Kurs i obuka za marketing specijalistu

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: istraživanjem tržišta, analizama, instrumentima marketinga, planiranjem i sprovođenjem marketinških strategija i kampanja; praćenjem marketinške kampanje.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 20 školskih časova

Svaka osoba koja je punoletna i koja ima najmanje završenu srednju školu ima i pravo da pohađa obuku i kurs za marketing specijalistu, a čiji je zvanični organizator Akademija Oxford, koja svakome ko je zainteresovan pruža priliku da prati izabrani vid nastave (individualna ili grupna) i to u celoj zemlji, budući da se poslovnice pomenute institucije za sada nalaze na preko 30 lokacija u Srbiji.

Za vreme predavanja polaznici će da se upoznaju sa pojmom marketinških strategija, odnosno marketinških kampanja, ali i sa načinom njihove pripreme, to jest planiranja i sprovođenja. Svakako će se polaznici takođe upoznati i sa metodama istraživanja tržišta, analizama, instrumentima marketing I promotivnog miksa, marketing planom. Prijavljivanje za pohađanje navedenog kursa se može izvršiti u toku cele kalendarske godine i to na nekoliko načina, stim da će svaki pojedinačni polaznik u svakom slučaju da odabere upravo onaj koji mu u tom trenutku najviše odgovara. A osim što može da lično dođe u jednu od poslovnica i na taj način se zvanično prijavi za pohađanje nastave, on isto tako ima mogućnost i da prijavu izvrši putem telefona jedne od njih, ali može da se prijavi i elektronski. U tom slučaju se očekuje da polaznik pošalje sve relevantne podatke na zvaničan mejl pomenute institucije, a u kome će morati da navede najpre svoje ime i prezime, kao i datum rođenja, te informacije za kontakt. Uz to, u konkretnom mejlu bi svakako trebalo da se nađu i podaci vezani za tip nastave koju on hoće da pohađa, ali i grad u kome mu najviše odgovara da se kurs i obuka za marketing specijalistu odvijaju.

Kada budemo zvanično organizovali upis na pomenutu obuku, svaki prijavljeni će potpisati ugovor sa nama, te je iz tog razloga neophodno tom prilikom da ima i važeći lični dokument u kome se svakako mora nalaziti i fotografija, a što se primarno odnosi na ličnu kartu, iako je dozvoljeno priložiti i pasoš, to jest vozačku dozvolu, uz uslov da tom dokumentu nije istekao rok važnosti. I ako se to uglavnom podrazumeva, mi ćemo naglasiti i da se od svakog polaznika čiji dokument poseduje čip, svakako očekuje da se pridržava pravila vezanog za njegovo korišćenje, te da prilikom upisa dostavi i očitavu verziju tog dokumenta, a na tačno definisan način.Inače, u ponudi su dva tipa nastave, to jest grupna i individualna, tako da polaznici imaju mogućnost i da odaberu upravo onu koja im najviše odgovara.

Princip po kome se individualna nastava organizuje mnogo više ide na ruku pojedinačnom polazniku, pošto on tada sa nadležnim profesorom dogovara zaista sve detalje koji su važni za pohađanje te vrste nastave. A to znači da sa njim prvenstveno treba da se usaglasi oko datuma početka, a potom i oko dinamike, te isto tako i oko tačnih termina.

Svakako je način organizovanja grupne nastave potpuno drugačiji od individualne i to prvenstveno zato što se pred polaznika stavlja zahtev za ispunjenjem primarnog zahteva, te su jasno definisani i dinamika i termini, a sve to u ovom slučaju ima pravo samo da odredi zvaničan organizator. Stvar je u tome da grupna obuka i kurs za marketing specijalistu ne može da počne odmah pošto polaznik izvrši prijavu, a kao što je to obično slučaj kod individualne nastave, jer se ovde zahteva ispunjenje osnovnog uslova. Pod tim se misli da mora da se sačeka prijavljivanje 4 osobe najmanje u okviru te poslovnice, a koje takođe žele da pohađaju ovaj tip obuke. Inače, ovaj zahtev je uveden isključivo zato što u jednoj grupi može da bude prisutno upravo od četvoro do osmoro polaznika, pa se zahteva upravo formiranje grupe i to one u kojoj se nalazi najmanji broj njih. praktično odmah posle toga će svi koji su prijavu pre toga izvršili i dobiti jasne informacije od strane organizatora i to kako o datuma početka, tako isto i o terminima, ali i one koje su vezane za dinamiku prema kojoj će predavanja da budu organizovana.Literaturu iz koje će se polaznici pripremati za polaganje završnog ispita (skripta ili priručnik) će mu obezbediti organizator.

Napominjemo da svaki polaznik ima obavezu da na tom ispitu odgovori na pitanja kako u okviru usmenog, tako i u okviru pismenog dela.

A nakon što bude sa uspehom prošao kroz završni ispit, potrebno je i da dostavi dokumentaciju neophodnu za izrađivanje sertifikata za marketing specijalistu, to jest dodatka sertifikatu. Osim lične karte, odnosno validnog ličnog dokumenta u kome se nalazi i fotografija, u obaveznu dokumentaciju takođe spada i ugovor koji je taj polaznik sa nama potpisao, a kada se upisivao. Isto tako će ovlašćeno lice konkretne poslovnice Akademije Oxford u tu dokumentaciju da doda kako zapisnik sa polaganja zavrčnog ispita, te i završni test.


Svi naši sertifikati su apsolutno validni i od strane svih kompetentnih institucija na teritoriji naše zemlje priznati, tako da može svaki pojedinačni polaznik da upravo taj dokument priloži kao apsolutno važeći dokaz da je osposobljen za marketing specijalistu. A ono što će posebno obradovati sve polaznike je činjenica da se ovaj sertifikat takođe priznaje i na teritoriji pojedinih zemalja koje se nalaze u našem okruženju. Svakako moramo da naglasimo i da, budući da je u pitanju priznati dokument, on može da bude predat svakom poslodavcu.

Ipak, sertifikat za marketing specijalistu neće moći da upiše svaki polaznik u svoju radni dosije, a osnovni razlog za to leži u činjenici da je od 01. januara 2016. godine ona odredba zakona koja se tiče upisivanja sertifikata izmenjena i to tako da je dopušteno isključivo onim osobama koje su i zvanično prijavljene na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, uzevši u obzir da upravo ona jedina na teritoriji naše zemlje ima ovlašćenje da upisuje sertifikate. Upravo zato i napominjemo da svi oni kandidati koji se sada nalaze u radnom odnosu, a koji postanu vlasnici našeg sertifikata za ovo zanimanje, imaju pravo da zahtevaju njegov upis u svoju radni dosije tek onda kada budu bili zvanično prijavljeni na evidenciju navedene službe. Ali svakako do tada imaju pravo da ga koriste u svakoj situaciji u kojoj postoji potreba da dokažu da su za marketing specijalistu u potpunosti kvalifikovani.Šta obuhvata kurs za marketing specijalistu?

Osnovna tema koju obuka i kurs za marketing specijalistu ima je vezana za rad u oblasti marketinga i istraživanje tržišta, jer je upravo na to i stavljen akcenat poslova koje bi osoba zvanično zaposlena na tom radnom mestu trebalo da obavlja.

Tačnije, ova osoba je u okviru konkretne firma dužna da sprovede vođenje poslovnog procesa, odnosno da na osnovu svojih istraživanja i zalaganja obezbedi adekvatan rast i razvoj poslovanja određene firme.

Kurs i obuka za marketing specijalistu posebnu pažnju obraća na upoznavanje svih prisutnih sa pravilnim vođenjem poslovnog procesa, te sa načinom na koji treba predstaviti određenu firmu, odnosno konkretnu uslugu ili proizvod.

Svakako će biti reči o pravilnim načinima vezanim za ispitivanje tržišta, ali će se posebno razvijati konverzacijske veštine kod svakog pojedinačnog polaznika, budući da je to primaran uslov da bi marketing specijalista mogao na najbolji mogući način da ostvari komunikaciju i to kako sa zaposlenima u firmi u kojoj radi, tako i sa klijentima, ali i sa poslovnim partnerima.

Upoznavanje sa pravilima vođenja marketinške kampanje takođe predstavlja jedan vrlo važan deo ovog kursa, ali će pre toga polaznici biti, od strane iskusnih profesora upoznati i sa poslovima pripreme, to jest planiranja konkretne kampanje. Tu će ih oni upozoriti na sve one greške koje se često događaju, a koje sasvim sigurno i dovode do neuspešne marketinške kampanje, te će biti reči o njihovom što ranijem uočavanju i otklanjanju.

Kako pisana, tako isto i usmena poslovna korespondencija, su takođe tema kojom se bavi obuka i kurs za marketing specijalistu.

Pored svega prethodno navedenog, polaznici će imati prilike i da se upoznaju sa postupkom analiziranja konkurencije, tako da će im profesori jasno ukazati na sve one detalje koji su prilikom te analize bitni i na koje svakako treba da obrate posebnu pažnju, a kako bi stvorili što jasniju sliku.

Kada sva svoja istraživanja bude sabrao i uporedio te podatke sa onima koje nudi neka konkurentska kompanija, očekuje se da kvalitetan marketing specijalista koji odlično poznaje svoj posao može da kreira pravilno marketinšku strategiju, što znači da će i kurs i obuka za marketing specijalistu posebnu pažnju da usmere na upoznavanje polaznika upravo sa tim segmentom, jer to i predstavlja osnovni cilj rada svake one osobe koja je za obavljanje ovog posla u konkretnoj kompaniji zadužena.

Možda je suvišno reći da očekujemo svakako da svaka osoba koja ovu obuku bude pohađala u našoj organizaciji vrlo brzo pronađe posao u struci i da će ga, sasvim sigurno obavljati na visokom nivou kvaliteta.

Kako se odvija nastava u toku oobuke za marketing specijalistu?

Kurs i obuka za marketing specijalistu se organizuje širom naše zemlje, to jest u svakom gradu u kome Akademija Oxford, koja je i njen zvanični organizator ima otvorenu poslovnicu.

Naglašavamo da su u ponudi kako grupna nastava, tako i individualna, tako da svaki polaznik ima obavezu da ovlašćenom licu u poslovnici u kojoj se i bude upisivao navede za koju od njih je zainteresovan, kako bi mogao da dobije sve potrebne informacije.

Važno je pomenuti da neko koga interesuje grupna obuka i kurs za marketing specijalistu svakako ima obavezu da prihvati vrlo važan uslov, a koji je vezan za početak takvog tipa nastave. A zapravo se radi o tome da u tom slučaju svaki polaznik mora da sačeka da se prijavi najmanje četiri osobe u toj poslovnici, a kako bi mogla da bude formirana jedna grupa, budući da može da ih bude od četvoro do osmoro najviše, jer se upravo na taj način održava izuzetno visok kvalitet nastave, koji je sigurno jedno od obeležja pomenute institucije koja je zadužena za organizovanje nastave.

Kada je reč o drugoj vrsti nastave koju imamo u ponudi, sve one osobe koje se odluče da pohađaju individualnu obuku, svakako treba da sa ovlašćenim predavačem definišu sve detalje koji su vezani za organizaciju tog tipa nastave. Na taj način svaki zainteresovani polaznik može da ovu obuku pohađa onom dinamikom i u onim terminima koji odgovaraju i njemu i njegovom profesoru.

Kome je kurs za marketing specijalistu namenjen?

Svaka zvanično punoletna osoba, a koju interesuje obuka i kurs ima potpuno pravo da se prijavi za pohađanje.

Ipak, pored tog uslova postoji još jedan koji je takođe važan i koji se pred sve zainteresovane obavezno stavlja. A u pitanju je uslov koji je vezan za prethodno stečenih nivo obrazovanja svakog prijavljenog, što zapravo mora da bude minimalno završena srednja škola.

Koliko traje obuka za marketing specijalistu?

Zvaničnim nastavnim programom, a koga se pridržava u potpunosti Akademija Oxford kada organizuje ovaj kurs se podrazumeva da se individualna i grupna obuka i kurs za marketing specijalistu organizuju u različitom trajanju.

Svako ko se bude odlučio za pohađanje ove obuke, će morati da pohađa nastavu u trajanju od 20 školskih časova i to prema dinamici koju bude definisao sa predavačem, te će se isto tako dogovoriti i oko tačnih termina, to jest definisati sa njim i tačan datum početka ovog tipa nastave.

Gde i kada se održava obuka za marketing specijalistu?

Iako se jedna i druga vrsta nastave koje su u ovom slučaju u ponudi organizuju u poslovnicama Akademije Oxford ne teritoriji cele zemlje, činjenica je da one osobe koje zanima isključivo grupni kurs i obuka za marketing specijalistu imaju obavezu da ispoštuju jedan vrlo važan uslov. A on se odnosi na formiranje grupe u odabranoj poslovnici, a pošto se tek nakon toga ovaj vid nastave može organizovati. Zapravo je reč o prijavi najmanje četiri osobe u isto vreme, a koje su svakako zainteresovane za ovu vrstu nastave, budući da se tek nakon toga može oformiti grupa koju čini minimalan broj polaznika, jer ih može biti prisutno najviše osmoro u okviru jedne grupe. Takođe je važno naglasiti i da osobe koje budu odabrale baš ovakav vid nastave moraju da prihvate dinamiku, a nju u toj situaciji isključivo može da odredi organizator, koji odlučuje i o terminima kada će ovaj tip nastave da se organizuje.

Međutim, ako neko želi da pohađa individualni tip kursa, on će imati apsolutno pravo da sa onim profesorom koji će i biti zadužen u tom slučaju da vodi obuku, definiše sve detalje. Tačnije, polaznik se u tom slučaju dogovara kako oko tačnog datuma njenog početka, tako isto sa predavačem usaglašava i termine, odnosno dinamiku u skladu sa kojom se predavanja organizuju.

Dodatne napomene:

 • obuka i kurs za marketing specijalistu se sprovode cele godine u svim poslovnicama Akademije Oxford i to kao grupna, odnosno individualna nastava
 • upis se vrši cele godine i zainteresovani mogu da dođu lično u odbranu poslovnicu ili da se prijave preko broja telefona jedne od njih, to jest putem mejla
 • osnovni uslov za upis na stručnu obuku jeste minimum stečeno srednje obrazovanje, s tim da prijavljeni mora da bude i punoletan
 • samo lična karta spada u obaveznu dokumentaciju koja se zahteva prilikom upisa, te je svaki polaznik obavezan da dostavi svakako validan lični dokument sa fotografijom (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš)
 • Akademija Oxford će za svakog prijavljenog obezbediti literaturu, to jest priručnik ili skriptu iz kojih on može da se priprema za polaganje završnog ispita

Koliko košta obuka i kurs za marketing specijalistu?

U zvaničnom cenovniku Akademije Oxford a grupni kurs i obuka za marketing specijalistu podrazumeva drugačiju cenu od individualne nastave.

Cena kursa i obuke za marketing specijalistu:

 • Individualno: 23,000 RSD
 • 2-3 kandidata: 17,000 RSD
 • 4-6 kandidata: 13,500 RSD
 • 7-10 kandidata: 12,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

Teme:

 1. MARKETING – POJAM I DEFINISANJE
 2. INSTRUMENTI MARKETING MIKSA
 3. INSTRUMENTI PROMOTIVNOG MIKSA
 4. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
 5. MARKETING PLAN
 6. SWOT, PEST ANALIZA I FAB ANALIZA
 7. PRINCIPI U VOĐENJU MARKETINŠKE KAMPANJE
 8. OSNOVE POSLOVNOG PREGOVARANJA
 9. OSNOVNI PRINCIP VOĐENJA MARKETINŠKE KAMPANJE
 10. OSNOVE PREZENTACIJE

Spisak gradova za kurs i obuku za marketing specijaliste


Literatura za marketing specijaliste

Priručnik - Skripta - Knjiga za marketing specijaliste - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje