Kurs za konditora

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: recepturama i materijalima za proizvodnju poslastica; tehnikama prilikom oblikovanja i dekorisanja poslastica; održavanjem higijene i skladištenja hrane, HACCP standardom i njegovom primenom.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

U toku cele godine, a prema tačno definisanom nastavnom planu se u svim poslovnicama Akademije Oxford odvija obuka i kurs za konditora.

Ovo zanimanje je specifično, budući da su osobe koje su zadužene za posao konditora zadužene ne samo da izrađuju različite konditorske proizvode, već i da održavaju higijenu u radnom prostoru, a u skladu sa pravilima, kao i da brinu o primeni HACCP standarda, ali isto tako imaju i mnoge druge obaveze koje su jasno definisane prema klasifikaciji ovog radnog mesta, tako da je ova obuka koncipirana da zadovolji u potpunosti sve zahteve.

Iz tog razloga, svi polaznici pohađaju ne samo teorijski deo, nego i praktični, a tačno je definisano i da praksu moraju da pohađaju 240 radnih sati. Uz to, im se nudi mogućnost da potpuno sami odaberu da li će praksu da imaju u firmama sa kojima mi sarađujemo ili će, ipak oni da sasvim samostalno nađu kompaniju u kojoj će da odrade ovaj deo kursa. Svaki polaznik mora da ima na umu da praksa koju pohađa kod naših poslovnih partnera podrazumeva i garancije da će biti odrađena u skladu sa pravilima, ali zato oni polaznici koji se odluče za drugu varijantu, to jest da je pohađaju u nekoj kompaniji sa kojom mi nemamo saradnju, ne mogu o njenom kvalitetu dobiti garancije i to prosto zato što nismo sa konkretnom kompanijom sarađivali, pa ne znamo ni kako funkcionišu. A sve to isto se odnosi i na cenu, jer polaznici koji praksu pohađaju u kompanijama sa kojima smo imali prilike da sarađujemo dobijaju adekvatne informacije o tome koliko ona košta, dok u drugoj varijanti oni moraju da se, sa ovlašćenim licem u toj firmi dogovore oko svih neophodnih detalja, a što svakako uključuje i precizan dogovor oko cene.Svi polaznici koji pohađaju kurs i obuku za konditora, takođe moraju da prate i teorijski deo koji je predviđen zvaničnim nastavnim planom. Akademija Oxford im pruža mogućnost da se odluče za jedan od četiri tipa nastave, pa tako osim što mogu da pohađaju taj deo obuke u grupi, odnosno prema pravilima individualne nastave, isto tako oni mogu da prate i kurs u paru, to jest prema smernicama koje navodi poluindividualna nastava, a na raspolaganju im je i online kurs.

Najvažnije je da polaznici znaju da se svaki od navedenih tipova nastave organizuje u našim poslovnicama, a uz izuzetak, naravno obuke online, a koju prate preko računara, stim da je neophodno da računar bude sa internetom spojen preko stabilne konekcije. Princip organizacije grupne nastave se razlikuje u odnosu na ostale, jer polaznici dobijaju tačno utvrđene termine, odnosno dinamiku, koje moraju da se pridržavaju u potpunosti, a za ostale važi pravilo da se i o terminima i o dinamici oni dogovaraju međusobno, to jest da se konsultuju ne samo sa profesorom, već i sa koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici. Što se tiče rada u grupama, napominjemo da se mora sačekati oformljene grupe u jednoj od poslovnica, a da bi obuka i kurs za konditora počeo, odnosno čeka se da bude prijavljeno najmanje 4 polaznika. Takođe naglašavamo i da se u ovom slučaju, naravno insistira na visokom kvalitetu nastave, što je jedno od obeležja naše institucije, pa se iz tog razloga grupna obuka i kurs za konditora odvija sa najviše 8 polaznika.

Primarni uslov koji mora da ispuni svako pre nego što se prijavi, odnosno upiše jeste stečeno minimum osnovno obrazovanje. A zvaničan dokaz o tome će dostaviti svaki polaznik prilikom upisivanja, kada je neophodno da bude lično prisutan u odabranoj poslovnici, ali isto tako je važno i da dostavi svu obaveznu dokumentaciju. Pod tim se podrazumeva da treba da dostavi ne samo fotokopiju svedočanstva osnovne škole ili, pak diplome srednje škole, a isključivo u zavisnosti od toga koji nivo obrazovanja je taj polaznik prethodno stekao, već tada dostavlja i fotokopiju uverenja o državljanstvu, ali pomenuti dokument svakako ne sme da bude starije od 6 meseci, te kopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Svako ko vrši upis, mora da ponese i važeći lični dokument koji poseduje fotografiju (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš). Bitno je da ako je u pitanju čipovan lični dokument, onda mora biti dostavljen i očitan.

Inače, svi polaznici imaju mogućnost da se prijave cele godine za pohađanje ove obuke, to jest mogu to da učine ili telefonskim putem ili da na mejl organizatora pošalju sve svoje podatke (prezime i ime, broj telefona, datum rođenja, u kojoj poslovnici tačno želi da pohađa teorijski deo obuke i slično). A takođe, zainteresovani polaznici mogu da dođu lično u prostorije jedne od poslovnica Akademije Oxford i da se na taj način prijave za pohađanje.

Da bi svakome bilo omogućeno polaganje završnog ispita, to jest sticanje zvanično priznatog sertifikata za konditora, kandidat ima obavezu i da svakako pohađa praksu i to u tačno navedenom trajanju, a o tome će morati i da dostavi važeću potvrdu. Tako da svako ko pohađa obuku i kurs za konditora treba da, pre nego što se pristupi izradi sertifikata, uz obaveznu dokumentaciju priloži i original potvrde da je savladao obuku, odnosno tom prilikom se dostavlja i ugovor, kao i test sa polaganja ispita i zapisnik.

Što se tiče svih onih kandidata koji samo polažu ovaj ispit, to jest koji ne pohađaju kurs u Akademiji Oxford, oni takođe imaju dužnost da dostave obaveznu dokumentaciju, ali i originalnu potvrdu da su uspešno savladali obuku i to bez ugovora sa nama, kao i dokaz o odrađenoj praksi u navedenom trajanju. Bitno je i da izvrše prijavu na tačno propisan način, a kada budu položili ovaj ispit prilaže se i završni test, odnosno zvaničan zapisnik sa polaganja.

Od usmenog i pismenog dela se sastoji završni ispit, a svako ko ga polaže ima obavezu da pruži odgovor na dvanaest pitanja u pismenom, odnosno na tri pitanja u okviru usmenog dela.

Akademija Oxford će, po potrebi da organizuje polaganje ispita i za sve one kandidate koji ne žive u mestu u kome postoje njene poslovnice i to upravo u onoj koja je najbliža tom gradu. A kandidatima koji su u takvoj situaciji se preporučuje za teorijski deo prate preko interneta, kao i da samostalno nađu firmu u kojoj će pohađati praksu, a koja se nalazi u njihovom gradu. Kada to budu učinili, vrlo je važno da nas obaveste i da nam dostave što pre poslovne podatke odabrane kompanije, jer se iziskuje potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, pre nego što oni počnu da pohađaju praksu.

Sertifikat koji će steći svako ko položi završni ispit je u potpunosti pravno validan i priznat od strane svih nadležnih institucija u Republici Srbiji, tako da polaznici mogu da ga bez ikakvih prepreka koriste. A ako su oni zainteresovani za upisivanje tog sertifikata u radni dosije, trebalo bi da znaju da se to od 01.01.2016. godine vrši elektronski i da je za to zadužena samo Nacionalna služba za zapošljavanje. Inače, NSZ upisivanje sertifikata vrši isključivo za one osobe koje se nalaze na njenoj evidenciji, tako da svako ko bude stekao ovaj sertifikat, ali nije na evidenciji ove službe, to jest u tom trenutku je zaposlen, najpre ima mogućnost da ga preda svom trenutnom poslodavcu. Za upisivanje će on morati da sačeka da ponovo izvrši prijavu na evidenciju NSZ - a, a kako bi tada izneo zahtev za njegovo upisivanje.

Plaćanje koje podrazumeva obuka i kurs za konditore se vrši, takođe iz dva dela, jer se praktični deo plaća potpuno odvojeno od teorijskog. Naglašavamo i to da polaznici mogu da dobiju konkretne informacije o ceni prakse samo ako je pohađaju kod naših poslovnih partnera, a u drugom slučaju će oni sami da dogovore cenu sa ovlašćenim licem konkretne kompanije. Za teorijski deo je tačno definisana cena, ali ona varira u zavisnosti od vrste obuke koju odluči da pohađa svaki pojedinačni polaznik. Isto tako je bitno da polaznik zna da je u cenu teorijskog dela uračunato najpre pohađanje odabranog tipa nastave, zatim polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata, te dodatka sertifikatu, a polaznici dobijaju i literaturu koja mu je potrebna za pripremu polaganja (skripta ili priručnik).
Od čega se sastoji obuka i kurs za konditora?

Teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za konditora podrazumeva da će se svi polaznici upoznati sa različitim materijalima koji su potrebni za proizvodnju konditorskih proizvoda, a zatim i da će savladati mnoge tehnike koje se koriste prilikom oblikovanja tih proizvoda, odnosno naučiće i osnovne odrednice HACCP standarda i kako se one primenjuju u praksi.

Budući da je proizvodnja konditorskih proizvoda u današnje vreme uglavnom automatizovana, polaznici će morati za vreme trajanja teorijskog dela nastave da se upoznaju i sa čitavim procesom proizvodnje, tako da će prvo naučiti na koji način se vrši pravilna priprema sirovina. A predavači će ih upoznati i sa pripremom testa za izradu konditorskih proizvoda, odnosno sa načinom oblikovanja, a zatim će da savladaju i ona znanja koja su neophodna u procesu filovanja, ali i stavljanja glazure na različite vrste čajnog peciva i ostalih konditorskih proizvoda.

Poseban segment tokom ovog dela obuke je usmeren i na pakovanje konditorskih proizvoda, ali će se svi polaznici tokom teorijskog dela kursa upoznati i sa osnovnim principima ukrašavanja ovih proizvoda. Iskusni predavači koji su zaduženi za sprovođenje teorijskog dela obuke će nastojati da svoje bogato iskustvo prenesu polaznicima, te će im za vreme trajanja ove obuke skrenuti pažnju i na sve one sitnice koje značajno poboljšavaju proizvodnju svih vrsta konditorskih proizvoda, a kako bi oni za vreme prakse mogli da stečena znanja primene i tako omoguće besprekorno obavljanje ovog posla u konkretnoj situaciji, to jest kada ga po sticanju sertifikata budu obavljali u određenoj firmi.

A kako je higijena izuzetno bitna u proizvodnji konditorskih proizvoda, predavači će se osvrnuti i na pravilno održavanje higijene u objektima gde se proizvode ove vrste poslastica.

Kako se odvija nastava za vreme obuke za konditora?

Prema jasno definisanom pravilu, kurs i obuka za konditora se odvijaju u dva pravca, a što znači da polaznici pohađaju praktičnu i teorijsku nastavu.

Za praksu je bitno naglasiti da oni treba samostalno da odluče gde će je pohađati, a od mogućnosti im se nudi praksa u kompanijama sa kojima Akademija Oxford ima ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji i u onima sa kojima ga nije još uvek potpisala. A za kvalitet prakse se garantuje isključivo onda kada je polaznici pohađaju kod poslovnih partnera organizatora, te se tada zna i tačna cena, dok u ostalim situacijama cena se formira prema dogovoru koji se postigne između polaznika i zvanično ovlašćenog lica te kompanije, pa organizator ove obuke ne može da utiče na nju, kao što ne može ni da pruži garancije za njen kvalitet.

Kod teorijskog dela koji predviđa obuka i kurs za konditora, polaznik bira da li će nastavu da prati u grupi, a koje broje od četvoro do osmoro njih ili će se odlučiti za kurs online, to jest individualnu ili poluindividualnu obuku. A sve one se organizuju u okviru odabrane poslovnice, osim nastave onlajn, koju polaznik prati preko internet platforme i to sa bilo kog mesta gde ima omogućen pristup računaru, ali je vrlo važno da taj računar ima i stabilnu internet vezu, a kako bi nastava nesmetano funkcionisala.

Termini su u okviru online, kao i individualne i poluindividualne nastave fleksibilni, jer se polaznik o njima dogovara sa svojim profesorom, ali oni treba da preciziraju i dinamiku, kao i datum kada će početi obuka i kurs za konditora. Ako polaznik izabere da pohađa nastavu u grupi, treba da zna da je u tim situacijama tačno određena dinamika i termini, a ona se organizuje tek kada se oformi grupa, to jest kada se u toj poslovnici prijavi najmanje 4 polaznika. Inače, ovde se termini ne menjaju, osim onda kada postoji realna mogućnost za to, a zahtev iznesu svi polaznici u toj grupi.

Kome je kurs za konditora namenjen?

Ova obuka je namenjena apsolutno svakom punoletnom licu koje želi da se sertifikuje za obavljanje navedenog posla, jer kurs i obuka za konditora pred zainteresovane kandidate ne stavljaju nikakav poseban uslov vezan za stručna znanja.

Jedini uslov koji moraju da ispune svi prijavljeni jeste minimalno osnovno obrazovanje koje su prethodno stekli, a o tome svakako dostavljaju dokaz prilikom upisivanja.

Koliko traje obuka za konditora?

Predviđeno je da prema nastavnom planu, obuka i kurs za konditora traje 3 meseca, stim da svaki polaznik ima obavezu da u tom periodu pohađa i praktični deo i to u trajanju od 240 radnih sati.

U želji da izađe u susret svakome ko ima potrebu da završi ovu obuku u nešto kraćem roku, Akademija Oxford zainteresovanim polaznicima pruža mogućnost i da kurs i obuku za konditora pohađaju intenzivnije, tako da će ga završiti za dva meseca. U takvim situacijama, oni treba da praksu pohađaju svakoga dana u toku jedne radne nedelje, a što znači da od ponedeljka do petka prate nastavu u trajanju od po 8 sati, što je 40 sati praktične nastave tokom jedne nedelje.

Koliko košta kurs za konditora?

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za konditora?

Ako se uzme u obzir činjenica da se obuka i kurs za konditora sastoje od teorijskog i praktičnog dela, sasvim je jasno i da se oni odvijaju na različite načine, ali i na različitim mestima, pa tako teorijski deo isključivo polaznici pohađaju u našim poslovnicama, osim onda kada se odluče da kurs prate preko interneta. Oni su tada dužni da obezbede i računar i stabilnu internet vezu, a obuka online, kao i poluindividualna i individualna imaju visoku dozu fleksibilnosti, jer svaki pojedinačni polaznik dogovara termine, dinamiku i početak odabrane vrste obuke sa svojim profesorom, odnosno sa koordinatorom za nastavu u poslovnici koju odabere.

Kada je reč o grupnoj nastavi, za nju važi uobičajeno pravilo da polaznici prihvataju striktno određene termine, kao i dinamiku po kojoj se ovaj vid obuke odvija. A ona se organizuje samo u onim poslovnicama u kojima postoji interesovanje, to jest u kojima je prijavljeno najmanje četvoro polaznika.

Da bi kurs i obuka za konditora bili sprovedeni prema pravilima, svaki pojedinačni polaznik je obavezan i da pohađa praksu, a predviđeno je da to bude u trajanju od 240 radnih sati. Inače, oni ovaj deo obuke pohađaju u kompaniji koju odaberu, a to može biti ona sa kojom mi imamo saradnju ili ona sa kojom je još uvek nismo uspostavili.

U slučaju da se polaznici odluče za naše poslovne partnere, oni će dobiti potrebne garancije vezane za kvalitet prakse, ali će isto tako na vreme dobiti i podatke o ceni. Sa druge strane, ako odaberu da praktičan deo pohađaju u firmi sa kojom Akademija Oxford prethodno nije imala saradnju, obavezni su ne samo da se sa ovlašćenim licem te firme dogovore o ceni i o svim ostalim detaljima koji su bitni za organizovanje prakse, već i da nama daju podatke vezane za tu kompaniju. Sve to se zahteva da bi ovlašćeno lice u jednoj od naših poslovnica bilo u mogućnosti da pripremi svu dokumentaciju koja je neophodna za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, budući da je to osnovni uslov da polaznik počne u konkretnoj ckompaniji da pohađa praksu, a prema dogovoru koji ima sa njenim ovlašćenim licem.

Dodatne napomene:

 • obuka kurs za konditora se sprovode cele godine u svim poslovnicama Akademije Oxford, a prijava se vrši takođe tokom godine i to ili preko mejla ili lično, a polaznici koji su zainteresovani mogu i da odabranu poslovnicu kontaktiraju putem telefona
 • svaki polaznik je dužan da se prilikom upisivanja lično pojavi u odabranoj poslovnici i da dostavi svu obaveznu dokumentaciju, kao i važeći lični dokument koji ima fotografiju
 • oba dela obuke se plaćaju odvojeno jedan od drugog, a cena prakse zavisi od kompanije u kojoj želi polaznik da je pohađa
 • osim što je u cenu koja je navedena za teorijski deo nastave uračunato pohađanje odabrane vrste obuke, polaznici u okviru te cene dobijaju od organizatora i literaturu potrebnu za pripremu završnog ispita (skripta ili priručnik), te je u nju uračunato i polaganje tog ispita, kao i izrada sertifikata
 • onaj kandidat koji se samo prijavljuje da polaže završni ispit, jer mu je potrebno da stekne sertifikat, treba da uz obaveznu dokumentaciju dostavi i potvrdu o stečenom radnom iskustvu, to jest potvrdu da je obavio praksu u predviđenom tajna, a koju izdaje firma u kojoj je pohađao ovaj deo nastave
 • sva plaćanja na koja je konkretni polaznik obavezan ugovorom, treba da izvrši u zadatom roku i to direktno u poslovnici u kojoj se upisao, to jest u kojoj pohađa teorijski deo nastave, a prema cenama navedenim u tada važećem cenovniku

Cena kursa i obuke za konditora je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za konditore


Literatura za konditore

Priručnik - Skripta - Knjiga za konditore - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje