Kurs za limara

Kurs za Limara - Audio verzija
Audio verzija teksta

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: sečenjem i obradom lima, izradom elemenata na osnovu tehničke dokumentacije, mašinama i alatom.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Svako ko je punoletan, a ima minimalno završenu osnovnu školu, te želi da stekne sertifikat kako bi se kvalifikovao za bavljenje limarskim zanatom ima mogućnost da se u toku cele godine prijavi u odabranoj poslovnici Akademije Oxsford i pohađa obuku i kurs za limara. Osim ovog načina, postoji i mogućnost prijavljivanja elektronskim putem, odnosno preko mejla.

Nastava se odvija u dva segmenta, to jest polaznici treba da odrade 240 i više sati prakse kako bi stekli uslov da izađu na polaganje završnog ispita, ali isto tako treba i da pohađaju teorijski deo. Inače, praksu mogu da pohađaju u bilo kojoj kompaniji ako se odluče da je pohađaju kod naših poslovnih partnera, te dobijaju apsolutne garancije za njen kvalitet i sve potrebne informacije o ceni, ali isto tako imaju mogućnost i da praksu pohađaju u nekoj firmi sa kojom mi nismo uspostavili poslovnu saradnju. Tada oni moraju da nas o tome obaveste i da nam blagovremeno dostave informacije o toj kompaniji, a kako bi ovlašćeno lice u jednoj od naših poslovnica pripremilo svu dokumentaciju potrebnu za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, te posle toga taj polaznik može da počne da pohađa praksu. Inače, on se u ovom slučaju sa predstavnikom odabrane kompanije dogovara o svim detaljima, poput recimo početka prakse i načina njenog odvijanja, ali isto tako je obavezan i da precizira detalje o ceni, budući da mi na nju ne možemo da utičemo, te nismo u mogućnosti ni da garantujemo za kvalitet takve obuke.

U poslovnicama Akademije Oxsford se odvija teorijski deo ove obuke i to ukoliko polaznik želi da je pohađa prema pravilima individualne, poluindividualne i grupne, mada im se nudi mogućnost i da nastavu prate online. Ako se odluče za taj tip nastave, oni moraju da obezbede i stabilnu internet vezu i računar.Kurs i obuka za limara koja se odvija prema smernicama za individualnu nastavu, odnosno poluindividualnu ili online, podrazumeva određenu dozu fleksibilnosti, jer polaznici imaju mogućnost da se sa profesorima dogovore o dinamici, terminima i datumu početka nastave. Za grupnu nastavu je važno naglasiti da su i termini, kao i dinamika, prethodno precizno određeni od strane organizatora, tako da se uglavnom ne mogu promeniti. Uslov za organizovanje grupne nastave u bilo kojoj poslovnici, jeste prijavljivanje minimum 4 polaznika, jer je to primarni uslov da se formira grupa u toj poslovnici. Iz tog razloga se i mora sačekati da se ovaj uslov ispuni, a kako bi grupna obuka i kurs za limara mogli da budu organizovani.

Prilikom upisivanja polaznik potpisuje ugovor sa organizatorom i tada je neophodno da lično prisustvuje, te da ponese važeći lični dokument sa fotografijom (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš), kao i svu ostalu dokumentaciju koja je obavezna, a pod tim se misli na fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, zatim na kopiju uverenja o državljanstvu, koje ne sme da bude starije od 6 meseci, odnosno dužan je i da dostavi kopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole. Što se tiče ličnog dokumenta, polaznik koji poseduje čipovan dokument je takođe obavezan da dostavi taj dokument koji je očitan, a kako bi prošao kroz proces identifikacije.

Nakon što polaznik završi pohađanje teorijskog, odnosno praktičnog dela, on polaže završni ispit, a tada je neophodno da dostavi potvrdu da je odradio praksu u predviđenom trajanju, odnosno da dostavi i svu obaveznu dokumentaciju. U tim situacijama, neposredno pre izrade sertifikata se prilaže i ugovor, a zatim i završni test, kao i zapisnik sa polaganja.

Što se tiče dokumenata koja moraju da dostave kandidati koji ne pohađaju obuku i kurs za limara u organizaciji Akademije Oxford, već samo žele da polažu završni ispit, od njih se svakako očekuje da dostave navedena obavezna dokumenta, kao i originalnu potvrdu o odrađenoj praksi ili dokaz o stečenom radnom iskustvu, ali su oni u obavezi i da na za to predviđen način izvrše i prijavljivanje polaganja završnog ispita, a posle čega se u dokumentaciju dodaje i završni ispiti i zapisnik, nakon čega se pristupa izradi sertifikata.

Moramo da naglasimo i to da je u cenu koja je navedena uračunato samo pohađanje teorijskog dela obuke, budući da se praksa plaća odvojeno, ali isto tako i priručnik namenjen za polaganje završnog ispita, odnosno nadoknada za njegovo polaganje, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu.

Inače, u okviru završnog ispita polaznik treba da odgovori na 12 pitanja pismenim putem i na tri pitanja u usmenom delu, a osnovni uslov da bi mu bilo omogućeno polaganje jeste da je odradio stručnu praksu koja je trajala 240 i više sati, odnosno da ima dokaz da je stekao radno iskustvo u ovoj oblasti.

A što se tiče sertifikata, kandidati moraju biti upoznati sa činjenicom da su oni ne samo priznati, već i upisivi u radni dosije, ali pod određenim uslovima, uzevši u obzir da je od 01. januara 2016. uvedena zakonska novina vezana za njihovo upisivanje u radni dosije. Naime, od tada isključivo Nacionalna služba za zapošljavanje vrši upisivanje elektronskim putem sertifikata, ali samo za one osobe koje se nalaze u statusu nezaposlenih lica, to jest za one koje su na njihovoj evidenciji. A svi ostali kandidati koji postanu vlasnici ovog sertifikata koji su zaposleni nemaju mogućnost da ga odmah upišu u radni dosije, ali zato mogu da ga koriste bez ikakvih poteškoća, uzevši u obzir da je taj dokument potpuno priznat. Oni, inače mogu da upišu sertifikat tek kada se budu ponovo našli na evidenciji pomenute službe.

Ukoliko kandidat želi da polaže završni ispit, a u mestu u kome stanuje ne postoji naša poslovnica, on može samostalno da pronađe kompaniju u kojoj će odraditi praksu, te a ko to želi može teorijski deo da pohađa preko interneta. Završni ispit u svakom slučaju polaže u našoj poslovni, stim što se tada bira ona poslovnica koja je fizički najbliža mestu u kome taj kandidat stanuje.

Šta sve podrazumeva obuka i kurs za limara?

Osnovni cilj koji kurs i obuka za limara ima pred sobom je da svakog pojedinačnog polaznika u okviru teorijskog dela upozna sa svim onim detaljima koji će mu omogućiti da tako stečeno znanje primene u praktičnom delu, a nakon završetka celokupne obuke bi trebalo da svaki polaznik bude sposoban da se bavi ovim poslom i to na najbolji mogući način.

Osnovni opis ovog zanimanja podrazumeva rad sa limom, odnosno njegovo sečenje i obradu lima, te se bave i izradom različitih elemenata i to na osnovu tumačenja tehničke dokumentacije. A vi limari tokom obavljanja svog posla se koriste različitim alatima i mašinama, pa upravo iz tog razloga će predavači da ih upoznaju najpre sa osnovnim karakteristikama lima, a zatim i sa načinom njihove obrade, odnosno sa različitim alatima i mašinama koji se tom prilikom koriste. Ali, ne samo da će upoznati osnovne karakteristike lima, već će i svi polaznici ove obuke da nauče i na koji način se vrši sečenje lima, a kako bi se izradili predmeti namenjeni različitim sferama života, budući da je tu debljina od presudnog značaja, kao i njihov sastav. Predavači će polaznicima da omoguće da se sa svim tim upoznaju, a kako bi naučili da izrađuju različite predmete od lima.

Kurs i obuka za limara podrazumevaju i upoznavanje polaznika sa čitanjem, odnosno pravilnim tumačenjem tehničke dokumentacije, budući da vrlo često izrađuju različite predmete upravo na osnovu dostavljene tehničke dokumentacije i to bez obzira da li su ti predmeti namenjeni upotrebi u domaćinstvu ili će biti isključivo ugrađeni u određeni objekat. Samim tim što će polaznici savladati sva znanja koja su potrebna za pravilno tumačenje tehničke dokumentacije, obavljanje ovog posla će ima u velikoj meri biti olakašano.

A pored svega pomenutog, svaki polaznik će da nauči i koji se sve alati koriste, a zatim i na koji način se ti alati pravilno održavaju, kako bi po završetku ove obuke bio u mogućnosti da potpuno samostalno obavlja sve poslove za koje se kvalifikuje.

Kako se odvija nastava za vreme kursa za limara?

Kurs i obuka za limara koja zainteresovanim polaznicima pruža mogućnost da steknu i zvanično priznat sertifikat za bavljenje ovim poslom, se sastoji praktično rečeno iz dva dela, budući da oni moraju da pohađaju kako teorijski, tako i praktičan deo.

Za praktičan deo važi pravilo da svaki pojedinačni polaznik ima dozvolu da odabere gde želi da ga pohađa. A od mogućnosti mu se nudi da praksu odradi u firmi sa kojom Akademija Oxford ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji, kao i da je odradi u bilo kojoj firmi sa kojom nije uspostavljen poslovni odnos. Ali, onaj polaznik koji se odluči za tu opciju, mora da dostavi i sve poslovne podatke te kompanije ovlašćenom licu odabrane poslovnice organizatora ovog kursa, jer je u tom slučaju vrlo važno da takođe bude potpisan ugovor o poslovnoj saradnji, a što će se izvršiti u najkraćem mogućem roku, posle čega on može praksu nesmetano da pohađa.

Naglašavamo i to da organizator ove obuke garantuje za kvalitet prakse isključivo onda kada je polaznik pohađa kod njenih poslovnih partnera, a kada se tačno zna i koliko košta praktičan deo, što ne važi za drugu opciju, jer tada polaznik treba da precizira sve detalje, uključujući i cenu sa ovlašćenim licem odabrane kompanije.

Ne samo za praktičan, već i za teorijski deo u okviru ove obuke, polaznik bira koji tip nastave želi da pohađa. A ako mu najviše odgovara kurs i obuka za limara koja se odvija prema pravilima individualne i ili poluindividualne, odnosno nastave online, treba da zna da on samostalno sa svojim profesorom dogovara termine i dinamiku, to jest tačan datum kada će nastava da počne. Ipak, jedini uslov za polaznika koji ima želju da nastavi prati online, jeste da uz računar koji svakako treba da poseduje, obezbedi i stabilnu internet vezu, a da ne bi došlo do poteškoća prilikom predavanja.

Kod grupne nastave, ne samo da je prisutan nešto veći broj polaznika nego kod prethodno navedenih, to jest od četvoro do osmoro maksimalno, već su i termini, odnosno dinamika održavanja časova sasvim jasno određeni i to od strane organizatora ovog kursa. U tom slučaju svaki polaznik ima obavezu da se prilagodi navedenim terminima, a isto tako mora da zna da se ovaj vid obuke organizuje isključivo u onim poslovnicama u kojima se prijavi dovoljan broj njih, a što znači da je neophodno za formiranje grupe najmanje četiri prijavljene osobe. Kako nastojimo da izađemo u susret zahtevima svojih polaznika, to u pojedinim situacijama možemo da dozvolimo i promenu termina, pa čak i u okviru grupne nastave, ali na prvom mestu moramo da naglasimo da se to ne radi često, već u izuzetnim situacijama. Naime, ako ovaj zahtev isključivo iznesu apsolutno svi članovi jedne grupe, te ako koordinator za nastavu u odabranoj poslovnici proceni da promena termina neće uticati na ostale kurseve koji se tu odvijaju, on će da dozvoli promenu termina, ali to svakako ne treba shvatiti kao čestu praksu.

Kome je kurs za limara namenjen?

Svako ko želi da stekne validan sertifikat za obavljanje ovog posla, a stekao je minimalno prethodno osnovno obrazovanje i o tome poseduje važeći dokaz, može da pohađa obuku i kurs za limara i to u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford.

Od prijavljenih polaznika se, uglavnom ne zahteva nikakvo prethodno predznanje iz oblasti koja je predmet obučavanja.

Koliko traje kurs i obuka za limara?

Zvaničan nastavni program po kome se sprovodi obuka i kurs za limara predviđa da nastava traje ukupno tri meseca, a podrazumeva se da polaznik ima obavezu i da pohađa praktičan deo i to u trajanju od 240 radnih sati.

Međutim, kako postoje i oni polaznici koji žele da steknu sertifikat što pre, to jest da pohađaju nastavu kraće, nudi im se mogućnost da to učine na nešto intenzivniji način, a tada kurs i obuka za limara traju ukupno dva meseca. Ipak, da bi to moglo da bude izvršeno u navedenom roku, od polaznika se zahteva da praksu pohađa 40 sati na nedeljnom nivou, a to je svakog radnog dana (od ponedeljka do petka) u trajanju od po 8 sati.

Koliko košta kurs za limara?

Cena koja je navedena za teorijski deo obuke, uključuje osim pohađanja odabranog tipa nastave i nadoknadu za polaganje završnog ispita, kao i literaturu koja je potrebna za njegovu pripremu, te izradu sertifikata i dodatka sertifikata.

Sa druge strane, cena one praktične nastave koju polaznik pohađa u kompanijama sa kojima Akademija Oxford nema potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji isključivo zavisi od dogovora koji svaki pojedinačni polaznik bude postigao sa ovlašćenim licem odabrane kompanije.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Vreme i mesto održavanja nastave

Svaki polaznik koji je zainteresovan da pohađa kurs i obuka za limara je informisan i da se ona sastoji od dva dela, odnosno da treba da pohađa i teorijski i praktični deo. A kako u okviru svakog od ovih delova on ima mogućnost izbora, tako upravo od toga i zavisi kada i gde se održava nastava.

Za teorijski deo su ponuđeni grupni kursevi, odnosno individualna i poluindividualna nastava, kao i obuka online. Kada je reč o grupnoj obuci, važno je naglasiti da se one odvijaju u svakoj poslovnici organizatora u kojoj se oformi grupa, a to znači da je tada neophodno da se prijavi najmanje četiri polaznika. Ovde su i termini, kao i dinamika održavanja časova precizno i unapred određeni, tako da nisu podložni promenama.

Kod svih ostalih tipova nastave, svaki polaznik ima veliku slobodu, uzevši u obzir da se on sa koordinatorom za nastavu te poslovnice i predavačem, dogovara o datumu kada počinje kurs i obuka za limara, kao i o terminima, te o dinamici održavanja časova.

Da bi onome ko je zainteresovan da kurs pohađa putem interneta, to bilo dozvoljeno on mora da ima računar, ali je uslov i da računar sa internetom bude spojen preko stabilne konekcije.

Kod praktičnog dela koji podrazumeva ova obuka, se od polaznika zahteva da odabere firmu u kojoj želi da je pohađa. Nudi mu se mogućnost da to bude ona firma sa kojom Akademija Oxford kao organizator kursa ima uspostavljenu poslovno - tehničku saradnju ili u bilo kojoj drugoj firmi sa kojom ne sarađujemo u tom trenutku. Za prvu varijantu je važno napomenuti da je garantovan kvalitet prakse, kao i cena o kojoj će svaki polaznik dobiti informaciju na vreme. A za drugu opciju, polaznik treba sam da se sa ovlašćenim licem odabrane kompanije dogovori i o ceni i o dinamici, kao i o terminima kada želi da pohađa praksu, stim da je tada vrlo važno da se potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji između te kompanije i Akademije Oxford. A da bi polaznik mogao uopšte da pohađa nastavu u firmi koju odabere, od njega se zahteva da pribavi i dostavi ovlašćenom licu konkretne poslovnice organizatora sve podatke određene kompanije, a nakon čega se u najkraćem mogućem roku pristupa potpisivanju ugovora.

Dodatne napomene:

 • polaznici zainteresovani da pohađaju kurs i obuku za limara mogu da se prijave cele godine i to direktno u jednoj od poslovnica organizatora, a isto tako mogu i da prijavu izvrše elektronskim putem, to jest da na mejl pošalju svoje podatke, odnosno da se prijave putem telefona
 • prilikom upisivanja se potpisuje ugovor sa organizatorom kursa, a polaznik dužan da bude lično prisutan u konkretnoj poslovnici u tom trenutku, kao i da donese svu potrebnu dokumentaciju koja je pomenuta kao obavezna (validan lični dokument sa fotografijom, odnosno očitan lični čipovan dokument, kopija svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, kopija uverenja o državljanstvu i to isključivo ne starije od 6 meseci, fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih)
 • oni kandidati koji su stekli relevantno radno iskustvo u ovoj oblasti ili pohađali praktičan deo obuke u navedenom trajanju, a nisu zainteresovani da pohađaju specijalizovani kurs koji organizuje Akademija Oxford, a ipak žele da steknu sertifikat, mogu da se prijave samo za polaganje završnog ispita, a tada je bitno da dostave uz svu obaveznu dokumentaciju i dokaz da su obavili praksu, što je zapravo potvrda koju izdaje konkretna kompanija ili može da dostavi i dokaz o stečenom radnom iskustvu
 • praktični i teorijski deo se plaćaju potpuno odvojeno, a cena prakse zavisi od toga u kojoj kompaniji je polaznik pohađa
 • osim pohađanja nastave, u cenu za teorijski deo je uračunato i polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, ali isto tako i skripta ili priručnik za polaganje tog ispita
 • sva plaćanja na koja se polaznik obavezao ugovorom, vrši direktno u poslovnici u kojoj pohađa teorijski deo kursa, odnosno u kojoj je izvršio upis

Cena kursa i obuke za limara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za limare


Literatura za limare

Priručnik - Skripta - Knjiga za Limare - Akademija Oxford

Srednje škole

Limar, treći stepen
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje