiti ostale kurseve koji se u okviru te poslovnice budu odvijali.

Drugi deo koji predviđa kurs i obuka za fotokopir radnika je praksa i, kao što je već pomenuto polaznik mora da je pohađa u kompaniji koja posluje u određenoj oblasti i to u trajanju od ukupno 240 radnih sati. Međutim, on treba da odabere da li će praksu da pohađa kod poslovnih partnera organizatora ili će, ipak da odabere opciju koja podrazumeva da potpuno samostalno pronađe neku firmu sa kojom organizator nije pre toga imao nikakvu saradnju. U principu, od njegove odluke će zavisiti ne samo cena, već i kvalitet praktične nastave, jer organizator pruža garancije kvaliteta samo za onu praksu koju polaznik pohađa kod njegovih poslovnih partnera. A tada, naravno daje i sve relevantne podatke vezano za cenu, kao i za uslove pohađanja ovog dela nastave, ali zato onaj polaznik koji se odluči za drugu ponuđenu varijantu, to jest ko želi da sasvim sam pronađe neku firmu u kojoj će da pohađa praksu, prvo će morati da se dogovori sa njenim predstavnikom o ceni i o svemu ostalom što se odnosi na pohađanje ovog dela nastave. Odmah zatim se od njega očekuje i da obezbedi sve relevantne informacije koje su važne za pripremu dokumentacije potrebne za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji između organizatora kursa i te kompanije, budući da to i jeste najvažniji, a ujedno i jedini uslov koji se stavlja pred polaznike, da bi im bilo omogućeno pohađanje prakse u toj firmi.

Kome je obuka za fotokopir radnika namenjena?

Svim punoletnim osobama je dozvoljeno da pohađaju obuku i kurs za fotokopir radnika, ali se od njih takođe zahteva ispunjenje još jednog bitnoh uslova. U pitanju je dokaz da su pre toga najmanje stekli osnovno obrazovanje, to jest da su završili osnovnu školu (fotokopija svedočanstva osnovne škole).

Od stručnih znanja se ništa ne zahteva od prijavljenih polaznika, tako da svako ko zadovoljava navedene uslove ima mogućnost da vrlo brzo postane vlasnik sertifikata za fotokopir radnika i aplicira za to radno mesto.

Koliko traje kurs za fotokopir radnika?

Za ukupno tri meseca, koliko traje kurs i obuka za fotokopir radnika, svaki pojedinačni polaznik je dužan da u trajanju od 240 radnih sati pohađa praksu.

Iako, u principu nastava ne traje dugo, činjenica je da postoje i one osobe koje zanima da ovaj kurs pohađaju kraće, pa upravo iz tog razloga i Akademija Oxford tim polaznicima pruža mogućnost da završe njeno pohađanje za svega dva meseca. U takvim situacijama se od svakog pojedinačnog polaznika očekuje da 8 sati dnevno prisustvuje praktičnom delu, to jest da na nedeljnom nivou pohađa praksu u trajanju od 40 radnih sati, budući da se ona pohađa od ponedeljka do petka. Na taj način će on ubrzati savladavanje znanja i samim tim će brže doći do sertifikata za navedeno zanimanje.

Koliko košta obuka za fotokopir radnika?

Ukoliko vas zanima koliko košta obuka i kurs za fotokopir radnika, na prvom mestu moramo da vas informišemo da ćete biti u obavezi da teorijski deo platite odvojeno od praktičnog. Takođe imamo obavezu i da naglasimo da ćete u sklopu cene koja je predvišena za teorijski deo dobiti i mogućnost da polažete završni ispit, te da je u nju uračunata i izrada najpre sertifikat, a potom i dodatka sertifikatu, kao i literatura koja će vam biti potrebna da se pripremite za polaganje pomenutog ispita.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za fotokopir radnika?

Samim tim što obuka i kurs za fotokopir radnika podrazumeva da se nastava održava kako u teorijskom, tako isto i u praktičnom delu, to automatski znači da svaki polaznik treba da ispoštuje ovo pravilo.

Zapravo, on na prvom mestu treba da u trenutku upisa donese odluku koji tip teorijskog dela nastave želi da pohađa, a potom i da obavesti ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici da li želi praksu da pohađa u kompaniji koja je poslovni partner organizatora ili će sam da pronađe neku drugu, a sa kojom ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji Akademija Oxford još uvek nije sklopila.

Bez obzira za koju opciju da se odluči, polaznik mora da zna da se praktičan deo plaća odvojeno od teorijskog rada, a cena samo zavisi od toga šta on odluči. Ako polaznik odabere da praksu odradi u nekoj firmi sa kojom smo mi pre toga sarađivali, on će od nas i da dobije sve potrebne informacije koje se ne odnose samo na cenu, nego i na uslove za pohađanje prakse. A u drugoj situaciji koja je navedena, to jest kada on bude odabrao da praksu pohađao u nekoj firmi koja se ne nalazi na zvaničnoj listi naših poslovnih partnera, odnosno u onoj sa kojom mi nismo sarađivali do tada, on je obavezan da obezbedi apsolutno sve podatke i to ne samo o ceni, već i o mnogim drugim detaljima koji se odnose na pohađanje prakse. Isto tako, od polaznika koji se bude odlučio za takvu opciju se očekuje dostavljanje podataka o konkretnoj kompaniji i to ovlašćenom licu Akademije Oxford, koje će ujedno i biti zaduženo da pripremi dokumentaciju neophodnu za potpisivanje ugovora o poslovnoj saradnji, jer jedino to je uslov da bi se polazniku omogućilo pohađanje prakse na taj način.

Kod teorijskog dela nastave, a koji se odvija u prostorijama jedne od naših poslovnica, polaznicima se nudi mogućnost da odaberu da li će da pohađaju grupnu obuku, a u ponudi je i kurs i obuka za fotokopir radnika koja se organizuje kao individualna, to jest poluindividualna. Takođe, zainteresovani polaznici mogu da ovaj segment kursa prate preko interneta, jedini uslov koji mora da ispoštuje svako ko odabere opciju online obuke, jeste na prvom mestu posedovanje računara, ali je neophodno da on sa internetom bude spojen preko konekcije koja je stabilna.

U principu i online, kao i poluindividualna, ali i individualna obuka podrazumevaju takav način organizacije da polaznik ima veliku slobodu kada je u pitanju donošenje odluke vezano za termine u kojima će se nastava odvijati, uzevši u obzir da se on o tome, ali i o svim ostalim detaljima dogovara sa profesorom. A pored termina, oni treba da preciziraju i datum početka jedne od pomenutih vrsta nastave, te da se dogovore o dinamici kojom će se predavanja odvijati.

Princip organizovanja grupne nastave je sasvim drugačiji, budući da se u tom slučaju od svakog prijavljeno polaznika očekuje da on u potpunosti prihvati termine, a koje određuje Akademija Oxford, koja isto tako precizira i dinamiku kojom će se predavanja odvijati. Međutim, ono što svakako ne može da zavisi od organizatora jeste datum početka ovog tipa nastave, jer grupni kurs i obuka za fotokopir radnika počinje isključivo onda kada se dovoljan broj polaznika prijavi za njeno pohađanje u jednoj od naših poslovnica. Pod dovoljnim brojem se, u ovom slučaju smatra najmanje četiri osobe, jer je to primaran uslov da se jedna grupa formira, stim da najviše 8 osoba može biti prisutno u okviru konkretne grupe.

Dodatne napomene:

 • očekuje se da svaki prijavljeni kandidat bude lično prisutan prilikom upisa i da dostavi svu navedenu dokumentaciju
 • u toku cele godine je otvorena mogućnost za prijavljivanje, a polaznici koji su zainteresovani mogu da to učine ili lično u prostorijama jedne od poslovnica ili preko mejla, to jest telefona
 • kako kurs i obuka za fotokopir radnika predviđa dva dela, to takođe znači da se i praktični i teorijski deo plaćaju potpuno odvojeno
 • cena teorijskog dela uključuje kako polaganje ispita za proveru znanja, odnosno izrađivanje sertifikata i dodatka sertifikatu, tako i pohađanje jedne od vrsta nastave koje su u ponudi, ali i literaturu potrebnu za pripremu polaganja završnog ispita
 • cena za praktični deo koji predviđa kurs i obuka za fotokopir radnika se formira u zavisnosti od odluke svakog pojedinačnog polaznika o kompaniji u kojoj želi da praksu i pohađa
 • polaznici su obavezni da poštuju odredbe ugovora i da plaćanje vrše u tačno navedeno vreme i to direktno u onoj poslovnici u koje se upisuju, odnosno u kojoj pohađaju teorijski deo nastave, a prema aktuelnom cenovniku
 • očekuje se da svako ko želi samo da se prijavi za polaganje završnog ispita ispuni sve zahteve, te da dostavi svu pomenutu dokumentaciju, a koja mora da sadrži i dokaz o stečenom radnom iskustvu u toj oblasti, to jest potvrdu da je kandidat pohađao praksu u trajanju od 240 radnih sati, izdatu od strane relevantne kompanije

Cena kursa i obuke za fotokopir radnika je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za fotokopir radnike


Literatura za fotokopir radnike

Priručnik - Skripta - Knjiga za fotokopir radnike - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje