Kurs i obuka za krznara

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: tehnikom izrade odevnih predmeta od krzna; svojstvima, odabiru i upotrebi prirodnog krzna; oblikovanjem krznarskih proizvoda; alatima i mašinama.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Obuka i kurs za krznara, a koji prema vodećim svetskim standardima u oblasti obrazovanja Akademija Oxford sprovodi u toku cele godine i to ne samo u svojim poslovnicama koje se nalaze u većim gradovima, poput Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša, već i u svim ostalim poslovnicama, a one se između ostalog nalaze u Jagodini i Čačku, te Subotici i Kraljevu, ali i u Ćupriji i brojnim drugim gradovima, polaznicima pruža priliku da se upoznaju sa postupkom izrađivanja različitih odevnih predmeta od krzna, odnosno sa svim osobinama ovog materijala, te načinom njegovog odabira i obrade, kao i sa alatima i mašinama kojima se ti proizvodi šiju.

Svako ko želi da se sertifikuje za ovo zanimanje treba da se prijavi u najbližoj poslovnici organizatora i to lično, ako želi. Takođe, može i da prijavu izvrši na drugi način, odnosno osim mogućnosti da to učini preko telefona konkretne poslovnice, zainteresovani polaznik isto tako može i da prijavu izvrši elektronskim putem, to jest da na mejl naše institucije pošalje svoje podatke. Najpre je potrebno da navede svoje ime i prezime, kao i datum rođenja, ali i informacije za kontakt, a potom i da u tom mejlu jasno napiše i u kojoj od mnogobrojnih naših poslovnica je zainteresovan da nastavu pohađa, to jest da pristupi upisivanju.

Od svih osoba koje su zainteresovane da pohađaju obuku i kurs za krznara se ne zahteva da imaju nikakvo prethodno znanje iz ove oblasti, ali je neophodno da oni budu na prvom mestu punoletni. A moraju, takođe i da dostave dokaz da su pre toga stekli minimalno osnovno obrazovanje, to jest prilikom upisivanja treba da prilože fotokopiju svedočanstva osnovne škole. Naravno, onaj polaznik koji je završio bilo koju srednju školu će, umesto ovog dokumenta da dostavi kopiju diplome te škole. Neophodno je da se ispoštuje pravilo koje je vezano za dostavljanje obavezne dokumentacije prilikom upisa, a ona u nju osim osim već pomenutih dokumenata, ulaze i kopije izvoda iz matične knjige rođenih, to jest uverenja o državljanstvu, ali je određeno da taj dokument ni u kom slučaju ne sme da bude stariji od 6 meseci.Prijavljeni polaznik treba da upisu lično prisustvuje i to najpre zato što on tada potpisuje ugovor sa organizatorom pomenutog kursa, pa se zato i zahteva da obavezno tada ponese i lični dokument, a koji svakako mora da ima i fotografiju. Ne odnosi se to samo na ličnu kartu, već i na pasoš ili vozačku dozvolu, budući jedan polaznik upravo pomoću tih dokumenata može da pristupi identifikaciji. Mada se to podrazumeva, mi smo svakako obavezni da naglasimo da se od svih onih prijavljenih polaznika koji poseduju biometrijski dokument sa čipom zahteva da se pridržavaju pravila vezanog za njegovo korišćenje, uzevši u obzir da je neophodno da oni imaju i konkretan dokument očitan.

Nastava se organizuje tako da kurs i obuka za krznara podrazumevaju dva segmenta, a kojima svaki prijavljeni polaznik mora da prisustvuje i to prema tačno utvrđenim pravilima. U suštini, on pohađa predavanja, to jest teorijski deo, kao i praksu za koju je navedeno tačno 240 radnih sati pohađanja.

Što se tiče mesta organizovanja ova dva dela nastave, oni se razlikuju, uzevši u obzir da polaznici teorijski deo mogu da prate ili preko interneta ili da se odluče za neki tip nastave koji se organizuje u našim poslovnicama, to jest grupnu, individualnu ili poluindividualnu obuku, a koje imaju zajedničko mesto održavanja, mada se svakako princip njihovog organizovanja razlikuje. Tako polaznici u okviru grupe, ne samo da nastavu pohađaju sa još nekoliko polaznika, već i dobijaju termine koje organizator unapred određuje, a isto tako u ovom slučaju je jasno određena i dinamika po kojoj se predavanja odvijaju, dok svi polaznici koji odaberu kako poluindividualni i individualni, tako i kurs koji se sprovodi online imaju mogućnost izbora. A to se ne odnosi samo na izbor termina kada će da pohađaju časove, već isto tako i na dogovor koji moraju imati sa profesorom vezano za dinamiku održavanja nastave, a oni preciziraju čak i datum njenog početka. Trebalo bi da napomenemo i to da u jednoj grupi može da bude najviše osmoro ljudi, a da je minimalan broj da bi se ona formirala četvoro, pa se zato i čeka da se baš toliko polaznika u jednoj poslovnici i prijavi, a kako bi grupna obuka i kurs za krznara mogli da počnu.


U ukupnom trajanju od 240 radnih sati je predviđeno da svaki pojedinačni polaznik pohađa praktičan deo pomenutog kursa, stim da on ovde može takođe da odabere, ali samo mesto gde će pohađati praksu, to jest kompaniju. Na prvom mestu, on ima mogućnost da odabere bilo koju firmu sa kojom je organizator ovog kursa imao priliku da pre toga ostvari poslovnu saradnju, a tada mu se garantuje za visok kvalitet prakse, odnosno odmah dobija sve potrebne informacije koje svakako uključuju i podatak o ceni. Osim te, polazniku se pruža prilika i da praksu odradi u ma kojoj drugoj kompaniji, a sa kojom mi nismo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji uopšte potpisali, te nismo upoznati ni sa načinom njenog poslovanja i organizovanja prakse. Baš iz tog razloga ni ne pružamo garancije kvaliteta za takvu nastavu, ali isto tako ne možemo da tom polazniku damo podatke o njenoj ceni, jer on treba u svemu da se usaglasi se zvanično ovlašćenim licem one firme koju je lično odabrao. A da bi bio u mogućnosti da zaista prati praksu tamo gde želi, mi moramo potpisati ugovor o poslovnoj saradnji sa tom kompanijom, pa zato od polaznika koji bude odabrao tu varijantu ta pohađanje prakse i zahtevamo obezbeđivanje svih onih podataka koje je neophodno da unesemo u taj ugovor, te on može biti siguran da ćemo mi nastojati da u što kraćem vremenskom roku pristupimo potpisivanju.

Isto kao što se i nastava odvija u dva dela, tako se vrši i plaćanje, a svaki polaznik treba da zna i to da mi ne utičemo na cenu prakse, uzevši u obzir da nju određuje ona firma u kojoj se taj deo obuke i pohađa, tako da cena zavisi samo od želje i odluke svakog pojedinačnog polaznika. Sa druge strane bi trebalo da naglasimo i da cena koja je određena za teorijski deo prvo podrazumeva praćenje individualne, online ili grupne, odnosno poluindividualne nastave, a zatim i polaganje završnog ispita, kao i izradu i sertifikata, ali i dodatka sertifikatu. A u cenu koja je pomenuta će svakom polazniku biti obezbeđena i literatura iz koje će moći da se priprema za polaganje ovog ispita.

Naglašavamo da je primaran uslov za izlazak na polaganje upravo odrađenih 240 radnih sati praktičnog dela, a prema pravilima, odnosno relevantan dokaz o radnom iskustvu na ovim poslovima, a koji mogu da prilože samo oni kandidati koje ne interesuje kurs i obuka za krznara, već samo sticanje sertifikata.

U okviru ispita za proveru znanja, koji može da polaže svaki onaj kandidat koji zadovolji pomenute zahteve, postoje i pismeni, ali i usmeni deo. Ukupan broj zahteva koji su na ovom ispitu prisutni je 15, ali su oni raspoređeni tako da ih je na pismenom delu 12, a na usmenom ima 3 pitanja.

Ko što smo prethodno naveli, mi dopuštamo i svim onim kandidatima koji ne pohađaju pomenutu obuku u okviru naše institucije, da se samo prijave za polaganje završnog ispita i na taj način steknu validan sertifikat za krznara. A od svih njih se zahteva prvenstveno da se prijave, na za to opisan način, kao i da tom prilikom plate tačno određenu nadoknadu za polaganje, te su oni isto tako dužni i da prilože svu onu dokumentaciju koju su obavezni da dostave i naši polaznici prilikom upisa ove obuke, a koja se odnosi na kopije uverenja o državljanstvu, koje ne sme biti starije od 6 meseci i izvoda iz matične knjige rođenih, te takođe treba da prilože i kopije ili svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole. Uz to, od njih se zahteva i originalna potvrda da su pohađali obuku i kurs za krznara, odnosno da su odradili praksu u predviđenom trajanju. Ukoliko to ne poseduju, oni imaju pravo da dostave i relevantan dokaz o stečenom radnom iskustvu na poslovima krznara, a koji će im izdati ona firmu u kojoj su bili zaposleni. Kada budu sa uspehom položili pomenuti ispit, pored sve ove dokumentacije koju dostavljaju kandidti se, takođe biti dodaje i test, ali i zapisnik sa polaganja tog ispita, nakon čega će biti pristupljeno izradi sertifikata.

Dokumentacija koja se u tom slučaju očekuje od naših polaznika se razlikuje, budući da oni treba na prvom mestu da dostave naravno svu obaveznu dokumentaciju, kao i u trenutku upisa, ali isto tako i originalnu potvrdu kojom dokazuju da su sa uspehom završili stručni kurs i obuku za krznara, kao i dokaz da su u predviđenom trajanju odradili praktičan deo. Pored toga, prilažu i onaj ugovor koji smo mi sa njima potpisali, te se i njihovoj dokumentaciji, a pre nego što bude izrađen sertifikat, mora dodati i zapsinik, kao i test sa polaganja završnog ispita.

Svako ko želi da se kvalifikuje za obavljanje ovog posla, ali fizički nije u mogućnosti da to učini, budući da u gradu u kome taj kandidat stanuje mi nemamo otvorenu poslovnicu, će svakako imati priliku da pomenuti ispit polaže direktno u onoj poslovnici koju on lično bude odabrao, a najčešće se ti kandidati odlučuju za onu poslovnicu koja se nalazi u gradu najbližem njihovom. Takođe bi trebalo da oni sami pronađu u svom gradu oddgovarajuću kompaniju u svom gradu, a u kojoj će da odrade predviđenih 240 radnih sati prakse. Naravno, ako su zainteresovani za praćenje predavanja, odnosno žele da pohađaju i teorijski deo koji obuhvata ova obuka, rado ćemo im ponuditi da nastavu prate preko interneta.

Priznatost sertifikata, koji će svako steći nakon što položi ispit za proveru znanja se ne dovodi u pitanje, ali svaki kandidat koji ga bude stekao mora imati relevantne informacije vezano za njegovo upisivanje u radni dosije, uzevši u obzir da je taj postupak promenjen, jer je u važeći zakon uvedena još jedna odredba. A ona podrazumeva da od 01.01.2016. godine upisivanje sertifikata može biti izvršeno isključivo elektronski, što je povereno samo Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ono što svakako dodatno otežava upisivanje sertifikata svim kandidatima, jeste činjenica da ova služba za sada može da upiše samo sertifikate onim osobama koje su prijavljene zvanično na njenu evidenciju, to jest koje se smatraju nezaposlenima. Ukoliko vas zanima šta će se dogoditi kada obuku i kurs za krznara pohađa osoba koja je zaposlena, te koja položi završni ispit i postane vlasnik ovog sertifikata, nemate nikakvog razloga da o tome brinete, budući da je taj dokument potpuno relevantan i kao takav sasvim primeljiv u praksi, a što znači da u svakom trenutku imate pravo da ga priložite kao dokaz da ste kvalifikovani za posao krznara. Podrazumeva se da ćete za njegovo upisivanje u vašu radni dosije u svakom slučaju morati da pričekate, uzevši u obzir da imate mogućnost da zahtevate upisivanje tek onog trenutka kada se budete prijavili na evidenciju navedene službe.Šta obuhvata kurs i obuka za krznara?

Sa izradom svih ovih predmeta koji nastaju od krzna se upoznaje svako ko odluči da pohađa obuku i kurs za krznara. Zainteresovani polaznici će za vreme predavanja da se prvo upoznaju sa vrstama krzna, kao i sa njihovim osnovnim osobinama, ali će naučiti i koja je razlika između krzna domaćih i divljih životinja. A predavači će im predstaviti osobine krzna hrčka, lasica, mačaka i mnogih drugih životinja, ali će isto tako oni da se upoznaju i sa principima prema kojima se vrši određivanje kvaliteta krzna.

Naravno, naučiće i na koji način se krzno mora sortirati, a zatim kako se određuje da li ono ima oštećenja i na koji način se ta oštećenja mogu ukloniti. Budući dan izrada konkretnog proizvoda od krzna zavisi najpre od konkretnog materijala, to jest od njegovih osobina, očekuje se da svaki polaznik ovlada umećem prepoznavanja različitih vrsta krzna i to upravo na osnovu znanja koja mu nudi kurs i obuka za krznara.

Tom prilikom će da nauči i na koji način se izrađuje šnit za određene odevne predmete, ali isto tako i na koji način se oni kroje, te kako se pristupa njihovom šivenju. Budući da su odevni predmeti koji spadaju u oblast rada krznara specifični, to svako ko bude želeo da se kvalifikuje za to zanimanje, mora i da bude upoznat sa načinom sečenja krzna, te će naučiti i kako se oni na najbolji mogući način mogu uklopiti u jednom odevnom predmetu. Profesori će svakog pojedinačnog kandidata tokom predavanja da upoznaju i sa ušivanjem kako naramenica na te odevne predmete, tako i sa postupkom ušivanja kopči, ali i različitih vrsta ukrasa.

Moramo da navedemo i to da je zaštita krznara vrlo bitna prilikom obavljanja ovog posla, tako da će svaki polaznik da se upozna na prvom mestu sa odredbama važećeg zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, kao i sa svim onim što on treba da preduzme za vreme obavljanja ovog posla, a kako bi izbegao mogućnost bilo kakvog narušavanja zdravlja.

Kako je organizovana obuka za krznara?

Polaznici koji pohađaju obuku i kurs za krznara automatski se obavezuju i da prate oba dela koja ona podrazumeva, to jest kako teorijski, tako isto i praktični. Uz to, oni mogu da za oba segmenta ove obuke odaberu kako će, odnosno gde će da ga pohađaju.

Stvar je u tome da se teorijski deo svakako odvija u našim poslovnicama, izuzev ako neko želi da ga prati preko interneta, a kada nastavi prisustvuje iz sopstvenog doma i prati je preko računara. A u tom slučaju se od polaznika zahteva da imaju sopstveni računar, kao i da je on preko stabilne veze spojen sa internetom. Sve ostale vrste nastave u teorijskom delu se odvijaju u našim poslovnicama, a polaznik treba da bude upoznat sa načinom njihovog organizovanja, kako bi mogao da odluči koju će da pohađa.

U slučaju da on odabere grupnu nastavu, treba da se prilagodi terminima i dinamici, a njih u ovom slučaju određuje organizator. Taj polaznik, isto tako mora da zna i da ovaj vid nastave ne može da bude organizovan baš u svakoj poslovnici, već isključivo u onoj u kojoj postoji dovoljan broj prijavljenih osoba, to jest najmanje njih četvoro, pošto je to ujedno i osnovni uslov da jedna grupa bude formirana. U pojedinim situacijama može da dođe do izmene termina i kod ovog tipa nastave, ali se to radi isključivo onda kada baš svi polaznici budu zahtevali od svog profesora da se promena izvrši. Ipak, treba naglasiti da čak i u takvim situacijama koordinator za nastavu ima svako pravo da ne odobri promenu, a ukoliko utvrdi da će ona da ugrozi bilo koji kurs i obuku koja se u okviru te poslovnice odvija. U okviru jedne grupe najviše može biti prisutno osmoro, a najmanje četvoro polaznika.

Za individualnu, online i poluindividualnu nastavu je sasvim drugačiji način organizacije i to, na prvom mestu zato što njima može da prisustvuje jedan ili najviše dva polaznika. Tačan datum početka nastave, ali i dinamika i termini se u tom slučaju definišu isključivo između polaznika i njegovog profesora, tako da oni imaju veliku slobodu u odlučivanju.

A kada je reč o drugom delu koji obuhvata kurs i obuka za krznara, svaki polaznik mora da pohađa praksu i to ukupno 240 radnih sati za vreme trajanja obuke, a u okviru kompanije koju će on lično da odabere. Ne samo da on može praksu da pohađa u firmi koja je poslovni partner organizatora, već mu se takođe pruža prilika i da pronađe neku kompaniju potpuno samostalno, a koja pritom zadovoljava zahteve, to jest koja posluje u konkretnoj oblasti, te da u njoj pohađa praksu, pa čak iako Akademija Oxford ranije sa njom nije imala saradnja.

Za prvu ponuđenu varijantu, polaznik će od organizatora da dobije sve bitne podatke, budući da su u pitanju njegovi poslovni partneri, te će isto tako imati i sve potrebne garancije vezano za njen kvalitet. A kada je reč o drugoj ponuđenoj opciji, polaznici koji odaberu da praksu pohađaju u nekoj kompaniji sa kojom organizator pre toga nije sarađivao će imati i dodatne obaveze. A to se prvenstveno odnosi na činjenicu da oni moraju sami da se dogovore o uslovima za pohađanje nastave i to sa predstavnikom te kompanije, a zatim se pred njih stavlja zahtev i da organizatora obuke obaveste o tome, te da omoguće pristup osnovnim podacima konkretne kompanije. jer je vrlo važno da se i tada potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji između organizatora i ovlašćenog lica konkretne kompanije. Tek nakon što se to bude dogodilo, polaznik ima pravo da počne da pohađa praksu, a isključivo u skladu sa dogovorom koji je postigao sa predstavnikom konkretne firme.

Kome je namenjen kurs za krznara?

Punoletnim polaznicima je omogućeno da pohađaju kurs i obuku za krznara, a sem toga jedini zahtev koji oni moraju da ispoštuju se odnosi samo na završenu osnovnu školu, što je ujedno i minimum obrazovanja koje mora da ima svako koga zanima pohađanje ove obuke.

U trenutku upisa, svaki prijavljeni polaznik je u obavezi da uz svu ostalu dokumentaciju svakako priloži i fotokopiju ili svedočanstva završene osnovne škole ili kopiju diplome one srednje škole koju je završio.

Koliko traje obuka za krznara?

Osim što je zvaničnim nastavnim programom predviđeno da kurs i obuka za krznara traje tri meseca, te da polaznik osim pohađanja teorijskog dela, isto tako treba da pohađa ukupno 240 radnih sati prakse, svako ko je zainteresovan može pomenutu obuku da završi i u nešto kraćem periodu.

Ukoliko postoji potreba za tim, preporuka je da taj polaznik praksu pohađa svakog dana po osam sati, ali samo onim danima koji spadaju u radnu nedelju. A to, zapravo podrazumeva da oni u periodu od ponedeljka do petka treba da odrade ukupno 40 radnih sati praktičnog dela.

Koliko košta kurs i obuka za krznara?

Svaki pojedinačni polaznik upisivanjem za pohađanje ovog kursa prihvata ne samo obavezu odvojenog pohađanja teorijskog i praktičnog dela, već i obavezu koja se odnosi na njihovo plaćanje, jer se u tom slučaju plaćanje mora izvršiti odvojeno.

Trebalo bi da svaki polazni bude informisan i da sve pomenute cene na prvom mestu uključuju pohađanje konkretne vrste nastave, ali one isto tako uključuju i polaganje završnog ispita, kao i izradu sertifikata, te i dodatka sertifikatu. A pored svega pomenutog, polaznici koji budu izvršili plaćanje ovog dela obuke će od Akademije Oxford imati obezbeđenu svu potrebnu literaturu, a kako bi se na najbolji mogući način spremili za polaganje završnog ispita.

Jedino što utiče na visinu nadoknade kod praktičnog dela jeste izbor polaznika u kojoj će kompaniji da ga pohađa, a uzevši u obzir da cenu u tom slučaju formira konkretna kompanija.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Kada i gde se održava kurs za krznara?

Isključivo u okviru poslovnica Akademije Oxford se organizuju predavanja u okviru teorijskog dela ovog kursa, stim da je svim zainteresovanim polaznicima na raspolaganju i mogućnost da nastavu prate preko interneta. U takvim situacijama se od njih zahteva da osim računara, svakako obezbede i internet vezu, ali koja mora biti stabilna, da ne bi došlo do ometanja nastave.

Ono što je karakteristično za rad u grupama jesu precizno definisana dinamika, to jest termini, a koje određuje organizator. Od polaznika se tada zahteva da sve pomenuto maksimalno prihvati i da se prilagodi, ukoliko ga zanima baš taj kurs i obuka za krznara. U jednoj grupi je moguće prisustvo maksimalno osam osoba, dok ih minimum mora biti četvoro, pa to i jeste primaran uslov za početak ovog tipa nastave, uzevši u obzir da se uvek mora sačekati da se u okviru jedne od poslovnica prijavi taj broj polaznika koji žele da pohađaju upravo ovu vrstu nastave.

A princip organizovanja svih ostalih navedenih tipova ove obuke, to jest individualna, poluindividualna i online, jeste da jedan ili najviše dva polaznika dogovaraju sve vezano za njeno odvijanje sa profesorom, što znači da će oni prvo da se dogovore oko datuma kada će obuka i kurs za krznara da počne. Isto tako će zajedno precizirati kako termine, tako i dinamiku, a u skladu sa kojom će predavanja da se sprovode.

Ne samo da polaznik ima slobodu u odlučivanju kada je u pitanju izbor teorijskog dela nastave koji će da prati, nego on isto tako ima pravo i da potpuno samostalno odabere gde će da pohađa praksu. A ono što ima u ponudi jesu kompanije koje posluju u konkretnoj oblasti, a sa kojima Akademija Oxford poseduje potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, te sve one kompanije sa kojima do tada nije sarađivala. Kako mi vrlo često zainteresovanim polaznicima iznosimo preporuku da treba da se odluče za opciju pohađanja prakse kod naših poslovnih partnera, to moramo da opravdamo ovu preporuku. Ovde se radi o tome da polaznici u slučaju odabira ove opcije imaju mnogo manje obaveza, nego ako budu odabrali drugu ponuđenu varijantu. Zapravo, mi ćemo ih tada obavestiti o svim detaljima koji su važni za pohađanje prakse kod naših poslovnih partnera, kao što ćemo im dati i garancije koje se tiču njenog kvaliteta, ali i podatke koji se tiču cene. Sve to što smo pomenuli će oni, koji se budu odlučili za drugu opciju, morati sami da obezbede. Svakako garancije od nas neće dobiti u tom slučaju, ali isključivo razlog za to treba potražiti u činjenici da mi, ustvari ni ne znamo na koji način se praksa organizuje u tim kompanijama. Od svakog polaznika se tada očekuje i da u što kraćem roku obezbedi nama sve informacije koje su relevantne za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, budući da on svakako mora da se potpiše i to pre nego što oni počnu da pohađaju praksu. Kako o ceni, tako i o svemu ostalom što je važno za pohađanje prakse u odabranoj kompanije, će se svaki pojedinačni polazni dogovoriti sa njenim predstavnikom, ali je isto tako biti i da on zna da Akademija Oxford ne snosi odgovornost za kvalitet i cenu prakse u tim situacijama, te da ne može da ima nikakav uticaj na dogovor polaznika i predstavnika konkretne firme.

Dodatne napomene:

 • u radno vreme svih poslovnica u toku godine postoji mogućnost da se zainteresovane osobe lično prijave da pohađaju obuku i kurs za krznara, a oni takođe mogu i da se prijave preko mejla ili broja telefona jedne od naših poslovnica
 • svako ko izvrši prijavu, u trenutku upisa je obavezan da bude lično prisutan i da tada donese kako validan lični dokument sa fotografijom, tako i svu obaveznu dokumentaciju
 • onaj kandidat koji se prijavljuje samo za polaganje ispita za proveru znanja je dužan da izvrši prijavu za to polaganje i na način koji je određen, kao i da priloži svu obaveznu dokumentaciju, koja se zahteva i prilikom upisivanja kursa, ali tu mora da bude i dokaz o stečenom radnom iskustvu ili dokaz o odrađenih 240 radnih sati prakse
 • plaćanje podrazumeva da se praksa mora platiti odvojeno od teorijskog dela, a njenu cenu formira baš ona kompanija u kojoj polaznik bude odlučio da je pohađa
 • teorijski deo koji obuhvata obuka i kurs za krznara uključuje u svoju cenu kako praćenje jedne od pomenutih vrsta nastave u teorijskom segmentu, tako i polaganje završnog ispita, te izradu i sertifikata, ali isto tako i dodatka sertifikatu, a u okviru te cene polaznici dobijaju i literaturu za pripremu završnog ispita
 • direktno u poslovnici u kojoj se upisuju ili u onoj u kojoj pohađaju teorijski deo nastave polaznici prema tada aktuelnom cenovniku, a u skladu sa odredbama ugovora vrše sva plaćanja

Cena kursa i obuke za krznara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja - KrznarIspitna pitanja za krznara

 1. Navesti svojstva i vrste krznarske sirovine?
 2. Kakava su svojstva krzna domaćih životinja?
 3. Uporediti svojstva krzna domaćih životinja i svojstva krzna divljih životinja?
 4. Ukratko objasniti svojstva krzna bizamskog pacova,lisica, jazavca, zečeva, veverica i kuna?
 5. Ukratko objasniti svojstva krzna puhova, hrčka, krtica, kojota, mačaka i riseva?
 6. Ukratko objasniti svojstva krzna tvorova, hermelita, lasica, vidri i karakla?
 7. Objasniti pojam kože ?
 8. Od čega se sastoji životinjska koža?
 9. Šta je sirova koža?
 10. Koja oštećenja mogu nastati na sirovoj koži?
 11. Šta je gotova koža?
 12. objasniti tehnološki postupak prerade sirove kože i dobijanja gotove kože ?
 13. Na osnovu čega se razvrstvaju gotove kože?
 14. Prema veličini gotove kože se dele na?
 15. Navesti proizvode od kože?
 16. Šta su to krzna?
 17. Koji je značajan pokazatelj kvaliteta krzna?
 18. Objasniti svojstva tekstilne sirovine i njihove karekteristike?
 19. Koja su svojstva i kvalitet tekstilnih vlakana?
 20. Kako se prema gustini vlakna mogu razvrstavati?
 21. Šta su to prirodna proteinksa i celulozna vlakna?
 22. Objasniti karakteristike hemijskih vlakana?
 23. Objasniti karakteristike vlakana od sintetičkih polimera?
 24. Šta su to pređe,tkanine i trikotaža?
 25. Koje su osnovne faze tehnološkog procesa proizvodnje pređe?
 26. Navesti osnove mera zaštita na radu?
 27. Koja je uloga značaj bezbednosti i zaštite zdravlja na radu?
 28. Koja je primena mera i sredstava zaštite na radu?
 29. Koje su dužnosti poslodavca?
 30. Koje su dužnosti radnika?
 31. Koji su faktori povrede na radnom mestu?
 32. Koji značaj prvi pomoći?
 33. Koje vrste povreda postoje i objasniti načine saniranja istih?
 34. Objasniti povredu i način saniranja preloma, uganuća?
 35. Objasniti povredu i način saniranja od udara električne struje i opekotine plamenom?
 36. Objasniti povrede i način saniranja trovanja, prignječenja?
 37. Koji su normativi zaštite na radu i lična zaštitna sredstva?
 38. Navesti koja su lična zaštitna sredstva?
 39. Navesti delove tela koj se najčešće povređuju?
 40. Navesti sredstva za zaštitu glave, očiju i lica, sluha, ruku, nogu i celog tela?

Spisak gradova za kurs i obuku za krznare


Literatura za krznare

Priručnik - Skripta - Knjiga za Krznare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje