Kurs za izrađivača muzičkih instrumenata

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: postupkom prerade različitih materijala; mehaničkom, termičkom i hemihskom obradom materijala; popravkom oštećenih instrumenata.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Najpre sa različitim materijalima koji se koriste za izradu muzičkih instrumenata, ali i sa njihovom obradom i to kako termičkom, tako i hemijskom, pa zatim i sa celokupnim postupkom izrade brojnih muzičkih instrumenata, će da se upozna svaki pojedinačni polaznik koga bude zanimalo da pohađa specijalizovani kurs i obuku za izrađivača muzičkih instrumenata, a koju u skladu sa svetski priznatim standardima organizuje u celoj našoj zemlji Akademija Oxford. Isto tako će za vreme trajanja predavanja biti reči i o popravci oštećenja na muzičkim instrumentima, tako da će svaki pojedinačni polaznik biti u potpunosti upoznat sa svim segmentima ovog posla. A sve to znači da će po sticanju zvanično priznatog sertifikata, to jest po završetku pohađanja predavanja, a zatim i prakse, te polaganja završnog ispita moći da se zaposli u struci.

Moramo da naglasimo da je sertifikat za izrađivača muzičkih instrumenata, a koji izdaje naša institucija zvanično priznat dokument, koji svaki pojedinačni polaznik ima pravo da koristi kao dokaz da je za bavljenje ovim poslom u potpunosti kvalifikovan. Ali, zato ukoliko on bude želeo da zahteva njegovo upisivanje u radni dosije, mora da ima na umu da je od 01.01.2016. godine uvedena odredba zvaničnog zakona, a koja podrazumeva da je upisivanje sertifikata omogućeno samo onim osobama koje su nezaposlene, to jest onima koje se nalaze na zvaničnoj evidenciji jedine službe kojoj je i dozvoljeno da upisuje sertifikate, to jest Nacionalne službe za zapošljavanje. A kako sve ovo nema veze sa organizatorom, već isključivo sa zakonskim odredbama, iz tog razloga se i preporučuje svakom pojedinačnom polazniku, a posebno onome ko ne spada u kategoriju ovih lica, da pomenuti sertifikat koristi kad god ima potrebu da dokaže da je kvalifikovan za obavljanje ovog posla, te može da zvanično zahteva upisivanje tek kada bude izvršio prijavu na evidenciju ove službe.

Inače, jedini uslov koji mora da ispoštuje svako ko želi da pohađa kurs i obuku za izrađivača muzičkih instrumenata je vezan za najmanje završenu osnovnu školu, a takođe se podrazumeva da polaznik mora da bude i državljanin Republike Srbije, te mora da bude i punoletan.

U toku cele godine je dozvoljeno kako prijavljivanje, tako i upisivanje zainteresovanih polaznika. A svima njima se pruža mogućnost da na čak tri načina izvrše prijavljivanje za pohađanje pomenutog kursa, te na prvom mestu mogu da ostvare kontakt sa odabranom poslovnicom preko telefona. Zatim mogu i da lično dođu i tako se prijave, te isto tako imaju priliku i da preko mejla izvrše prijavu. Ukoliko se oni budu odlučili baš za poslednju navedenu varijantu, trebalo bi da u konkretnom mejlu koji će poslati na onu adresu koja je navedena na zvaničnom sajtu organizatora, to jest Akademije Oxford, pošalju na prvom mestu svoje prezime i ime, kao i datum kada su rođeni, te je neophodno i da napišu u kojoj od svih naših poslovnica žele da pohađaju nastavu.

Da bi neko mogao da bude upisan, dužan je da priloži obaveznu dokumentaciju, a kako bi na taj način i dokazao da ispunjava sve pomenute uslove, ali isto tako treba i da potpiše ugovor sa organizatorom, a zbog toga se i zahteva da uz sebe ima validan lični dokument u kome postoji fotografija. Tačnije rečeno, identifikaciju polaznik vrši uz pomoć ili lične karte ili pasoša, ali u tu svrhu može da ponese i validnu vozačku dozvolu, a uz uslov da ima očitan dokument ako on ima čip. U obaveznu dokumentaciju spada kopija kako izvoda iz matične knjige rođenih, isto tako i fotokopija uverenja o državljanstvu, ali organizator isključivo za taj dokument zahteva da ne sme da bude stariji od 6 meseci. Takođe je obaveza i da polaznici dostave kopiju ili svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, a koju su oni do tog trenutka završili. Tada bi trebalo i da navedu najpre koji tip nastave će pohađati u teorijskom delu, a potom i u kojoj tačno firmi će da odrade praksu, a za koju je određeno ukupno 240 radnih sati.

Od mogućnosti im je na raspolaganju za praćenje predavanja individualna i online, ali i grupna i poluindividualna obuka i kurs za izrađivača muzičkih instrumenata. Ako budu odlučili da nastavu pohađaju individualno, moraju znati da i kod tog tipa obuke, kao i kod poluindividualne, koja je namenjena za dva polaznika u isto vreme, odnosno one koja se odvija preko interneta, svaki polaznik tačne termine, to jest datum početka, ali isto tako i dinamiku prema kojoj će konkretni kurs da se odvija, dogovara direktno sa svojim profesorom. Ipak, ako je njegov izbor grupna nastava, onda će morati prvo da pričeka da se u poslovnici u kojoj se i prijavljuje taj polaznik, prijavi još zainteresovanik, a kako bi mogla da bude kreirana grupa od minimum 4 osobe, jer je baš to i primaran uslov da bi grupni kurs mogao uopšte da počne. U jednoj grupi može da bude najviše osmoro polaznika, pošto se na taj način i održava visok kvalitet nastave, a u ovom slučaju kao zvaničan organizator, upravo Akademija Oxford jedina i ima pravo da definiše dinamiku i termine u kojima će taj tip nastave da se organizuje. Postoji još jedna vrlo važna stvar sa kojom mora da bude upoznat apsolutno svaki pojedinačni polaznik, a ona je vezana za ispunjenje osnovnog uslova kod online obuke, uzevši u obzir da se tada zahteva prvo posedovanje računara, a uz to on mora da ima i stabilnu konekciju sa internetom.


Onovni uslov za izlazak na polaganje ispita za sticanje sertifikata jeste odrađenih 240 radnih sati praktičnog dela, a njega polazni pohađa u kompaniji koja zadovoljava osnovne uslove. A ti uslovi podrazumevaju da ona ima već otvorenu radnu poziciju za izrađivača muzičkih instrumenata i naravno da praksu uopšte želi da organizuje, kao i da organizator ovog kursa sa tom firmom potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji.

Budući da već postoje određene kompanije koje zadovoljavaju navedene uslove, a sa kojima mi svakako od ranije sarađujemo, to jest imamo potpisan navedeni ugovor, to je svim polaznicima znatno lakše ako se odluče za neku od tih kompanija, jer ćemo mi dati njima sve informacije o ceni i o pohađanju prakse, ali isto tako garantujemo i za njen kvalitet. Svakako, to ne znači da oni ne mogu i samostalno da nađu neku firmu, a kada je potrebno da što pre nama omoguće pristup određenim podacima koje ćemo koristiti za pripremu pomenutog ugovora, budući da on svakako mora da bude potpisan pre nego što oni počnu da pohađaju praksu. Od tih polaznika se očekuje i da sve relevantne informacije dobiju samostalno i to od zvanično ovlašćenog predstavnika izabrane kompanije. Tada organizator ovog kursa svakako neće biti u mogućnosti da polazniku garantuje da će praksa da bude organizovana kvalitetno i to prvenstveno zato što nije upoznat sa načinom na koji to firma ni posle, a ni organizuje praksu.

Nakon što ispuni primaran zahtev za izlazak na polaganje završnog ispita, odnosno pošto ga bude i položio, svaki polaznik ima obavezu i da dostavi zahtevanu dokumentaciju, a što svakako mora da učini pre nego što se pristupi izradi njegovog sertifikata. Dokumentacija osim one obavezne, a koju svakako dostavlja i u trenutku upisa, obuhvata i original potvrde o pohađanju stručne prakse i obuke, kao i ugovor koji smo mi potpisali sa tim polaznikom. Svakako će ovlašćeno lice konkretne poslovnice svoj navedenoj dokumentaciji da doda i završni test i zapisnik sa polaganja ispita za proveru znanja.

Napominjemo da je moguće i da neko koga ne interesuje obuka i kurs za izrađivača muzičkih instrumenata, već samo želi da se prijavi za polaganje završnog ispita, pošto mu je potrebno da stekne sertifikat za izrađivača muzičkih instrumenata, on to može da učini, ali pod uslovom da prvo izvrši prijavu za njegovo polaganje i plati određenu nadoknadu, te naravno treba i da ispuni osnovni uslov. Iz tog razloga se od svakog takvog kandidata zahteva obavezna dokumentacija (kopija uverenja o državljanstvu, ne starijeg od 6 meseci, kopija izvoda iz matične knjige rođenih i fotokopija svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole). Zatim je taj kandidat dužan da dostavi originalnu potvrdu da je pohađao stručni kurs, to jest da je odradio predviđenih 240 radnih sati prakse. Neophodno je naglasiti i da je tim kandidatima dozvoljeno da umesto tih dokumenata dostave relevantan dokaz da su stekli radno iskustvo na obavljanju ovog posla, a koji će im izdati ona firma u kojoj su i bili zaposleni. Takođe, i u ovom slučaju će ovlašćeno lice organizatora svoj ovoj dokumentaciji, a po završetku polaganja ispita, da doda kako test, tako i zapisnik sa njegovog polaganja.

Bitno je da svako koga interesuje da stekne sertifikat za ovo zanimanje, a u mestu njegovog stanovanja naša poslovnica ne postoji, zna da ćemo mu omogućiti da u prostorijama one poslovnice Akademije Oxford, a koja je ujedno i najbliža, pristupi polaganju završnog ispita. Naravno, u tom slučaju se obuka i kurs za izrađivača muzičkih instrumenata pohađa preko interneta u teorijskom delu, a za praksu će polaznik izabrati onu varijantu koja podrazumeva da on samostalno pronalazi firmu i to koja se nalazi u njegovom gradu, te koja ispunjava sve predviđene uslove, budući da se smatra da je tako najlakše da praksa bude organizovana.

Svako ko pohađa ovu obuku u organizaciji Akademije Oxford treba da u navedenom roku izvrši plaćanje i teorijskog i praktičnog dela, a koji se inače moraju platiti razdvojeno jedan od drugog. Svi polaznici treba da znaju da cenu prakse određuje uvek ona firma koja je i zadužena da je organizuje, te da mi u tom slučaju nemamo nikakvog uticaja na visinu te nadoknade. A sa druge strane, naglašavamo da je u cenu koja je predviđena za plaćanje pohađanja predavanja, to jest teorijskog dela uračunato ne samo prisustvo grupnoj, individualnoj, online ili poluindividualnoj nastavi, već i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, ali i polaganje završnog ispita, kao i skripta koju će svaki pojedinačni polaznik imati prilike da koristi kada se bude pripremao za to polaganje.

Šta sve obuhvata kurs i obuka za izrađivača muzičkih instrumenata?

Kako je u pitanju, slobodno možemo da kažemo umetničko zanimanja, iako se primarno svrstava u drvno - prerađivačku struku, svakako se očekuje da neko ko želi da stekne zvanično priznat sertifikat za izrađivača muzičkih instrumenata ima i osećaj za lepo, ali bi trebalo da bude svestan koliko se bavi odgovornim zanimanjem, uzevši u obzir da samo jedna njegova greška može značajno da pokvari kvalitet konkretnog instrumenta.

Obuka i kurs za izrađivača muzičkih instrumenata zvaničnim nastavnim planom predviđa da će polaznici prvo da upoznaju različite vrste materijala koje se u postupku izrade muzičkih instrumenata primenjuju, te će im predavači svakako objasniti koja vrsta osnovnog materijala, a prvenstveno drveta se koristi za izradu određenog instrumenta. Naravno, oni bi trebalo da se upoznaju i sa svim onim metalnim i plastičnim, ali i kožnim elementima, a koji se ugrađuju na različite instrumente. Svakako će da nauče i na koji način se ti elementi obrađuju, a pre nego što budu ugrađeni tamo gde je potrebno.

Da bi neko bio sposoban da izradi konkretan muzički instrument, on mora da zna i da tumači skicu koju dobije, pa čak i po potrebi da je izradi. Upravo iz tog razloga, kurs i obuka za izrađivača muzičkih instrumenata pruža mogućnost polaznicima za vreme predavanja da steknu dovoljno znanja i iz te oblasti. Takođe se pretpostavlja da svi koji upišu ovu obuku poznaju makar osnovne vrste muzičkih instrumenata, a čak i ako ih ne poznaju, profesori će im svakako predstaviti muzičke instrumente i njihovu osnovnu podelu.

U toku predavanja će biti svakako govora i o različitim vrstama reparacija, odnosno popravki oštećenih muzičkih instrumenata, uzevši u obzir da i to spada u domen obaveza koje osobe kvalifikovane za ovaj posao imaju.

Polaznici će da nauče i na koji način se konkretan muzički instrument spaja od izrađenih delova, ali i šta se tom prilikom koristi od posebnih alata za spajanje.

Trebalo bi da imate na umu podataka da je svako ko stekne sertifikat za izrađivača muzičkih instrumenata već u velikoj prednosti, budući da je na tržištu izuzetno velika potražnja za ovim stručnjacima, a da je vrlo mali broj njih koji su profesionalno osposobljeni za bavljenje ovim poslom.

Na koji način je kurs za izrađivača muzičkih instrumenata organizovan?

U skladu sa zvanično prihvaćenim nastavnim planom, a prema kome se u toku cele godine organizuje obuka i kurs za izrađivača muzičkih instrumenata je definisano da je zahtev koji mora da ispuni svaki pojedinačni polaznik usmeren na pohađanje dva dela, to jest prakse i predavanja.

Uz to što je za praksu definisano ukupno trajanje od 240 radnih sati, svaki polaznik ima obavezu da u tom slučaju lično izabere firmu koja će da je organizuje. Međutim, zahteva se i da organizator pomenutog kursa sa tom kompanijom potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, te je isto tako neophodno i da ona ostvaruje osnovni uslov za organizovanje prakse, a koji podrazumeva da zvanično ima otvoreno radno mesto za izrađivača muzičkih instrumenata. Tek nakon što budu bili ispunjeni svi uslovi, konkretni polaznik treba da izabere kompaniju, a osim mogućnosti da to bude neka sa kojom je Akademija Oxford još pre navedeni ugovor potpisala, otvorena je i mogućnost da svaki polaznik samostalno pronađe odgovarajuću firmu.

Napominjemo da je prva opcija svakako jednostavnija i brža, jer se ne čeka potpisivanje tog ugovora, a uz to organizator garantuje da će praksa u tom slučaju biti kvalitetna.

Ono što je specifično za drugu ponuđenu varijantu, jeste najpre to što polaznik ne dobija garancije za kvalitet prakse od organizatora, ali i to što on ima mnogo obaveza. Tačnije, prvo polaznik treba da dogovori uslove i to sa licem koje je u konkretnoj firmi za to ovlašćeno, a posle toga mora da obezbedi sve informacije koje su našem ovlašćenom predstavniku potrebne za pripremu konkretnog ugovora. Na kraju, on mora i da sačeka da mi organizujemo zvanično potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, mada ćemo mi to svakako učiniti što je pre moguće, jer od toga i zavisi početak prakse.

Već smo pomenuli da su obuka i kurs za izrađivača muzičkih instrumenata sačinjeni od dva dela, tako da polaznik uz praksu prati i predavanja, a ona se organizuju u našim poslovnicama i preko interneta. Preciznije rečeno, postoji mogućnost pohađanja individualne i poluindividualne nastave, te isto tako i grupne, a sve one se sprovode u prostorijama odabrane poslovnice organizatora. Naravno, organizujemo i takozvano učenje na daljinu, to jest kurs preko interneta, a neko kome baš ta opcija najviše odgovara će imati obavezu da ispoštuje osnovno pravilo u tom slučaju. Radi se o tome da je polaznik u obavezi da svakako poseduje računar, ali se isto tako od prijavljenih zahteva i da tom računaru obezbede stabilnu vezu sa internetom, a kako bi online kurs i obuka za izrađivača muzičkih instrumenata mogla da budu organizovana u skladu sa važećim pravilima. Takođe naglašavamo da se ta vrsta nastave organizuje na potpuno isti način kao i poluindividualna, ali i individualna, samo što se razlikuje broj prisutnih polaznika, budući da online i individualna predviđaju jednog, a poluindividualna 2 polaznika istovremeno. Trebalo bi da svako od njih odredi, to jest sa svojim profesorom dogovori kog datuma će nastava da počne, kao i da se sa njim usaglasi oko termina za održavanje predavanja, to jest dinamike.

Samo grupni kurs i obuka za izrađivača muzičkih instrumenata podrazumeva sasvim drugačiji način organizacije, ali i istovremeno prisustvo od četvoro do osmoro polaznika predavanjima. U ovom slučaju će organizator da odredi sve, osim datuma početka, a pošto to iziskuje formiranje grupe od minimum 4 osobe. Dakle, u ovom slučaju svaki polaznik prihvata dinamiku i termine koji se zvanično određuju od strane organizatora, a oni u vrlo retkim situacijama mogu da budu promenjeni. Tačnije, ako svi polaznici u okviru jedne grupe budu to zvanično zahtevali i ako koordinator za nastavu bude smatrao da promenom termina u tom slučaju ne bi bila ugrožena apsolutno nijedna druga obuka, koja se tu takođe organizuje može da dođe do izmene.

Kome je namenjen kurs za izrađivača muzičkih instrumenata?

Svi državljani Republike Srbije koji su punoletni, svakako imaju pravo da pohađaju kurs koji organizuje Akademija Oxford. Uz to, od njih se zahteva i da imaju važeći dokaz da su do tog trenutka najmanje stekli osnovno obrazovanje, to jest da su završili osnovnu školu. A taj dokaz se odnosi na fotokopiju svedočanstva osnovne škole, gde se takođe se podrazumeva da svaki prijavljeni koji je posle osnovne, završio i srednju školu, umesto već navedenog dokumenta treba da dostavi kopiju diplome srednje škole.

Očekuje se i dostavljanje fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih, to je uverenja o državljanstvu, stim da se isključivo za taj dokument navodi zahtev da ne bude stariji od 6 meseci. Sva pomenuta dokumenta spadaju u obaveznu dokumentaciju, koju svi polaznici treba da dostave kada budu vršili upisivanje na stručnu obuku.

Koliko traje obuka i kurs za izrađivača muzičkih instrumenata?

Iako je jasno određeno da kurs i obuka za izrađivača muzičkih instrumenata traje tri meseca ukupno, te da svaki polaznik ima obavezu kako da pohađa predavanja u tom periodu, tako i da pristupi pohađanju prakse, a koja mora da traje 240 radnih sati, mi pružamo mogućnost zainteresovanima i da pomenuti kurs završe za dva meseca.

Osnovni uslov za kraće pohađanje nastave jeste poštovanje dinamike, a koja je u tom slučaju jasno definisana. Tačnije rečeno, da bi obuka i kurs za izrađivača muzičkih instrumenata mogao da traje dva meseca, potrebno je prisustvo praktičnom delu svakoga dana za vreme trajanja jedne radne nedelje, a to je zapravo period od ponedeljka do petka i to u trajanju od ukupno 40 radnih sati nedeljno, to jest osam sati dnevno.

Koliko košta kurs i obuka za izrađivača muzičkih instrumenata?

Prema odredbama ugovora, a koji će svaki pojedinačni polaznik biti obavezan da potpiše sa organizatorom kada se bude upisivao, jasno je navedeno da se oba dela od kojih je sačinjena obuka i kurs za izrađivača muzičkih instrumenata, moraju platiti razdvojeno jedan od drugog.

Kada je u pitanju cena za pohađanje prakse, nju će da odredi upravo ona firma koju polaznik bude lično odabrao. Mi imamo pravo da navedemo samo okvirnu cenu za praksu koju organizuju naši poslovni partneri, jer u drugom slučaju samostalno svaki polaznik definiše cenu i uslove sa ovlašćenim predstavnikom one firme sa kojom mi ranije nismo sarađivali.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs i obuka za izrađivača muzičkih instrumenata?

Ako znate da obuka i kurs za izrađivača muzičkih instrumenata podrazumeva takav način organizacije da polaznik prati i predavanja i odrađuje tačno definisano vreme praktičnog dela, biće vam jasno zbog čega kažemo da se ona održava na dva mesta. Tačnije, predavanja organizuje Akademija Oxford u svojim poslovnicama, a praksu polaznik pohađa u okviru kompanije koja u potpunosti zadovoljava jasno definisane uslove i koju on lično bude odabrao.

Što se tiče predavanja, svaki polaznik treba da prilikom upisa, ovlašćenom licu naše poslovnice navede da li ga zanima nastava u paru ili u grupi, odnosno da li želi da predavanjima prisustvuje preko interneta ili mu, ipak najviše odgovara individualni kurs i obuka za izrađivača muzičkih instrumenata, pošto sve te tipove nastave mi imamo u ponudi. Uz to, svaki od njih ima i određene osnovne karakteristike, ali i uslove koje polaznici treba da ispoštuju. Tako, na primer grupna obuka podrazumeva upravo onaj tip nastave koji se organizuje za četvoro do osmoro osoba istovremeno, a pred polaznike se stavlja zahtev da nakon prijavljivanja sačekaju da se u toj poslovnici prijavi još najmanje tri osobe, to jest da bude formirana grupa od njih četvoro minimum, kako bi uopšte mogla da počne nastava. Takođe, važno da znaju i da ova vrsta obuke podrazumeva dinamiku i termine koje svakako određuje organizator, a da je određeno najviše samo 8 polaznika u jednoj grupi, kako bi ona bila maksimalno kvalitetna.

Postoji još jedan uslov, a koji moraju da ispune isključivo oni polaznici koji žele da predavanja prate preko interneta, jer tada osim računara, oni imaju obavezu da obezbede i konekciju sa internetom koja mora da bude stabilna, a kako bi online obuka i kurs za izrađivača muzičkih instrumenata mogao besprekorno da se odvija i to u skladu sa predviđenim standardima. Uz to, napominjemo da ta vrsta obuke podrazumeva istovetan način organizacije kao i poluindividualna i individualna, a što znači zapravo da će pojedinačni polaznik termine i dinamiku, odnosno datum njenog početka da lično dogovori sa svojim profesorom.

Kao što smo naveli, pored predavanja polaznici u ovom slučaju pohađaju i praksu i to ukupno 240 radnih sati. A nju mora da organizuje kompanija koja zadovoljava osnovne uslove, što zapravo podrazumeva prvo da ona zvanično ima otvorenu radnu poziciju za izrađivača muzičkih instrumenata, a zatim i da sa nama ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, te naravno i da hoće praksu da organizuje. Ovde se pred polaznike stavljaju dve mogućnosti, pošto postoje i one kompanije koje posluju u ovoj oblasti, a sa kojima mi navedeni ugovor već imamo potpisan. Tada je polazniku u velikoj meri i olakšano pohađanje prakse, a najpre zato što od nas dobija informacije vezano kako za cenu, tako i za sve ostalo što se odnosi na samo pohađanje, ali isto tako mi tim polaznicima dajemo i apsolutne garancije da će ovaj deo obuke biti organizovan onako kako predviđaju aktuelna pravila.

Uz ovu, postoji takođe i opcija da svaki polaznik pronađe odgovarajuću firmu sa kojom nismo imali prilike da ostvarimo poslovnu saradnju, te da se pobrine da mi sa njom sklopimo pomenuti ugovor. A to znači da treba da nam obezbedi sve podatke koje ćemo u taj ugovor uneti, a mi ćemo svakako sa predstavnikom te firme da dogovorimo njegovo potpisivanje i to što je moguće pre, pošto taj polaznik može da pohađa praksu tek kada on bude bio zvanično potpisan. A do tada, polaznik treba da dogovori i cenu, to jest sve ostalo što spada u uslove za pohađanje prakse, što čini sa predstavnikom firme koju je odabrao. Trebalo bi da napomenemo i da garancije kvaliteta u ovom slučaju polaznik od nas sigurno neće da dobije, a pošto mi to ne možemo da damo, jer nam nije poznat način na koji ta firma pristupa organizovanju prakse, te da li poštuje predviđena pravila.

Dodatne napomene:

 • ako neko želi samo da stekne sertifikat za izrađivača muzičkih instrumenata potrebno je da zadovolji osnovni zahtev, a to je da ima dokaz o odrađenoj praksi ili o radnom iskustvu, kao i da se prijavi za polaganje završnog ispita, te da plati jasno definisanu nadoknadu u tom slučaju
 • one osobe koje interesuje obuka i kurs za izrađivača muzičkih instrumenata mogu da se prijave za pohađanje ili putem telefona ili preko mejla, a takođe imaju mogućnost i da svakoga dana u radno vreme odabrane poslovnice dođu lično u njene prostorije i na taj način izvrše prijavu
 • neophodno je lično prisustvo svakog pojedinačnog polaznika kada se bude vršio upis, jer on tada mora da potpiše ugovor sa organizatorom, pa se zato zahteva i dostavljanje kako sve navedene obavezne dokumentacije, tako i važećeg ličnog dokumenta i to onog u kome mora da postoji fotografija
 • polaznik je obavezan da plaćanje izvrši prema odredbama potpisanog ugovora i to direktno u prostorijama poslovnice u kojoj se upisuje ili u kojoj pohađa predavanja
 • praktičan deo se plaća odvojeno od teorijskog i za tu cenu je zadužena kompanija koja je takođe zadužena i za organizovanje prakse, te Akademija Oxford nema apsolutno nikakvog uticaja na tu cenu
 • polaznik plaća teorijski deo odvojeno, a u tu cenu je uračunato kako pohađanje online, individualne, grupne ili poluindividualne nastave, isto tako i polaganje završnog ispita, ali i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, a polaznici će dobiti i literaturu potrebnu za pripremu završnog ispita


.
Cena kursa i obuke za izrađivača muzičkih instrumenata je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za izrađivače muzičkih instrumenata


Literatura za izrađivače muzičkih instrumenata

Priručnik - Skripta - Knjiga za izrađivače muzičkih instrumenata - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje