Kurs za izrađivača ramova

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: postupkom izrade ramova; vrstama drveta; materijalima; alatima.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 120 radnih sati

Mada su mnogi ljudi skloni da radije kupe gotove ramove za slike, ogledala i druge predmete, činjenica je da ručno izrađeni ram prema zahtevu kupca, ima mnogo jači efekat na uređenje interijera neko kupovni. A svako je zainteresovan da se kvalifikuje za izrađivača ramova ima priliku da u toku pohađanja specijalizovanog kursa u Akademiji Oxford nauči sve segmente koje obuhvata postupak izrade različitih vrsta ramova, te da se upozna sa karakteristikama osnovnih materijala koji se koriste, kao i alatima, tako da će i da se osposobi da samostalno izrađuje čak i najkompleksnije ramove za različite predmete.

Očekuje se da svako koga interesuje obuka i kurs za izrađivača ramova kontaktira najbližu poslovnicu organizatora putem telefona i tako se prijavi, a isto tako može i da dođe lično u prostorije jedne od preko 20 poslovnica i na taj način izvrši prijavu za pohađanje ove obuke. Pored svega toga, pružamo mogućnost i zainteresovanim polaznicima da jednostavno prijavu izvrše elektronskim putem. A to znači da je potrebno na zvaničan mejl institucije, a koja i organizuje ovaj kurs, poslati sve važne informacije, poput i prezimena, imena i broja telefona, kao i datuma rođenja, te svakako treba navesti podatak u kom tačno gradu je polaznik zainteresovan da se upiše i pohađa nastavu.

Neophodno je da naglasimo da stručna obuka i kurs za izrađivača ramova može da bude kako individualna i grupna, tako i poluindividualna, budući da je sačinjena od teorijskog i praktičnog dela. Polaznik ima mogućnost i da predavanja pohađa preko interneta, a on će naravno po završetku predavanja da pristupi pohađaju praktičnog dela, koji organizuje ona firma koja je za to specijalizovana, to jest koja ima zvanično otvoreno radno mesto za izrađivača ramova.

Svakom pojedinačnom polazniku se omogućuje da ili lično pronađe neku novu kompaniju ili da izabere jednu od onih sa kojima smo mi pre toga već ostvarili saradnju, a budući da je vrlo bitan uslov koji mora biti ispunjen za organizovanje prakse vezan za potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, koji se svakako zahteva pre nego što počne praksa.

Zainteresovanim polaznicima možemo da ponudimo varijantu da 120 radnih sati, a koliko mora da obuhvata praksa, pohađaju u firmi sa kojom smo konkretan ugovor pre toga potpisali i koja se smatra našim poslovnim partnerom. Takođe, oni mogu da se odluče i za drugu opciju koja se odnosi na pronalaženje neke nove kompanije koja zadovoljava sve pomenute uslove. Trebalo bi da znaju da ako odaberu prvu ponuđenu opciju, dobijaju ne samo informacije koje su bitne za njeno pohađanje, već i garanciju za njen kvalitet, a kada je u pitanju druga ponuđena varijanta oni će sami da saznaju cenu i to od zvanično ovlašćenog lica u konkretnoj firmi. Ali tada od nas neće svakako imati garanciju da će praksa biti izvršena kvalitetno, te je važno i da budu informisani da su obavezni da ovlašćenom predstavniku naše poslovnice u najkraćem roku dostave poslovne podatke izabrane firme, jer su oni neophodni za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji. Ovo se zahteva zato što je, kao što smo već pomenuli, obaveza da on bude potpisan pre nego što počne pohađanje prakse.

A osim prakse, polaznik treba i da pohađa teorijski deo, odnosno predavanja koja se svakako organizuju u prostorijama jedne od naših poslovnica ili preko interneta. Neko ko se odluči za rad u grupi, treba da zna da taj tip nastave počinje pošto se u toj poslovnici kreira jedna grupa, a u kojoj treba da bude 4 polaznika najmanje. U tom slučaju su i dinamika i termini određeni i to unapred od strane organizatora.


Kada je u pitanju individualni kurs i obuka za izrađivača ramova, a zatim i poluindividualna i online nastava, sve one se odvijaju za samo jednog, odnosno dva polaznika najviše. Tada polaznici dobijaju pravo da preciziraju sa profesorom sve što je vezano za pohađanje obuke (termini, dinamika, datum početka).

Uz sve što smo naveli, važno je i da onaj polaznik koji se zainteresuje za pohađanje predavanja online, zna da je obavezan uz računar, da ima svakako i stabilnu internet vezu, uzevši u obzir da je to primaran uslov i za nesmetano odvijanje obuke preko interneta.

Upis na stručnu obuku može biti izvršen u toku cele godine postoji, ali nekoliko uslova koje mora da zadovolji svaki pojedinačni polaznik. A oni uključuju osim minimalno stečenog osnovnog obrazovanja i obavezu da polaznik bude punoletan, odnosno da je državljanin Republike Srbije. Baš zato je u obaveznu dokumentaciju koju treba da dostavi svako prilikom upisa, uvršena i kopija svedočanstva osnovne škole, odnosno isto tako kopije izvoda iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, a koje ne bi trebalo da bude starije od 6 meseci. Isto tako se podrazumeva i da ako je neki prijavljeni polaznik završio srednju školu, a ne samo osnovnu, on će svakako umesto fotokopije svedočanstva da dostavi fotokopiju diplome te srednje škole.

Naglašava da polaznici prilikom upisivanja moraju da potpišu ugovor sa organizatorom, te je zato neophodno da imaju i važeći lični dokument uz sebe, a u kome mora da se nalazi fotografija, što uključuje na prvom mestu ličnu kartu, mada oni mogu identifikaciji da pristupe i uz pomoć važeće vozačke dozvole ili pasoša. Podrazumeva se da oni polaznici čiji konkretan lični dokument poseduje čip, svakako moraju da ispoštuju vrlo važno pravilno, a koje je vezano za njegovo korišćenje, tako da ga u trenutku upisa dostavljaju očitanog.

Što se tiče cene, napominjemo da su obuka i kurs za izrađivača ramova sačinjeni od dva dela, pa je takođe predviđeno i takvo plaćanje, što znači da polaznik sa jedne strane plaća pohađanje predavanja, a sa druge praksu. Međutim, oni moraju znati i da cenu prakse određuje ona firma u kojoj će polaznici da je pohađaju, dok je u cenu za teorijski deo koja je navedena, uračunato najpre pohađanje odabranog tipa nastave (individualna, grupna, online ili poluindividualna), ali i literatura koja je potrebna polaznicima za pripremu polaganja završnog ispita. Takođe, svaki polaznik u okviru te cene ima obezbeđenu i izradu i sertifikata i dodatka sertifikatu, a u nju je uračunata i nadoknada za polaganje završnog ispita.

Kada je reč o samom ispitu, morate znati da je osnovni uslov da bi vam bilo dopušteno da izađete na polaganje upravo odrađenih 120 radnih sati prakse, to jest relevantan dokaz o tome. Svaki pojedinačni polaznik koji bude položio ovaj ispit, a koji pohađa obuku i kurs za izrađivača ramova kod nas, svakako mora pre izrade sertifikata da dostavi obaveznu dokumentaciju, a koju treba da priloži i prilikom upisivanja, te zatim i original potvrde da je pohađao stručnu obuku i odradio predviđeno vreme prakse. Oni dostavljaju i ugovor koji smo potpisali prilikom upisa, a ovlašćeno lice naše poslovnice ima obavezu da konkretnoj dokumentaciji doda i završni test, ali i zapisnik sa polaganja, nakon što on bude završio sa polaganjem.

Napominjemo i da Akademija Oxford nudi mogućnost nekom ko pomenuti kurs ne pohađa kod nas, samo da se prijavi za polaganje završnog ispita, a kako bi na taj način stekao validan sertifikat za izrađivača ramova. Ali, kandidati moraju znati da se od njih prvo očekuje da izvrše prijavu za njegovo polaganje, kao i da plate jasno definisano nadoknadu u tom slučaju. Oni su, takođe dužni da prilože i obaveznu dokumentaciju, a koja uključuje kopije svih onih dokumenata kojima se potvrđuje da zadovoljavaju osnovne uslove (svedočanstvo osnovne škole ili diploma srednje škole, uverenje o državljanstvu i to isključivo ne starije od 6 meseci i izvod iz matične knjige rođenih). Isto tako, ti kandidati moraju da dostave i originalnu potvrdu da su pohađali ovaj kurs, to jest da su imali prilike da prisustvuju praktičnom delu u jasno definisanom trajanju, a ukoliko su bili zaposleni na ovom radnom mestu oni će dostaviti originalnu potvrdu da su stekli radno iskustvo. Potpuno isto kao i kod naših polaznika, tako se i ovde svoj navedenoj dokumentaciji dodaje zapisnik sa polaganja, kao i završni test.

Polaznici će imati prilike da pristupe i usmenom i pismenom delu na završnom ispitu, budući da je on od njih i sačinjen, a ukupno je prisutno 15 pitanja i to tako da treba da odgovori na 12 pitanja pisanim putem, a na 3 usmenim.

Trebalo bi da znate i to da Akademija Oxford ima poslovnice na preko 20 lokacija u celoj našoj zemlji, ali ako se dogodi da baš u vašem gradu nismo imali prilike do sada da oformimo poslovnicu, a vas svakako zanima kurs i obuka za izrađivača ramova, mi ćemo vam omogućiti da polažete završni ispit u našoj najbližoj poslovnici. Nemojte da vas brine pohađanje predavanja, jer tada imate mogućnost da to učinite preko interneta, a kada je u pitanju praktičan deo, tu možete takođe da izaberete onu opciju gde ćete samostalno da izaberete u vašem gradu odgovarajuću firmu i ispoštujete sve što je prethodno navedeno.

Nakon što sa uspehom bude položio završni ispit, kandidat će steći sertifikat za izrađivača ramova, a koji je priznat i to ne samo na teritoriji Republike Srbije, nego i u pojedinim zemljama u našem okruženju. A njega onaj kandidat koji je prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, te koji ima status nezaposlenog lica, može i da upiše u svoju radni dosije, budući da je tako određeno zakonom i to od 01. januara 2016. godine. Ukoliko je neko zaposlen i postane vlasnik ovog sertifikata, on će morati da zahteva njegovo upisivanje u radni dosije tek onog trenutka kada se bude prijavio ponovo na evidenciju NSZ - a, a što je ujedno i jedina služba koja je zvanično zadužena za upisivanje stečenih sertifikata. Napominjemo da svaki kandidat, bez obzira da li je zaposlen ili ne, ima pravo da baš ovaj sertifikat priloži kao dokaz da je u potpunosti kvalifikovan za izrađivača ramova.

Šta podrazumeva kurs i obuka za izrađivača ramova?

Sa svim segmentima koje obuhvata proces izrade ramova će polaznici prvo da budu upoznati u okviru teorijskog dela, te će imati prilike konkretna znanja da primene u okviru prakse, a da nakon sticanja sertifikata za izrađivača ramova imaju dovoljno umeća da mogu bez ičije pomoći da izrađuju najrazličitije vrste ramova.

A teorijski deo koji obuhvata obuka i kurs za izrađivača ramova, na samom početku pruža mogućnost svim polaznicima da se upoznaju sa različitim vrstama materijala, a koji se ovom prilikom koriste. Oni će, osim različitih vrsta drveta, da nauče takođe i kako se svaka od njih pravilno obrađuje, a sve sa ciljem da što bolje savladaju ovo umeće.

Svakako je predviđeno da ih predavači upoznaju ne samo sa izradom ramova za fotografije, već i sa time na koji način se, recimo ogledalo može uramiti, kao i gobleni i drugi predmeti.

Biće reči i o izradi posebnih ukrasnih ramova, a oni će da se upoznaju i sa pojmom lajsne, te isto tako i sa lajsnama različite debljine i kvaliteta, odnosno oblika. Naravno, naučiće i koja lajsna se koristi kada je potrebno, na primer uramiti goblen ili fotografiju, te ogledalo ili bilo koji drugi predmet koji je u upotrebi.

Uzevši u obzir da je kurs i obuka za izrađivača ramova primarno fokusirana na ramove koji se nalaze u svakodnevnoj upotrebi, to znači da će polaznici imati susreta sa načinom izrade prvenstveno ramova za slike, ali će biti reči, naravno i o onim ramovima koji se koriste u posebnim situacijama. Iz tog razloga će predavači nastojati i da polaznicima objasne na koji način je potrebno izraditi specijalni ram za košnicu, to jest koji se materijali tom prilikom koriste. Naravno, oni će da se upoznaju i sa posebnim vrstama alata koje se koriste kako za izradu, tako i za sklapanje ramova različitih vrsta, ali i sa specijalnim mašinama sa kojima se osoba zaposlena na ovom radnom mestu svakako susreće. Biće govora i o merama zaštite na radu, za koje se očekuje da ih polaznici u praksi svakako preduzmu, onda kada je to potrebno.

Kako je organizovan kurs za izrađivača ramova?

Predviđeno je da obuka i kurs za izrađivača ramova sa jedne strane ima teorijski deo, a sa druge praktični, tako da svako ko pristupi pohađanju ima obavezu da to ispoštuje.

Osim što ima mogućnost da predavanja pohađa u grupi, te u skladu sa odredbama individualne i poluindividualne nastave, svaki polaznik može da se odluči i da taj deo pohađa preko interneta. A ukoliko mu baš taj način odgovara, neophodno je da njegov računar, preko koga će pratiti nastavu u tom slučaju, poseduje i stabilnu internet konekciju. Taj tip nastave je namenjen samo jednom polazniku, a odvija se u skladu sa odredbama koje navodi i individualni i poluindividualni kurs i obuka za izrađivača ramova. Jednostavnije rečeno, svaki polaznik treba sa nadležnim predavačem da usaglasi datum početka, na prvom mestu, a potom i da definiše kako termine, isto tako i dinamiku.

Grupna obuka je namenjena za 4 do 8 osoba istovremeno, a predviđeno je da dinamiku i termine odredi organizator. Ta vrsta nastave može da se organizuje tek nakon što se u jednoj od poslovnica organizatora bude prijavilo dovoljno polaznika za formiranje jedne grupe, a to podrazumeva minimum njih 4.

Za pohađanje prakse je tačno definisano da mora da traje ukupno 120 radnih sati, a uslov da bi konkretna kompanija mogla da je organizuje podrazumeva prvo da ima potpisan ugovor sa nama i to o poslovno - tehničkoj saradnji. Naravno, očekuje se i da ona zapošljava osobe na ovoj radnoj poziciji, te da želi da je organizuje.

Polaznik mora da zna i da Akademija Oxford ostvaruje poslovnu saradnju sa različitim firmama, te i sa onima koje zadovoljavaju pomenute uslove, što znači da će mu biti znatno lakše, ako se odluči da odabere jednu od njih i u njoj pohađa praksa. On tada ima garanciju kvaliteta nastave, a koju dobija direktno od nas, te ćemo ih informisati i o njenoj ceni i o svim ostalim uslovima koje mora da ispoštuje ukoliko želi nastavu da pohađa.

U drugoj situaciji, to jest kada on odluči da pronađe samostalno neku firmu koja zadovoljava pomenute uslove, ali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji mi sa njom do tog trenutka nismo imali prilike da potpišemo, moraće prvo da obezbedi uslove za njegovo potpisivanje. A to znači da nam pribavi poslovne podatke odabrane kompanije, odnosno da se o svim potrebnim detaljima dogovori sa zvanično ovlašćenim licem u okviru te kompanije. Ono što je vrlo važno da svaki pojedinačni polaznik koji se odluči za ovu opciju mora da zna, jeste da mi u toj situaciji ne garantujemo za kvalitet.

Kome je kurs za izrađivača ramova namenjen?

Svakoj osobi koje je državljanin Republike Srbije, a uz to je i punoletna je omogućeno da pohađa kurs i obuku za izrađivača ramova. Ipak, postoji još jedan vrlo bitan zahtev koji mora da ispuni svaki prijavljeni polaznik, a on uključuje najmanje završenu osnovnu školu.

Da bi dokazao da zadovoljava navedene uslove, svako ko se prijavi je obavezan i da priloži relevantne dokaze, to jest potrebno je da dostavi kopiju kako uverenja o državljanstvu i to koje svakako nije starije od 6 meseci. Potrebno je i da priloži fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno kopiju svedočanstva osnovne škole. A ukoliko je neko pre toga, ipak imao prilike da pohađa neku srednju školu, te i da je završi, on treba tada da dostavi fotokopiju diplome konkretne srednje škole.

Koliko traje obuka za izrađivača ramova?

Za svega tri meseca svaki zainteresovani polaznik ima mogućnost da stekne uslov da pristupi polaganju završnog ispita, odnosno da postane vlasnik sertifikata za izrađivača ramova.

Iako obuka i kurs za izrađivača ramova traje toliko koliko je navedeno, isto tako postoji mogućnost i da se 120 radnih sati koliko podrazumeva praksa, pohađa drugačijim ritmom, pa tada polaznik može da očekuje da završi sa pohađanjem za dva meseca.

Ukoliko je neko za to zainteresovan, očekuje se da u potpunosti ispoštuje pravilo vezano za pohađanje prakse, odnosno da joj svakog radnog dana prisustvuje 8 sati, uzevši u obzir da se radnim danom smatraju oni u periodu od ponedeljka do petka. Preciznije rečeno, to znači da polaznik treba 40 radnih sati na nedeljnom nivou da bude prisutan na praksi.

Koliko košta obuka i kurs za izrađivača ramova?

Zvanično je formirana cena u dva dela, a budući da kurs i obuka za izrađivača ramova takođe podrazumeva pohađanje toliko delova, odnosno predavanja i prakse u odabranoj kompaniji.

Napominjemo da mi možemo samo da kažemo koliko košta praksa koju polaznici pohađaju u kompaniji sa kojom sarađujemo, a ako je to neka firma sa kojom do sada nismo imali saradnju, on će morati lično o ceni da se dogovari sa njenim predstavnicima.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za izrađivača ramova?

Mesto održavanja nastave se razlikuje, budući da kurs i obuka za izrađivača ramova sa jedne strane predviđa pohađanje predavanja, dok sa druge polaznici treba da pohađaju i praksu.

Tako se predavanja odvijaju u poslovnicama organizatora, osim onaj situaciji kada polaznik bude izabrao da ih prati preko interneta. A tada on ima vrlo važnu obavezu da ispuni, jer se za nesmetano odvijanje online obuke svakako, uz posedovanje računara zahteva i veza sa internetom i to ona koja u ovom slučaju mora da bude stabilna. Neophodno je da svaki prijavljeni polaznik, a kada bude vršio upis na ovu obuku, napomene za koju vrstu nastave je zainteresovan, jer će od toga zavisiti i mesto i vreme njenog pohađanja.

Naime, grupna obuka i kurs za izrađivača ramova se organizuje u svim našim poslovnicama, a u kojima se ostvari uslov za to, to jest u kojima se prijavi minimum 4 osobe za njeno pohađanje. Tek nakon što bude bila oformljena grupa od najmanjeg broja polaznika, prijavljeni će da dobiju informacije od strane organizatora i to kako o tačnom datumu početka, tako i o terminima, te i o dinamici, pošto u ovom slučaju sve to organizator samostalno i utvrđuje.

A za sve ostale vrste nastave koje su u ponudi, važi pravilo da polaznik navodi prvo kada želi da taj kurs i počne, ali i kojom dinamikom bi voleo da predavanja budu organizovana, a on takođe sa profesorom definiše i tačne termine kada će nastava da budu održavana. Napominjemo i da individualna, odnosno online nastava predviđaju prisustvo isključivo jednog polaznika, dok je poluindividualna ona u okviru koje prisustvuje 2 polaznika u isto vreme.

Samo ona firma sa kojom je Akademija Oxford potpisala ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji i koja uz to i zapošljava osobe na radnoj poziciji koja je predmet sertifikovanja, ima pravo da organizuje praksu. Iz stog razloga i navodimo da svaki polaznik može da odabere neku kompaniju sa kojom mi pomenuti ugovor nismo potpisali i onu sa kojom smo do sada sarađivali, pa samim tim i imamo potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji.

Razlog zbog čega preporučujemo drugu opciju, jeste taj što će polaznik biti rasterećen mnogih obaveza koje bi imao da odabere prvu ponuđenu varijantu. Naime, praksa koju on pohađa kod naših poslovnih partnera predviđa da mi dajemo sve podatke, to jest na vreme ga informišemo i o ceni, ali takođe i garantujemo za njen visok kvalitet.

Sa druge strane, ona varijanta u kojoj se očekuje da polaznik sam izabere neku drugu firmu sa kojom mi nismo sarađivali, iziskuje značajan utrošak vremena, pošto on prvo mora da sačeka potpisivanje pomenutog ugovora, a pre toga treba da dobije sve podatke koji su za njega potrebni i prosledi ih ovlašćenom licu naše poslovnice. Takođe, on u tom slučaju treba i da uslove za pohađanje prakse, odnosno cenu definiše samostalno i to sa osobom koja je u određenoj firmi ovlašćena, a mi ne garantujemo za kvalitet tako organizovane nastave.

Dodatne napomene:

 • plaćanje se vrši u dva dela, a potpuno isto kao što se obuka i kurs za izrađivača ramova organizuje, tako da pojedinačni polaznik odvojeno plaća pohađanje prakse od predavanja
 • Akademija Oxford će svakome ko izvrši plaćanje teorijskog dela da obezbedi i literaturu, a koju će koristiti kada bude vršio pripremu za polaganje završnog ispita, a u navedenu cenu je uračunato i polaganje tog ispita, odnosno izrada sertifikata i dodatka sertifikatu
 • pohađanje praktične nastave se plaća odvojeno i cenu u tom slučaju određuje firma koju polaznik izabere da bude organizator prakse
 • u poslovnici u kojoj pohađa teorijski deo, to jest u kojoj se upisuje, polaznik je dužan da izvrši sva neophodno plaćanja koja ima po ugovoru i to prema važećem cenovniku
 • cele godine postoji mogućnost za prijavljivanje, a polaznici osim putem telefona ili mejla, mogu da dođu i lično u poslovnicu organizatora i prijave se
 • prilikom upisa se potpisuje ugovor sa Akademijom Oxford, pa se zato zahteva lično prisustvo svakog polaznika, kao i dostavljanje obavezne dokumentacije, to jest posedovanje validnog ličnog dokumenta u kome je i fotografija
 • zahteva se da svako ko samo želi da stekne sertifikat za izrađivača ramova, to jest ko želi da polaže završni ispit, na vreme izvrši prijavu za njegovo polaganje i plati predviđenu nadoknadu


.`


.

Cena kursa i obuke za izrađivača ramova je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za izrađivače ramova


Literatura za izrađivače ramova

Priručnik - Skripta - Knjiga za izrađivače ramova - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje