Kurs za medara

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: strukturom i svojstvima meda; proizvodnjom meda i ostalih proizvoda od meda; HACCP standardom i njegovom primenom.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Mnogi će reći da specijalizovana obuka i kurs za medara zapravo nije potrebna ukoliko neko želi da se bavi proizvodnjom meda, ali svi znamo da to ni u kom slučaju ne može biti istina, te da osobe koje se samostalno poduče za obavljanje ovog zanimanja sasvim sigurno ne mogu da se porede sa onima koji prođu kroz teorijski i praktični deo u okviru ovog specijalizovanog kursa. Ne samo da će se oni upoznati sa svojstvima različitih vrsta meda, te sa njihovom strukturom, već će za vreme trajanja ove obuke naučiti i koji su to sve segmenti uključeni u proces proizvodnje i to ne samo meda, već i različitih proizvoda od meda, kao što su na primer matični mleč ili propolis, te polen i slični. Podrazumeva se da svako ko se bude bavio poslom medara mora da bude upoznat i sa svetski priznatim takozvanim HCCP standardom koji je primenjiv u ovoj oblasti, tako da će polaznici naučiti i njegove osnovne odredbe, te biti spremni da ga onda, kada je to potrebno primene u praksi.

Inače ova obuka se sprovodi u organizaciji Akademije Oxford i to širom Srbije, to jest u svakom graduu kome navedena institucija ima poslovnice, a nastava se odvija u dva segmenta, tako da svaki polaznik osim teorijskog dela pohađa i praksu, a koja treba da traje ukupno 240 radnih sati. Inače, taj deo kursa polaznici pohađaju u odabranoj kompaniji i to kako u onoj sa kojom je organizator sklopio poslovni ugovor, tako i u onoj sa kojom još uvek nije ostvario poslovnu saradnju. Ipak, on mora da zna da će garancije za visok kvalitet obuke dobiti samo ako se odluči za prvu opciju, a tada će da dobije i sve podatke o njenoj ceni, dok u drugom slučaju on treba da se sa zvaničnim predstavnikom odabrane kompanije dogovori oko načina sprovođenja prakse, kao i oko cene. A budući da mi nismo sarađivali prethodno sa tom kompanijom, nećemo biti svakako u mogućnosti ni da polaznicima pružimo neophodne garancije.

Svi polaznici treba da pohađaju i teorijski deo, a koji se sprovodi u našim poslovnicama i to kako prema pravilima poluindividualne i individualne nastave, tako i u grupama, te online, a svako od njih treba da izabere vrstu nastave koju želi da pohađa.Termini i dinamika su unapred definisani u okviru grupne nastave, a ona je namenjena za četvoro do osmoro polaznika najviše, koliko ih broji jedna grupa. Isto tako, oni moraju znati i da je vrlo važno da se oformi grupa u jednoj od poslovnica, a kako bi grupni kurs i obuka za medara mogao da počne. Što se tiče svih ostalih tipova teorijskog dela obuke, oni ne samo da omogućuju polaznicima da se oko termina dogovore sa svojim predavačem, već tom prilikom oni preciziraju i datum početka i dinamiku po kojoj će se taj vid nastave odvijati. Naravno, onlajn obuka se prati preko interneta, a svaki polaznik treba da uz računar obezbedi i konekciju na internet koja je stabilna.

Upis, kao i obuka i kurs za medara se organizuje cele godine, a od polaznika se zahteva samo da su punoletni i da poseduju najmanje završenu osnovnu školu.

Osim što mogu lično da se prijave u jednoj od naših poslovnica, svi zainteresovani polaznici to mogu da učine i elektronskim putem, to jesta da na naš mejl pošalju ne samo ime i prezime, kao i datum rođenja i podatke za kontakt, već i informaciju u kojoj našoj poslovnici žele da prate teorijski deo obuke i sve ostale podatke koji su relevantni za prijavu. Isto tako im se nudi mogućnost i da se preko telefona jedne od poslovnica prijave za pohađanje ove obuke, ali su zato oni obavezni da lično prisustvuju upisivanju. Tada se najpre vrši prvo identifikacija polaznika, pa iz tog razloga oni moraju da poseduju ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš, odnosno važeći lični dokument sa fotografijom, a ako je on čipovan dužni su da ga očitanog tom prilikom dostave. Uz to, polaznici treba tada i da dostave takozvanu obaveznu dokumentaciju, a koja uključuje na prvom mestu fotokopiju uverenja o državljanstvu (ne sme da bude starije od šest meseci), zatim kopiju ili diplome srednje škole ili svedočanstva osnovne škole, a sve zavisi od toga koji nivo obrazovanja je konkretan polaznik stekao, te je neophodno i da prilože kopiju izvoda iz matične knjige rođenih.


Kada oni budu završili sa pohađanjem teorijskog i praktičnog dela, a koji predviđa kurs i obuka za medara, polaznici treba da polažu završni ispit koji im i omogućuje da steknu validan sertifikat za obavljanje ovog posla. Osnovni uslov za polaganje ispita za proveru znanja jeste potvrda o obavljenoj stručnoj praksi koja je trajala barem 240 radnih sati ili oni mogu da dostave i validan potvrdu o radnom iskustvu. Bitno je da naglasimo da potvrde ovog tipa izdaje isključivo ona kompanije u kojoj je taj polaznik bio na praksi ili u kojoj je bio zaposlen, a nakon toga on polaže završni ispit. Tom prilikom on odgovara usmeno i pismeno, a u usmenom delu postoji ukupno tri pitanja, dok u drugom delu ima 12 zahteva.

Da bi Akademija Oxford bila u mogućnosti da kandidatima koji polože ovaj ispit izradi sertifikat, oni moraju da dostave i svu neophodnu dokumentaciju, a koja je to dokumentacija zavisi isključivo od toga da li polaznik pohađa kurs i obuku za medara koju mi organizujemo ili ne. Za sve naše polaznike se zahteva prvo dostavljanje ugovora, odnosno originala potvrde da je uspešno savladana obuka za stručno osposobljavanje za medara, a posle toga se mora priložiti i završni test, kao i zapisnik sa polaganja. Za one kandidate koji ne pohađaju našu obuku se zahteva ne samo prijava za polaganje završnog ispita, već i potvrda da je on savladao stručnu obuku. Tada se isto tako prilaže i završni test i zapisnik. A bez obzira da li polaznik ovaj kurs pohađa kod nas ili ne, on je svakako dužan da tom prilikom dostavi i obaveznu dokumentaciju, kao i relevantan dokaz o sprovedenom praktičnom delu obuke, to jest dokaz o stečenom radnom iskustvu.

Obuka i kurs za medara se plaća iz dva dela, odnosno odvojeno se plaća teorijski i praktični deo. Svi polaznici u okviru cene koja podrazumeva plaćanje teorijskog dela dobijaju i izradu sertifikata, te dodatka sertifikatu, kao i priručnik za polaganje ispita za proveru znanja, a uračunava se i nadoknada za polaganje završnog ispita i naravno, pohađanje one vrste teorijskog dela nastave koju oni odaberu.

Što se tiče cene za drugi deo, to jest za praktičnu obuku, ne možemo reći tačno koliko ona košta, jer isključivo zavisi cena od toga u kojoj firmi svaki polaznik želi da je pohađa.

Svako ko bude imao prilike da polaže završni ispit i položi ga će steći sertifikat koji se, ne samo priznajee, već ti kandidati imaju mogućnost i da ga upišu u radni dosije, a u skladu sa pravilima. Budući da su od 01.01.2016. godine pravila o upisivanju sertifikata promenjena, to svaki kandidat mora da zna da je jedina institucija koja je zadužena za to upravo Nacionalna služba za zapošljavanje, kao i da se od pomenutog datuma upisivanje sertifikata isključivo omogućuje onim osobama koje su zvanično prijavljene na evidenciju NSZ - a, tako da svaki onaj kandidat koji bude stekao sertifikat, a nije nezaposleno lice, to jest nije na evidenciji ove službe, mora da pričeka kako bi se ponovo prijavio na njenu evidenciju i tada ima mogućnost da zatraži upisivanje stečenog sertifikata. A ukoliko to želi ili mu je potrebno, taj kandidat ima mogućnost i da pomenuti sertifikat kao dokaz o osposobljenosti za medara, priloži gde god je to potrebno.

Oni kandidati koji imaju želju da polažu završni ispit, a kako bi upravo na taj način stekli sertifikat za medara, ali u gradu u kome stanuju nije otvorena poslovnica Akademije Oxford imaju mogućnost da taj ispit polažu u prvom gradu koji je najbliži mestu njihovog stanovanja, a u kome postoji naša poslovnica. Inače, u tim situacijama oni mogu, naravno ukoliko im tako odgovara, da teorijski deo koji podrazumeva obuka i kurs za medara prate preko interneta, a trebalo bi da se samostalno pobrinu i za pronalaženje firme u kojoj će pohađati praksu, ali uz uslov da u potpunosti ispune sve navedene uslove.

Šta obuhvata kurs za medara?

Iako se mnogi ljudi u našoj zemlji danas bave proizvodnjom meda, ne može se osporiti činjenica da je vrlo mali broj onih koji su zaista i kvalifikovani za obavljanje tog zanimanja. Ovo navodimo ne samo zato što kurs i obuka za medara, koja se sprovodi u svim poslovnicama Akademije Oxford predviđa upoznavanje polaznika sa apsolutno svim segmentima koji su bitni za proizvodnju meda i proizvoda od meda, već i zato što je za proizvodnju meda vrlo bitno znanje najpre prikupljanja meda, ali i poznavanje načina njegve kristalizacije, te sve ostalo što je bitno za sam proces proizvodnje i to ne samo meda, već i mnogih proizvoda koji od njega nastaju.

Na prvom mestu će polaznici u teorijskom delu pomenutog kursa da se upoznaju sa pčelama i njihovim osobinama, a zatim i sa načinom njihovog funkcionisanja, te će im predavači predstaviti i postupak formiranja pčelinjih kolonija. A tu će, pored ostalog da nauče i na koji način treba odabrati košnicu, a kako bi ona bila što kvalitetnija, te će se fokusirati i na upoznavanje različitog pribora, odnosno profesori će im predstaviti i sve alate koji se koriste pri proizvodnji kako meda, tako i ostalih pčelinjih proizvoda.

Iako je osnovno zaduženje osobe koja je kvalifikovana za medara da se bavi proizvodnjom kako bagremovog, tako i livadskog, odnosno svih ostalih vrsta meda, ove osobe se takođe bave i proizvodnjom pčelinjih proizvoda, ali pre nego što obuka i kurs za medara pređu na taj segment, u teorijskom delu predavači će polaznike da upoznaju i sa postupkom dobijanja različitih vrsta meda, a gde će oni da nauče najpre kako se postavljaju košnice, to jest kako se med na pravilan način prikuplja.

Podrazumeva se da će ih predavači naučiti i kako se proizvode, recimo polen i propolis, kao i matični mleč, a zatim vosak i mnogi drugi proizvodi od meda.

Budući da svako ko bude pohađao ovaj kurs u teorijskom delu ima obavezu da odradi i praksu, a za koju je predviđeno trajanje od ukupno 240 radnih sati, to se podrazumeva da svaki polaznik treba znanja stečena u ovom delu obuke da na što bolji način primeni prvo u praktičnom delu kursa, a čime će ih usavršiti, kako bi po sticanju zvaničnog sertifikata za medara mogao ovaj posao da obavlja potpuno samostalno i to sa izuzetno visokim stepenom kvaliteta.

Kako se odvija nastava u okviru kursa za medara?

Svaka osoba koja ispunjava navedene zahteve, a želi da pohađa obuku i kurs za medara treba da zna da se obavezuje na pohađanje teorijskog dela, te da je takođe dužna i da odradi praktičan deo u jednoj od kompanija i to u trajanju od 240 radnih sati.

Praksa može da bude pohađana u kompanijama sa kojima organizator ovog kursa ima uspostavljenu poslovno - tehničku saradnju, ali isto tako i u onim kompanijama sa kojima ugovor o takvoj saradnji još uvek nije potpisan. U onim situacijama kada polaznik odabere prvu varijantu, on će biti na vreme informisan o njenoj ceni i o svim ostalim detaljima, a tada će i od strane Akademije Oxford da dobije sve potrebne garancije da će praksa u tim kompanijama biti određena u skladu sa pravilima.

Što se tiče druge opcije, polaznici u tom slučaju ne samo da sami biraju firmu u kojoj će da je pohađaju, već i sa ovlašćenim licem u njoj dogovaraju cenu i sve ostalo što je bitno za sprovođenje prakse. A da bi zaista bili u mogućnosti da je pohađaju u odabranoj kompaniji neophodno je da prethodno bude potpisan ugovor o saradnji između organizatora kursa i te kompanije, pa se iz tog razloga od svakog polaznika koji se odluči za ovu varijantu zahteva dostavljanje informacija ovlašćenom licu jedne od poslovnica organizatora, a kako bi on mogao da pripremi svu potrebnu dokumentaciju za potpisivanje navedenog ugovora. Ono što, takođe mora svako da zna ako se odluči za ovu varijantu, jeste da Akademija Oxford u tom slučaju ne može da pruži nikakve garancije da će praksu polaznik pohađati u skladu sa pravilima, jer ne zna na koji način posluje ta kompanija, jer sa njom ranije nije imala poslovnu saradnju.

Drugi segment ove obuke podrazumeva teorijski deo, a tu takođe polaznici biraju da li žele da pohađaju nastavu individualno ili u paru, to jest da li će da prate poluindividualnu obuku i kurs za medara. Uz to, na raspolaganju im je i rad u grupama, kao i kurs online, stim da je tada vrlo važno naglasiti da polaznik treba da poseduje na prvom mestu računar, a zatim je potrebno i da on bude sa internetom spojen preko stabilne konekcije, da bi nastava mogla da teče u skladu sa pravilima. Ovaj tip nastave se odvija isto kao i poluindividualna i individualna obuka, a to podrazumeva da polaznici treba i o datumu početka i o dinamici, ali i o terminima održavanja nastave da se dogovore sa profesorom i koordinatorom za nastavu u okviru odabrane poslovnice.

Ono što je specifično, kada je u pitanju grupni kurs jeste da se ovaj vid nastave odvija samo u poslovnici u kojoj dođe do oformljenja grupe, odnosno u kojoj prijavu izvrši minimum 4 polaznika, dok ih u jednoj grupi može biti maksimalno osmoro. Inače, u ovom slučaju su ne samo termini precizno određeni od strane organizatora, već se tačno zna i po kojoj dinamici se sprovodi grupna obuka i kurs za medara. Bitno je da polaznici znaju da se termini kod ovog tipa obuke ne menjaju, sem ako to budu zahtevali svi članovi jedne grupe i ako zvanično lice te poslovnice, to jest koordinator za nastavu bude bio aposlutno siguran da promena termina neće ometati ostale kurseve koji se tu odvijaju.

Kome je namenjena obuka za medara?

Predviđeno je da kurs i obuka za medara bude organizovana za sve polaznike koji su zainteresovani da steknu sertifikat za ovo zanimanje, a pred njih se ne stavlja apsolutno nikakav uslov vezan za prethodno znanje u ovoj oblasti.

Ipak, postoji jedan jedini uslov koji moraju da ispune svi zainteresovani polaznici, a on se odnosi isključivo na stepen obrazovanja koji su oni stekli, tako da se od njih zahteva da poseduju dokaz da su završili minimum osnovnu školi. A pod tim dokazao se misli na fotokopiju svedočanstva osnovne škole, koju su svi polaznici i dužni da dostave u trenutku upisa, a ukoliko su prethodno završili neku srednju školu, onda tada dostavljaju fotokopiju diplome srednje škole.

Koliko traje kurs za medara?

Svaki polaznik je obavezan da u sklopu obuke koja traje 3 meseca, pohađa i 240 radnih sati praktičnog dela.

Mada je zvanično određeno da kurs i obuka za medara traju toliko, postoji i mogućnost da polaznici završe za dva meseca. A da bi to moglo da bude sprovedeno u delo, od njih se zahteva da praksu pohađaju nešto intenzivnije, to jest u trajanju od 40 radnih sati na nedeljnom nivou, a to zapravo znači da svaki polaznik treba svakoga dana, od ponedeljka do petka da je pohađa po 8 sati.

Koliko košta obuka za medara?

U okviru cene koja je precizno određena za teorijski deo ove obuke, osim pohađanja konkretne vrste nastave je uračunata i skripta za pripremu polaganja, kao i polaganje samog ispita za proveru znanja, te finalna izrada sertifikata, to jest dodatka sertifikata.

Sa druge strane, polaznici koji budu odlučili da praksu koju predviđa kurs i obuka za medara odrade u nekoj drugoj kompaniji, odnosno u bilo kojoj sa kojom nije prethodno potpisan ovaj ugovor, ne mogu od strane Akademije Oxford da dobiju podatke o tome koliko košta, jednostavno zato što je to stvar dogovora između njega i ovlašćenog lica konkretne firme.

Pogledajte cene u našem cenovniku.Gde i kada se održava kurs za medara?

Da bi prijavljeni polaznik mogao da dobije relevantne informacije o tome gde, to jest kada se održava nastava tokom ove obuke, on mora prilikom upisa da iznese jasnu informaciju o tome koji tip teorijskog dela ove obuke želi da pohađa, ali isto tako treba i da odluči u kojoj firmi želi da pohađa praktičan deo.

Trebalo bi da zna da se teorijski deo odvija u jednoj od poslovnica organizatora ovog kursa, a da svaki polaznik ponaosob bira da li će da pohađa individualnu ili nastavu u paru (poluindividualna). A od mogućnosti mu je na raspolaganju i online obuka i kurs za medara, kao i rad u grupama.

Važno je da naglasimo da se za sve ostale vrste ovog kursa koje smo naveli, osim za grupni podrazumeva usaglašavanje termina između profesora i polaznika, te da se oni međusobno dogovaraju i o dinamici, to jest o datumu kada počinje odabrani tip ove obuke. A rad u grupama je organizovan na drugačiji način, tako da se ta vrsta kursa sprovodi samo u onim poslovnicama u kojima je prisutno interesovanje, to jest u kojima je prijavljeno najmanje četiri polaznika. Inače, u grupama ih može biti maksimalno osmoro, a ovde je sve prethodno određeno, i to kako dinamika, tako i termini, koji nisu podložni promeni, sem u retkim slučajevima.

Za sve one polaznike koji su zainteresovani da nastavu u teorijskom delu prate online važi pravilo da moraju da obezbede na prvom mestu računar, a odmah zatim i stabilnu vezu sa internetom.

Dodatne napomene:

 • teorijski deo se plaća odvojeno od praktičnog, a u tu cenu je uračunata izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, kao i polaganje završnog ispita, odnosno priručnik potreban za pripremu, kao i pohađanje odabranog tipa nastave
 • praksa se obavlja u kompaniji koju polaznik odabere, a njena cena zavisi isključivo od toga
 • plaćanje polaznici vrše u poslovnici organizatora u kojoj pohađaju teorijski deo obuke, to jest u onoj u kojoj su izvršili upis za obuku i kurs za medara
 • svako ko može da ispuni navedene uslove, a želi samo da stekne sertifikat za medara, odnosno da polaže završni ispit, treba da dostavi ne samo obaveznu dokumentaciju, nego između ostalog i dokaz da je imao prilike da stekne radno iskustvo u oblasti koja se na njemu proverava ili dokaz da je odradio praksu u trajanju od 240 radnih sati
 • prijavljivanje za pohađanje ovog kursa je moguće svaki polaznik da izvrši cele godine i to ili mejlom ili telefonskim putem, a takođe može i da se prijave lično u jednoj od poslovnica
 • važno je da svaki polaznik bude prisutan lično prilikom upisivanja i da osim važećeg ličnog dokumenta dostavi tada i svu pomenutu dokumentaciju

Cena kursa i obuke za medara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za medare


Literatura za medare

Priručnik - Skripta - Knjiga za medare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje