Kurs za konfekcionara

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: materijalima, krojevima i konfekcijskim veličinama; slaganjem šema i obeležavanjem; mašinama i proizvodnim operacijama; procesom izrade odeće.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

U celoj Srbiji, i to u svakom gradu u kome ima svoju poslovnicu, Akademija Oxford u skladu sa predviđenim nastavnim programom, cele godine nudi svakome ko je zainteresovan i ko uz to i ispunjava osnovne uslove, da pristupi pohađaju specijalizovane obuke, koja je namenjena osobama zainteresovanim da steknu sertifikat za konfekcionara.

Očekuje se da polaznik savlada sva znanja koja se odnose na obavljanje ovog posla, a što podrazumeva prvo da će biti upoznat sa različitim vrstama materijala, te sa konfekcijskim veličinama, odnosno sa izradom šnitova i krojeva, ali i sa radom na različitim mašinama koje se koriste u ovoj oblasti. Jednostavnije rečeno, on će biti u mogućnosti da u potpunosti ovlada procesom koji podrazumeva izradu različitih odevnih predmeta.

Od svakoga koga zanima obuka i kurs za konfekcionara se zahteva da izvrši prijavu na za to propisan način. Osnovni uslovi koje mora da ispunjava svaki pojedinačni polaznik podrazumevaju, na prvom mestu da je u pitanju punoletna osoba, a zatim i da je zvanično državljanin naše zemlje, te da je minimum pre toga polaznik završio osnovnu školu. A on prijavu može da izvrši kad god to poželi i to tako što će da kontaktira jednu od poslovnica telefonski ili da dođe lično i prijavi se. Pored toga, on ima mogućnost i da na zvaničan mejl institucije koja je organizator, pošalje svoje podatke (prezime i ime, datum rođenja, broj telefona, podatak gde želi da pohađa predavanja, to jest u kojoj od brojnih poslovnica organizatora hoće da pristupi upisivanju).Obavezna dokumentacija za upis na stručnu obuku, a kada se zahteva i da prijavljeni polaznik bude lično prisutan, uzevši u obzir da mora da potpiše ugovor sa organizatorom, podrazumeva kopije kako krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, tako i uverenja o državljanstvu, a uz uslov da taj dokument ne bude stariji od 6 meseci, te isto tako ili kopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole. Samo u zavisnosti od toga koju školu je prijavljeni polaznik pre toga završio, će zavisiti i da li dostavlja jedan ili drugi navedeni dokument. Sem toga, od svih prijavljenih se zahteva i da imaju važeći lični dokument kojim će se identifikovati, a što podrazumeva da mogu da prilože ili ličnu kartu, kojoj nije istekao rok važnosti ili pasoš ili vozačku dozvolu. Jedini dodatni zahtev u ovom slučaju se odnosi na one prijavljene čiji lični dokument je sa čipom, budući da se od njih u toj situaciji svakako zahteva da imaju i konkretan dokument koji je i očitan na odgovarajući način, a kako bi mogla da bude izvršena validna identifikacija.

Inače, određeno je zvaničnim programom da obuka i kurs za konfekcionara imaju dva dela, tako da svaki polaznik treba, sa jedne strane da prati predavanja u odabranoj poslovnici, ali i da pohađa praksu, sa druge strane, a za nju je u ovoj situaciji sasvim jasno određeno da mora trajati ukupno 240 radnih sati.

Dodatna olakšica u ovom slučaju podrazumeva da svaki prijavljeni polaznik i to potpuno samostalno ima pravo prvo da odabere kroz koju vrstu nastave tačno želi da prati predavanja, a odmah zatim i u kojoj od firmi želi da odradi praktičan deo, koji je predviđen nastavnim planom. Najjednostavnije rečeno, on prvo bira da li će predavanja da prati preko interneta, kada je potrebno da obezbedi optimalne uslove za tu vrstu nastave. Tačnije, to uključuje posedovanje računara, te nesmetanu internet vezu, a koja mora u ovom slučaju da bude stabilna, jer jedino tako sa sigurnošću može da se obezbedi nesmetan rad polaznicima koji se odluče za učenje na daljinu. Uz ovu mogućnost, oni takođe mogu i da predavanja prate u okviru poluindividualne, grupne ili individualne nastave.


Sve one, uz izuzetak grupne se odvijaju praktično na isti način, uzevši u obzir da polaznici mogu da se sa svojim profesorom i to potpuno samostalno, dogovore oko svega što se odnosi na pohađanje odabranog tipa nastave. Tačnije rečeno, i individualna i poluindividualna, ali i online kurs i obuka za konfekcionara, pružaju mogućnost polaznicima da samostalno navedu kada žele da nastava počne na prvom mestu, a potom i u kojim terminima, to jest kojom tačno dinamikom njima odgovara da predavanja prate.

Kada je u pitanju grupni kurs, situacija je sasvim drugačija i to najpre zato što sve određuje organizator, a polaznik jednostavno ima obavezu da navedene uslove prihvati. Jedina stvar kod ovog tipa obuke, a koja ni u kom slučaju ne može da zavisi od organizatora, se odnosi na početak nastave, budući da se iziskuje da polaznici sačekaju da se u poslovnici u kojoj su se i oni prijavili oformi grupa. A kako grupe broje od četvoro do osmoro polaznika u isto vreme, to znači da se čeka prijavljivanje minimalnog broja osoba potrebnih za njeno formiranje, to jest 4 polaznika.

Pošto oni budu završili sa pohađanjem predavanja, treba i da iznesu zvaničnu odluku gde će da odrade predviđeno vreme za praksu. A pored mogućnosti da to učine u kompaniji sa kojom je pre toga Akademija Oxford imala saradnju i tom prilikom potpisala zvaničan ugovor o poslovnoj saradnji, oni isto tako mogu i da se odluče za opciju koja podrazumeva da potpuno samostalno izaberu neku drugu firmu. Osnovni zahtev za organizovanje prakse, osim naravno želje konkretne kompanije da to i učini, jeste vezan za ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, a koji svakako pre njenog početka mora da bude potpisan. Zato se i preporučuje polaznicima da odaberu prvu varijantu koju smo ponudili, jer tada neće da gube vreme i da čekaju potpisivanje tog ugovora, pošto mi već sa konkretnom kompanijom imamo uspostavljenu saradnju.

Preciznije rečeno, onaj polaznik koji se bude odlučio za drugu ponuđenu varijantu, a koja podrazumeva da on praksu pohađa u bilo kojoj firmi sa kojom mi nismo još uvek imali saradnju, će tada svakako imati i mnogobrojne obaveze, a za razliku od onoga koji odabere da to učini kod naših poslovnih partnera. Naime, ako samostalno izabere neku kompaniju, na prvom mestu mora da se oko svih uslova vezanih za pohađanje nastave dogovori sa njenim ovlašćenim predstavnikom, ali uz to on ima i obavezu prema nama. A ta obaveza je vezana za dostavljanje konkretnih informacija predstavniku naše poslovnice, koje on mora da unese prilikom pripremanja ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, koji će sasvim sigurno biti u najkraćem mogućem roku i potpisan, nakon čega taj polaznik ima pravo da počne sa pohađanjem prakse. Ipak, postoji još jedna otežavajuća okolnost u toj situaciji, budući da Akademija Oxford garancije za kvalitet prakse ne može da pruži tim polaznicima, a prvenstveno zbog toga što nije upoznata sa načinom na koji konkretna firma to čini, što u svakom slučaju ne važi ukoliko on odabere da praksu pohađa kod njenih poslovnih partnera. Tačnije, polaznika tada dobija prvo garancije vezane za kvalitet nastave, a odmah zatim i sve informacije koje se odnose na samo pohađanje prakse u toj firmi.

Nakon što polaznici budu završili sa pohađanjem oba dela koje obuhvata obuka i kurs za konfekcionara, ispunjavaju osnovni uslov da pristupe polaganju završnog ispita, jer je primarno potrebno da poseduju dokaz da su savladali praktičan deo ovog kursa i to bez obzira da li su pohađali obuku kod nas ili ne. A ovo navodimo zato što mi omogućujemo i svim zainteresovanim kandidatima da samo izvrše prijavu za polaganje, ali se zahtevana dokumentacija u tim slučajevima razlikuje naime.

Svako ko obuku za konfekcionara pohađa u našoj organizaciji mora po završetku položenog ispita, a svakako pre nego što počne izrada njegovog sertifikata, da dostavi na prvom mestu ugovor koji je potpisao sa nama, a zatim i potvrdu o uspešno savladanoj obuci za stručno osposobljavanje za konfekcionara, kao i dokaz izdat od kompanije u kojoj je on pohađao praksu.

Oni kandidati koji su ovaj kurs pohađali u nekoj drugoj instituciji, treba da dostave dokaz o tome, kao i dokaz o savladanoj praksi, ali oni imaju pravo i da dostave umesto toga važeći dokaz da su imali prilike da budu zaposleni na ovom radnom mestu, pa su samim tim i stekli radno iskustvo.

Inače, i jedni i drugi treba da prilože i obaveznu dokumentaciju, što se odnosi na kopiju uverenja o državljanstvu, koje nije starije od 6 meseci i izvoda iz matične knjige rođenih, ali isto tako i kopiju onog dokumenta kojim će dokazati nivo obrazovanja koji su stekli do tada (svedočanstvo osnovne škole ili diploma srednje škole), te će ovlašćeno lice organizatora da njihovoj dokumentaciji doda i test sa polaganja ispita za proveru znanja, odnosno zapisnik.

Bitno je da naglasimo i da svako ko ovu obuku ne pohađa kod nas, a želi samo da pristupi polaganju završnog ispita, prijavu mora da izvrši na za to naveden način, kao i da svakako izvrši uplatu predviđene nadoknade za to.

Potrebno je da svaki polaznik koji živi u nekom gradu u kome Akademija Oxford nije u tom trenutku još uvek otvorila svoju poslovnicu, zna da će i njemu biti omogućeno da pristupi polaganju ovog ispita, a koji će prema pravilima biti organizovan u u poslovnici koja se nalazi u onom gradu koji je najbliži mestu u kome konkretni kandidat stanuje. A u tim situacijama je potrebno da on izabere onu varijantu za pohađanje prakse koja podrazumeva da treba samostalno da nađe kompaniju u tom gradu u kojoj će da je pohađa, ali je potrebno da ispoštuje i sve zahteve koji su prethodno navedeni, odnosno da nama dostavi prvo sve informacije, a kako bismo što pre mogli da potpišemo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa predstavnikom te firme. Naravno, ako tog kandidata interesuje da pohađa i predavanja, u ovom slučaju je preporuka da to učini preko interneta, jer će upravo zahvaljujući tome maksimalno da uštedi i svoje vreme, ali i svoj trud i novac.

Na završnom ispitu je pred svakog kandidata stavljeno ukupno 15 pitanja, ali budući da je on sačinjen od dva dela, ona su podeljena tako da odgovara na tri usmenim putem, a na 12 u pisanoj formi.

Literaturu koju će polaznik da koristi prilikom pripremanja za polaganje završnog ispita, obezbeđuje organizator i to u sklopu cene navedene za teorijski deo. A sem toga, u nju je uračunato naravno i pohađanje one vrste nastave koju on bude lično odabrao, te isto tako i polaganje završnog ispita, a po njegovom uspešnom polaganju i sticanje, odnosno izrada zvanično priznatog sertifikata za konfekcionara.

Pomenuti sertifikat, a koji će svakako da stekne svaki polaznik koji bude položio ispit za proveru znanja je priznat na državnom nivou i može da se primenjuje kad god je to potrebno, stim da takođe može da bude i upisan u radni dosije. Ali da bi neko ko bude postao zvanično vlasnik sertifikata za konfekcionara, bio u mogućnosti da ga dobije upisanog u svoju radni dosije, od njega se očekuje da u potpunosti zadovolji određene uslove koji su od 01. januara 2016. godine zvanično promenjeni. Tačnije rečeno, od tada isključivo Nacionalna služba za zapošljavanje ima dozvolu da vrši upisivanje sertifikata u radne knjižice kandidata, ali dodatna poteškoća jeste to što ona njih upisuje samo za one koji su zvanično prijavljeni na njenu evidenciju. Zato će svaki kandidat koji ne ispunjava taj uslov on imati mogućnost da ga priloži svaki put kada je potrebno da dokaže da je osposobljen za bavljenje ovim poslom, a može da zahteva njegovo upisivanje, tek ako se prijavi na evuidenciju konkretne službe i to samo pod uslovom da do tog trenutka ne bude izmenjena ova odredba zakona.Šta obuhvata kurs za konfekcionara?

Upoznavanje polaznika sa čitavim procesom izrade različitih vrsta odevnih predmeta je ujedno i osnov izučavanja koji podrazumeva kurs i obuka za konfekcionara.

Predavači će ih prvo upoznati sa različitim vrstama materijala koji se koriste za izradu odevnih predmeta, a kako bi on mogao da zadovolji osnovne smernice kvaliteta. Tu će oni da nauče koji odevni predmeti se uglavnom izrađuju od kog materijala, a zatim i na koji način se izrađuje šnit za specifičnu vrstu odevnog predmeta.

Isto tako će se upoznati i sa postupkom vađenja kroja, ali i sa korišćenjem radlice, krojačkog lenjira i drugih alata, a koji se tom prilikom koriste. Uz to, naravno će steći sva znanja potrebna za slaganje tih krojeva, te će naučiti i na koji način se odabrana tkanina mora iseći prema zadatom kraju, a kako bi moglo da se počne sa postupkom šivenja.

Budući da je konfekcionar uglavnom zaposlen u okviru fabrike, te ređe odlučuje da samostalno obavlja ovaj posao, osim ako ne odluči da to čini privatno, očekuje se i da mu obuka i kurs za konfekcionara omogući da stekne sasvim dovoljno znanja, pa je neophodno i da nauči koje su to standardne konfekcijske veličine koje su prisutne u praksi.

Neko ko je sertifikovan za obavljanje ovog posla treba da bude upoznat i sa osnovnim principima rada na mašinama za šivenje, pa će iz tog razloga biti posebna pažnja usmerena i na upoznavanje polaznika sa različitim vrstama tih mašina, a budući da se u proizvodnji mogu sresti i one koje su automatizovane i koje nisu.

Predviđeno je da apsolutno svaki polaznik koji bude pohađao prvo predavanja, a potom i praksu koju obuhvata kurs i obuka za konfekcionara, te nakon toga položi završni ispit, odnosno postane zvaničan vlasnik sertifikata za konfekcionara, može praktično odmah nakon toga da aplicira za posao u ovoj struci, te se smatra da on može i da ga obavlja vrlo kvalitetno, a uglavnom bez ičije pomoći.

Kako se odvija nastava u toku kursa za konfekcionara?

Zvanično je definisano važećim programom, a prema kome se obuka i kurs za konfekcionara organizuje da polaznik pohađa predavanja, ali isto tako i da mora da pohađa praktičan deo za koji je i navedeno trajanje od ukupno 240 radnih sati.

Svaki polaznik može da izabere koji tip kursa će u teorijskom delu da pohađa, a u ponudi su individualna, grupna, poluindividualna i kurs online. Pored toga on bira i u kojoj firmi će da odradi predviđeno vreme za praksu.

Da prvo napomenemo da se svaka od pomenutih vrsta nastave u teorijskom segmentu odvija na tačno definisan način, a polaznik ima pravo da odabere na koji način će predavanja da prati. U slučaju da se on odluči za individualnu nastavu, kao i poluindividualnu ili kurs koji se odvija preko interneta, on dobija i značajnu slobodu u donošenju odluka, a najpre vezano za datum početka nastave. On tako isto definiše sa profesorom i termine, te se oni zajedno moraju dogovoriti i oko toga kojom dinamikom će taj kurs i obuka za konfekcionara da budu organizovani.

Da bi zainteresovanom polazniku bilo dopušteno da pristupi učenju na daljinu, to jest da bi mogao da konkretnu obuku prati preko interneta, primaran uslov je stabilna internet veza i, naravno računar, a pomoću koga će nastavu i da prati.

Grupni kurs podrazumeva drugačiji način organizovanja, jer tu svaki pojedinačni polaznik zapravo prihvata dinamiku i termine, a njih definiše uvek organizator. Uslov za početak ove vrste nastave podrazumeva kreiranje grupe u jednoj od poslovnica, a što znači da se mora sačekati prijava najmanje četiri polaznika u njoj, nakon čega se pravi grupa i nastava počinje. Naglašavamo i to da najviše osmoro ljudi može da prisustvuje ovoj vrsti nastave u jednoj grupi. A vrlo je važno da oni polaznici koji žele da teorijski deo koji uključuje obuka i kurs za konfekcionara prate u grupi znaju da će im u izrazito retkim situacijama biti dozvoljeno da promene već određene termine. Preciznije rečeno, samo ako svi polaznici koji se u jednoj grupi nalaze zahtevaju zvanično izmenu već određenih termina, koordinator za nastavu će pažljivo razmotriti njihov zahtev, pa tek ako se bude dogodilo da bude sasvim siguran da ta promena neće loše uticati ni na jedan kurs u toj poslovnici, može se dogoditi da im i dozvoli da promene određene termine, ali se taj postupak ne vrši često.

Uz predavanja, polaznici su obavezni i da pohađaju praktičan segment i to u tačno definisanom trajanju. A od njih se u ovom slučaju očekuje da odaberu samostalno u kojoj tačno firmi će da pohađaju praksu, ali je osnovni uslov koji odabrana firma mora da ispuni da zapošljava osobu na poslu konfekcionara, kao i da želi praksu da organizuje.

Lakša varijanta jeste da on odabere neku od kompanija koje se nalaze na spisku poslovnih partnera organizatora, a budući da on već ima u tom slučaju sa njom potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, jer je dobro poznato da se baš to smatra primarnim uslovom za organizovanje prakse u nekoj kompaniji.

A ne samo zbog toga, već i zato što onaj polaznik koji se odluči za tu varijantu, od strane ovlašćenog lica naše poslovnice može da očekuje da dobije sve bitne podatke, a koji se odnose na pohađanje prakse u toj firmi, pa će tačno znati i koliko ona mora da bude plaćena, pošto se dva dela koja kurs i obuka za konfekcionara obuhvata svakako plaćaju odvojeno.

Onaj polaznik koji i pored naše napomene bude izabrao opciju da praksu odradi u firmi sa kojom mi nismo taj ugovor potpisali, to jest sa kojom mi nismo pre toga sarađivali, ali će prvo morati da obezbedi nama sve informacije koje su važne za konkretan ugovor, a kako bismo bili u mogućnosti da što pre pripremimo i organizujemo njegovo potpisivanje sa predstavnikom te kompanije. Takođe, taj polaznik je u obavezi i da sve detalje koji su važni za pohađanje prakse definiše sa ovlašćenim predstavnikom odabrane firme.

A ono što svaki polaznik mora da zna, bez obzira za koju od ponuđenih opcija da se odluči, jeste da mi garancije vezano za kvalitet praktičnog dela ove obuke pružamo isključivo onima koji se odluče da praksu pohađaju u kompanijama sa kojima smo pre toga ostvarili saradnju, to jest sa kojima smo već potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, jer tada znamo na koji način ona organizuje praksu. Upravo to i jeste osnovni razlog zbog čega nismo u prilici da garantujemo za kvalitet onim polaznicima koji odluče da prihvate drugu ponuđenu opciju, te žele da samostalno nađu firmu u kojoj će praksu da pohađaju.

Kome je namenjen kurs za konfekcionara?

Postoji ukupno tri slova koja se stavljaju se svakoga ko želi da obuku i kurs za konfekcionara pohađa u sklopu poslovnica Akademije Oxford, iako se mora priznati da te uslove ispunjavaju gotovo svi polaznici pošto su vrlo jednostavni.

Stvar je u tome da se prvo očekuje da oni budu punoletni, a potom treba da budu državljani Republike Srbije i na kraju da imaju važeći dokaz o prethodno stečenom nivou obrazovanja, uzevši u obzir da se od njih zahteva da imaju najmanje završenu osnovnu školu.

Kako je neophodno da polaznik dostavi relevantne dokaze da ispunjava sve pomenute uslove, to se od njega zahteva da priloži svu obaveznu dokumentaciju u trenutku upisa. A ona svakako mora da uključuje kako fotokopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, što isključivo ima veze sa tim koji nivo obrazovanja je on do tada stekao, tako i kopiju izvoda iz matične knjige (krštenica), te uverenja o državljanstvu, stim da se isključivo za taj dokument zahteva da ne sme da bude stariji od 6 meseci.

Koliko traje obuka i kurs za konfekcionara?

Kurs i obuka za konfekcionara ukupno traje tri meseca, a kada se odvija prema ustaljenom nastavnom programu. Takođe je utvrđeno i da svaki pojedinačni polaznik, uz predavanja mora da pohađa i praksu, te je i navedeno da ona mora da traje 240 radnih sati.

Budući da smo u mogućnosti da svakome ko je zainteresovan da stekne sertifikat za pomenuto zanimanje pružimo priliku i da obuku i kurs za konfekcionara završi za dva meseca, tada se svakako i zahteva da svi zainteresovani u potpunosti ispoštuju pravilo vezano za dinamiku pohađanja prakse, koja je u tom slučaju jasno definisana. Tačnije, neophodno je da oni praktičnom delu prisustvuju svakoga dana za vreme jedne radne nedelje i to u periodu od 2 meseca, a po osam sati, odnosno ukupno 40 radnih sati nedeljno, pa će na taj način postići i da kurs završe brže.

Koliko košta kurs za konfekcionara?

Kako kurs i obuka za konfekcionara sadrže dva dela, tako i svake pojedinačni polaznik ima dužnost i ih plati sasvim odvojeno.

Sasvim jasno, cena varira u zavisnosti od odabira konkretnog polaznika između brojnih kompanija koje će praksu da organizuju.

Za slučaj da se on odluči za drugu ponuđenu opciju, cenu će morati samostalno da definiše sa predstavnikom konkretne kompanije, jer organizator nije sa njom prethodno ostvario poslovnu sradnju.

Svako ko bude platio cenu za teorijski deo. Će ujedno od organizatora da dobije literaturu (skripta ili priručnik), a koju može da koristi kada bude vršio pripremu za polaganje završnog ispita. Osim toga, u konkretnu cenu je uračunato i polaganje ispita za proveru znanja, te isto tako svi polaznici će dobiti i izrađen sertifikati, to jest dodatak sertifikatu.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za konfekcionara?

Prvi segment, odnosno predavanja polaznik prati ili preko interneta ili u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, a tu može da odabere ili individualnu ili poluindividualnu, odnosno grupnu nastavu. Ujedno, svaka od njih podrazumeva različit način organizacije, pa tako grupna nastava predviđa rad sa više polaznika u isto vreme, a njih može biti od četvoro do osmoro prisutno u okviru konkretne grupe. Kod nje su dinamika i termini već unapred definisani, a za to je isključivo zadužen organizator, te je naglašeno i da se ova vrsta kursa ne može organizovati u svim poslovnicama, nego samo u onima koje dobiju prijavu dovoljnog broja zainteresovanih. Zapravo, to znači da se mora najmanje 4 osobe prijaviti, jer je to uslov da se grupa formira, to jest da konkretna obuka i počne.

Kako poluindividualna, tako i individualna, ali i kurs i obuka za konfekcionara koja se organizuje preko interneta, predviđaju dogovor svakog pojedinačnog polaznika i njegovog profesora oko svega što je vezano za pohađanje predavanja. Tačnije rečeno, oni će zajedno da dogovore prvenstveno termine i dinamiku, mada bi isto tako trebalo da jasno definišu i datum kada će konkretna obuka da počne.

Svaki prijavljeni polaznik je dužan da po završetku pohađanja predavanja pristupi i pohađanju praktičnog dela, a koji se takođe nalazi u sklopu redovnog nastavnog programa ove obuke. Za taj deo je sasvim jasno definisano trajanje i podrazumeva ukupno 240 radnih sati, a praksu polaznici treba da pohađaju u kompaniji koja je za to kompetentna. Pod tim se misli na činjenicu da ona mora da zapošljava konfekcionara, te se od svakog polaznika zahteva da navede u kojoj firmi će praksu da pohađa i to u trenutku upisa. Isto tako bi on trebalo da zna i da je osnovni uslov za to da upravo Akademija Oxford, koja zvanično organizuje ovaj kurs, sa tom kompanijom potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Ali, uzevši u obzir da mi inače sarađujemo sa različitim firmama, a samim tim i sa onima koje zapošljavaju konfekcionare, to primarno svim polaznicima pružamo priliku da praksu pohađaju kod naših poslovnih partnera. Oni će na taj način bitno da uštede na prvom mestu svoje vreme, a zatim i trud, jer onaj polaznik koji bude odabrao baš tu opciju za pohađanje prakse neće imati skoro nikakvih obaveza. Tada on od nas dobija sve potrebne informacije, ali može biti i sasvim siguran da će praksa u tom slučaju da bude sprovedena kvalitetno. Sve ovo navodimo najpre zato što u drugoj situaciji, odnosno onda kada on sam bude izabrao neku kompaniju, prvo nećemo moći da mu damo garancije za njen kvalitet, a drugo nećemo moći da ga informišemo o svim potrebnim detaljima. Ipak, ono što je najvažnije u tom slučaju jeste da mi od tog polaznika zahtevamo da nam obezbedi sve važne informacije, a koje su vezane za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, budući da tek posle njegovog potpisivanja može i da počne sa pohađanjem prakse u okviru izabrane firme.

Dodatne napomene:

 • zainteresovani polaznici se prijavljuju za pohađanje ovog kursa cele kalendarske godine, a kako putem telefona jedne od poslovnica, tako i preko mejla ili lično u bilo kojoj od njih
 • kada se vrši upis, obavezno je potpisivanje ugovora između svakog pojedinačnog polaznika i organizatora, te se zato i zahteva dostavljanje obavezne dokumentacije i lično prisustvo svakog polaznika
 • svako ko se zvanično upiše je u obavezi da ispoštuje dinamiku i rokove plaćanja prema odredbama potpisanog ugovora, a to vrši direktno u poslovnici u kojoj pristupa upisu, to jest u onoj u kojoj pohađa predavanja
 • svaki polaznik će dobiti od organizatora literaturu, a nakon što bude izvršio plaćanje teorijskog dela koji obuhvata obuka i kurs za konfekcionara, ali je u nju uračunato još i polaganje završnog ispita, te izrada sertifikata i dodatka tom sertifikatu
 • kako se praktično nastava plaća odvojeno od pohađanja predavanja, to polaznik mora da zna da nju određuj ona kompanija u kojoj on i pohađa praksu
 • omogućeno je i polaganje završnog ispita svim kandidatima koji ne prate navedenu obuku u našoj organizaciji, a koji zato zadovoljavaju sve pomenute uslove i žele da steknu sertifikat za konfekcionara, pa je tada potrebno da oni u propisanom roku izvrše prijavu za polaganje, te da dostave svu dokumentaciju koja se od njih zahteva i plate propisanu nadoknadu

Cena kursa i obuke za konfekcionara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za konfekcionare


Literatura za konfekcionare

Priručnik - Skripta - Knjiga za konfekcionare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje