Kurs i obuka za mehaničara za održavanje kompresora

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: kontrolisanjem ulja u kompresoru, funkcionisanjem kompresorskog suda (bačve), kontrolisanjem filtera na izlazu iz kompresora, spojevima koji vode od kompresora do kompresorskog suda.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Da bi neko mogao da budem zaposlen na radnom mestu mehaničar za održavanje kompresora od njega se zahtevaju najpre znanja vezana za funkcionisanje ovih mašina, a zatim i sve ono što se odnosi na njihovo pravilno održavanje i to svih njegovih delova.

Svaki polaznik koga zanima kurs i obuka za mehaničara za održavanje kompresora može da izvrši prijavu u bilo kojoj od poslovnica Akademije Oxford, a u njeno radno vreme u toku cele godine. Osim te mogućnosti, on može i da se prijavi putem broja telefona bilo koje od mnogobrojnih poslovnica ove institucije, kao i da na mejl adresu koja je navedena na oficijelnom sajtu organizatora pošalje podatke i tako se prijavi (prezime i ime, broj telefona, vrsta teorijskog dela kursa koji želi da pohađa, u kojoj poslovnici i slični detalji).

Naglašavamo da je u cenu koja je navedena, osim pohađanja teorijskog dela ove obuke, uračunata i skripta koja je namenjena pripremi za polaganje završnog ispita. Zatim je uračunata i nadoknada za polaganje tog ispita, ali i izrada sertifikata, tojest dodatka sertifikatu. Međutim, u tu cenu nije uračunato pohađanje praktičnog dela obuke. Cena prakse isključivo zavisi od toga da li polaznik želi da je pohađa u nekoj firmi koju samostalno odabere ili mu više odgovara da to bude kompanija sa kojom mi imamo saradnju.Prilikom upisa, svaki polaznik ima obavezu da lično dođe u prostorije odabrane poslovnice organizatora kursa, a kada mora da ponese i obaveznu dokumentaciju. U obaveznu dokumentaciju, uz važeći lični dokument sa fotografijom, to jest kako ličnu kartu, tako i pasoš ili vozačku dozvolu, spada i kopija svedočanstva osnovne škole, odnosno ako je polaznik prethodno stekao srednjoškolsko obrazovanje, onda kopija diplome srednje škole. Isto tako je bitno da dostavi i kopiju uverenja o državljanstvu, a koje nije starije od šest meseci, kao i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Tom prilikom, oni polaznici koji imaju čipovan lični dokument imaju obavezu da poseduju i papir na kome se nalazi očitan taj dokument, koji se koristi za identifikaciju, budući da u trenutku upisa, oni potpisuju ugovor sa Akademijom Oxford.

Kada polaznik završi sa pohađanjem teorijskog dela nastave, odnosno ispuni uslov za pohađanje prakse, a koji podrazumeva 300 i više sati, on ima pravo da izađe na polaganje završnog ispita, posle čega postaje vlasnik priznatog sertifikata. Važno je naglasiti da svaki polaznik koji želi da polaže ovaj ispit ima obavezu da dostavi i validnu potvrdu o odrađenoj praksi u originalu.

A što se tiče upisivanja sertifikata u radni dosije, od 01. januara 2016. godine su uvedene određene novine. Iz tog razloga se stečeni sertifikat može upisati isključivo elektronskim putem i to samo preko Nacionalne službe za zapošljavanje, a samo za one kandidate koji se nalaze na evidenciji te službe, to jest za one koji spadaju u nezaposlena lica. Svi oni kandidati koji uspeju da steknu sertifikat za mehaničara za održavanje kompresora, ali koji nisu na evidenciji pomenute službe, ne mogu da ga u tom trenutku upišu u radni dosije, već onda kada se budu našli na njenoj evidenciji. Podrazumeva se da navedeni sertifikat mogu da koriste bez ikakvih poteškoća, jer je on pravno validan, tako da treba da ga predaju svom trenutnom poslodavcu, ako je to potrebno.

Akademija Oxford nudi mogućnost i svakome, a ko ne pohađa obuku i kurs za mehaničara za održavanje kompresora u okviru njenih poslovnica da se prijavi za polaganje završnog ispita, kada je kandidat dužan da izvrši prijavu za polaganje na za to propisan način, kao i da dostavi originalnu potvrdu o određenoj praksi ili dokaz o radnom iskustvu u oblasti koja je predmet ispitivanja, ali i svu dokumentaciju koja je navedena kao obavezna.

Za izradu sertifikata se, uz sva pomenuta dokumenta za one kandidate koji su pohađali obuku u okviru Akademije Oxford zahteva i ugovor, odnosno neophodno je i da bude priložen završni test, kao i zapisnik, te potvrda o praktičnom delu obuke, odnosno obavezna dokumentacija. A svi oni kandidati koji nisu pohađali nastavu kod nas, a polagali su završni ispit i stekli sertifikat, treba da dostave dokumentaciju kao za prijavu ispita.

Inače, završni ispit podrazumeva i pismeni, odnosno usmeni deo, stim da kandidati treba da na pismenom delu odgovore na ukupno 12 pitanja, a u okviru usmenog dela imaju tri zahteva.

Ukoliko kandidat koji želi samo da polaže završni ispit živi u bilo kom gradu u kome ne postoji poslovnica Akademije Oxford, on ima mogućnost da sam pronađe firmu u kojoj će da pohađa praktičan deo nastave, a nudi mu se mogućnost da teorijski deo prati putem interneta, ali je završni ispit u svakom slučaju obavezan da polaže u jednoj od naših poslovnica, to jest u onoj koja je fizički najbliža mestu njegovog boravka.

Nastava, kao što smo prethodno naveli, podrazumeva dva segmenta, a svaki polaznik bira koji vid teorijskog dela obuke želi da pohađa, odnosno gde će da odradi praktičan deo. Osim grupne i individualne nastave, teorijski deo koji podrazumeva kurs i obuka za mehaničara za održavanje kompresora polaznicima nudi mogućnost i da časove pohađaju online, kao i prema pravilima poluindividualne nastave. Za rad u grupama je specifično to što su termini, kao i dinamika po kojoj se predavanja odvijaju, jasno definisani. Ovaj vid nastave se odvija u onim poslovnicama u kojima postoji interesovanje polaznika, to jest u kojima je prijavljeno minimalno četvoro polaznika koji žele da je pohađaju. Svi ostali tipovi teorijskog dela obuke su više fleksibilni, tako da polaznici u dogovoru sa profesorima biraju i datum početka nastave i termine, kao i dinamiku po kojoj se časovi održavaju. A jedini uslov koji moraju da ispune oni polaznici koji su zainteresovani za obuku online, uz to što svakako treba da imaju računar, jeste i da poseduju internet konekciju koja je stabilna.

Za praktičan deo obuke koji polaznici obave u onim kompanijama sa kojima Akademija Oxford ima ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji je tačno definisana cena, a organizator stoji iza njenog kvaliteta. Ipak, to ne važi za praktični deo nastave koji se pohađa u firmama sa kojima organizator obuke nema potpisan ugovor. Tada je bitno da polaznici ovlašćenom licu određene poslovnice dostave sve poslovne podatke konkretne firme, a kako bi se obezbedila dokumenta potrebna za potpisivanje ugovora o saradnji i to u najkraćem mogućem roku, nakon čega on ima mogućnost da pohađa praksu u okviru željene kompanije.
Šta obuhvata kurs i obuka za mehaničara za održavanje kompresora?

Kako je na tržištu prisutan veliki izbor kompresora, a čija namena i konstrukcija može da bude različita, to će predavači za vreme trajanja teorijskog dela nastave sve polaznike upoznati na prvom mestu sa različitim vrstama ovog uređaja, te sa njihovim osnovnim karakteristikama.

Kurs i obuka za mehaničara za održavanje kompresora podrazumevaju da će se polaznici upoznati ne samo sa radom kompresora čija namena je farbanje automobila ili bilo kog drugog proizvoda u mašinskoj industriji, već i sa radom i konstrukcijom onih kompresora koji se koriste u okviru drvno - prerađivačke, ali isto tako i staklarske i mnogih drugih oblasti.

Vrlo važan deo nastavnog plana je usmeren na upoznavanje polaznika sa delovima jednog kompresora, budući da su radni zadaci osobe zaposlene na ovoj poziciji vezani najpre za redovno održavanje kompresora, a što se prvenstveno odnosi na kontrolisanje nivoa ulja, kao i na kontrolisanje filtera koji su smešteni na izlazu iz ovog uređaja. Mehaničar za održavanje kompresora ima zadatak i da redovno kontroliše kompresorsku bačvu i njenu suvoću, kao i spojeve i druge delove ovog uređaja, što će sve savldati tokom teorijskog dela nastave, a nakon toga i naučiti da primenjuje u praksi.

Upoznavanje sa odredbama zakona o bezbednosti i zaštite na radu je isto deo nastavnog programa koji predviđa kurs i obuka za mehaničara za održavanje kompresora, gde će se polaznici upoznati i sa svom onom opremom koju koriste zaposleni na ovoj radnoj poziciji. Ali, isto tako će im biti i preneta znanja koja se odnose na adekvatnu reakciju prilikom eventualne povrede na radnom mestu.

Iako je primaran uslov koji se stavlja pred kandidate zainteresovane za pohađanje ove obuke usmeren na posedovanje minimalno diplome osnovne škole, važno je da svako ko želi da se zaposli na ovom radnom mestu ima odličnu koordinaciju pokreta i to posebno ruku, a zatim bi trebalo i da je spretan, kao i da ima odličan vid, jer radni zadaci koje ima vrlo često mogu da budu zahtevni.

Kako se odvija nastava tokom obuke za mehaničara za održavanje kompresora?

Nastava tokom ovog kursa se odvija u dva segmenta, odnosno postoje teorijski i praktični deo. Za teorijski deo je važno naglasiti da svaki polaznik odlučuje koji tip obuke želi da pohađa, budući da mu je na raspolaganju kako individualna i poluindividualna, tako isto i nastava online, ali i grupna obuka. Svaka od pomenutih vrsta ima određene karakteristike, a sa kojima polaznici moraju biti upoznati pre nego što odluče koju će da pohađaju.

Individualna nastava je namenjena svakom pojedinačnom kandidatu koji se sa profesorom i dogovara oko termina i dinamike, kao i oko tačnog datuma kada taj vid obuke počinje. A to isto se odnosi i na poluindividualnu nastava, stim što su prisutna 2, odnosno 3 polaznika prilikom predavanja. Isto tako se i nastava online odvija prema pravilima individualne nastave, a važno je znati i to da se za odvijanje obuke preko interneta zahteva, uz posedovanje računara i posedovanje stabilne internet konekcije, preko koje je taj računar povezan sa internetom, jer je to primarni uslov za odvijanje nastave nesmetano.

Grupni kurs i obuka za mehaničara za održavanje kompresora podrazumevaju da su ne samo termini tačno određeni, nego i dinamika po kojoj se časovi u okviru teorijskog dela odvijaju, a datum početka ove vrste nastave isključivo zavisi od formiranja grupe. Jednostavnije rečeno, kada se u određenoj poslovnici organizatora ovog kursa bude prijavilo minimalno 4 polaznika koji žele da pohađaju baš tu vrstu nastave, onda se formira grupa, pa se prijavljeni polaznici obaveštavaju o datumu kada ona počinje.

Što se tiče drugog, odnosno praktičnog dela koji podrazumeva obuka i kurs za mehaničara za održavanje kompresora, tu svaki polaznik ima mogućnost izbora gde će je pohađati. Ako bude odlučio da praksu obavi u onim kompanijama sa kojima mi nemamo saradnju, svakako tada ne garantujemo za njen kvalitet, te ne možemo ni da utičemo na cenu, jer se polaznik o njoj mora dogovoriti direktno sa predstavnikom te kompanije. Ali isto tako je važno da on nama dostavi poslovne podatke firme u kojoj želi da pohađa praksu, a kako bismo pripremili neophodnu dokumentaciju za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, posle čega taj polaznik može da pohađa praksu. Uz to, polaznik ima mogućnost i da praktičan deo koji predviđa ova obuka pohađa u bilo kojoj firmi sa kojom mi ostvarujemo saradnju, kada će biti upoznat i sa cenom, a mi garantujemo da će praksa biti obavljena na kvalitetan način.

Ko može da pohađa kurs za mehaničara za održavanje kompresora?

Ko god želi da stekne zvanično priznat sertifikat za zvanje mehaničar za održavanje kompresora, a pritom je prethodno već stekao najmanje osnovno obrazovanje i o tome ima važeći dokaz, može da pohađa kurs i obuku za mehaničara za održavanje kompresora.

Pred zainteresovane polaznike se svakako ne postavlja nikakav drugi poseban uslov koji je vezan za poznavanje materije koja je predmet ovog kursa.

Koliko traje obuka za mehaničara za održavanje kompresora?

Ukupno tri meseca traje obuka i kurs za mehaničara za održavanje kompresora. Svaki polaznik je u obavezi da pohađa i praksu u trajanju od 300 radnih sati za to vreme.

Ako neki polaznik ima potrebu da ubrza postupak sticanja sertifikata za navedeno zanimanje, on može stručnu obuku da pohađa tako da ona traje samo dva meseca. A pod tim se misli najpre da bi trebalo svakoga radnog dana u nedelji da pohađa praktičnu nastavu i to u trajanju od po 8 sati na dnevnom nivou, te će upravo na taj način pomenuti kurs brže i završiti.

Koliko košta kurs za mehaničara za održavanje kompresora?

Cene pogledajte u cenovniku.

Gde i kada se održava kurs i obuka za mehaničara za održavanje kompresora?

Nastava koju podrazumeva obuka i kurs za mehaničara za održavanje kompresora je sačinjena od dva dela, to jest od teorijskog i praktičnog.

A svaki od ta dva dela podrazumeva različit način sprovođenja, pa tako teorijski deo polaznik može da pohađa individualno, poluindividualno ili grupno, a može i da pohađa nastavu online.

Svaka od tih vrsta obuka se odvijaju u skladu sa tačno utvrđenim pravilima, pa rad u grupama obuhvata od četvoro do osmoro polaznika, kao i tačno definisanu dinamiku i termine. Inače, grupni kurs počinje onda kada se u jednoj od poslovnica prijavi minimalno četvoro polaznika, jer je to osnovni uslov da jedna grupa bude formirana. Svi koji su imali prilike da se prijave za pohađanje ovakve vrste obuke se nakon toga obaveštavaju o tačnom datumu kada počinje nastava i o terminima.

Onaj polaznik koji je zainteresovan za online obuku, uz računar koji u svakom slučaju mora da poseduje, treba da ima i stabilnu internet vezu, a kako bi bez ikakvih smetnji mogla da se održavaju predavanja.

Ne samo za online, već i za individualnu, kao i za poluindividualnu obuku, termini održavanja nastave, zatim tačan datum njenog početka, kao i dinamika isključivo predstavljaju stvar dogovora između određenog profesora i svakog pojedinačnog kandidata.

Drugi deo koji podrazumeva obuka i kurs za mehaničara za održavanje kompresora je vezan za praksu. A nju polaznik može da pohađa u bilo kojoj firmi koju odabere, te osim mogućnosti da praktičan deo nastave obavi u onim kompanijama sa kojima organizator ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, a kada se garantuje i za cenu i za kvalitet prakse, postoji i mogućnost pohađanja ovog dela obuke u bilo kojoj kompaniji sa kojom Akademija Oxford još uvek nema potpisan navedeni ugovor. U tim situacijama je važno da polaznik obavesti ovlašćeno lice konkretne poslovnice o tome gde želi da pohađa nastavu, kao i da obezbedi sve bitne podatke o konkretnoj kompaniji, kako bi bila pripremljena dokumenta koja su potrebna za potpisivanje ugovora o saradnji između te kompanije i organizatora, a nakon čega može nesmetano da pohađa praksu. Podrazumeva se da se cena praktične nastave u tim kompanijama dogovara između ovlašćenog lica te kompanije i samog polaznika, tako da mi ne garantujemo ni za kvalitet prakse koja se u tim kompanijama odvija, ali ni za cenu.

Dodatne napomene:

 • za svakog polaznika ovog kursa je u cenu teorijskog dela nastave uračunata i skripta koja se koristi za pripremu završnog ispita, kao i nadoknada za njegovo polaganje, a isto tako i izrada sertifikata
 • praktični deo koji podrazumeva kurs i obuka za mehaničara za održavanje kompresora se plaća dodatno, a cena zavisi od odabira kompanije u kojoj polaznik želi da pohađa praksu jasno definisanom trajanju
 • svako ko poseduje radno iskustvo ili je već imao prilike da pohađa praksu i o tome poseduje validan dokaz, može da se prijavi samo za polaganje završnog ispita, što mu omogućuje i da stekne sertifikat za obavljanje ovog posla
 • u skladu sa navedenim uslovima, prijavljivanje za pohađanje nastave se vrši cele godine, a svi polaznici koji su zainteresovani mogu da kontaktiraju odabranu poslovnicu Akademije Oxford putem telefona ili mejla, ali isto tako i da lično dođu u njene prostorije i tako se prijave
 • prilikom upisivanja se potpisuje ugovor sa organizatorom i svaki polaznik je dužan da potpisivanju prisustvuje lično, kao i da dostavi tom prilikom svu obaveznu dokumentaciju
 • sve obaveze koje ima po ugovoru, polaznik vrši u onoj poslovnici organizatora kursa u kojoj pohađa teorijski deo nastave, to jest u kojoj je izvršio prijavu, a u skladu sa cenovnikom koji je na snazi u tom trenutku

Cena kursa i obuke za mehaničara za održavanje kompresora je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za mehaničare za održavanje kompresora


Literatura za mehaničare za održavanje kompresora

Priručnik - Skripta - Knjiga za mehaničare za održavanje kompresora - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje