Kurs i obuka za marketing istraživača

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: poslovima ispitivanja tržišta; praćenjem određenog poslovanja; identifikacija novih tržišnih prilika; analiziranje konkurencije; kreiranje predloga za marketing menadžment.

Opšte informacije

Cena: 13,500 RSD | Trajanje kursa: 20 školskih časova

Sa apsolutno svim segmentima koji su vezani za obavljanje istraživanja u oblasti marketinga, to jest sa poslom koji obavlja marketing istraživač, će imati mogućnost da se upozna apsolutno svaka osoba koja bude pohađala specijalizovani kurs za marketing istraživača u okviru brojnih poslovnica Akademije Oxford. A ne samo da će tom prilikom steći znanja vezana za postupak ispitivanja tržišta, već će naučiti i kako se vrši praćenje poslovanja, odnosno kako se identifikuju prilike na tržištu, ali isto tako i na koji način treba izvršiti pravilnu analizu konkurencije. Upoznaće se i sa time na koji način se kreiraju predlozi, a koji se potom predstavljaju menadžmentu kao adekvatna marketing strategija, te će svakako dobiti dovoljno znanja da mogu ovaj posao da obavljaju na prvom mestu kvalitetno, a potom i visoko profesionalno.

Najpre, napominjemo da Akademija Oxford, a koja je i zvanično organizator ovog kursa, nastavu drži u toku cele godine i to na preko 20 lokacija, budući da se poslovnice ove institucije nalaze u gotovo svim gradovima širom naše zemlje.

Od svakoga koga zanima obuka i kurs za marketing istraživača se svakako zahteva da bude punoletan i da je do tog trenutka svakako završio osnovnu školu, a što je zapravo minimum obrazovanja koje se zahteva od prijavljenih.A ne samo da se nastava odvija cele kalendarske godine, već se i svim zainteresovanim polaznicima nudi mogućnost da u tom periodu izvrše prijavu za pohađanje, što mogu da učine na tri načina. Najpre imaju mogućnost da kontaktiraju jednu od poslovnica telefonom i na taj način izvrše prijavljivanje, ali mogu i da prošetaju do one poslovnice koja im je najbliža. Uz sve to, postoji mogućnost i elektronskog prijavljivanja, a kada se od njih zahteva da na zvaničan mejl institucije koja organizuje ovaj kurs pošalju podatke koji su bitni za upis. Tačnije, u konkretnom mejlu treba da se nađe osim imena i prezimena polaznika, odnosno njegovog datuma rođenja, takođe i broj telefona, to jest informacije za kontakt, ali i podatak u kom gradu želi da obuka i kurs za marketing istraživača bude organizovana. Svakako je poželjno, ali ne i obavezno da navede da li ga zanima individualna ili grupna nastava, pošto su ta dva vida nastave u ponudi.

Neophodno je da svaki polaznik poseduje podatke koji su vezani za princip organizovanja ova dva tipa obuke, što primarno znači da imaju podatak da se individualna nastava organizuje za pojedinačnog polaznika, a da u okviru grupne nastave može da bude prisutno od četvoro do osmoro osoba. Individualna obuka i kurs pružaju priliku svakom prijavljenom polazniku da se sa ovlašćenim profesorom dogovori oko svih onih detalja koji se odnose na organizaciju, a što uključuje na prvom mestu dogovor oko datuma početka. Zatim oni treba da se usaglase i oko tačnih termina, a takođe i da definišu dinamiku, prema kojoj će taj tip nastave da se odvija.

A što se tiče načina organizovanja grupnog kursa, napominjemo da on potpuno drugačiji i to prvenstveno zato što onaj polaznik koji bude izabrao baš taj tip obuke mora da zna da se ona organizuje tek nakon što se u odabranoj poslovnici oformi grupa i to od četvoro polaznika najmanje. U slučaju da polazniku odgovara ta vrsta nastave, on treba da zna i da organizator tada određuje na prvom mestu termine, ali isto tako i da on definiše tačnu dinamiku, a prema kojoj se predavanja u tom slučaju organizuju.Svako ko se prijavi i to na bilo koji način svakako mora da bude upisan na ovu obuku, to jest da tom prilikom potpiše ugovor sa Akademijom Oxford. Baš iz tog razloga se i zahteva da svi koji su prijavu izvršili budu lično prisutni prilikom upisa, ali i da tada imaju ličnu kartu, to jest važeći lični dokument koji poseduje fotografiju. A kada kažemo važeći, to znači da mu rok trajanja nije istekao, te da oni, osim lične karte imaju pravo da prilože i validnu vozačku dozvolu ili, pak pasoš. Međutim, mi smo u obavezi da naglasimo i to da svaki pojedinačni polaznik koji poseduje biometrijski dokument, a u kome se nalazi čip, neizostavno mora da ispoštuje pravilo koje se odnosi na njegovo korišćenje, tako da se očekuje da ga u trenutku upisa svakako ima očitanog.

Svakako je sertifikat za marketing istraživača izdat od strane naše institucije apsolutno validan dokument i kao takav pogodan za dokazivanje da je neko profesionalno osposobljen za bavljenje ovim poslom, a to znači da svako ko stekne navedeni sertifikatima svakako ima puno pravo da taj dokument priloži prilikom apliciranja za neki posao. Ali isto tako ima mogućnost i da ga upiše u svoju radni dosije, a ukoliko ispunjava jasno definisane uslove. Zapravo se radi o tome da je od 01. januara 2016. godine odredba zakona koja se tiče upravo upisivanja sertifikata u radne knjižice izmenjena. Tačnije, od tog datuma je je dopušteno njihovo upisivanje isključivo za one osobe koje su prijavljene zvanično na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, a uzevši u obzir da je od tada isključivo ona za to i zadužena. Zato sve one osobe koje postanu vlasnici ovog sertifikata, ali nisu u pomenutom statusu, to jest zaposlene su, u svakom slučaju imaju pravo da ga koriste kao dokaz osposobljenosti za bavljenje pomenutim poslom, ali mora da sačekaju onaj trenutak kada će se prijaviti na evidenciju ove službe, da bi im on zvanično bio upisan u radni dosije.

Šta sve obuhvata kurs za marketing istraživača?

Znanja koja svakom obezbeđuje obuka i kurs za marketing istraživača podrazumevaju najpre upoznavanje polaznika sa osnovnim obavezama osobe koje je zaposlena na ovom radnom mestu, a koje je primarno vezano za sprovođenje istraživanja, kako bi bili obezbeđeni svi podaci koji su vezani najpre za konkretno tržište koje je bitno za tu kompaniju, a zatim one informacije koje se tiču pravilne analize konkurencije.

Zadatak koji ima marketing istraživač je takođe vezan za planiranje, ali i upravljanje različitim istraživačkim projektima koji se moraju izvršiti u konkretnom roku. Tim povodom će predavači svakome ko bude pohađao ovaj kurs i da predstave adekvatne načine analiziranja konkretnih aktivnosti koje su vezane za oblast marketinga, gde se prvenstveno misli na proces promocije, odnosno prodaje.

Takođe će ih naučiti i kako se formira predlog koji je izveden na osnovu sprovedenih istraživanja, a koji će marketinga istraživač da uputi menadžmentu u okviru određene kompanije. Isto tako će biti reči i o detaljima koji su vezani za analizu konkurencije, a gde će polaznici svakako imati prilike da nauče tačno o čemu treba da vode računa kada budu vršili tu analizu.

A kako je marketing vrlo živa oblast koja se neprekidno menja, to se očekuje od svakoga koga obuka i kurs za marketing istraživača zanima, te ko ga sa uspehom završi, da neprekidno bude u toku sa aktuelnim dešavanjima u okviru konkretne oblasti, a kako bi mogao zaista da napreduje u svom poslu. Isto tako je važno naglasiti i da neko ko želi da se sertifikuje za pomenuto zanimanje treba svakako da poznaje rad na računaru, a pretpostavlja se i da ima znanje makar engleskog jezika, mada je svakako prednost ukoliko prijavljeni polaznik tečno govori, odnosno piše još neki strani jezik, a pošto je to za oblast marketinga izuzetno važno.

Kako je organizovana obuka za marketing istraživača?

Akademija Oxford koja je zvanično zadužena da organizuje ovu specijalizovanu obuku u ponudi osim grupne, ima i individualnu nastavu, te bi svaki prijavljeni trebalo da u trenutku kada pristupi upisu i navede za koji tip nastave se odlučio.

A kada je u pitanju grupni kurs i obuka za marketing istraživača, nju pohađa od četvoro do osmoro ljudi u isto vreme, dok termine i dinamiku određuje samo organizator ovog kursa. Međutim, da bi ovaj tip nastave mogao da počne, zahteva se prijavljivanje najmanje četiri osobe, to jest formiranje jedne grupe i to od najmanjeg broja članova, pa tek posle toga svi oni i dobijaju zvanično obaveštenje kako o datumu početka te vrste obuke, tako i o terminima.

Individualna obuka i kurs za marketing istraživača, zapravo podrazumeva sasvim različit način organizovanja, to jest tu svaki pojedinačni polaznik treba da profesoru koji će biti zadužen za držanje predavanja u tom slučaju, precizno navede ne samo datum kada želi da nastava počne, nego isto tako i prema kojoj dinamici njemu odgovara da pohađa predviđen broj časova, kao i u kojim terminima tačno.

Kome je kurs i obuka za marketing istraživača namenjena?

Da bi neko koga zanima obuka i kurs za marketing istraživača imao pravo da se prijavite da pohađa nastavu on mora da ispuni primarne uslove koji su navedeni.

A ti uslovi, zapravo podrazumevaju da polaznik mora da bude prvo punoletan, a odmah zatim i da do trenutka upisa najmanje završi srednju školu, to jest stekne minimalno srednje obrazovanje.

Koliko traje obuka za marketing istraživača?

Trajanje ovog kursa je sasvim jasno definisano i to odredbama važećeg nastavnog programa i razlikuje se isključivo u zavisnosti od toga za koji tip nastave se polaznici odluče.

Individualna obuka i kurs za marketing istraživača predviđaju nastavni fond od od ukupno 20 časova, a polaznici tada definišu termine sa svojim profesorom, kao i dinamiku, te datum početka nastave.

Ali što se tiče grupne obuke, ona podrazumeva termine, to jest dinamiku određenu od strane organizatora, a nastava traje ukupno 20 školskih časova.

Koliko košta kurs i obuka za marketing istraživača?

Uzevši u obzir da Akademija Oxford u aktuelnoj ponudi ima kako grupnu, isto tako i individualnu nastavu, to znači da polaznici u zavisnosti od izbora moraju da plate različite visine nadoknade za pohađanje odabranog kursa.

Cena kursa i obuke za marketing istraživača zavisi od vrste nastave. Sve one osobe koje se budu odlučile da nastavu pohađaju u grupama plaćaju 13,500 RSD. Individualna obuka i kurs za marketing istraživača košta 23,000 RSD, dok je poluindividualna nastava 17,000 RSD.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Kada i gde se organizuje kurs i obuka za marketing istraživača?

Isključivo u poslovnicama Akademije Oxford se organizuje obuka i kurs za marketing istraživača i to kako prema principima individualne, takođe i u skladu sa onim pravilima koja navodi grupna nastava. Svako ko bude pristupio prijavljivanju ima puno pravo da izabere onu vrstu nastave koja mu najviše odgovara, ali da bi to mogao da učini on mora da poseduje i relevantne informacije o pravilima.

Kod grupne nastave je predviđeno da jedna grupa broji od 4 do 8 osoba, a zahtev za njen početa jeste prijavljivanje najmanje četiri polaznika u konkretnoj poslovnici, što je minimalan broj osoba potrebnih za kreiranje jedne grupe. Tek pošto bude bio ispunjen pomenuti uslov, ovaj tip nastave će početi, pa se baš iz tog razloga od svakog prijavljenog zahteva da u potpunosti bude svestan činjenice da grupni kurs i obuka za marketing istraživača ne može početi baš tako brzo pošto bude bila izvršena prijava pojedinačnog polaznika. Takođe, u tom slučaju važi pravilo da samo zvaničan organizator ovog kursa ima apsolutno pravo da odredi dinamiku i termine u kojima će se časovi odvijati.

A ukoliko nekome svi pomenuti uslovi ne odgovaraju, on bi trebalo da se odluči za individualnu nastavu, a napre zato što tada ima mnogo veći stepen slobode. Da budemo precizni, neko koga zanima individualni kurs i obuka za marketing istraživača treba da onom predavaču, a koji će biti zadužen da drži predavanja, naglasi na prvom mestu kog datuma želi da taj tip nastave počne, ali i da sa njim precizno definiše i termine, ali isto tako i dinamiku prema kojoj će predavanja da budu organizovana.

Dodatne napomene:

 • zahteva se da prijavljeni polaznici prilože ličnu kartu prilikom upisa, a pošto tada moraju da potpišu ugovor sa organizatorom
 • uslovi koje mora da ispuni svako koga interesuje obuka i kurs za marketing istraživača jeste prethodno minimum završena srednja škola i svaki polaznik mora da bude punoletan
 • literaturu za svakog pojedinačnog polaznika obezbeđuje organizator ovog kursa
 • kurs i obuka za marketing istraživača se odvija u svim poslovnicama Akademije Oxford i to kako u skladu sa pravilima koja navodi individualna, tako i prema onima koja su vezana za grupnu nastavu


U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Pohađanje nastave
 • Izrada sertifikata

Spisak gradova za kurs i obuku za marketing istraživače


Literatura za marketing istraživače

Priručnik - Skripta - Knjiga za marketing istraživače - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje