Kurs za galanteristu

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: procesom izrade predmeta od kože i drugih materijala; galanterijskim ukrasima; materijalima koji se koriste; kreiranjem, obeležavanjem i šivenjem modela; alatima i mašinama.

Opšte informacije

Ukoliko neko želi da se specijalizuje za izradu različitih predmeta, a koji su uglavnom u svakodnevnoj upotrebi, poput novčanika, kaiševa, torbi i sličnih, te da se osposobi za njihovu popravku, ima mogućnost da pohađa u toku cele godine obuku i kurs za galanteristu.

Ona se odvija na različitim lokacijama, odnosno u poslovnicama Akademije Oxford, koja je i zvaničan organizator, kao i u firmama koje su specijalizovane za to i koje će, u ovom slučaju organizovati praksa.

Svako ko je zainteresovan za upis, svakako mora da ispuni primaran uslov koji podrazumeva da je ta osoba najmanje završila osnovnu, ali isto tako je neophodno i da bude državljanin Republike Srbije, te da bude punoletna, a prema odredbama važećeg zakona. Samo zato ste i zahteva da se dostavi dokumentacija kojom se to dokazuje u trenutku upisa, a u obaveznu dokumentaciju u tom slučaju spada kako kopija izvoda iz matične knjige rođenih, tako i uverenja o državljanstvu, ali se uslovljava da samo taj dokument ne bude stariji od 6 meseci. Prijavljeni polaznici su u obavezi da dostave i kopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, a u slučaju da su nju pre toga završili. Osnovni razlog zbog čega se zahteva da polaznik lično prisustvuje upisu jeste što je neophodno da tada bude i zvanično potpisan ugovor sa institucijom koja je organizator ovog kursa, pa je zato i potrebno da polaznika ima uz sebe i važeću ličnu kartu, odnosno neki drugi lični dokument kojim će se identifikovati, a što uključuje pasoš ili vozačku dozvolu. Naravno, svaki prijavljeni polaznik koji poseduje dokument u koji je ugrađen i čip, u svakom slučaju ima obavezu da u trenutku upisa dostavi i očitan konkretan dokument, a kako bi proces njegove identifikacije bio sproveden u potpunosti prema važećim pravilima.

Neko ko je zainteresovan da pohađa ovu specijalizovanu obuku, ima priliku cele godine u radno vreme poslovnica organizatora da se lično prijavi, ali takođe postoji mogućnost da to učini i telefonskim putem, kao i da na zvaničnu mejl adresu organizatora pošalje sve podatke koji su važni za upis. Osim prezimena, imena i datuma rođenja svakog pojedinačnog polaznika, to uključuje i kontakt podatke, kao i informaciju u kojoj od mnogobrojnih poslovnica želi da bude upisan, to jest u kojoj je zainteresovan da pohađa nastavu, a budući da obuka i kurs za galanteristu podrazumeva prvo pohađanje predavanja, a zatim i prakse. Zato i naglašavamo da polaznici svakako treba da navedu gde će da prisustvuju teorijskom delu, odnosno u kojoj od mnogih firmi žele da odrade 300 radnih sati, a koliko je određeno da traje praksa.

Njima se nudi mogućnost da prisustvuju grupnoj nastavi, ali i individualnoj i poluindividualnoj, a pored svega toga predavanja mogu da prate i preko interneta.

Kod nastave u grupi je prisutno od četvoro do osmoro polaznika na predavanjima, te se pred te polaznike i stavlja zahtev da u potpunosti prihvate termine, a koje tada određuje organizator, kao i dinamiku, koju takođe on definiše u ovom slučaju. Da bi grupni kurs i obuka za galanteristu mogla da bude organizovana i to u sklopu bilo koje naše poslovnice, neophodno je da se najmanji broj polaznika, to jest njih četvoro prijavi za njeno pohađanje, jer je uslov za početak ove vrste nastave formiranje grupe od najmanjeg broja polaznika.


Kada su u pitanju sve ostale vrste nastave koje imamo u zvaničnoj ponudi, naglašavamo da tu zainteresovani polaznik ima pravo da profesoru koji je zadužen za njegovu obuku tačno navede kada želi da konkretni kurs počne, a zatim i da naglasi u kojim terminima je zainteresovan da nastavu pohađa, ali isto tako on ima pravo i da precizira kojom dinamikom je zainteresovan da prati predavanja.

Uz to, polaznik treba da pohađa takođe i praktičan deo, a što svakako mora da učini u okviru firme koja ima otvoreno radno mesto za galanteristu, bez obzira da li je organizator sa njom sarađivao ili nije.

Onaj polaznik koji bude izabrao da praksu odradi u ma kojoj kompaniji koja je poslovni partner organizatora, zapravo ima i znatne olakšice. A one se na prvom mestu odnose na činjenicu da će taj polaznik dobiti sve važne podatke vezane za pohađanje prakse, kao i informacije o ceni i to od ovlašćenog lica konkretne poslovnice organizatora, ali će njemu isto tako biti garantovan i za visok kvalitet prakse, u tom slučaju, što ne može da se kaže za drugu ponuđenu opciju. Naime, polaznik koji se odluči da praksu pohađa u bilo kojoj firmi sa kojom pre toga Akademija Oxford uopšte nije sarađivala, ne samo da neće dobiti garancije za njen kvalitet, nego će imati i obavezu da samostalno dobije sve podatke, to jest da sa ovlašćenim licem te firme dogovori i cenu. Ipak, to nije kraj obavezama koje taj polaznik svakako ima, a budući da mi zahtevamo da nam prosledi poslovne podatke odabrane kompanije, pošto se zvanično zahteva potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji između nje i nas, a pre nego što polaznik počne da pohađa praksu. Naravno da se podrazumeva da će ovlašćeno lice u okviru konkretne poslovnice organizatora da nastoji što pre da se pristupi potpisivanju ovog ugovora, a sa primarnim ciljem da taj polaznik počne praksu da pohađa na vreme.

Literaturu koja je svakom polazniku potrebna za polaganje završnog ispita će obezbediti organizator, budući da je ona uračunata u cenu za teorijski deo nastave koji uključuje kurs i obuka za galanteristu. Sem toga, svaki polaznik će takođe u okviru konkretne cene dobiti mogućnost i da polaže završni ispit, a u nju je takođe uračunata i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, koji će on svakako steći pošto položi taj ispit.

Ono što, sasvim sigurno ima uticaja na cenu za praktični deo pomenutog kursa isključivo je vezano za odluku svakog polaznika i to u vezi sa kompanijom u kojoj želi da pohađa praksu, jer organizator u ovom slučaju nema uticaja na cenu, osim što može da pruži informacije o njoj i to samo onim polaznicima koji praksu žele da pohađaju u kompaniji koja je njegov poslovni partner od ranije.

Dokumentacija koju mora da dostavi svako ko želi da dobije sertifikat za galanteristu, to jest ko polaže završni ispit se razlikuje isključivo u zavisnosti od toga da li su u pitanju osobe koje pohađaju ovu obuku kod nas ili ne.

Što se tiče naših polaznika, od njih se svakako zahteva da dostave originalnu potvrdu o uspešno savladanom kursu za stručno osposobljavanje za galanteristu, kao i o potvrdu o odrađenih 300 radnih sati prakse. Ali, oni su u obavezi takođe da prilože i ugovor koji su sa nama potpisali, dok svi stali kandidati dostavljaju takođe original potvrde o uspešno savladanoj obuci za ovo zanimanje, ali u tom slučaju bez ugovora sa nama, a koju mora da im izda ona institucija u kojoj su tu obuku i pohađali. Isto tako, oni tada treba da dostave i validan dokaz da su odradili 300 radnih sati prakse, ali takođe imaju mogućnost i da prilože dokaz da su stekli radno iskustvo na ovoj poziciji. Dokumentacija koja se smatra obaveznom (kopija svedočanstva osnovne ili diplome srednje škole, fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih i takođe kopija uverenja o državljanstvu, uz uslov da konkretan dokument ne bude stariji od 6 meseci) se zahteva i od jednih, ali i od drugih kandidata, te nakon što oni budu završili sa polaganjem ispita za proveru znanja, ovlašćeno lice organizatora će svemu što je navedeno da doda i test sa polaganja, odnosno zapisnik koji je tom prilikom zvanično vođen. Očekuje se od svakoga ko obuku i kurs za galanteristu ne pohađa kod nas, ali ima želju samo da stekne sertifikat za ovo zanimanje da izvrši prijavu za njegovo polaganje i to upravo onako kako je definisano, ali i da tom prilikom izvrši plaćanje nadoknade za njegovo polaganje, a u skladu sa cenom koja je u tom trenutku aktuelna.

Kandidati imaju obavezu da prilikom polaganja završnog ispita daju odgovor na ukupno 15 pitanja, stim što se u okviru njega nalazi dva segmenta, tako da oni odgovaraju pisanim putem na 12 pitanja i pružaju odgovor na ukupno 3, a u okviru usmenog dela ovog ispita.

Svakome ko živi u nekom gradu u kome mi nemamo poslovnicu se nudi mogućnost da pristupi polaganju ispita za proveru znanja upravo u prostorijama one poslovnice Akademije Oxford koja je smeštena u gradu koji je najbliži mestu u kome taj kandidat stanuje. A kada je u pitanju kurs i obuka za galanteristu za te polaznike, oni imaju mogućnost da predavanja prate preko interneta te što se tiče praktičnog dela trebalo bi da odaberu onu opciju koja podrazumeva da samostalno nađu odgovarajuću firmu u tom gradu u kojoj će da pohađaju praksu. Naravno, oni će tada nama na propisan način da dostave i sve informacije koje ćemo mi uneti u ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, tako da odmah nakon njegovog potpisivanja oni mogu i da počnu da pohađaju praksu prema jasno definisanom dogovoru, a koji su sklopili sa predstavnikom firme koju su lično odabrali.

Da naglasimo još i to da je sertifikat za galanteristu, a koji stiče svaki pojedinačni kandidat nakon što sa uspehom odgovori na konkretna pitanja, u potpunosti validan, odnosno priznat na nivou naše države, ali isto tako može da bude korišćen i u nekim zemljama u našem okruženju. A ono što je važno da svaki pojedinačni kandidat zna se odnosi na upisivanje tog sertifikata u njegov radni dosije, to jest u radni dosije svakog pojedinačnog kandidata. Ovde se radi o tome da je na nivou naše države promenjeno pravilo koje se odnosi na upisivanje sertifikata, tako da je od 01.01.2016. godine to dozvoljeno samo Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ali, budući da ona dozvoljava upisivanje sertifikata samo onim kandidatima koji su prijavljeni na njenu evidenciju, to je u principu i otežano njihovo upisivanje svim onim osobama koje su zaposlene. Baš iz tog razloga se prvenstveno njima i preporučuje da konkretan sertifikat prilože kad god je to potrebno i to kao apsolutno validan dokaz da su osposobljeni za galanteristu, te da zahtevaju njegovo zvanično upisivanje kada se budu, u nekom trenutku prijavili na evidenciju pomenute službe.

Šta obuhvata kurs za galanteristu?

Kurs i obuka za galanteristu za vreme predavanja podrazumeva upoznavanje svakog pojedinačnog polaznika, na prvom mestu sa obavezama koje ima svako zaposlen na ovom radnom mestu. A to se odnose ne samo na izradu različitih predmeta koje se koriste gotovo svakodnevno, već i na njihovu popravku.

U principu, galanterista je zadužen za izradu različitih upotrebnih predmeta (kaiševi, torbe, novčanici i slično) i to prvenstveno od kože, bez obzira da li je u pitanju prirodna ili veštačka, ali se koriste i neki drugi materijali. Iz tog razloga, profesori na prvom mestu za vreme predavanja upoznaju polaznike sa osobinama mnogih vrsta materijala, ali i sa načinom njihove pravilne obrade.

Polaznici će, naravno da nauče i kako se čitaju šeme za izradu, recimo novčanika, ali i ženskih i muških tašni, kaiševa, ali i mnogih drugih predmeta koji se smatraju galanterijskim. Oni će im, svakako skrenuti pažnju i na to kako samostalno mogu da kreiraju određeni model, mada to ne zahteva svaki poslodavac.

Isto tako, kurs i obuka za galanteristu će u ovom segmentu da budu usmereni i na izradu galanterije različitih dimenzija, vrste i kvaliteta, tako da će svaki pojedinačni polaznik naučiti da izrađuje, pored pomenutih predmeta i različite vrste torbica, poput recimo onih koje se primarno koriste za držanje šminke, ali i mnogih drugih predmeta sa kojima se susrećemo svakodnevno.

Kako se njihovo ukrašavanje smatra vrlo važnim, to će polaznici takođe da steknu i teorijska znanja o različitim tipovima ukrasa, a koji se na različite galanterijske predmete stavljaju. Naučiće i kako se na najbolji mogući način vrši odabir šnale za kaiš ili kako se bira adekvatan način za kopčanje tašni i slične detalje, a koji sasvim sigurno imaju veliki uticaj i na uspešnost izrade konkretnog predmeta, te njegove buduće prodaje.

Sa različitim vrstama alata, a sa kojima će imati prilike da se susretnu na radnom mestu, će se upoznati svi polaznici ove obuke, tako da će oni biti u potpunosti upoznati sa svim segmentima ovog posla. Zato se i smatra da će oni ta znanja zatim i usavršiti u toku pohađanja praktičnog dela, a koji takođe uključuje obuka i kurs za galanteristu, pa samim tim kada budu postali i zvanični vlasnici sertifikata za ovo zanimanje, oni će moći vrlo lako da se zaposle u struci, budući da će imati sasvim dovoljno umeća da ovaj posao obavljaju na visokom nivou kvaliteta.

Po kom principu je organizovana obuka za galanteristu?

Individualna, poluindividualna, grupna i online obuka i kurs za galanteristu se organizuju za sve polaznike u okviru teorijskog dela, budući da je važećim nastavnim programom jasno definisano da je svako od prijavljenih obavezan da pohađa i predavanja i da odradi praksu.

Predavanja on može da prati u okviru naših poslovnica, a podrazumeva se da treba samostalno da izabere koju će tačno vrstu nastave od svih ponuđenih da prati. Jedino gde postoje ograničenja jeste grupna obuka, budući da polaznik koji odabere baš tu opciju ima obavezu da prihvati apsolutno sve što organizator navede, a što se prvenstveno odnosi na jasno definisane termine i dinamiku. Isto tako, neko ko se bude odlučio za ovu varijantu mora da zna da se grupni kurs i obuka za galanteristu mogu organizovati isključivo onda kada se ispune osnovni uslovi za to, a što zapravo znači da se u okviru te poslovnice za njeno pohađanje mora prijaviti najmanje četiri polaznika, pošto to znači da će biti oformljena jedna grupa u kojoj maksimalno može da bude prisutno 8 polaznika.

Za obuku online je pred zainteresovane stavljen osnovni zahtev koji podrazumeva da oni treba da obezbede njeno nesmetano odvijanje, a što će učiniti ukoliko njihov računar ima stabilnu internet vezu, jer će se upravo zahvaljujući tome ova vrsta nastave i odvijati bez teškoća.

Ne samo za taj tip kursa, već i za individualnu, ali i poluindividualnu, važi isto pravilo, a koje podrazumeva da profesor i polaznik dogovaraju sve što je potrebno za organizovanje odabrane vrste nastave. Tačnije rečeno, to znači da će oni zajedno da usaglase datum njenog početka, a odmah zatim i da se dogovore oko dinamike i termina u kojima se obuka koju odaberu da bude održavana.

Uz praćenje predavanja, obaveza svih onih polaznika koje interesuje kurs i obuka za galanteristu jeste i da pohađaju ukupno 300 radnih sati prakse. A nju mogu da odrade u svakoj onoj firmi koja je zainteresovana da je organizuje, te koja ispunjava osnovni za to, to jest koja ima zvanično otvoreno radno mesto za galanteristu.

Uslov za pohađanje prakse u okviru konkretne kompanije jeste da organizator pomenutog kursa ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom pre toga, a postoji mogućnost i da ga potpiše nakon što se polaznik sa njenim predstavnikom dogovori oko svega što je za pohađanje prakse važno.

Stvar je u tome da mi već ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji imamo potpisan sa mnogobrojnim kompanijama, te zato i preporučujemo polaznicima da odaberu tu opciju za pohađanje ovog segmenta kursa, budući da će ne samo da uštede svoje vreme, nego i trud. Ovde se radi o tome da svako ko želi da samostalno odabere firmu, a koja zadovoljava zadate uslove, te odluči da u njoj pohađa praksu, mora da bude spreman i na brojne obaveze, a koje sigurno ne bi imao da je izabrao da je pohađa u nekoj kompaniji koja je i zvanično na listi poslovnih partnera organizatora. Jednostavnije rečeno, neko ko se odluči za opciju pronalaženja određene kompanije samostalno, će morati prvo da se sa njenim zvanično ovlašćenim licem dogovori oko svega što je vezano za organizovanje, to jest za pohađanje prakse, te da se raspita i o njenoj ceni. A uz to, taj polaznik mora i da predstavniku Akademije Oxford, koji će biti zadužen za pripremu ugovora o poslovnoj saradnji dostavi i sve podatke koji su vezani za tu kompaniju, a kako bi on bio u mogućnosti da pomenuti ugovor pripremi što pre.

Onaj polaznik koji se bude odlučio za opciju koja se odnosi na pohađanje prakse kod poslovnog partnera organizatora, će biti u prilici da dobije informacije koje su vezane ne samo za cenu, već i one koje su relevantne za pohađanje same prakse, a njih mu obezbeđuje ovlašćeno lice Akademije Oxford. Pored svega toga, ono što je možda i najvažnije, svakako je činjenica da svi oni polaznici koji praksu žele da pohađaju u kompaniji koja se smatra poslovnim partnerom organizatora, jer sa njom on ima od ranije potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, mogu da budu potpuno sigurni da će praksa da bude sprovedena prema svim važećim pravilima, a budući da dobijaju za to i zvanične garancije od strane organizatora. Ali, isto tako moraju da znaju i da organizator svakako nije u mogućnosti da za kvalitet prakse garantuje onim polaznicima koji odaberu opciju da je pohađaju u nekoj kompaniji sa kojom nije prethodno ostvarena saradnja i to prvenstveno zato što on u tom slučaju uopšte nije upoznat sa njenim poslovanjem, kao što ne zna ni na koji način ona pristupa organizovanju prakse.

Kome je kurs za galanteristu namenjen?

Samo punoletni polaznici, ali koji su uz to i državljani naše zemlje, imaju pravo da pohađaju obuku i kurs za galanteristu.

Pored pomenutih uslova, oni moraju da ispune i jedan koji je vrlo značajan, a on se odnosi na nivo obrazovanja koje su zainteresovani stekli. Stvar je u tome da svaki pojedinačni polaznik mora najmanje da završi osnovnu školu, a da bi mogao da pohađa ovaj kurs.

Zbog svega navedenog je i iznet zahtev da svaki pojedinačni polaznik dostavi fotokopije kako uverenja o državljanstvu (taj dokument ne sme da bude stariji od šest meseci), kao i izvoda iz matične knjige rođenih, ali i fotokopiju svedočanstva osnovne škole, a za slučaj da je on samo taj nivo obrazovanja stekao. Naravno, svaki onaj polaznik koji prethodno završio neku srednju školu, om prilikom dostavljanja diplomu upravo te škole koju je izvršio.

Koliko traje obuka za galanteristu?

Tri meseca ukupno je predviđeno da traje kurs i obuka za galanteristu, ali isto tako svaki polaznik je obavezan da u navedenom periodu pohađa praksu i to ona mora da traje ukupno 300 radnih sati.

Pored toga, mi omogućujemo i zainteresovanim polaznicima da u nešto kraćem roku završe pomenutu obuku, ali se tada od njih zahteva da u potpunosti poštuju način pohađanja prakse koji navodi organizator. Tačnije, svaki polaznik koji to želi ima obavezu da pet dana u toku jedne radne nedelje, to jest u periodu od ponedeljka do petka, prisustvuje praksi, čime će mu biti omogućeno da obuku i kurs za galanteristu završi za dva meseca i tako brže i dođe do sertifikata za pomenuto zanimanje.

Koliko košta kurs za galanteristu?

Kako jedan, tako i drugi segment koji obuhvata obuka i kurs za galanteristu svakako moraju da budu plaćeni odvojeno, a Akademija Oxford je odgovorna samo za cenu teorijskog dela, dok isključivo ona kompanija koja je i zvanično zadužena za organizovanje prakse ima obavezu da formira cenu za taj deo.

Važno naglasiti da je u cenu ovog dela obuke, sem pohađanja jedne od prethodno navedenih vrsta nastave, uračunato i polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, te polaznici dobijaju i literaturu.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za galanteristu?

Obuka i kurs za galanteristu se organizuje prema svim važećim pravilima i to na dva mesta, odnosno kako u poslovnicama Akademije Oxford, a u kojima polaznici pohađaju predavanja, tako isto i u kompaniji koja im omogućuje da pohađaju praktični deo.

Jednostavnije rečeno, svaki pojedinačni polaznik pohađa prvo predavanja, to jest teorijski deo i to čini u odabranoj poslovnici organizatora i to u okviru poluindividualne, grupne ili individualne nastave, a ima mogućnost i da prihvati učenje na daljinu, te zatim mora da prisustvuje praktičnom delu, a gde je tačno definisano trajanje od ukupno 240 radnih sati.

Uz praćenje predavanja u okviru grupne nastave, a kada je istovremeno prisutno od četvoro do osmoro polaznika i kada su dinamika i termini određeni od strane organizatora, polaznici imaju mogućnost i da predavanja pohađaju u okviru online, poluindividualne i individualne. A sve te vrste nastave se odvijaju na potpuno isti način, stim što je samo kod poluindividualne nastave prisutno dvoje kandidata, dok se ostale organizuju jednog. Za razliku od grupne, u ovom slučaju su dinamika i tačni termini definisani između polaznika i predavača, ali oni pored toga dogovaraju i tačan datum kada ta obuka i kurs za galanteristu treba zvanično da počne.

Jedan jedini zahtev je iznet pred sve one polaznike koje zanima online obuka, jer se u toj situaciji zahteva da oni uz računar imaju i stabilnu internet konekciju, budući da je to ujedno i osnovni uslov da se ta vrsta predavanja organizuje.

Izuzetno je važno i da svako naglasi u kojoj bi firmi voleo da odradi praksu, a budući da je na raspolaganju mogućnost njenog pohađanja u kompanijama sa kojima organizator ima saradnju, ali takođe polaznici mogu i da odaberu neku firmu sa kojom ugovor o saradnji pre toga Akademija Oxford nije potpisala.

Kvalitet prakse se garantuje samo onda kada polaznik odabere prvu među ponuđenim opcijama, a budući da u toj situaciji mi možemo sa sigurnošću da tvrdimo da će praksa da bude sprovedena onako kako predviđaju pravila. Zapravo, tada će svaki polaznik odmah i da dobije informacije koje se odnose na cenu prakse, ali i sve ostalo što je važno za njeno pohađanje. Međutim, oni svakako moraju da znaju da im mi nećemo pružiti garancije ako se budu odlučili za drugu ponuđenu opciju i to isključivo zato što ne znamo na koji način konkretna kompanija niti posluje, niti praksu organizuje. Ipak, nije samo to mana ove odluke, već je činjenica da polaznik tada treba prvo da usaglasi sve detalje sa predstavnikom te firme, ali se od njega očekuje i da nama dostavi sve informacije koje ćemo mi koristiti u trenutku pripreme ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, jer je to ujedno i osnovni zahtev koji mora da bude ispunjen, a kako bi taj polaznik bio u mogućnosti da počne sa pohađanjem prakse.

Dodatne napomene:

 • postoji mogućnost samo pristupa polaganju završnog ispita, a kada je zainteresovani kandidat dužan da ispuni sve zahteve koji su navedeni, kao i da izvrši prijavu u propisanom roku, to jest da plati određenu nadoknadu za polaganje, te dostavi dokumentaciju koja se od njega u tom slučaju zahteva
 • neko ko želi da pohađa obuku i kurs za galanteristu može cele godine da se prijavi za to, a ili direktno u jednoj od poslovnica ili preko mejla, odnosno broja telefona jedne od njih
 • neophodno je da svaki prijavljeni polaznik prilikom upisa dostavi svu obaveznu dokumentaciju, kao i da bude lično prisutan, uzevši u obzir da mora da bude potpisan ugovor između njega i organizatora
 • plaćanja koja su predviđena tim ugovorom se vrše u tačno definisanom vremenskom roku i to direktno u poslovnici u kojoj se obuka pohađa, odnosno u kojoj se pristupa upisivanju
 • samim tim što se teorijski i praktični deo moraju platiti odvojeno jedan od drugog, polaznik koji izvrši plaćanje teorijskog dela od organizatora dobija priručnik, koji mu je potreban za pripremu polaganja završnog ispita, a u tu cenu je uračunato i njegovo polaganje, te izrada sertifikata i dodatka sertifikatu
 • kompanija koja praksu organizuje definiše njenu cenu, pa ona samim tim i zavisi od odluke svakog pojedinačnog polaznika u kojoj tačno firmi želi da odradi 240 radnih sati prakse, a koliko predviđa kurs i obuka za galanteristu

Cena kursa i obuke za galanteristu je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za galanteriste


Literatura za galanteriste

Priručnik - Skripta - Knjiga za galanteriste - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje