Kurs za modelara

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: procesom izrade predmeta od drveta po uzorku; dizajniranjem modela i popravkom; dekorisanjem nameštaja od drveta; alatima.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Sa svim segmentima koje obuhvata ovo specifično zanimanje će imati prilike da se upozna svako ko bude imao prilike da pohađa specijalizovanu obuku i kurs za modelara, a u okviru koga će da se upozna sa postupkom izrađivanja nameštaja i različitih predmeta od drveta, te sa njihovim dizajniranjem, ali i sa postupkom restauracije.

Obaveza svakoga ko je zainteresovan da pohađa pomenuti kurs jeste da se na propisan način prijavi za njegovo pohađanje, a njega Akademija Oxford cele godine organizuje u apsolutno svim svojim poslovnicama.

Uz mogućnost da dođe u jednu od poslovnica i na taj način izvršiti prijavu, svako koga zanima kurs i obuka za modelara može da se preko telefona ili mejla, takođe prijavi za pohađanje. A ako se odluče za opciju slanja prijave preko mejla, on mora da dostavi tom prilikom relevantne informacije, a koje osim imena, prezimena i datuma rođenja, svakako uključuju i kontakt podatke, odnosno informaciju u kojoj tačno poslovnici taj kandidat želi da prati predavanja.Da ne bi bilo zabune, prijavljeni polaznici moraju imati na umu da obuka i kurs za modelara zapravo predviđa i pohađanje predavanja, ali i prakse, a isključivo u onim firmama koje zadovoljavaju sve navedene uslove. Svi polaznici vrše odabir između 4 tipa teorijskog dela nastave (grupna, individualna, poluindividualna i online), te isto tako biraju i u kojoj firmi će praksu da odrade.

Za koji od ponuđenih tipova nastave će se polaznik odlučiti, samo zavisi od njegove lične odluke, a trebalo bi da zna da se od njega zahteva stabilna internet veza, ukoliko se odluči da prati online kurs i naravno računar, koji svakako moraju da imaju ukoliko im odgovara baš taj tip nastave. Takođe, vrlo je važno da znaju i to da se ne samo online kurs i obuka za modelara, već i individualna i poluindividualna organizuju tako da polaznicima dozvoljavaju odabir termina i dinamike, to jest da oni dogovaraju čak i datum početka sa predavačem koji će i biti zadužen da im drži predavanja.

Kod nastave u grupi, način organizovanja se bitno razlikuje, a tu se očekuje da svaki prijavljeni polaznik maksimalno ispoštuje pravilo koje je vezano za njen početak. Naime, on ima obavezu da sačeka ispunjenje osnovnog uslova za njeno organizovanje, to jest prijavu najmanje četiri polaznika istovremeno u toj poslovnici. Odmah posle toga se od njega očekuje i da tačno određene termine i dinamiku prihvati, jer to u ovom slučaju može da odredi samo organizator.Osim što ona kompanija u kojoj polaznik treba da pohađa praksu mora da ima i otvoreno radno mesto za modelara, isto tako se zahteva i da ona ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa organizatorom. Naravno, postoje brojne kompanije sa kojima je Akademija Oxford tu vrstu ugovora već potpisala, pa polaznik može da se odluči da praksu u okviru njih i pohađa. Uz to, ova opcija je i bolja, jer je polaznik prvo zaštićen, a budući da mu mi u tom slučaju garantujemo za visok kvalitet prakse, te od organizatora on tada i dobija tačan podatak o ceni, ali i sve ostale informacije koje su važne.

A sa druge strane, on može naravno da izabere i opciju samostalnog pronalaženja odgovarajuće firme, ali tada prvo mora da sačeka da mi potpišemo sa njom ugovor o poslovnoj saradnji. Da bismo to mogli da učinimo, svakako se zahteva da taj polaznik sve poslovne podatke konkretne kompanije obezbedi i prosledi nama. Takođe, ovde se podrazumeva da on dogovara ne samo cenu, nego i sve ostalo što je bitno i to čini sa zvanično ovlašćenim licem izabrane firme.

Kako svaki pojedinačni polaznik koga interesuje obuka i kurs za modelara mora i da se upiše, odnosno da tada potpiše ugovor sa organizatorom, to je i vrlo važno da on tada lično bude prisutan. Podrazumeva se da će poneti svoju ličnu kartu tada ili neki drugi važeći lični dokument sa fotografijom, a kako bi mogao da se pre potpisivanja ugovora identifikuje. Naglašavamo da sve one osobe čiji ličnim dokument ima i čip, svakako moraju da ga u trenutku upisa doostave očitanog, to jest da u potpunosti ispoštuju način na koji je predviđeno njegovo korišćenje. Isto tako je vrlo važno i da tom prilikom svaki pojedinačni polaznipriloži i svu obaveznu dokumentaciju, a uz pomoć koje dokazuje da ispunjava sve osnovne uslove za pohađanje nastave. Izuzev svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, kao i izvoda iz matične knjige rođenih, u obaveznu dokumentaciju spada i uverenje o državljanstvu, a uz uslov da nije starije od 6, a za sva navedena dokumenta se zahtevaju isključivo fotokopije.


Moramo da naglasimo i to da je primaran uslov za izlazak na polaganje završnog ispita potvrda o obavljenoj stručnoj praksi. Svaki kandidat mora da priloži i ostalu dokumentaciju, međutim ona se razlikuje samo u zavisnosti od toga da li je u pitanju osoba koja obuku i kurs za modelara pohađa kod nas ili samo neko ko želi da se prijavi za polaganje završnog ispita.

Tako dokumentacija za izradu sertifikata, a posle položenog ispita, koju ima obavezu da dostavi svaki redovni polaznik naše obuke, uključuje uz obaveznu dokumentaciju koja je prethodno pomenuta i ugovor koji je sa nama potpisan, ali i original potvrde da je taj polaznik savladao pomenutu obuku, odnosno da je odradio predviđenih 240 radnih sati praktičnog dela.

Obaveznu dokumentaciju mora da dostavi i neko ko se samo prijavljuje za polaganje ovog ispita, te isto tako mora da priloži i originalnu potvrdu da je pohađao ovaj kurs u nekoj drugoj instituciji, odnosno da je odradio praksu u jasno definisanom trajanju. Ovaj kandidat, isto tako ima pravo i da dostavi originalan dokaz da je stekao radno iskustvo, a naglašavamo da se od njih zahteva da izvrše i prijavu za polaganje završnog ispita na propisan način. A nakon što i polaznici naše obuke i ovi kandidati, sa uspehom polože završni ispit, svoj prethodno pomenutoj dokumentaciji će biti dodat kako test sa njegovog polaganja, tako i zapisnik.

Ukupno je 15 pitanja na završnom ispitu, a kako je on podeljen na usmeni i pismeni deo, to je raspodela takva da polaznik odgovara na 12 pitanja u pisanoj formi, ali je isto tako i njegova obaveza da na ukupno 3 pitanja odgovori u sklopu usmenog dela.

Svako koga interesuje priznatost sertifikata za modelara, a koji će imati prilike da stekne neko ko bude sa uspehom položio ispit za proveru znanja, treba da zna da je on priznat od strane svih važnih državnih institucija u našoj zemlji, ali i da može u nekim zemljama našeg regiona takođe da bude korišćen u praksi kao relevantan. Njega svaki onaj kandidat koji ga bude stekao, a uz to je tada prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, ima mogućnost odmah da dobije upisanog u svoju radni dosije. Ovo naglašavamo samo zato što je 01.01.2016. godine ona odredba zakona koja se odnosila na postupak upisivanja sertifikata izmenjena, tako da je sada upisivanje omogućeno samo onim licima koja su zvanično nezaposlena, odnosno koja su i prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, jer je to trenutno jedina državna institucija koja ima dozvolu da vrši upisivanje sertifikata. Ne zaboravite da je u pitanju zvanično priznat dokument, a što znači da možete da ga koristite kao apsolutno ispravan dokaz da ste sertifikovani za modelara. Ali, ako ste u tom trenutku kada ga budete stekli vi i zaposleni, svakako nećete moći da ga odmah upišite u radni dosije, nego morate da pričekate sve do onog trenutka dok se ne prijavite na evidenciju pomenute službe.

Sve osobe koje interesuje obuka i kurs za modelara, ali u gradu u kome oni stanuju mi nemamo još uvek zvanično otvorenu poslovnicu, često muči gde će da bude ogranizovan ispit, odnosno kako mogu da pohađaju praksu, predavanja i slična. Ali, budući da želimo da maksimalno olakšamo svima koji su zainteresovani da steknu sertifikat za pomenuto zanimanje, mi ćemo im prvo predložiti da predavanja pohađaju preko interneta, a da se pobrinu samostalno za pronalazak kompetentne kompanije u tom gradu, odnosno za sprovođenje prakse, Mi ćemo, sasvim sigurno da sa naše strane učinimo sve da taj polaznik odmah po ispunjenju osnovnog zahteva može da pristupi polaganje završnog ispita, a koji ćemo organizovati u prostorijama poslovnice Akademije Oxford, koja je konkretnom gradu najbliža.

Organizator ovog kursa će od prijavljenih zahtevati da plaćanje izvrše prema odredbama ugovora, a što znači da su dužni da pohađanje predavanja plate odvojeno od cene koja je navedena za pohađanje oraktičnog segmenta.

Na cenu prakse organizator nema uticaja, a budući da o njoj odlučuje isključivo firma koja je i organizator. Kada je reč o plaćanju teorijskog dela, sa druge strane, tu polaznici dobijaju značajne olakšice i to najpre zato što je u cenu uračunato još i polaganje završnog ispita. A pored toga, svi polaznici koji plate taj deo obuke, dobijaju i izrađen sertifikata, kao i dodatak sertifikatu. U cenu je, pored svega pomenutog, uračunata ona literatura koju će oni koristiti prilikom pripremanja za polaganje ovog ispita, te naravno ona vrsta nastave koju oni budu izabrali lično.

Šta obuhvata kurs za modelara?

Prema zvanično prihvaćenom opisu zanimanja, modelar je onaj majstor koji se bavi izradom predmeta u drvnoj industriji, a on to u većini slučajeva čini prema jasno definisanom modelu. Isto tako modelar j često zadužen i da kreira neki novi model od ovog materijala, a takođe u opis njegovog zanimanja spada i restauracija kako nameštaja, tako i različitih upotrebnih i ukrasnih predmeta od drveta.

Teme predavanja koja podrazumeva obuka i kurs za modelara su usmerene na prvom mestu na upoznavanje polaznika sa različitim vrstama drveta, a posle toga je predviđeno i upoznavanje sa načinom na koji se svaka od tih vrsta i obrađuje.

Da bi neko mogao da se sertifikuje baš za ovo zanimanje, on mora da nauči na koji način se prema nekoj šemi izrađuju predmeti od drveta, ali se isto tako očekuje da modelar nauči i kako mogu da se uspešno dizajniraju različiti predmeti.

Uz to, profesori će sve polaznike da upoznaju i sa alatima, kao i sa svim onim priborom koji se koristi prilikom obrade drveta.

Da bi savladao način izrade različitih predmeta od drveta, on svakako mora da nauči i kako se konkretni predmeti izrađuju uz pomoć šema, ali i kako se one kreiraju.

Naglašavamo i da svako koga interesuje kurs i obuka za modelara na prvom mestu treba bude pedantan, te da je spreman za nadogradnju stečenih znanja u svakom trenutku, a kako bi mnoge proizvode od drveta izrađivao što bolje i kvalitetnije.

Takođe, predavači će sve polaznike u toku predavanja da upoznaju i da postupkom vršenja popravke, onda kada je to potrebno, odnosno dobiće i jasne smernice koje se odnose na čitav proces restauracije različitih predmeta, a koji su od pomenutog materijala i izrađeni.

Kako je organizovan kurs za modelara?

Predviđeno je da obuka i kurs za modelara ima dva dela, što znači sa jedne strane obavezu pohađanja predavanja, a sa druge praktičan deo.

Predavanja se organizuju u našim poslovnicama širom Srbije, a tu svaki pojedinačni polaznik bira da li će da ih prati u grupi ili individualno, dok su u ponudi i nastava u paru (poluindividualna), kao i kurs i obuka koja se organizuje preko interneta.

Grupna nastava je posebna u tom smislu što sve određuje organizator, a takođe treba pomenuti da je u pitanju određeni broj polaznika koji je u grupama prisutan. Tačnije rečeno, jasno je određeno da ih može biti od četvoro do osmoro, pa se samim tim i zahteva prijava najmanje četiri osobe u jednoj poslovnici, a kako bi grupna obuka mogla da bude organizovana. Bitno je naglasiti i da Akademija Oxford dozvoljava promenu termina kod ovog tipa nastave samo ako to zahtevaju baš svi polaznici u jednoj grupi, ali tek nakon što ovlašćeno lice te poslovnice bude potpuno uvereno da ne bi došlo do ometanja ostalih kurseva ako se dozvoli ta promena.

Za sve ostale tipove obuka koje smo pomenuli je specifično to što će polaznici dinamiku i termine održavanja predavanja da definišu sa profesorom koji je zadužen da drži predavanja, a oni takođe preciziraju i tačan datum njenog početka. Naravno, poluindividualni kurs se odvija za dva polaznika, a individualni za jednog, kao i online obuka i kurs za modelara. A samo se od polaznika koji se odluče za tu opciju zahteva da obezbede stabilnu internet konekciju, kako bi ta vrsta nastave mogla da bude organizovana kvalitetno.

Praktičan deo mora da traje 240 radnih sati i polaznici ga pohađaju u određenoj firmi, a u kojoj je već zaposlen neki modelar, čime se ona svrstava u red kompanija kompetentnih za održavanje prakse. Budući da je bitan uslov za organizovanje prakse i da Akademija Oxford sa konkretnom firmom ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, to se polaznicima nudi mogućnost da odaberu neku od onih sa kojima je on već potpisan ili one sa kojima će tek biti.

Ukoliko on odluči da izabere prvu ponuđenu opciju, dobiće od organizatora sve potrebne garancije za njen kvalitet, jer su to firme sa kojima je on do tada već sarađivao. A informacije o ceni tim polaznicima upravo daje organizator, to jest zvanično ovlašćeno lice u jednoj od njegovih poslovnica. Garancije onome polazniku koji odabere drugu ponuđenu opciju se ne daju, jer je u pitanju kompanija sa kojom Akademija Oxford nije sarađivala, pa ne može sa sigurnošću ni da tvrdi da će ona praksu da organizuje kvalitetno. Pored toga, taj polaznik je dužan da nama obezbedi sve one informacije koje su bitne za pripremanje ugovora o poslovnoj saradnji, pošto on svakako mora pre početka prakse da bude potpisan. Isto tako, naglašavamo da se on sa zvanično ovlašćenim licem te kompanije mora dogovoriti oko svih potrebnih detalja, a što svakako uključuje i dogovor o ceni, sa kojom mi u ovom slučaju uopšte nismo upoznati i za koju nismo odgovorni.

Kome je namenjena obuka za modelara?

Neko koga intetresuje kurs obuka za modelara, na prvom mestu mora da bude punoletan, a zatim i da poseduje relevantan dokaz da je zvanično državljanin naše zemlje.

Pored toga, od svakoga ko je zainteresovan da izvrši prijavu za pohađanje konkretnog kursa se zahteva i da priloži dokaz da je minimalno pre toga imao prilike da završi osnovnu školu.

Upravo zbog svih pomenutih uslova se od svakog pojedinačnog polaznika prilikom upisa zahteva da priloži obaveznu dokumentaciju, koja mora da uključuje kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, a zatim i fotokopiju uverenja o državljanstvu. Isključivo za taj dokument je naznačeno da ne sme da bude stariji od šest meseci, a zahteva se i fotokopija svedočanstva osnovne škole, te se podrazumeva da neko ko nije završio samo osnovnu, već i srednju školu, treba da dostavi kopiju diplome te škole.

Koliko traje kurs i obuka za modelara?

Obuka i kurs za modelara traje ukupno tri meseca, a uz to je svaki pojedinačni polaznik dužan da pohađa i praktičnu nastavu. Za praksu je definisano da svakako mora da traje 240 radnih sati, a to je ujedno i uslov za izlazak na polaganje završnog ispita.

Postoji mogućnost i da kurs i obuka za modelara bude završena za dva meseca, ali se tada polaznik uslovljava da se pridržava jasno definisane dinamike za pohađanje prakse. Tačnije, očekuje se da on tada prisustvuje praktičnom delu svakoga dana u tom periodu i to treba da ima ukupno 40 radnih sati prakse za nedelju dana. A budući da se pod radnom nedeljom podrazumeva period od ponedeljka do petka, polaznik treba da 8 sati na dnevnoj osnovi bude prisutan u okviru prakse.

Koliko košta obuka i kurs za modelara?

Pred svakog zainteresovanog polaznika je stavljen zahtev da izvrši odvojeno plaćanje teorijskog i praktičnog dela, a koje obuhvata kurs i obuka za modelara.

Akademija Oxford, kao organizator je odgovorna samo za cenu pohađanja predavanja, te isključivo ona kompanija koja će da bude zadužena za organizovanje prakse će morati i da navede njenu tačnu cenu.

Teorijski deo uključuje, osim pohađanja individualne, poluindividualne, online ili grupne nastave, takođe i polaganje završnog ispita. A sem toga, u cenu za ovaj deo je uračunata i izrada, kako sertifikata, isto tako i dodatka sertifikatu, odnosno ona literatura koja će polazniku i te kako biti od koristi kada bude vršio pripreme za polaganje završnog ispita.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs i obuka za modelara?

Teorijski deo koji takođe sadrži obuka i kurs za modelara se organizuje ili online ili u prostorijama jedne od poslovnica organizatora. A tu svaki polaznik odlučuje koju vrstu nastave će da pohađa, te mu se od opcija nude individualna i grupna, kao i poluindividualna ili online.

Samo online obuka i kurs za modelara se ne organizuje u našim poslovnicama, već isključivo preko interneta. A primaran uslov za sve polaznike u tom slučaju, jeste posedovanje računara i stabilne internet veze.

Kao i taj tip nastave se organizuje i poluindividualna, odnosno individualna i to znači da svaki pojedinačni polaznik ima pravo da jasno naglasi kada želi da izabrani kurs počne. Ali, isto tako on treba sa profesorom da se dogovori oko ostalih detalja, a koji uključuju i definisanje dinamike, to jest termina kada žele da se predavanja odvijaju.

Samo kod grupne nastave je način organizovanja sasvim drugačiji, uzevši u obzir da tu polaznici nemaju mogućnost izbora, nego se pred njih stavljaju termini i dinamika koje određuje sam organizator.

Isključivo postoji jedna situacija, a kada se polaznicima koji žele da prate predavanja kroz ovu vrstu nastave dozvoljava da pristupe promeni termina, ali oni moraju da znaju da se to ne radi često, budući da im je na raspolaganju mogućnost da se odluče za neku drugu vrstu nastave, a u okviru koje mogu samostalno da odaberu termine. Da budemo precizniji, samo ako baš svaki pojedinačni polaznik koji je član jedne grupe iznese zahtev za promenom termina, organizator može to da dozvoli, a tek nakon provere. Ta provera podrazumeva da koordinator za nastavu dobro proceni celokupnu situaciju, odnosno da razmotri čitav nastavni plan u okviru te poslovnice, pa tek onda kada je potpuno siguran da promena termina ne bi ugrozila bilo koji kurs, on može da je odobri. Bitno je da naglasimo i to da u grupi može da bude najviše osmoro polaznika u isto vreme, te minimum ih može biti četvoro. A ova vrsta kursa se odvija isključivo u poslovnicama u kojima postoji interesovanje, to jest u kojima se prijavi minimalan broj polaznika zainteresovanih baš za takav način praćenja predavanja.

Ne samo predavanja, već svaki polaznik mora da odradi i 240 radnih sati prakse i to u okviru kompanije koja zapošljava osobu na ovom radnom mestu i samim tim je i potpuno kompetentna da se proglasi organizatorom prakse. Ovde svaki pojedinačni polaznik ima dve mogućnosti, odnosno može da odabere da predviđeno vreme za praksu odradi u nekoj firmi sa kojom je organizator već imao prilike da sarađuje i sa kojom je potpisao ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, ali može i da izabere i drugu mogućnost. A ona podrazumeva da će on samostalno da izabere neku firmu koja zadovoljava zadate uslove i da u njoj praksu i pohađa.

Svaki polaznik koji bude izabrao prvu ponuđenu varijantu će se značajno rasteretiti, budući da Akademija Oxford kao zvaničan organizator i institucija koja je imala saradnju sa tom kompanijom, pruža sve potrebne informacije, ali i daje neophodne garancije kvaliteta.

Ali zato, onaj polaznik koji se odluči za drugu ponuđenu opciju, sve mora samostalno da uradi, to jest da se dogovori prvo o ceni i to sa zvanično ovlašćenim licem te kompanije. Posle toga, on ima dužnost da ovlašćeno lice naše poslovnice informiše o svemu, te da mu i prosledi poslovne podatke izabrane firme, uzevši u obzir da je vrlo bitno da mi na vreme potpišemo sa njom ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, jer tek posle toga on može da počne da pohađa praksu. Sasvim očekivano, tim polaznicima organizator ne daje garancije, jer ne zna na koji način odabrana firma posluje i organizuje praksu.

Dodatne napomene:

 • svako ko želi samo da položi ispit za proveru znanja, a kako bi na taj način stekao sertifikat za modelara, prvo mora da izvrši prijavu, a zatim i da plati nadoknadu koja je jasno definisana važećim cenovnikom, te da priloži i svu dokumentaciju koja se u toj situaciji zahteva
 • cele kalendarske godine je moguće izvršiti prijavljivanje za pohađanje ovog kursa i to na nekoliko načina, odnosno lično u poslovnici, preko mejla ili telefona odabrane poslovnice
 • prilikom upisa se potpisuje ugovor između polaznika i organizatora, pa je zato neophodno lično prisustvo svakog polaznika, ali isto tako se zahteva i dostavljanje obavezne dokumentacija
 • praktični i teorijski deo koje obuhvata kurs i obuka za modelara se plaćaju razdvojeno
 • u teorijski deo se, osim pohađanja online, individualne, poluindividualne i grupne nastave, uračunava i izrada sertifikata, ali i dodatka sertifikatu, kao i priručnik za polaganje završnog ispita, te isto tako i nadoknada za polaganje tog ispita
 • firma koja organizuje praksu će i da navede tačnu cenu, a organizator u tom slučaju nema nikakvog uticaja na nju
 • direktno u poslovnici u kojoj se upisuje ili u onoj u kojoj pohađa predavanja, polaznik ima obavezu da izvrši plaćanja koja su navedena u odredbama potpisanog ugovora

Cena kursa i obuke za modelara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za modelare


Literatura za modelare

Priručnik - Skripta - Knjiga za modelare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje