Kurs za montažera

Poslove koji se odnose na obavljanje dužnosti koje jedan montažer ima će biti u prilici da upoznaju osobe koje interesuje specijalizovana obuka i kurs za montažera. Nastavu organizuje Akademija Oxford koja ima poslovnice u velikom broju gradova širom naše zemlje, a pred svakoga ko je zainteresovan da se upiše se stavlja ukupno tri uslova. On najpre mora da bude punoletan, a potrebno je i da bude zvanično državljanin naše zemlje, o čemu treba da poseduje relevantan dokaz, a od svakog prijavljenog se očekuje i da ima minimalno stečeno osnovno obrazovanju do tada.

Takođe, napominjemo da se nastava odvija u toku cele godine i to na različitim lokacijama, to jest u svakom gradu u kome mi imamo poslovnicu, pa se i prijava isto tako omogućuje cele godine. Svima koji su zainteresovani se nudi mogućnost da se prijave najpre lično i to u bilo kojoj našoj poslovnici, ali je potrebno da to bude u vreme kada je ona otvorena. A prijava može da bude izvršena i na jednostavniji način, tako da zainteresovani mogu da ostvare kontakt putem telefona sa zaposlenima u izabranoj poslovnici, ali imaju mogućnost i da na zvaničnu mejl adresu naše institucije pošalju informacije i tako se prijave. Naglašavamo da je tada neophodno u mejlu navesti na prvom mestu ime i prezime polaznika koji se prijavljuje, odnosno datum njegovog rođenja, a zatim bi trebalo i da se naglasi u kojoj tačno poslovnici on želi da pohađa ovu obuku, te je svakako vrlo važno navesti i informacije za kontakt.

Ubrzo posle toga će biti organizovan i zvanično upis, a o čemu će svaki pojedinačni prijavljeni da dobije informaciju. Bitno je da svaki prijavljeni zna da on potpisuje ugovor sa našom institucijom prilikom upisa, pa se iz tog razloga zahteva da prvo bude lično prisutan, a zatim i da dostavi obaveznu dokumentaciju, a kako bi dokazao da u potpunosti ispunjava sve zahteve koji su pred njega stavljeni. Uz fotokopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome ona srednje škole koju je taj polaznik završio, takođe u obaveznu dokumentaciju spadaju i fotokopije kako izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, tako i uverenja o državljanstvu. Bitno je samo da uverenje o državljanstvu ne bude starije od 6 meseci, a zahteva se i da svaki prijavljeni tada ima važeći lični dokument, kako bi mogao da prođe kroz postupak identifikacije u skladu sa navedenim pravilima. Osim što može da prilozi ličnu kartu, on isto tako ima pravo i da kroz postupak identifikacije prođe uz pomoć vozačke dozvole ili pasoša, ali se zahteva da poseduje i očitan određeni lični dokument, u slučaju da je u pitanju onaj koji poseduje čip, pošto tako nalaže pravilo vezano za njegovo korišćenje.Nakon što bude potpisao ugovor sa organizatorom polazniku će biti predstavljeni i uslovi, odnosno činjenica da kurs i obuka za montažera podrazumeva ukupno dva dela. Zapravo se svi polaznici obavezuju da pohađaju kako teorijski, tako isto i praktični deo, pa je iz tog razloga bitno da znaju da se predavanja održavaju u okviru naših poslovnica, a da praksu pohađaju u firmama koje zadovoljavaju određene uslove.

Akademija oxford je zadužena za organizaciju predavanja i ona to čini ili online ili u svojim poslovnicama, a kroz poluindividualnu, grupnu i individualnu nastavu. Kako postoji čak četiri načina da polaznik prati predavanja, to je izuzetno važno da on zna da se sve pomenute vrste nastave organizuju na jasno definisan način.

Kod individualne, ali i poluindividualne i online nastave je važeće pravilo da svaki polaznik dogovara sa nadležnim predavačem detalje i to u smislu da se usaglašavaju na prvom mestu o datumu kada će obuka i kurs za montažera koju polaznik izabere da počne. Nakon toga oni preciziraju i princip po kome će da se organizuje nastava, odnosno dinamiku, kao i termine. Ovde je važno navesti i činjenicu da svaki polaznik koji bude odabrao online nastavu ima dužnost da obezbedi adekvatne uslove, a kako bi ona funkcionisala bez poteškoća. Radi se o tome da se od tog polaznika zahteva ne samo da ima računar, već je vrlo važno i da taj računar sa internetom isključivo bude povezan preko stabilne konekcije, a pošto se upravo zahvaljujući tome može osigurati adekvatan način odvijanja ovog tipa nastave.


Kod grupne nastave, takođe postoji zahtev koji mora da bude ispoštovan, ali se on odnosi na prijavljivanje dovoljnog broja osoba u jednoj od naših poslovnica, jer je potrebno da bude formirana grupa. A u toj grupi može biti najmanje četiri osobe, dok ih maksimalno može biti osmoro, pa se zato i navodi taj zahtev. Upravo onog trenutka kada zvanično bude bio ostvaren pomenuti uslov, odnosno kada se za pohađanje ovog tipa kursa bude prijavilo najmanje četiri osobe, svi koji su se do tada prijavili će od strane organizatora dobiti informacije i to ne samo o datumu početka, nego i o dinamici, ali i o terminima u kojima će grupna obuka i kurs za montažera da bude organizovana, pošto o tome odlučuje isključivo organizator ovog kursa.

Onaj polaznik koji bude završio sa pohađanjem ovog dela kursa ima obavezu da pristupi i pohađanju prakse, a što on čini u firmi koju lično izabere. Međutim, da bi njemu uopšte bilo omogućeno praksu pohađa u toj kompaniji, bitno je da ona prvo zadovoljava osnovni uslov, to jest da zapošljava nekoga na poslovima montažera, a zatim se zahteva i da odabrana kompanija sa Akademijom Oxford ima zvanično potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. A tek nakon što ispuni te uslove i želi da organizuje praksu, polaznik može da počne sa njenim pohađanjem, ali on svakako ima vrlo značajnu olakšicu u ovom slučaju pošto naša institucija sarađuje sa firmama koje ispunjavaju pomenuti uslovi, te u kojima su montažeri zaposleni. A budući da ta saradnja traje, to znači da je i ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom već potpisan, čime polaznik koji se odluči za tu varijantu značajno dobija na vremenu u odnosu na onoga koji odabere opciju da sam pronađe odgovarajuću firmu i u njoj pohađa praksa. Da budemo precizniji, ako se budete odlučili da praksu pohađate kod naših poslovnih partnera trebalo bi da znate da vam mi tada obezbeđujemo sve relevantne informacije, te da nije neophodno da bude potpisan navedeni ugovor, pošto on već postoji. Pored svega toga ćete odmah dobiti i garanciju da će naši poslovni partneri praksu da organizuju onako kako predviđaju pravila.

U drugoj situaciji, to jest onda kada želite da lično pronađete odgovarajuću kompaniju i da u njoj pohađate praksu, a pritom mi sa njom nismo imali saradnju, moraćete prvo da obezbedite sve potrebne podatke koji su nam potrebni za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji. Zatim imate obavezu da se sa predstavnikom firme koju ste izabrali dogovorite i to ne samo oko cene, nego i oko svih ostalih informacija koje su bitne za pohađanje prakse. Samim tim ćete imati značajno više obaveza nego polaznici koji se odluče da praksu organizuje jedna od kompanija sa kojom smo i ranije sarađivali. Isto tako je bitno i da znate da garanciju kvaliteta prakse u toj situaciji sigurno nećete od nas dobiti i to ne zato što mi ne želimo da je damo, nego zato što nemamo pravo da garantujemo za nešto sa čime nismo uopšte upoznati.

A da bi neko mogao da izađe na polaganje ispita za proveru znanja, kako bi stekao validan sertifikat za montažera, potrebno je da poseduje dokaz o pohađanju 300 radnih sati prakse. On taj dokaz mora da priloži uz već pomenutu obaveznu dokumentaciju, a takođe mora da dostavi i originalnu potvrdu da je pohađao kurs i obuku za montažera, odnosno treba da priloži ugovor koji je sa nama potpisao kada se upisivao.

Budući da mi omogućujemo polaganje ovog ispita i onim kandidatima koji navedeni kurs ne pohađaju kod nas, to od njih prvo zahtevamo da se prijave za polaganje, a zatim i da plate nadoknadu koja je u toj situaciji jasno definisana važećim cenovnikom. Čak i ovi kandidati moraju da dostave obaveznu dokumentaciju, ali i potvrdu da su pohađali specijalizovanu obuku za montažera, odnosno da su odradili praksu. Ali, isključivo ovim kandidatima je dozvoljeno da umesto potvrde o praksi dostave dokaz o stečenom radnom iskustvu konkretnom poslu koji je predmets ertifikacije. Svakako, kada i jedni i drugi kandidati budu završili sa polaganjem završnog ispita, ovlašćeno lice u poslovnici Akademije Oxford u kojoj su polagali završni ispit će svoj pomenutoj dokumentaciji da doda kako test sa polaganja tog ispita, tako isto i zapisnik.

Napominjemo da je cena koju koju podrazumeva obuka i kurs za montažera formirana takođe u dva dela, tako da svaki polaznik plaća pohađanje prakse odvojeno od pohađanja predavanja.

Iako Akademija Oxford organizuje ovu obuku, ona ima odgovornost jedino kada je u pitanju cena za teorijski deo, dok će polaznici praksu da plate prema cenovniku kompanije koja je zadužena za njenu organizaciju. Potrebno je navesti i činjenicu da u sklopu nadoknade koja je navedena za plaćanje teorijskog dela polaznik dobija, na prvom mestu mogućnost da pohađa onaj tip nastave koji će lično odabrati, a uz to mu organizator obezbeđuje i literaturu. Svakako, u pomenutu cenu je uračunato i polaganje završnog ispita, ali i izrađivanje sertifikata za montažera i dodatka tom sertifikatu.

Kada bude ispunio osnovni uslov, te završio sa pohađanjem predviđenih 300 radnih sati prakse, polaznik će moći da pristupi polaganju završnog ispita, koji se sastoji od dva dela, to jest pismenog i usmenog. Uzevši u obzir da postoji ukupno 15 pitanja na celokupnom ispitu, to podrazumeva da polaznik ima obavezu da odgovori na njih 12 u pisanoj formi, odnosno da pruži odgovor na tri pitanja u okviru usmenog dela.

Ako nekoga interesuje obuka i kurs za montažera, odnosno ako hoće da se sertifikuje za ovo zanimanje, a u gradu u kome stanuje naša institucija nema poslovnicu, tom kandidatu će nakon ispunjenja osnovnog uslova svakako biti omogućeno da polaže završni ispit, a što će on učiniti u jednoj od preko naših 20 poslovnica, to jest upravo u onoj koja se nalazi najbliže gradu u kome stanuje. Svakako tim kandidatima možemo da preporučimo da se odluče da predavanja prate preko interneta, a budući da je to najbolji mogući način u datoj situaciji, ali je neophodno da obezbede i adekvatne uslove kao što je prethodno pomenuto. A kada je reč o praktičnom delu koji uključuje ovaj kurs, za njih je vrlo verovatno najbolja opcija da samostalno pronađu firmu i to upravo u tom gradu u kojoj će moći da pohađaju praksu, ali je svakako neophodno da ispoštuju se prethodno navedene zahteve.

Moramo da napomenemo još jedan vrlo važan podatak, a on je vezan za priznatost sertifikata koje izdaje naša institucija. Radi se o tome da je sertifikat za montažera apsolutno priznat kao dokaz da je neko osposobljen za obavljanje ovog posla, tako da svaki polaznik koji bude postao vlasnik tog sertifikata svakako ima pravo da ga preda svakom poslodavcu kao važeći dokaz osposobljenosti za posao montažera. Ali, ono što može da predstavlja problem je nešto što zaista nema veze sa organizatorom ovog kursa, a vezano je za upisivanje stečenih sertifikata u radne knjižice polaznika. Stvar je u tome da Nacionalna služba za zapošljavanje, a prema odredbi zakona koja važi od 01. januara 2016. godine jedina može da izvrši upisivanje sertifikata, što ona i čini elektronskim putem, ali je takođe određeno da se sertifikati mogu upisati isključivo u radne knjižice, odnosno dosijee onih kandidata koji su prijavljeni na evidenciju pomenute službe. Samo iz tog razloga neko ko nije nezaposleno lice, to jest ko nije prijavljen na pomenutu evidenciju, ne može odmah da upiše stečeni sertifikat, već je neophodno da ispuni osnovni uslov, što podrazumeva da mora da izvrši prijavu na evidenciju konkretne službe. Svakako to ne može da znači da taj polaznik nema pravo da koristi konkretan sertifikat kada ima potrebu za tim, pošto on ima pravo da ga preda apsolutno svakom poslodavcu i to ne samo na teritoriji naše zemlje, već i u mnogobrojnim zemljama koje se u neposrednoj blizini nalaze, a kao relevantan dokaz da je u potpunosti osposobljen za montažera.

Šta obuhvata kurs za montažera?

Iako je posao montažera znatno širiti, činjenica je da se na trenutnom tržištu rada i to ne samo u našoj zemlji, već i u svetu, a naročito u zemljama Zapadne Evrope upravo montažeri skela najviše traže, tako da će svako koga interesuje obuka i kurs za montažera za vreme predavanja moći da se upozna ne samo sa pravilnom montažom skela, već i sa svim ostalim poslovima koji su vezani za pomenuto zanimanje.

A naročiti fokus ove obuke će biti usmeren prvo na upoznavanje svih polaznika sa širokim spektrom obaveza, a koje će on svakako da ima ukoliko se bude i zvanično kvalifikovao za montažera. Predavači će, svakako sve prisutne polaznike da upoznaju i sa načinom tumačenja različitih nacrta, sa kojima će oni imati sigurno dodira za vreme obavljanja ovog posla.

Uz to, posebno će biti stavljen akcenat na montažu skela, pošto se to svrstava u red trenutno najplaćenijih i najtraženijih zanimanja. Ali će polaznici da se upoznaju i sa montažom svih ostalih elemenata u okviru konkretne građevine, a što oni u praksi najčešće čine prvenstveno na osnovu crteža. Tu će oni profesori da ih nauče i kako se konkretan crtež tumači, odnosno na koji način mora da bude izvršena montaža tog dela i to korak po korak.

Mada je ovo zanimanjre primarno usmereno na poslove montiranja različitih elemenata, vrlo često se događa da osoba koja je zadužena za to izvrši mora da izvrši i demontažu konkretnog elementa, tako da će i tome svakako biti reči za vreme trajanja predavanja.

Obuka i kurs za montažera takođe podrazumeva i da će polaznici da se upoznaju sa različitim tipovima alata, a koje će sigurno često da koriste kada se budu zaposlili na ovoj radnoj poziciji.

Svakako će biti reči i o određenim delovima zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, a za koje su svi montažeri dužni da ih poštuju, jer se zahteva da oni posao za koji se kvalifikuju rade maksimalno profesionalno, ali na prvom mestu bezbedno.

Po kom principu se organizuje kurs i obuka za montažera?

Svako koga zanima obuka i kurs za montažera na prvom mestu mora da poseduje informaciju da zvaničan nastavni program jasno definiše da se on odvija, jednostavno rečeno u dva dela, a pošto se pohađaju predavanja i praksa. Ipak, svi polaznici imaju značajne olakšice, pošto im Akademija Oxford nudi prvo mogućnost da izaberu tip nastave u okviru teorijskog dela, a potom im omogućuje i da odluče u kojoj tačno firmi žele da odrade predviđeno vreme za praksu.

Da navedemo, najpre da predavanja naša institucija organizuje u svim svojim poslovnicama i to u celoj zemlji, ali da isto tako imate priliku ako želite i da predavanja pratite preko interneta. A ako je baš taj tip nastave vaš izbor, onda je vrlo važno da znate da je potrebno da računar koji ćete koristiti tom prilikom ima i stabilnu vezu sa internetom, pošto je to osnovni uslov da bi ovaj tip nastave mogao da se sprovodi baš onako kako je određeno zakonom.

Online kurs i obuka za montažera predviđaju prisustvo samo jednog polaznika, što isto važi i za individualnu nastavu. Princip održavanja poluindividualne nastave podrazumeva da su dve osobe prisutne za vreme predavanja, a svi pomenuti tipovi obuke organizuju se na istovetan način, što znači da polaznici sa onim profesorom koji će im i držati taj vid obuke preciziraju sve detalje koji su bitni za organizaciju. Da pojasnimo, oni se dogovaraju ne samo o datumu kada će ta obuka da počne, već i o tačnoj dinamici po kojoj će predavanja da se održavaju, ali i o terminima, tako da je praktično ovde sve podređeno polaznicima.

Ovo što smo pomenuli ne važi kada je u pitanju grupni kurs i obuka za montažera, budući da tada samo Akademija Oxford ima pravo da odredi u kojim terminima se predavanja organizuju, te isto tako samo ona može i da definiše dinamiku njihovog organizovanja. A u ovom slučaju datum početka ne zavisi od organizatora, ali ni od pojedinačnog polaznika, već isključivo od dovoljnog broja prijavljenih. Stvar je u tome da se grupna nastava, sasvim logično organizuje u grupama, a da one mogu brojati od četvoro do maksimalno osmoro polaznika u isto vreme, pa se baš zato i zahteva da se za njegovo pohađanje prijavi najmanji broj polaznika koji je potreban da bi jedna grupa mogla da se kreira (četvoro njih). A pošto taj uslov bude bio zvanično ispunjen, svi oni koji su na vreme izvršili prijavu će da dobiju informacije od organizatora i to kako o datumu početka, tako i o terminima. Svakako je ovde bitno da napomenemo i da naša institucija u pojedinim slučajevima može da izađe u susret polaznicima kojima ne odgovaraju već definisani termini, ali ukoliko se radi o svima koji se nalaze u jednoj grupi. Međutim, oni moraju biti svesni činjenice da kordinator za nastavu čak i tada ima pravo da promenu termina ne odobri, jer se zahteva da on bude apsolutno siguran da izvršena promena ne bi ometala nijednu drugu obuku koja se u toj poslovnici takođe organizuje.

Jako je važno pomenuti i da kurs i obuka za montažera uz praćenje predavanja, obavezuje sve polaznike i da pohađaju praksu. A nju može da organizuje kompanija koja zapošljava nekoga na radnom mestu montažera, odnosno koja želi to da učini. Svakako postoji još jedan vrlo važan uslov, a on podrazumeva da Akademija Oxford mora sa tom firmom da ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Ovde mi svim našim polaznicima nudimo i olakšicu vezano za izbor kompanije, pošto oni mogu i da se odluče za jednu od onih sa kojima smo mi već sarađivali, odnosno kojom smo taj ugovor ranije potpisali. Tada će polaznici, na prvom mestu da znatno sebi olakšaju čitav ovaj proces, pošto ćemo im mi dati informacije koje se odnose na pohađanje prakse. Zatim ćemo ih uputiti i u visinu nadoknade koja se u tom slučaju plaća, pošto je dobro poznato da je cena formirana iz dva dela, odnosno da se pohađanje predavanja i prakse odvojeno i plaćaju.

A neko kome se ne bude dopala ova opcija iz bilo kog razloga, ima pravo da se odluči da praksu pohađa u firmi sa kojom pomenuti ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji mi nismo pre potpisa, ali će biti obavezan da obezbedi sve podatke koji su za njegovo popunjavanje potrebni i da ih na propisan način dostavi osobi koja je u konkretnoj poslovnici organizatora ovlašćena za pripremu tog ugovora, odnosno koja je ovlašćena za njegovo potpisivanje. Zapravo, tek nakon što mi budemo zvanično pristupili potpisivanju konkretnog ugovora, polaznik će imati dozvolu da počne da pohađa praksu, a uslove u tom slučaju on isključivo samostalno mora da definiše sa licem koje je u konkretnoj firmi za to ovlašćeno. Takođe, važno je i da napomenemo da ti polaznici od nas ne mogu da očekuju garancije koje se odnose na kvalitet prakse, jer nama svakako nije poznat način na koji izabrana firma taj deo obuke organizuje.Kome je kurs i obuka za montažera namenjena?

Postoje ukupno tri uslova koje mora da ispuni svako ko je zainteresovan da pohađa pomenuti kurs, to jest ko želi da se sertifikuje za montažera.

Srećom po sve zainteresovane polaznike, u pitanju su uslovi koje je vrlo lako ostvariti, a najpre je potrebno da prijavljeni polaznik bude punoletan i državljanin Republike Srbije. Odmah zatim se zahteva i da on do trenutka prijavljivanja, to jest pristupanja upisu ima završenu osnovnu školu, a upravo to je i zahtev za najniži nivo obrazovanja koji kurs i obuka za montažera stavlja pred svakoga ko je zainteresovan.

Samim tim, svi koji se prijave treba i da u trenutku upisa, prilože i obaveznu dokumentaciju, u kojoj moraju da se nađu upravo dokumenta kojima oni potvrđuju da ispunjavaju ove uslove.

Uz fotokopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, prilikom upisa svi prijavljeni dostavljaju i kopiju uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih. Naglašavamo da je samo za dokaz o državljanstvu navedeno da dokument ne sme da bude stariji od 6 meseci.

Koliko traje obuka za montažera?

Trajanje ovog kursa je sasvim precizno određeno aktuelnim nastavnim programom i podrazumeva da kurs i obuka za montažera traje ukupno 3 meseca. A tim programom je precizirano i da svaki polaznik u navedenom vremenskom periodu ima obavezu da pohađa praktičan deo, koji mora da traje ukupno 300 radnih sati.

Svako koga zanima da nastavu pohađa nešto kraće, ima mogućnost da ovaj kurs završi za samo dva meseca, ali je tada bilo važno i da se on u potpunosti pridržava pravila koje je u tom slučaju navedeno za dinamiku pohađanja prakse.

Tačnije rečeno, onaj polaznik koji bude po osam sati dnevno i to u periodu od ponedeljka do petka, to jest 40 radnih sati nedeljno, prisustvovao praksi će imati mogućnost da pomenuti kurs završi mesec dana ranije od predviđenog.

Koliko košta kurs za montažera?

U okviru ovog kursa postoje dva segmenta, a što znači da se teorijski i praktični deo svakako moraju platiti odvojeno.

Naša institucija je isključivo dužna da navede cenu pohađanja predavanja, te ona tada polaznicima nudi i mogućnost da pristupe polaganju završnog ispita, odnosno da nakon uspešnog polaganja steknu sertifikat za montažera. Napominjemo takođe da je u cenu teorijskog dela, uz naravno pohađanje onog tipa nastave koju svaki polaznik lično izabere, uračunata i skripta koju će on da dobije od organizatora, a kako bi se što bolje pripremio za polaganje ovog ispita.

Visina nadoknade za pohađanje prakse zavisi od firme koja je i organizuje, a mi ovom prilikom navodimo cenu prakse koju polaznici pohađaju kod naših poslovnih partnera. Takođe se podrazumeva da će neko ko odabere drugu ponuđenu varijantu i praksu želi da pohađa u nekoj firmi sa kojom mi nismo sarađivali saznati cenu od zvanično ovlašćenog lica te fkompanije.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs i obuka za montažera?

Na dva mesta i u potpuno različitim terminima se održava obuka i kurs za montažera, jer je predviđeno da svaki polaznik pohađa najpre predavanja, a posle toga i da odradi tačno određeno vreme u sklopu praktičnog dela.

Predavanja polaznici mogu da prate isključivo u prostorijama jedne od poslovnica naše institucije, dok isto tako imaju mogućnost i da se odluče za online kurs. A apsolutno od njihove odluke i zavisi princip po kome će pohađati nastavu, pošto se u ponudi osim individualne i grupne, nalazi takođe i poluindividualna obuka, kao i nastava koja treba da se prati preko interneta.

Način organizovanja grupne nastave je ujedno i jedini koji se razlikuje, dok se sve ostale koje smo pomenuli organizuju na, praktično rečeno isti način, stim što je razlika u broju osoba koje mogu da budu prisutne, odnosno u mestu na kome se nastava održava. A ovo navodimo zato što se poluindividualna i individualna obuka organizuje isključivo u prostorijama izabrane poslovnice, dok online nastavu polaznici prate sa mesta gde im je omogućen pristup računaru. Međutim, ovde je potrebno da oni ispune još jedan vrlo važan uslov, a to je da obezbede korišćenje stabilne internet veze za konkretan računar, kako bi kurs i obuka za montažera online mogla da bude organizovana upravo onako kako navode važeća pravila. Uz to, naglašavamo i da je online nastava namenjena za jednog polaznika, isto kao i individualna, dok se u okviru poluindividualne isključivo mogu biti dva polaznika prisutna.

A kada kažemo da imaju potpuno isti način organizovanja, to znači da svaki polaznik koji izabere jednu od tih vrsta nastave ima apsolutno pravo, da onom profesoru koji će ga tom prilikom i voditi kroz obuku navede kada želi da taj kurs počne, odnosno u kojim terminima bi voleo da prati nastavu, kao i prema kojoj dinamici mu najviše odgovara da se predavanja organizuju.

A kada je u pitanju radu u grupama, tu svaki polaznik koji izabere baš taj tip nastave ima obavezu da u potpunosti ispoštuje jasno definisane uslove, koje u tom slučaju može da odredi samo organizator, to jest Akademija Oxford. Radi se o tome da su termini i dinamika ovde svakako unapred određeni, ali da datum početka tog tipa nastave zavisi samo od zainteresovanosti kandidata. Naime, ovde se zahteva prvo prijavljivanje najmanje četiri osobe kako bi nastava u grupi uopšte mogla da počne, jer u grupama može da bude upravo toliko polaznika najmanje, a najviše ih može biti prisutno osmoro, pošto tako nalažu važeća pravila.

Sa druge strane, polaznici treba takođe i da odrade tačno određeno vreme u sklopu praktičnog dela, a gde se od njih zahteva da prisustvuju praksi u trajanju od 300 radnih sati. Ovaj segment nastave može da organizuje isključivo firma koja će da ispuni osnovne uslove, a isto tako će ona da odredi i cenu, uzevši u obzir da se oba dela koja obuhvata kurs i obuka za montažera moraju ne samo pohađati odvojeno, već isto tako i platiti. Zahteva se da ta firma koju polaznik izabere da u njoj pohađa praksu prvo ima otvoreno radno mesto za montažera, a drugo je potrebno da ona potpiše ugovor sa našom institucijom i to o poslovno - tehničkoj saradnji.

Napominjemo da kompanije koje ispunjavaju u potpunosti pomenuti uslov mi već imamo na spisku poslovnih partnera, tako da imate mogućnost i da upravo jednu od njih odaberete i u njoj pohađate praksu. A isto tako možete i da pronađete neku firmu koja će zadovoljiti ovaj uslov, ali sa kojom mi nismo imali poslovnu saradnju, te upravo od vaše odluke će i da zavisi koje obaveze imate.

Svi oni polaznici koji odluče da praksu pohađaju kod poslovnih partnera naše institucije, praktično rečeno nemaju nikakvu obavezu, budući da im mi dajemo informacije o svemu, pa i o ceni. A oni, takođe i ne gube vreme, jer se tada ne čeka na potpisivanje navedenog ugovora, ali zato ako izaberu drugu ponuđenu opciju, to jest ako požele da oni pronađu odgovarajuću firmu. Ti polaznici prvo moraju da obezbede sve potrebne podatke da bi ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji mogao da bude popunjen, a koje će i da dostave predstavniku naše poslovnice koji će biti dužan da pomenuti ugovor pripremi za potpisivanje, te da organizuje čitav taj proces. Pored toga, od tog polaznika se očekuje i da obezbedi sve informacije koje se odnose kako na cenu, tako i na uslove koje je potrebno ispuniti da bi polaznik bio u mogućnosti da počne da pohađa praksu. Ovde moramo da naglasimo da garantujemo za kvalitet nastave samo onim polaznicima koji se odluče da ovaj deo pohađaju u kompaniji sa kojom smo bili u poslovnim odnosima od ranije.

Dodatne napomene:

 • pohađanje predavanja i prakse se plaća potpuno odvojeno, a u skladu sa važećim cenovnikom organizatora i jednog i drugog dela
 • cenu za teorijski deo daje Akademija Oxford, a u nju je osim praćenja odabrane vrste nastave, uračunata i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, kao i polaganje ispita za proveru znanja, te u okviru konkretne cene svaki polaznik od organizatora dobija potrebnu literaturu
 • ona firma koja će biti zadužena za organizovanje prakse će i da navede njenu cenu
 • prema odredbama ugovora koji svaki polaznik potpisuje u trenutku upisa ovog kursa, on mora plaćanje da izvrši u jasno definisanom roku i to u onoj poslovnici u kojoj prati predavanja, odnosno u onoj u kojoj vrši upis i to u skladu sa cenovnikom koji je u tom trenutku na snazi
 • kurs i obuka za montažera se organizuje cele godine, pa je i otvorena mogućnost za prijavljivanje u svakom trenutku i to ili preko mejla, odnosno broja telefona jedne od poslovnica, a zainteresovani mogu da se prijave i lično
 • zahteva se dostavljanje obavezne dokumentacija od svakog prijavljenog polaznika, a koji je takođe dužan da bude lično prisutan prilikom upisa, te da ima i važeći lični dokument sa fotografijom, kako bi mogao da potpiše ugovor
 • zahteva se da svako koga ne zanima obuka i kurs za montažera, već želi samo da stekne sertifikat za to zanimanje ispuni navedeni uslov, te da se prijavi za polaganje završnog ispita, odnosno da tom prilikom plati predviđenu nadoknadu i da priloži svu zahtevanu dokumentaciju

Cena kursa i obuke za montažera je 999 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za montažere


Literatura za montažere

Priručnik - Skripta - Knjiga za montažere - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje