Kurs za konfekcionara krzna i kože

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: postupcima izrade svih vrsta predmeta od kože i krzna; izradom šablona po kojima se vrši krojenje, priprema i šivenje; alatima.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Apsolutno svaka punoletna osoba koja želi da stekne zvanično priznat sertifikat za konfekcionara kože i krzna ima priliku da u toku cele godine pohađa nastavu, a koju prema tačno određenom programu Akademija Oxford organizuje u celoj našoj zemlji, to jest u svakom gradu u kome ima poslovnicu.

Jedini uslov koji svaki prijavljeni polaznik mora da ispuni se ne odnosi na prethodno predznanje, jer se to od njega ne zahteva, već samo mora da obezbedi važeći dokaz da je završio najmanje osnovnu školu.

Obuka i kurs za konfekcionara kože i krzna podrazumevaju da će se polaznici upoznati sa različitim načinima izrade mnogih predmeta od pomenutih materijala, ali isto tako i sa svim onim detaljima koji su vezani za njihovu proizvodnju, odnosno sa upotrebom različitih mašina i alata.Inače, na ovom kursu su zastupljena dva segmenta, tako da polaznici treba da pohađaju predavanja, to jest teorijski deo, ali i da u trajanju od 240 radnih sati prisustvuju praktičnom delu.

Svako ko želi da se prijavi za pohađanje ove obuke to može da učini bilo kog dana tokom godine, a u ono vreme kada konkretna poslovnica radi. Osim ličnog prijavljivanja, njima se nudi mogućnost i da prijavu izvrše preko telefona, to jest da na naš mejl pošalju sve one informacije koje su u toj situaciji bitne. A one sem datuma rođenja, uključuju svakako i ime i prezime zainteresovanog polaznika, ali i podatke za kontakt, te one koji se odnose na poslovnicu u kojoj žele da prate pomenuti kurs.

Od prijavljenih polaznika se svakako očekuje da upisu pristupe lično i da donesu svu obaveznu dokumentaciju, odnosno da imaju važeći lični dokument koji neizostavno mora da sadrži i fotografiju, a budući da je to neophodno za identifikaciju polaznika, jer se tada mora potpisati i ugovor. A pod obaveznom dokumentacijom se osim fotokopije uverenja o državljanstvu i to da nije starije od 6 meseci, te kopije krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, smatra takođe i fotokopija onog dokumenta kojim polaznik dokazuje nivo obrazovanja koji je stekao, to jest svedočanstva osnovne škole ili diplome neke srednje škole. A tu istu dokumentaciju će morati da dostavi i nakon što položi završni ispit, tačnije neposredno pre nego što se počne sa izradom njegovog sertifikata. Isto tako je on obavezan tada da dostavi ugovor koji smo potpisali prilikom upisa, te da pre polaganja ovog ispita obezbedi dokaz da je pohađao praksu u predviđenom trajanju, jer to i jeste uslov za njegovo polaganje, a pošto ga bude položio, svoj pomenutoj dokumentaciji ćemo dodati i test koji je taj kandidat polagao i zapisnik.


U okviru Akademije Oxford može i svako koga ne interesuje kurs i obuka za konfekcionara kože i krzna samo da se prijavi za polaganje završnog ispita, ali uz uslov da je prethodno odradio praksu ili stekao radno iskustvo, a o čemu je dužan svakako da nam dostavi dokaz. A neko ko ispunjava te uslove mora i da se na propisan način prijavi za polaganje, kao i da tom prilikom plati određenu nadoknadu, koja je tačno navedena u zvaničnom cenovniku ove institucije. Od njega se, takođe očekuje da priloži svu obaveznu dokumentaciju i to pre nego što se počne sa izradom sertifikata koji je taj kandidat stekao, a svakako se dodaje, kao i kod naših polaznika test i zapisnik sa polaganja završnog ispita.

Kada je u pitanju nadoknada za pohađanje ove obuke, u obavezi smo da naglasimo i da se oba dela koje obuhvata obuka i kurs za konfekcionara kože i krzna moraju platiti potpuno odvojeno jedan od drugog. Ona kompanija u kojoj polaznik bude odlučio da pohađa praksu će i da odluči o tačnoj ceni, a kada je reč o plaćanju teorijskog dela, svaki polaznik će za tu cenu dobiti i mogućnost da polaže završni ispit, te da dobije izrađen sertifikat, to jest dodatak tom sertifikatu. A, takođe mi mu obezbeđujemo i literaturu, u ovom slučaju, to jest kandidatima dajemo skriptu ili priručnik, te imaju mogućnost da se pripreme za polaganje tog ispita na najbolji mogući način.

Ono što je bitno kada je u pitanju teorijski segment ovog kursa jeste da se pred svakog polaznika stavlja isti zahtev, a koji se odnosi na odabir tipa nastave koji će da prati. U tom slučaju on bira da li će da prati predavanja u grupi, odnosno prema pravilima poluindividualne i individualne nastave, a isto tako može da se odluči i da pomenutu obuku pohađa preko interneta.

Način organizovanja svih pomenutih tipova kursa se, naravno razlikuje, što znači da svaki pojedinačni polaznik prvo mora da dobije jasne informacije koje se tiču njihove organizacije, pa tek onda i da donese konačnu odluku koji od njih će pohađati.

Kurs i obuka za konfekcionara kože i krzna koja je namenjena za dva polaznika u isto vreme, to jest ona koja se organizuje prema pravilima poluindividualne, ali isto tako i nastava preko interneta, te ona individualna koju svaki polaznik samostalno pohađa, svakom od njih pruža mogućnost da se oko apsolutno svega dogovori sa predavačem. A to znači da će oni najpre precizirati datum početka obuke, a zatim će i definisati termine u kojima će se nastava sprovoditi, odnosno oni zajedno određuju i tačnu dinamiku.

Ipak, kada je reč o radu u grupama, oni moraju znati da tu ništa ne zavisi od njih, jer moraju da prihvate tačno određenu dinamiku i termine, a za to će se svakako pobrinuti organizator pomenutog kursa.

Dobro je da znate i to da se na završnom ispitu od kandidata očekuje da pruži odgovor na ukupno 15 pitanja, a njih je ukupno 3 usmenom delu, te ih ima 12 na pismenom.

Onaj polaznik koji bude ispunio sve pomenute uslove, te položi ispit za proveru znanja, postaje i zvanično vlasnik sertifikata, a njega može da doda svojoj radnoj biografiji kao relevantan dokaz o kvalifikovanosti za zanimanje konfekcionara kože i krzna, te može i da ga upiše u radni dosije pod uslovom da u potpunosti zadovoljava potrebne uslove. Kako je od 01. januara 2016. godine prisutna novina u zakonu, to se podrazumeva da je upisivanje sertifikata omogućeno isključivo za one kandidate koji su nezaposleni, to jest samo za one koji su i zvanično prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, a ova institucija je ujedno i jedina koja je zadužena za postupak upisivanje sertifikata. Da bi neko ko se nalazi u statusu zaposlenog lica mogao da upiše sertifikat za pomenuto zanimanje u svoju radni dosije, od njega se zahteva samo da bude prijavljen na evidenciju NSZ - a, a što znači da će biti prinuđen da sačeka dok to ne učini. Za sve to vreme on ima sva prava da ga, kao validan dokaz kvalifikovanosti za konfekcionara kože i krzna, kad postoji potreba za tim priloži.

Važno je da naglasimo i to da Akademija Oxford uvek teži da ispuni očekivanja svojih klijenata, pa zato onim osobama koje zanima kurs i obuka za konfekcionara kože i krzna, to jest koje žele da steknu sertifikat za to zanimanje, ali u mestu u kome stanuju nema naše poslovnice, omogućujemo da teorijski deo pohađaju online, pa da nakon što odrade praksu polažu ovaj ispit. U principu, taj ispit se uvek organizuje u onoj našoj poslovnici koja je najbliža konkretnom gradu, a svaki taj polaznik bi trebalo da se pobrine samostalno za pronalazak kompanije u kojoj će da pohađa praksu, budući da oni uglavnom traže one koje se nalazi u njihovom gradu.Šta se izučava na kursu za konfekcionara kože i krzna?

Posao koji obavlja konfekcionar kože i krzna sasvim sigurno zahteva spretnost i preciznost, a valjalo bi i da prijavljeni polaznici imaju odličan vid i to posebno na blizinu. Takođe se podrazumeva i da oni ni u kom slučaju ne smeju biti daltonisti, a dobro je poznato i da ovo zanimanje spada u red vrlo kreativnih.

Obuka i kurs za konfekcionara kože i krzna u teorijskom delu polaznicima će pružiti mogućnost da se na što bolji način, a prvenstveno zahvaljujući znanju i iskustvu profesora, upozna sa svim segmentima izrade predmeta od tih materijala. Baš zato i jeste sasvim očekivano da svako ko bude ispoštovao pravilo o pohađanju najpre teorijskog, a zatim i praktičnog dela, te ko bude postao vlasnik zvanično priznatog sertifikata za to zanimanje može, ne samo da prilično lako i relativno brzo pronađe posao, nego i da ga obavlja maksimalno korektno.

Za vreme predavanja, svaki polaznik će dobiti jasne informacije o osobinama kože i krzna, a profesori će im predstaviti pojedinačno svaku fazu i to najpre u toku postupka pripreme materijala, a zatim izrade šema, te krojenja i šivenja, odnosno finalne obrade. Tu će oni i da nauče koji se svi alati koriste, a zatim i kako funkcionišu različite mašine sa kojima može da se dođe u dodir prilikom obavljanja ovog posla. Očekuje se da polaznici dobiju sve potrebne informacije koje su vezane za pravilan odabir materijala za izradu različitih predmeta, a isto tako će im predavači predstaviti osobine kako kože, tako i krzna, a koji se dobijaju od različitih životinja, kako bi oni mogli sa sigurnošću da odaberu upravo onaj tip materijala koji će u potpunosti da odgovori zahtevima konkretnog proizvoda.

Isto tako će ih naučiti i kako se, na primer šije postava prilikom izrade određenih predmeta, poput recimo kaputa, jakni i sličnih, a najpre zato što neko ko se kvalifikuje za ovo zanimanje mahom pristupa upravo onim poslovima koji su vezani za krojenje i šivenje odevnih predmeta. A to znači da će profesori u toku predavanja da im tačno objasne kako se koji odevni predmet najpre kroji, zatim uklapa, to jest šije, ali i kako se ukrajaju rukavi okovratnici, odnosno na koji način se na različite odevne predmete stavlja postava.

Naučiće, naravno i kako se različiti komadi krzna uklapaju, te kako se oni moraju pravilno pričvrstiti prilikom izrade konkretnog odevnog predmeta i sve ostale detalje koji su vezani za taj proces. Kurs i obuka za konfekcionara kože i krzna uključuje i onaj deo koji je vezan za čišćenje krzna, a nakon što se izradi određeni predmet, što znači da će svaki polaznik biti upoznati i sa tim- A predavači će isto tako da im objasne i na koji način se na krznene odevne predmete ubacuje ne samo postava, već i kako se prišivaju kopče, odnosno dugmad, a zatim i na koji način treba ubaciti naramenice i sve ostale detalje, a koji podrazumevaju izradu kvalitetnog odevnog predmeta od tog materijala.

Zaštita na radu spada takođe u teme sa kojima se upoznaju svi polaznici koji prate predavanja u okviru pomenutog kursa, tako da će oni naučiti i na koji način je potrebno da postupaju, a kako bi izbegli mnoge situacije u kojima može da dođe do eventualnog narušavanja zdravlja osobe koja je zaposlena na radnom mestu konfekcionar kože i krzna.

Kako se sprovodi obuka i kurs za konfekcionara kože i krzna?

Vrlo je jasno definisano da kurs i obuka za konfekcionara kože i krzna sadrže dva segmenta, to jest da svako ko želi da stekne sertifikat za ovo zanimanje treba da pohađa teorijski deo, ali i da odradi praksu u trajanju od 240 radnih sati.

Princip organizovanja teorijskog segmenta nastave podrazumeva da se pred polaznike stavlja mogućnost pohađanja kako individualne i grupne nastave, tako isto i obuke online, odnosno poluindividualnog kursa, a koji je namenjen za dvoje polaznika istovremeno. Samo od želje polaznika zavisi koju vrstu nastave od navedenih će pohađati, a on mora da zna da se od njega očekuje da maksimalno ispoštuje zadate termine, to jest dinamiku ukoliko se odluči da je prati u okviru grupe. Takođe treba da naglasimo i to da jedna grupa može da broji do najviše osmoro polaznika, te da je minimalan broj ljudi potrebnih za formiranje konkretne grupe četvoro, pa zato i navodimo da grupni kurs i obuka za konfekcionara kože i krzna mogu biti organizovani samo u poslovnici Akademije Oxford u kojoj se toliko polaznika bude prijavilo. Kod ovog tipa kursa je sve unapred određeno, ali i pored toga organizator ponekad može da dozvoli promenu termina, te ipak polaznici treba da znaju da se tome ne pristupa često, već samo onda kada baš svaki član jedne grupe iznese zahtev za promenom termina. Ali ona može da bude dozvoljena samo u slučaju da ovlašćeno lice konkretne poslovnice bude sigurno da neće doći do remećenja ostalih kurseva koji se tu sprovode.

Individualni, poluindividualni i online kurs se organizuje na potpuno drugačiji način od grupne, to jest polaznicima se dozvoljava da datum početka, ali i dinamiku i termine održavanja dogovore sa profesorom. A ako neko odluči da nastavu prati preko interneta, to podrazumeva da je u obavezi da obezbedi potrebne uslove, to jest da mora ne samo da ima sopstveni računar preko koga će i da prati ovu vrstu nastave, nego se od njega zahteva i da obezbedi stabilnu internet konekciju, a kojom je on spojen sa internetom, da ne bi došlo do eventualnog ometanja nastave.

Samim tim što organizator ovog kursa ima uspostavljenu poslovnu saradnju sa mnogobrojnim kompanijama koje posluju u zahtevanoj oblasti, to svaki polaznik može da odabere da u nekoj od tih firmi pohađa 240 radnih sati prakse, a koliko je ukupno predviđeno zvaničnim nastavnim programom po kome se kurs i obuka za konfekcionara kože i krzna i sprovode. Tada će ovlašćeno lice naše poslovnice polazniku da saopšti sve potrebne informacije vezano za pohađanje prakse u toj kompaniji, ali isto tako i da mu omogući podatke koji se odnose na njenu cenu. A ako nekome iz bilo kog razloga ne odgovara ovaj način pohađanja prakse, on ima pravo da pronađe samostalno kompaniju koja zadovoljava uslove, to jest koja posluje u ovoj oblasti. On mora znati da mi ne možemo da mu damo podatke o njenoj ceni, a isto tako nismo u mogućnosti ni da damo garanciju kvaliteta takve prakse i to najpre zato što nismo upoznati sa načinom funkcionisanja konkretne kompanije. Osim toga, od polaznika u toj situaciji se zahteva i da sa zvanično ovlašćenim licem odabrane firme dogovori sve vezano za pohađanje prakse, pa i cenu. A od njega se isto tako očekuje da u što kraćem vremenskom periodu, ovlašćenom licu u jednoj od naših poslovnica dostavi sve one informacije koje su važne za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji između nas i njih, a pošto on tek posle toga može da počne praksu i da pohađa.

Kome je kurs za konfekcionara kože i krzna namenjen?

Kurs i obuka za konfekcionara kože i krzna je na prvom mestu namenjena svakoj punoletnoj osobi koja želi da se kvalifikuje za obavljanje poslova konfekcionara kože i krzna.

Iako to jeste prvi uslov koji se stavlja pred zainteresovane polaznike, naglašavamo i da oni moraju da pre toga minimum steknu osnovno obrazovanje, to jest da završe osnovnu školu. A kada su u pitanju stručna znanja, od prijavljenih polaznika se u ovom slučaju uopšte ne zahteva poznavanje materije koju obuka i kurs za konfekcionara kože i krzna izučavaju.

Koliko traje obuka za konfekcionara kože i krzna?

U skladu sa smernicama koje navodi zvaničan program nastave, a po kome se organizuje obuka i kurs za konfekcionara kože i krzna, predviđeno je da nastava traje tri meseca.

Isto tako postoji mogućnost i da nastava bude organizovana u nešto kraćem periodu, to jest da polaznik pomenuti kurs završi za samo dva meseca. A ako je neko za to zainteresovan, on mora da u potpunosti ispoštuje način pohađanja prakse, budući da se u svakom slučaju od polaznika zahteva da uz teorijski deo pohađaju i 240 radnih sati praktičnog dela.

Da bi kurs i obuka za konfekcionara kože i krzna mogla da traje svega dva meseca polaznik ima obavezu da svakoga dana za vreme jedne radne nedelje pohađa praksu u trajanju od ukupno 40 radnih sati. A zapravo to znači da polaznik treba po 8 sati dnevno i to u periodu od ponedeljka do petka, za tih dva meseca da prisustvuje praksi u okviru firme koju sam bude odabrao.

Koliko košta kurs za konfekcionara kože i krzna?

Naglašavamo da se teorijski, kao i praktični deo koji obuhvata kurs i obuka za konfekcionara kože i krzna moraju platiti, jedan od drugog potpuno odvojeno.

Za drugu opciju koja je ponuđena, odnosno za njeno pohađanje u nekoj kompaniji koja se ne nalazi na zvaničnom spisku poslovnih partnera organizatora, polaznik treba da samostalno dogovori cenu i uslove za pohađanje.

A pre nego što jasno navedemo koliko košta teorijski deo koji podrazumeva obuka i kurs za konfekcionara kože i krzna, moramo da navedemo i to da je u nju uračunato kako pohađanje tog tipa nastave, tako i literatura iz koje se polaznik priprema za polaganje završnog ispita. A uz to, on u okviru te cene dobija i mogućnost da polaže ispit za proveru znanja, a nakon što ga položi dobija i izrađen sertifikat, to jest dodatak sertifikatu.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za konfekcionara kože i krzna?

Kako se teorijski i praktični deo, koji se nalaze u sklopu ove obuke, to se od svakog zainteresovanog polaznika zahteva da u potpunosti ispoštuje pravilo koje podrazumeva pohađanje oba dela nastave.

Za praksu je tačno definisano da on mora 240 radnih sati da odradi, a kako bi dobio validnu potvrdu, koja će mu omogućiti da izađe na polaganje završnog ispita. Inače, postoji mogućnost pohađanja prakse u bilo kojoj kompaniji, a pod uslovom da ona posluje u oblasti koja je predmet izučavanja ovog kursa.

Svakako lakša varijanta, a koja se ujedno i preporučuje svakom polazniku podrazumeva pohađanje prakse u kompanijama sa kojima organizator ima uspostavljenu poslovnu saradnju, jer tada oni dobijaju sve informacije koje uključuju i cenu i to od ovlašćenog lica u konkretnoj poslovnici. Naravno, dobiće i sve neophodne garancije da će u tom slučaju praksa biti sprovedena u skladu sa važećim pravilima, a polaznik može i da odabere drugu ponuđenu varijantu, to jest da praksu pohađa u nekoj drugoj kompaniji sa kojom ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji mi nismo sklopili. U takvim situacijama se svakako zahteva potpisivanje ovog ugovora, a pre nego što polaznik počne da prati praksu, pa iz tog razloga se od njega zahteva da nam obezbedi sve bitne podatke, a mi ćemo u najkraćem mogućem roku i da organizujemo potpisivanje tog ugovora, a kako bi polaznik počeo da pohađa praksu u firmi koju lično bude odabrao i to što pre. Što se tiče uslova za pohađanje prakse, u ovoj situaciji polaznik mora da ih precizira sa ovlašćenim licem te firme, te da svakako dogovori i cenu, odnosno način plaćanja, jer mi nismo u to upućeni. Mi takođe ne znamo ni kako konkretna firma organizuje praksu, tako da ne dajemo garancije za njen kvalitet, a što svakako činimo kada neko praksu pohađa kod naših poslovnih partnera.

U okviru drugog dela koji obuhvata obuka i kurs za konfekcionara kože i krzna, polaznici treba da prisustvuju predavanjima koja se odvijaju u svim našim poslovnicama, sem ako neko hoće da pohađa kurs preko interneta. Tada on mora da ispuni osnovni uslov za pohađanje online nastave, a koji podrazumeva najpre posedovanje računara i stabilne internet konekcije.

Osim mogućnosti da predavanja prati u paru i u grupi, polaznik može isto tako da se odluči i za individualnu, odnosno za obuku online. Jedino kada on mora da prihvati tačno određene termine, to jest dinamiku, jeste ako se odluči za grupnu nastavu, a u svim ostalim situacijama ima pravo da sa predavačem sve to, kao i datum početka nastave lično dogovari. A kada je reč o datumu početka grupne obuke, on zavisi samo od broja prijavljenih u konkretnoj poslovnici, uzevši u obzir da ona može da bude organizovana tek onog trenutka kada se najmanje četiri osobe istovremeno budu u njoj prijavile, jer se tek nakon toga može oformiti jedna grupa, a inače maksimum može biti 8 osoba u okviru jedne grupe.

Dodatne napomene:

 • praktični i teorijski deo koji se nalaze u sklopu ove obuke moraju da se plate potpuno odvojeno, stim da cenu prakse određuje kompanija u kojoj polaznik bude odlučio da je pohađa
 • sem pohađanja jedne od ponuđenih vrsta nastave, polaznik u sklopu cene koju predviđa teorijski deo dobija i izradu sertifikata i dodatka sertifikatu, te polaganje završnog ispita, a uračunata je i skripta koju će koristiti za pripremanje njegovog polaganja
 • svaki polaznik je obavezan da poštuje odredbe ugovora i da plaćanje vrši u tačno navedenom roku, a direktno u poslovnici u kojoj i pohađa teorijski segment koji predviđa obuka i kurs za konfekcionara kože i krzna, odnosno upravo u onoj poslovnici u kojoj je prisustvovao upisivanju
 • ako neko želi samo da stekne sertifikat za navedeno zanimanje, on je obavezan da polaže završni ispit, a pre toga mora da se prijavi, te da dostavi zahtevanu dokumentaciju, a u okviru koje je neophodno da se nađe i dokaz o pohađanju praktične nastave ili validan dokaz da je taj kandidat stekao radno iskustvo na poziciji konfekcionar kože i krzna
 • upisu mora da prisustvuju svi prijavljeni polaznici, jer se tada potpisuje zvaničan ugovor, a moraju tada da prilože i obaveznu dokumentaciju, te da izvrše identifikaciju uz pomoć važećeg ličnog dokumenta sa fotografijom
 • cele kalendarske godine se vrši prijava za pohađanje ovog kursa i to ili direktno u jednoj od poslovnica organizatora ili preko mejla, a to mogu da učine i putem broja telefona poslovnice koju polaznik odabere za pohađanje teorijskog dela nastave

Cena kursa i obuke za konfekcionara kože i krzna je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za konfekcionare krzna i kože


Literatura za konfekcionare kože i krzna

Priručnik - Skripta - Knjiga za konfekcionare kože i krzna - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje