Kurs za gravera

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: razlikama graviranja na prirodnim i veštačkim materijalima; postupkom i tehnikama izrada gravura; mašinama i alatima.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Sa različitim tehnikama koje su prisutne u oblasti graviranja, ali i sa svim onim alatima koje koriste graveri će se upoznati polaznici za vreme trajanja ove specijalizovane obuke, koja se cele godine, a prema definisanom nastavnom programu odvija u mnogobrojnim poslovnicama Akademije Oxford. Budući da se one najpre nalaze na nekoliko beogradskih opština, ali i u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, te u Jagodini, Čačku, Kraljevu, Ćupriji, Subotici i u mnogim nepomenuti gradovima širom Srbije, to svako ko je zainteresovan da pohađa kurs i obuku za gravera ima mogućnost da se vrlo lako i prijavi za njeno pohađanje, jer je jedna od mogućnosti i lično prijavljivanje polaznika. A oni isto tako mogu i da onu poslovnicu koja im je najbliža kontaktiraju putem telefona, ali i da na zvaničan mejl naše institucije pošalju podatke koji su važni za upis. Po tim se misli ne samo na prezime i ime polaznika, kao i datum njihovog rođenja, već i na podatak o poslovnici u kojoj žele da pohađaju ovu obuku, a mogu tom prilikom mogu da navedu i koju tačno vrstu nastave u teorijskom delu žele da prate.

Osnovni uslov koji mora da ispuni svako ko želi da pohađa navedenu obuku je vezan za nivo obrazovanja, budući da se od svih prijavljenih polaznika zahteva najmanje završena osnovna škola. Iz tog razloga je vrlo važno da oni u trenutku upisivanja, kada moraju biti lično prisutni, dostave i dokaz o završenoj osnovnoj školi, to jest fotokopiju svedočanstva osnovne škole, a u slučaju da su upravo taj nivo obrazovanja stekli pre toga. A ukoliko je neki polaznik završio bilo koju srednju školu, on tada dostavlja kopiju diplome te srednje škole, kao i ostalu obaveznu dokumentaciju, a u nju pored pomenute spadaju i fotokopija krštenice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno fotokopija uverenja o državljanstvu, stim da taj dokument ni u kom slučaju ne sme biti stariji od 6 meseci. Kada polaznik vrši upisivanje, on potpisuje i zvaničan ugovor sa organizatorom ove obuke, pa se iz tog razloga od njega zahteva da obezbedi lični dokument sa fotografijom, zarad identifikacije, a to znači da može da identifikaciju izvrši ili uz pomoć lične karte ili vozačke dozvole, odnosno pasoša. Zahteva se i da svaki polaznik koji poseduje biometrijski čipovan lični dokument dostavi i papir na kome se nalaze očitati podaci iz tog dokumenta.

Sva plaćanja polaznik je obavezan da izvrši prema odredbama ovog ugovora i to direktno u poslovnici u kojoj se upisivao, to jest u onoj u kojoj je odlučio da pohađa teorijski deo nastave. Ipak, on mora da zna da je u cenu tog dela nastave, osim njenog pohađanja uračunato i polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata, odnosno izrada dodatka sertifikatu. Literaturu za pripremu polaganja završnog ispita svakako obezbeđuje organizator, a ona je isto uračunata u cenu teorijskog dela.Sa druge strane, polaznik odvojeno od teorijskog plaća praktični deo, a visina nadoknade za to zavisi samo od njegovog odabira, to jest nju formira ona kompanija u kojoj polaznik odluči da pohađa praksu.

Princip organizovanja nastave sasvim jasno podrazumeva dva dela, to jest teoriju i praksu, stim da teoriju polaznik pohađa ili online ili je prati u jednoj od naših poslovnica, a prema pravilima individualne, grupne ili poluindividualne nastave. Bez obzira za koji tip od ponuđenih da se odluči, on mora znati i na koji način se one organizuju, a da bi mogao da odabere upravo onu vrstu nastave koja mu najviše odgovara.

Pa tako, i za grupnu obuku i kurs za gravera važi pravilo da polaznik prihvata unapred određenu dinamiku i termine održavanja nastave, a kada će to biti isključivo zavisiti od organizatora. Ipak, od organizatora ne zavisi datum početka grupne obuke, već samo od ukupnog broja prijavljenih polaznika u jednoj od poslovnica, uzevši u obzir da se ovde zahteva prijava najmanje četiri osobe da bi grupa mogla da bude formirana, to jest da bi ova vrsta kursa mogla da počne. Uopšteno, u jednoj grupi može biti najviše osmoro polaznika, a ovde termini mahom ne mogu da se menjaju, sem u vrlo retkim situacijama.

Individualna i online, kao i poluindividualna obuka i kurs za gravera se odvijaju prema odredbama dogovora koji imaju predavač i svaki pojedinačni polaznik, tako da oni preciziraju ne samo datum njenog početka i termine, već dogovaraju precizno i dinamiku po kojoj će ta vrsta nastave da se odvija.

Ako neko želi da ovu obuku, to jest njen teorijski deo da prati preko interneta, osim što mora da obezbedi računar, on mora i da obezbedi stabilnu internet vezu za taj računar, jer je to osnovni uslov da se predavanja ne ometaju, to jest da se ne jave određene poteškoće.

Kada je u pitanju drugi deo ove obuke, odnosno praksa, svaki polaznik mora da je pohađa u trajanju od 240 radnih sati, a on sam treba da odluči u kojoj firmi će to učiniti. Organizator ovog kursa u svakom slučaju preporučuje polaznicima da praksu pohađaju u onim kompanijama sa kojima je prethodno uspostavljena poslovno - tehnička saradnja, jer tada možemo biti sigurni da će ona biti sprovedena u skladu sa pravilima. Isto tako znamo i koliko košta, a o čemu ćemo i obavestiti svakog pojedinačnog polaznika.

A ukoliko on, ipak ne odabere ovu varijantu, već odluči da praksu koju predviđa kurs i obuka za gravera pohađa u nekoj drugoj kompaniji, to jest u onoj sa kojom Akademija Oxford pre toga nije sarađivala, moraće i da se potpuno samostalno sa njenim predstavnikom dogovori kako oceni, tako i o svemu ostalom što je bitno za sprovođenje prakse. Još jedna obaaveza koju polaznik ima u tom slučaju jeste da obezbedi poslovne podatke o toj kompaniji, a koje će da dostavi ovlašćenom licu u našoj poslovnici, jer se mora pripremiti dokumentacija koja je potrebna za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, a posle čega praktično odmah taj polaznik može da počne da pohađa praksu u konkretnoj firmi. U obavezi smo da naglasimo i da organizator ove obuke ne daje nikakve garancije za kvalitet prakse u tom slučaju, te da ne informiše polaznike ni o njenoj ceni, jer sa njom nije ni upoznat.

Svako ko bude pohađao obuku i kurs za gravera, odnosno ko završi pohađanje teorijskog i praktičnog dela (u trajanju od 240 radnih sati) stiče uslov da izađe na polaganje završnog ispita, a koji se sastoji od dva dela, to jest pismenog i usmenog. Polaznik je obavezan da u usmenom delu odgovori na tri pitanja, odnosno na 12 u okviru pismenog dela, a kada bude položio taj ispit on će steći uslov da postane vlasnik sertifikata za gravera, koji je u potpunosti validan i koji može, ukoliko zadovoljava uslove i da odmah po sticanju upiše u svoju radni dosije. A da bi mu to bilo omogućeno, on mora da bude prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, uzevši u obzir da je od 01. januara 2016. godine to jedina institucija na teritoriji cele naše zemlje koja ima pravo da upiše sertifikat u dosije kandidata. Ako neko ko stekne sertifikat nije prijavljen na evidenciju ove službe, odnosno ako je u pitanju zaposleno lice, on će moći da ga koristi u svakoj situaciji kada ima potrebu, to jest da pomoću njega dokaže bilo svom trenutnom, bilo budućem poslodavcu da je kvalifikovan za posao gravera, ali neće moći da ga upiše u svoju radni dosije sve do onog trenutka dok se ne bude ponovo prijavio na evidenciju pomenute službe.

Budući da Akademija Oxford, kao organizator ove obuke pruža priliku i svakome ko želi samo da polaže završni ispit, a kako bi stekao sertifikat za gravera, da to i učini, to podrazumeva da se zahtevana dokumentacija za te kandidate i one koji kurs i obuku za gravera pohađaju kod nas, razlikuje. Tako, polaznici naše obuke pre izrade sertifikata, a pošto polože ispit za proveru znanja, moraju da dostave originalnu potvrdu da su savladali stručnu obuku, to jest da su odradili praksu u trajanju od 240 radnih sati, a u njihov dosije ulazi i obavezna dokumentacija koju prilažu kao i prilikom upisa, zatim ugovor koji smo potpisali mi sa njima, te završni test i zapisnik.

Svi oni kandidati koji se prijavljuju samo za polaganje završnog ispita, a ovaj kurs ne pohađaju kod nas, moraju na prvom mestu da izvrše prijavu za njegovo polaganje, a zatim i da dostave potvrdu da su imali prilike da steknu radno iskustvo, to jest da su odradili praksu u navedenom trajanju i pohađali stručnu obuku. Isto tako, oni su u obavezi, kao i naši polaznici da dostave fotokopiju uverenja o državljanstvu (koje nije starije od šest meseci), kao i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, te dokaz o prethodno stečenom obrazovanju, a što podrazumeva ili kopiju svedočanstva osnovne škole ili kopiju diplome srednje škole, te se uz svu pomenutu dokumentaciju, u svakom slučaju dodaje i test i zapisnik sa polaganja završnog ispita.

Svi oni kandidati koji žele da se prijave za polaganje ispita za proveru znanja, a u gradu u kome oni stanuju u tom trenutku još uvek nije otvorena naša poslovnica, mogu da se odluče i za online praćenje teorijskog dela ove obuke (ukoliko žele), a trebalo bi i da samostalno pronađu firmu u svom gradu u kojoj će pohađati praksu i to prema tačno definisanim pravilima. Nakon što oni ispune sve pomenute zahteve, biće im omogućeno da završni ispit polažu upravo u onoj našoj poslovnici koja je najbliža mestu u kome oni imaju prijavu stanovanja.Šta obuhvata kurs za gravera?

Ne samo da će neko ko bude pohađa obuku i kurs za gravera da se upozna sa istorijom umetnosti i umećem kaligrafije, već će predavači za vreme trajanja teorijskog dela ove obuke da upoznaju polaznike i sa teorijom forme, a od njih se u svakom slučaju zahteva određena doza kreativnosti.

Inače, graver se prvenstveno bavi ukrašavanjem predmeta koji su izrađeni od različitih materijala, a to se najpre odnosi na predmete od stakla, plemenitih metala i kamena, tako da će profesori na samom početku ovog kursa da upoznaju polaznike sa osobinama različitih materijala koji se u ovom poslu koriste.

Budući da se postupak graviranja vrši uglavnom prema određenom crtežu, polaznici će morati da se upoznaju sa osnovama njegovog tumačenja, a kako bi na što bolji način mogli da ga prenesu na konkretan materijal.

Podrazumeva se da će polaznici naučiti i različite tehnike graviranja, kao i sa svim onim alatima sa kojima će se sresti na svom radnom mestu. Takođe, naši iskusni predavači će da upoznaju polaznike i sa osnovnim odredbama zakona o zaštiti na radu, a koje bi oni svakako trebalo da primenjuju tokom obavljanja posla za koji im obuka i kurs za gravera omogućuju da se kvalifikuju.

Kako je organizovan kurs i obuka za gravera?

Svaki polaznik koji se bude prijavio, a zatim i upisao na ovu obuku je dužan da ispoštuje pravilo i da pohađa teorijski deo, odnosno da odradi ukupno 240 radnih sati u okviru praktičnog dela.

Budući da Akademija Oxford uvek teži da ispuni zahteve polaznika i to u najvećoj mogućoj meri, to je njima omogućeno da odaberu gde će da pohađaju praksu, to jest u kojoj tačno kompaniji. U toj situaciji, oni imaju mogućnost da odaberu da je pohađaju kod poslovnih partnera organizatora, to jest u onim kompanijama sa kojima smo mi pre toga već imali prilike da potpišemo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. A ukoliko se odluče za tu opciju, polaznici dobijaju garanciju od strane organizatora da će praksa biti sprovedena u skladu sa svim pravilima, a biće takođe informisani i o njenoj ceni. Isto tako postoji mogućnost i da polaznik lično odabere neku drugu kompaniju, a sa kojom mi nismo imali saradnju, pa da u njoj pohađa praksu. On mora znati da u toj situaciji treba da se, kako o ceni, tako i o svemu ostalom što je relevantno za pohađanje prakse, dogovori sa zaposlenim osobama u toj kompaniji, odnosno sa njenim zvanično ovlašćenim predstavnikom. Ipak, da bi mu bilo omogućeno da svoju želju sprovede u delo, to jest da praksu počne da pohađa u toj kompaniji, on je dužan da nama omogući potpisivanje ugovora sa njom, kao i da nam prethodno dostavi sve relevantne podatke o toj kompaniji, a kako bi ovlašćeno lice u našoj poslovnici bilo u mogućnosti da što pre pripremi zahtevanu dokumentaciju i organizuje potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji.

Osim prakse, polaznici koje zanima kurs i obuka za gravera treba da pohađaju i teorijski deo, a on se sprovodi u našim poslovnicama, uz izuzetak one obuke koju polaznik želi da pohađa online. Da bi mu to bilo omogućeno, neophodno je da obezbedi računar preko koga će pratiti nastavu, ali se takođe od njega zahteva i da računar na internet bude spojen preko stabilne konekcije, kako ne bi možda došlo do ometanja za vreme predavanja.

Kako online nastava, tako i poluindividualna, kao i individualna, pružaju svakom polazniku mogućnost da se sa svojim profesorom jasno dogovori prvo o tačnom datumu kada će da počne nastava, a zatim i da se usaglase u kojim terminima će se odvijati predavanja, te po kojoj dinamici.

Nasuprot svima njima se nalazi grupni kurs i obuka za gravera, budući da polaznici tu ne mogu da odlučuju ni o čemu, već jednostavno imaju obavezu da prihvate kako već određene termine, tako i njihovu dinamiku, a sve to određuje isključivo organizator u tom slučaju. Ovde je bitno da svaki polaznik zna da grupna obuka ne počinje odmah nakon prijave, nego tek kada se u jednoj od poslovnica bude oformila grupa. Mada jedna grupa broji od četvoro do osmoro osoba, da bi ona mogla da se oformi potreban je minimalan broj prijavljenih u toj poslovnici (4 polaznika), pa tek nakon toga oni dobijaju formaciju kako o datumu početka ovog tipa nastave, tako i o svemu ostalom što je bitno.

U obavezi smo da naglasimo i to da se izmena termina kod grupne obuke ne vrši, osim u izuzetno retkim situacijama, a koje podrazumevaju da članovi jedne grupe navedu zahtev za njihovom promenom. Ali, čak i tada neće biti odmah dozvoljeno da se oni izmene, već se mora prvo proveriti da li bi ta promena uticala na ostale kurseve koji se organizuju u okviru konkretne poslovnice, pa tek posle toga koordinator za nastavu daje konačan sud o tome da li je ili nije dozvoljeno da termini budu izmenjeni.

Kome je kurs za gravera namenjen?

Svaka osoba koja je zainteresovana da stekne zvanično priznat sertifikat za ovo zanimanje, a punoletna je ima pravo da se prijavi za pohađanje pomenute obuke.

A da bi nekome bilo omogućeno da prati kurs i obuku za gravera, pored svih pomenutih uslova se zahteva i dokaz o nivou prethodno stečenog obrazovanja, stim što je osnovni uslov da to bude najmanje završena osnovna škola. Prijavljeni polaznici će svakako u trenutku upisa biti dužni da dostave dokaz o tome, to jest ili kopiju svedočanstva osnovne škole ili kopiju diplome one srednje škole koju su pre toga završili i poseduju o tome diplomu.

Koliko traje obuka za gravera?

Navedeno je prema zvaničnom nastavnom programu, a po kome se i sprovodi obuka i kurs za gravera da polaznici treba da je pohađaju ukupno tri meseca. Isto tako, postoji mogućnost i da svako ko ima potrebu za tim, ovu obuku pohađa ukupno 2 meseca, stim da je tada vrlo važno da polaznik prihvati intenzivniji način pohađanje prakse.

Budući da je neophodno pohađanje 240 radnih sati prakse, u takvim situacijama se od svakog pojedinačnog polaznika zahteva da praktičan deo pohađa svakoga dana u toku jedne radne nedelje, to jest od ponedeljka do petka i to u trajanju od ukupno 40 radnih sati na nedeljnoj osnovi. Poštujući u potpunosti taj zahtev i dinamiku, polaznik će kurs i obuku za gravera da završi upravo za dva meseca.

Koliko košta kurs za gravera?

Praktični deo ove obuke se plaća potpuno odvojeno od teorijskog, a njegova cena će zavisiti samo od toga u kojoj firmi polaznik bude odabrao da je pohađa.

Polazni koji želi da ovaj deo obuke pohađa u nekoj drugoj kompaniji, odnosno u onoj sa kojom mi nismo prethodno ostvarili saradnju, moraće i da se sa njenim predstavnikom dogovori oko cene i uslova za njeno pohađanje.

U cenu koja se odnosi na plaćanje teorijskog dela, a koji takođe predviđa kurs i obuka za gravera se uračunava na prvom mestu odabrana vrsta nastave koju polaznik želi da pohađa, zatim i nadoknada za polaganje završnog ispita. Pored toga, u nju je uračunata i izrada najpre sertifikata, a zatim i dodatka sertifikatu, kao i literatura koju će polaznik da koristi kao pripremu za polaganje ispita za proveru znanja.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za gravera?

Samim tim što obuka i kurs za gravera podrazumevaju pohađanje dva segmenta, to jest i teorijskog i praktičnog, to znači da se nastava u oba dela odvija na dva različita mesta. Tačnije, teorijski deo ovog kursa polaznici prate u našim poslovnicama, odnosno iz sopstvenog doma, a ukoliko se odluče da nastavu prate preko interneta, te praksu pohađaju u bilo kojoj kompaniji koju samostalno biraju.

U okviru teorijskog dela obuke imaju mogućnost izbora između grupne nastave, zatim individualne, poluindividualne i online, a sve one se odvijaju na tačno definisan način.

Polaznici koji se odluče za rad u grupama, su obavezni da nastavu pohađaju u tačno definisanim terminima i to prema dinamici koju određuje organizator. A u grupama može biti najmanje četvoro, a najviše osmoro ljudi, pa kurs i obuka za gravera koja se odvija prema ovom principu počinje tek kada se bude ispunio osnovni uslov. Pod tim se podrazumeva da se u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford prijavi minimum 4 polaznika koji žele da pohađaju baš tu vrstu nastave. Termini u okviru grupne obuke se ne mogu menjati, osim ako baš svi polaznici u jednoj grupi ne upute zvaničan zahtev za njihovom promenom, ali tada do nje može da dođe tek kada koordinator za nastavu u toj poslovnici proceni situaciju i bude siguran da ta promena ne može da naškodi ostalim tipovima nastave koji se u njoj odvijaju.

Individualna, online i poluindividualna obuka se odvijaju na drugačiji način, tako da se svakom pojedinačnom polazniku pruža mogućnost da precizira termine i dinamiku, kao i datum početka nastave sa predavačem. Uslov za pohađanje nastave online je, na prvom mestu posedovanje računara, a zatim i stabilne internet veze kojom je taj računar spojen sa internetom.

Praksu polaznik može da prati u nekoj kompaniji sa kojom organizator ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji i tada će dobiti sve podatke vezano za cenu i detalje koji se odnose na sprovođenje prakse, te im organizator pruža i garancije da će ona biti sprovedena prema pravilima. A polaznik može praksu da pohađa i u bilo kojoj kompaniji, čak i ako mi do tada nismo sarađivali sa njom, ali je neophodno da pre nego što počne, mi potpišemo ugovor o poslovnoj saradnji sa tom kompanijom. Zato se i zahteva da nam taj polaznik omogući pristup podacima vezanim za tu firmu, a koje ćemo uneti u ugovor. U ovoj situaciji se upravo polaznik o svemu vezano za sprovođenje prakse, mora dogovoriti sa zaposlenima u okviru te kompanije, odnosno sa njenim ovlašćenim licem.

Dodatne napomene:

 • ona osoba koja želi samo da polaže završni ispit, jer je potrebno da stekne sertifikat za gravera, mora da ispoštuje pravilo o prijavljivanju, te da uz svu ostalu dokumentaciju koja se zahteva, priloži svakako i dokaz da ima radno iskustvo u ovom poslu, odnosno potvrdu da je obavio praksu i to u trajanju od 240 radnih sati
 • polaznici Akademije Oxford imaju obavezu da prilikom upisivanja budu lično prisutni i da uz lični dokument safotografijom, donesu i svu ostalu obaveznu dokumentaciju, jer se mora tada potpisati ugovor sa organizatorom
 • cele godine svako ko je zainteresovan da pohađa obuka i kurs za gravera ima mogućnost da se prijavi i to ili putem telefona jedne od poslovnica ili lično, a isto tako postoji i otvorena mogućnost za prijavljivanje preko mejla
 • polaznici plaćaju teorijski i praktični deo odvojeno jedan od drugog, a na visinu nadoknade za praksu utiče izbor svakog od njih u kojoj kompaniji od ponuđenih će da je pohađaju
 • uz praćenje odabranog tipa nastave u teorijskom delu, u cenu je uračunato i polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, odnosno skripta ili priručnik koja polazniku koristi za pripremanje polaganja
 • plaćanje se vrši prema ugovoru i to direktno u poslovnici u kojoj se polaznik upisuje, to jest u onoj u kojoj pohađa teorijski deo nastave, prema cenovniku koji je tada aktuealan

Cena kursa i obuke za gravera je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za gravere


Literatura za gravere

Priručnik - Skripta - Knjiga za gravere - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje