Kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: tehnologijom izrade proizvoda od kože; pravljenjem šema i krojenjem kože; materijalima, alatom i mašinama; odabirom određene vrste kože u zavisnosti od predmeta koji se prave.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Na prvom mestu će svako ko bude pohađao obuku i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica da se upozna sa osnovama tehnologije obrađivanja kože, ali i sa načinom izrađivanja šema, a zatim i sa krojenjem ovog materijala, te sa svim onim alatima i mašinama koje se u tom procesu koriste, a kako bi bio u mogućnosti da nauči da izrađuje proizvode od kože, kao i rukavice.

Navedena obuka se odvija na preko 20 lokacija u celoj zemlji, to jest u svakom gradu u kome se nalazi poslovnica Akademije Oxford i to prema jasno definisanom planu, a tokom cele kalendarske godine.

Od svakog prijavljenog polaznika se zahteva da bude punoletan, kao i da je pre toga stekao najmanje osnovno obrazovanje, odnosno da ima minimalno završenu osnovnu školu. On se može prijaviti putem telefona konkretne poslovnice, odnosno ima mogućnost da dođe lično u nju i na taj način se prijavi. A pores svega ovoga, nudi mu se mogućnost i da na mejl organizatora pošalje svoje podatke koji osim, naravno prezimena i imena, kao informacija za kontakt, te datuma rođenja, treba da uključuju i podatak o tome u kojoj poslovnici želi da pohađa predavanja koja predviđa teorijski deo.

Inače, prilikom upisivanja svaki prijavljeni polaznik treba da donese svu onu dokumentaciju koja se tretira kao obavezna. A u nju spada, na prvom mestu izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, koje ne sme biti starije od 6 meseci, te svedočanstvo osnovne škole ili diploma srednje koju je on završio. Za sva pomenuta dokumenta se zahtevaju fotokopije, a polaznik mora da ponede i važeći lični dokument sa fotografijom, to jest ili ličnu kartu ili pasoš, ali u obzir može da dođe ćak i vozačka dozvola. Svaki onaj polaznik koji poseduje biometrijski dokument sa čipom mora u potpunosti da ispoštuje pravilo koje je vezano za njegovo korišćenje, pa se od njega zahteva da dostavi očitan dokument.

Princip prema kome se organizuje obuka i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica je vrlo jednostavan i podrazumeva da oni pohađaju teorijski deo, odnosno predavanja i praksu. Naime, praksu treba da pohađaju u ukupnom trajanju od 240 radnih sati, a to mogu da učine u bilo kojoj firmi koju će svakako lično odabrati, stim da ona mora da posluje u onoj oblasti koja je predmet ovog kursa. Tako, oni imaju mogućnost da praksu odrade u nekoj kompanijisa kojom organizator obuke već ima uspostavljenu poslovnu saradnju, te tada dobijaju i jasne smernice o njenoj ceni, kao i o svim ostalim pravilima koja su vezana za pohađanje prakse u okviru te kompanije. Uz to im dajmo i neophodne garancije vezane za njen kvalitet, koji će u ovom slučaju sigurno biti na visokom nivou.

Polaznici isto tako imaju pravo i da praktičan deo koji obuhvata kurs i obuka za izrađivača kožne galanterije i rukavica odrade u bilo kojoj firmi koju će oni samostalno da odaberu, ali se tada zahteva da mi prvo potpišemo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa odabranom kompanijom, pa tek onda da taj polaznik počne sa pohađanjem. P uslovima se oni dogovaraju isključivo sa zvanično ovlašćenim licem u toj firmi, a vrlo je važno i da tom prilikom dogovore detalje koji se odnose na cenu, jer mi nećemo moći da im damo te informacije, ali nećemo biti ni u mogućnosti da garantujemo da će praksa biti sprovedena prema pravilima.

Grupna, poluindividualna, online i individualna nastava je dostupna u okviru teorijskog dela, a polaznici treba da u trenutku upisivanja navedu podatak za koju od svih tih vrsta nastave su zainteresovani. Ako se oni budu odlučili za grupnu obuku i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica, zahteva se i da prihvate tačno definisanu ne samo dinamiku, nego i termine, jer to određuje organizator. Pomenuta vrsta nastave može da počne tek onog trenutka kada se dovoljan broj zainteresovanih polaznika, a to se odnosi na minimum 4 osobe, u toj poslanici prijave, te naglašavamo da u jednoj grupi može da bude najviše osmoro osoba.

Kako individualna, tako i poluindividualna nastava, ali i ona nastava koja se odvija preko interneta podrazumevaju princip organizovanja koji polazniku dozvoljava da bira kada će nastava da počne, a zatim i kojom dinamikom će se odvijati, odnosno u kojim tačno terminima. A sve to će oni da dogovore sa profesorom koji je zadužen da drži predavanja.

Da bi bilo dozvoljeno da zainteresovani polaznik ovaj kurs prati preko interneta, osim računara on mora da osigura i stabilnu internet vezu.

U cenu teorijskog dela kursa je uračunata nadoknada za polaganje završnog ispita kao i izrada sertifikata, te dodatka sertifikatu, a polaznik bira koju od pomenutih vrsta nastave tada želi da pohađa, te u okviru iste cene će od organizatora dobiti i priručnik iz koga se može pripremati za polaganje pomenutog ispita.

Visina nadoknade za praktičan deo zavisi samo od kompanije u kojoj polaznik odabere da je pohađa, jer je ona i zadužena da formira cenu prakse.

Na završnom ispitu polaznik ima usmeni i pismeni deo, a prisutno je ukupno 15 pitanja. A to znači da on odgovara na 3 pitanja u usmenom, te na 12 u pismenom delu tog ispita.

Pre polaganja je kandidat dužan i da dostavi original potvrde da je savladao kurs i obuku za izrađivača kožne galanterije i rukavica, odnosno da je odradio praktičan deo i to u tačno određenom trajanju. A pre izrađivanja sertifikata mora da u pomenutu dokumentaciju doda i koji smo potpisali prilikom upisa, a zatim se prilaže i završni test i zapisnik sa polaganja ovog ispita, odnosno ona dokumentacija koja je i prilikom upisa navedena kao obavezna.

Svi oni kandidati koji pomenutu obuku kod nas ne pohađaju, ali ipak žele samo da polažu ovaj ispit, jer je neophodno da steknu sertifikat za izrađivača kožne galanterije i rukavica, treba da dostave takođe obaveznu dokumentaciju, to jest originalnu potvrdu o pohađanoj obuke i odrađenoj. Ali, oni mogu i da dostave relevantan dokaz o radnom iskustvu koje su u pomenutoj oblasti stekli, te svakako moraju da se prijave za polaganje ovog ispita, kao i da plate određenu nadoknadu za to. A pošto ga budu položili, ovi kandidati dostavljaju i svu, već pomenutu obaveznu dokumentaciju, odnosno dodaju se i test i zapisnik sa polaganja završnog ispita. U ovom slučaju obavezna dokumentacija podrazumeva istu onu koju polaznici našeg kursa prilažu u trenutku upisa, a to podrazumeva kako kopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, tako isto i kopije uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), te izvoda iz matične knjige rođenih, to jest krštenice.

Neko ko živi u bilo kom gradu gde Akademija Oxford nema poslovnicu, ali je zainteresovan da polaže ovaj ispit, a kako bi na taj način postao vlasnik sertifikata za pomenuto zanimanje, može da pristupi polaganju po ispunjenju uslova i to u onaj poslovnici koja mu je najbliža. A da bi on mogao da odradi praksu, kako predviđa obuka i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica, trebalo bi da u gradu u kome stanuje pronađe odgovarajuću kompaniju i ispuni sve prethodno pomenute uslove. U slučaju da je zainteresovan za pohađanje teorijskog dela, kao najbolja opcija mu se nudi online nastava.

Iako kandidati imaju prilike da postanu vlasnici zvanično priznatog sertifikata za ovo zanimanje, samo oni koji su u statusu nezaposlenih lica, to jest koji su i zvanično prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje će biti u mogućnosti da ih odmah po sticanju i upišu u svoj dosije, to jest u nekadašnju radni dosije. Ovo navodimo zato što je od 01. januara 2016. godine uvedena ova promena, koja je vezana za upisivanje sertifikata, te je taj postupak sada elektronski i samo Nacionalna služba za zapošljavanje jeste zadužena za to. A neko ko bude stekao pomenuti sertifikat, ali je u tom trenutku zaposlen neće moći da ga upiše sve do onog trenutka kada bude ponovo bio u statusu nezaposlenog lica, to jest prijavljen na evidenciju pomenute službe.Šta obuhvata kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica?

Bez obzira što možda za pripadnike mlađe životne dobi kožne rukavice i galanterija od ovog materijala nisi toliko u upotrebi, činjenica je da svako ko zna koliko je koža kvalitetan materijal se svakako ne libi da kupuje upravo one proizvode koji su od nje izrađeni. Pretpostavljamo da je zato obuka i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica naročito dobro posećena, jer je i velika potražnja za kvalifikovanim radnicima na trenutnom tržištu, te svako ko stekne sertfikat za ovo zanimanje, u principu može prilično brzo da očekuje i da pronađe zaposlenje u svojoj truci.

Polaznici će za vreme trajanja teorijskog dela da se upoznaju, na prvom mestu sa osobinama ovog materijala, te sa načinom njegove pripreme za obradu, a potom će ih profesori upoznati i sa izradom šema, ali i sa samim postupkom krojenja kože. Tu će im jasno dati do znanja i na koji način se bira konkretna vrsta kože, a koja se koristi za izradu određenih predmeta.

Pored toga što neko ko je zaposlen na ovom radnom mestu izrađuje različite predmete od pomenutog materijala, odnosno kožnu galanteriju i rukavice, on se vrlo često bavi i popravkom oštećenja koja se mogu pojaviti na tim predmetima. A da bi oni mogli da izrađuju kožnu galanteriju, osim sa već pomenutim detaljima, prodavači će ih upoznati i sa principom stavljanja postave, odnosno sa korišćenjem kako lepka i boja, tako i različitih ukrasa koji se tom prilikom koriste.

Ne samo da će svako ko bude pohađao teorijski segment koji obuhvata obuka i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica da se upozna sa mašinama koje se koriste u ovom procesu, nego će da im budu predstavljeni i svi alati koji se tom prilikom koriste, kao i oni delovi proizvodnje koji se isključivo vrše ručno. Tako će oni da nauče kako se koristi čekić nož i takozvano šilo, ali koje se to mašine koriste za krojenje i šivenje, odnosno za presovanje kože i kako se radi na njima.

Ono što se sasvim sigurno očekuje od svakoga ko želi da kvalifikuje za ovo zanimanje jeste da ima odličan vid, te da jasno razlikuje boje, ali isto tako treba da poseduje i vešte prste, a kako bi mogao da izrađuje najrazličitiju kožnu galanteriju i rukavice.

Završni deo predavanja podrazumeva upoznavanje svih polaznika sa odredbama zvaničnog zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, a biće im jasno ukazano i na moguće neprijatnosti, koje se neretko događaju prilikom obavljanja ovog posla. Kako se obično to događa kada neko nije upoznat sa pravilnim korišćenjem različitih alata, to će im iskusni predavači koji vode ovaj deo obuke predočiti i koje su to situacije u kojima može da dođe do povreda na radu, te će im isto tako dati i jasne smernice na koji način bi eventualno mogli da ih izbegnu.
Kako je organizovana obuka za izrađivača kožne galanterije i rukavica?

Za svakog polaznika koji se prijavi da pohađa obuku i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica je bitna informacija da se on sastoji od dva dela, pae tako polaznik treba da pohađa odabranu vrsta nastave tokom teorijskog dela, odnosno da 240 sati pohađa praktični deo ove obuke.

U svim našim poslovnicama se organizuju predavanja koja podrazumeva teorijski deo, a ponuđena im je mogućnost učenja na daljinu, te polaznik obuku može da prati sa bilo kog mesta gde ima nesmetan pristup računaru, ali mora da obezbedi i stabilnu konekciju sa internetom, kako bi bez ikakvih poteškoća mogla da se organizuje nastava. A što se tiče grupne, poluindividualne i individualne obuke, njih prate u jednoj od preko 20 poslovnica organizatora i to prema jasno definisanim pravima. Zapravo, jedino se princip organizovanja grupne nastave razlikuje, uzevši u obzir da tu polaznici treba da prihvate one termine i dinamiku, koji su od strane organizatora već određeni. A od njih se prvenstveno zahteva strpljenje, budući da nije moguće da nastava bude organizovana u relativno kratkom roku pošto se oni budu prijavili, jer se u jednoj od poslovnica mora prijaviti onaj broj polaznika koji predstavlja minimum za njeno organizovanje. A tu se radi o 4 osobe, pošto u grupama može da bude najmanje toliko ljudi, a najviše osmoro.

U principu, sve ostale vrste nastave koje smo pomenuli mogu da budu organizovane vrlo brzo pošto zainteresovani polaznik izvrši prijavu, odnosno pristupi upisivanju, te potpiše ugovor sa organizatorom. Ali i način njihovog organizovanja je sasvim drugačiji od grupne obuke, uzevši u obzir da ne samo individualna i poluindividualna, već i online obuka i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica podrazumevaju onaj princip koji polaznicima dozvoljava da sami preciziraju kada im odgovara da nastava počne, te kojom dinamikom će da se odvija, odnosno u kojim terminima. Naravno, oni će se o svemu tome dogovoriti sa onim profesorom koji je zadužen za obuku.

Od svih prijavljenih se očekuje da u pomenutom trajanju pohađaju i praktičan deo koji obuhvata ova obuka, a njega mogu da pohađaju u svakoj kompaniji koja posluje u okviru konkretne oblasti, nevezano za to da li je organizator ove obuke pre toga sa njom sarađivao ili nije. Iako je lakša varijanta da polaznici praksu pohađaju kod poslovnih partnera organizatora, jer neće brinuti o kvalitetu prakse, budući da u tom slučaju od organizatora dobijaju garancije, ali isto tako neće brinuti ni o njenoj ceni, pošto će i o tome dobiti informacije na vreme. A ako neko bude odabrao drugu ponuđenu opciju, on će morati oko svega navedenog da se dogovara sa zvanično ovlašćenim licem konkretne firme, ali isto tako taj polaznik ima obavezu da predstavnika Akademije Oxford obavesti o svim detaljima, te da mu omogući da pristupi podacima firme u kojoj on želi da pohađa praksu. Razlog zbog čega se to zahteva jeste što je neophodno potpisati ugovor o poslovnoj saradnji, a neposredno pre nego što taj polaznik počne da, prema postignutom dogovoru, pohađa praksu.


Kome su obuka i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica namenjeni?

Ovaj kurs može da pohađa zaista svako ko želi, jer su uslovi koji se stavljaju pred zainteresovane polaznike minimalni.

Na prvom mestu, svako onaj koga interesuje obuka i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica mora da bude punoletno lice, a drugi zahtev koji on svakako mora da ispuni podrazumeva da je pre upisivanja završio osnovnu školu, što je ujedno minimalni nivo obrazovanja koji se od zainteresovanih polaznika u ovom slučaju zahteva. Baš iz tog razloga oni imaju obavezu da u trenutku upisa, uz sva ostala dokumenta dostave ili kopiju diplome srednje škole ili fotokopiju svedočanstva osnovne, a to koji će od pomenutih dokumenata dostaviti isključivo zavisi, naravno od toga koji nivo obrazovanja je do tog trenutka stekao.

Koliko traje obuka i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica?

Zvanično je određeno da kurs i obuka za izrađivača kožne galanterije i rukavica traje ukupno tri meseca. A takođe je precizirano i da polaznik, osim teorijskog dela za to vreme ima obavezu i da u trajanju od 240 radnih sati pohađa praksu.

Uzevši u obzir da organizator ovog kursa teži da ispuni očekivanja svih zainteresovanih polaznika, to onim osobama kojima je potrebno da brže dođu do sertifikata za ovo zanimanje pružamo mogućnost da na intenzivniji način pohađaju praksu. Ukoliko oni budu prihvatili te uslove, obuka i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica će trajati dva meseca. Stvar je u tome da je neophodno da svaki polaznik u toj situaciji pet puta nedeljno i to u trajanju od po 8 sati, pohađa praksu, a u okviru ove kompanije koju će lično odabrati. Na nedeljnoj osnovi, on mora da odradi ukupno 40 sati prakse, a ukoliko želi da pomenuta obuka traje kraće od zvanično određenog nastavnog programa.

Koja je cena obuke za izrađivača kožne galanterije i rukavica?

Budući da je nastavnim programom, a u skladu sa čijim pravilima se odvija kurs i obuka za izrađivača kožne galanterije i rukavica ustanovljeno da se nastava odvija u dva segmenta, tako da polaznici pohađaju teorijski i praktični deo, to i cena podrazumeva njihovo odvojeno plaćanje.

A pored toga vrlo je važan i podatak koji mora da poseduje svaki prijavljeni polaznik da on u okviru cene koja je navedena za teorijski deo ne dobija samo pohađanje one vrste nastave koju odabere, nego i mogućnost da polaže završni ispit. U nju je uračunato i izrađivanje sertifikata, te dodatka sertifikatu, a on će dobiti od organizatora i literaturu koja će mu biti od koristi kada se bude pripremao za polaganje završnog ispita.

Cena za pohađanje ovog dela obuke u kompanijama sa kojima organizator još nije ostvario poslovnu saradnju zavisi od dogovora polaznika i predstavnika te kompanije, ali sa cenom u tom slučaju uopšte nismo upoznati.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica?

Nastava koju predviđa kurs i obuka za izrađivača kožne galanterije i rukavica se organizuje u poslovnicama Akademije Oxford i u kompanijama koje posluju u navedenoj oblasti, ali u našim poslovnicama se organizuje samo teorijski segment ove obuke, dok polaznici praksu treba da pohađaju u okviru kompanije koju budu samostalno odabrali.

Ne samo da oni imaju mogućnost da predavanja prate prema pravilima individualne, poluindividualne i grupne nastave, nego im omogućujemo i učenje na daljinu, to jest kurs koji se prati preko interneta. A da bi taj vid nastave mogao da funkcioniše, svaki polaznik je dužan da omogući njegovo nesmetano odvijanje, budući da se od njega zahteva najpre posedovanje računara, a odmah zatim i da on isključivo preko stabilne konekcije bude vezan na internet. Ne postoje uslovi za pohađanje ostalih vrsta nastave koje smo pomenuli, ali je činjenica da se oni organizuju na potpuno različit način. Tako obuka i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica koji polaznik želi da prati u grupi, predviđa ne samo jasno određenu dinamiku i termine, već i rad u grupama. Organizovanje ovog tipa obuke je vezano za formiranje grupe, pa tako uvek mora da se sačeka prijava najmanjeg broja osoba potrebnih za njeno formiranje, a što se odnosi na 4 polaznika. Svako ko je zainteresovan baš za ovaj tip nastave mora da zna i da u grupi može biti najviše osmoro ljudi, a da termini mogu možda da budu promenjeni, ali samo kada se to direktno zahteva od strane svih polaznika u okviru jedne grupe. U tim situacijama će ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici da proveri da li bi promena termina mogla da utiče na ostale vrste nastave koje se tu odvijaju, pa tek ukoliko bude bio sasvim siguran u to da ne može doći do njihovog ometanja, on će i da omogući promenu termina, ali se to ne radi često.

Zato se onim osobama koji se teško uklapaju u unapred određene termine preporučuje da se odluče za obuku preko interneta, odnosno poluindividualnu ili individualnu, jer tu oni imaju pravo da jasno iznesu zahtev kada žele da se nastava odvija i prema kojoj dinamici, a takođe oni sa svojim profesorom treba da usaglase i datum početka konkretne obuke.

Svako ko želi da pohađa obuku i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica ima obavezu i da 240 radnih sati pohađa praksu, a to može da učini ili u firmi sa kojom organizator sarađuje ili u bilo kojoj drugoj, a pod uslovom da posluje u okviru konkretne oblasti.

Od onog polaznika koji odabere drugu ponuđenu opciju se zahteva da lično dogovori sve vezano za pohađanje prakse u konkretnoj firmi, a on tada snosi odgovornost za njen kvalitet, budući da organizator ne daje nikakve garancije tim polaznicima i to samo zato što ne poznaje princip poslovanja te kompanije. Osnovni uslov za pohađanje prakse u tom slučaju jeste potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji između organizatora i firme koju polaznik odabere, ali se tada od njega zahteva da obezbedi podatke koji su potrebni za pripremu tog ugovora, a on će biti u svakom slučaju potpisan u najkraćem mogućem roku.

Svi oni polaznici koji budu odabrali prvu od ponuđenih varijanti, a koja se odnosi na pohađanje praktičnog dela koji obuhvata kurs i obuka za izrađivača kožne galanterije i rukavica kod poslovnih partnera organizatora, oni će dobiti najpre podatke o ceni, kao i o uslovima, te će im isto tako upravo organizator garantovati za njen kvalitet.

Dodatne napomene:

 • svako ko želi samo da stekne sertifikat za izrađivača kožne galanterije i rukavica treba da polaže završni ispit, a pre toga mora da izvrši prijavu na tačno definisan način, kao i da obezbedi zahtevanu dokumentaciju, u kojoj mora da se nađe i potvrda o pohađanju prakse koja je trajala 240 radnih sati ili dokaz izdat od strane kompanije u kojoj je kandidat bio zaposlen, to jest potvrdu o radnom iskustvu
 • prijava se vrši preko mejla organizatora ovog kursa, a zainteresovani polaznici mogu i da jednu od poslovnica kontaktiraju putem telefona ili da se u njoj lično prijave
 • svi prijavljeni su dužni i da prilikom upisa potpišu ugovor sa Akademijom Oxford, pa moraju i da budu lično prisutni, te da dostave i obaveznu dokumentaciju
 • kako kurs i obuka za izrađivača kožne galanterije i rukavica predviđaju dva dela, tako se oni odvojeno i plaćaju
 • u sklopu cene za teorijski segment ovog kursa polaznik dobija mogućnost i da polaže ispit kojim može da stekne sertifikat za izrađivača kožne galanterije i rukavica, a osim toga u nju je uračunata i izrada tog sertifikata, kao i dodatka sertifikatu, ali isto tako i literatura koja je namenjenapripremi polaganje ispita za proveru znanja
 • praktični deo ovog kursa se plaća odvojeno, a na cenu utiče odluka svakog prijavljenog polaznika o tome u kojoj kompaniji će da je pohađa, jer ona i odlučuje o ceni
 • sva plaćanja koja polaznici imaju prema odredbama ugovora koji su sa nama potpisali, oni vrše u tačno zadatom roku i to u onoj poslovnici u kojoj su upisani, to jest u kojoj odluče da pohađaju teorijski deo koji obuhvata kurs i obuka za izrađivača kožne galanterije i rukavica

Cena kursa i obuke za izrađivača kožne galanterije je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za izrađivače kožne galanterije i rukavica


Literatura za izrađivače kožne galanterije i rukavica

Priručnik - Skripta - Knjiga za izrađivače kožne galanterije i Rukavica - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje