Kurs za montera

Kurs za montera - Audio verzija
Audio verzija teksta

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: montažom (sklapanjem) mašinskih sklopova, šemama kojih se moraju pridržavati, tokom izrade ugradnih elemenata, njihovoj nameni, održavanjem mašinskih sklopova, merama bezbednosti i zaštitom na radu.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 300 radnih sati

U toku cele kalendarske godine svaki polaznik koji je zainteresovan da pohađa obuku i kurs za montera može da se prijavi i to na nekoliko načina. Uz mogućnost da prijavu izvrši lično u prostorijama bilo koje poslovnice Akademije Oxford, polaznik može i da ostvari kontakt preko mejla, to jest telefonskim putem i na taj način izvrši prijavu. Ipak moramo naglasiti da se prilikom upisa on mora lično pojaviti u odabranoj poslovnici organizatora, a da tada mora poneti i obaveznu dokumentaciju. U obaveznu dokumentaciju, osim važećeg ličnog dokumenta koji ima fotografiju (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola), te očitanog ličnog dokumenta kada je potrebno, polaznik mora da priloži i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, a zatim i kopiju svedočanstva osnovne škole, to jest kopiju diplome određene srednje škole. Pored toga je neophodno i da priloži kopiju uverenja o državljanstvu, ali koje nije starije od šest meseci.

Polaznik će imati prilike da se kroz teorijski, odnosno praktični deo upozna sa montažom različitih mašinskih sklopova, ali i sa tumačenjem šema, odnosno sa svim detaljima koji podrazumevaju poslovni proces za koji je zadužen monter.

Jedini uslov koji polaznik zainteresovan za pohađanje ove obuke mora da ispuni jeste da ima minimalno osnovno obrazovanje, ali i za polaganje završnog ispita koji je direktan put do sticanja sertifikata, polaznik mora da pohađa praktični deo obuke i to u trajanju od minimalno od 300 radnih sati, kao i da pohađa teorijski deo koji podrazumeva obuka i kurs za montera i to minimalno da bude prisutan na 80 procenata nastave.

Po završetku ova dva dela obuke se on prijavljuje za polaganje završnog ispita, a on se sastoji od dva dela, to jest pismenog i usmenog. A u pismenom delu je prisutno ukupno 12 pitanja, dok je u okviru usmenog 3 pitanja.


Svaki polaznik se za polaganje ovog ispita priprema iz skripte koju dobija od organizatora kursa i to po završetku teorijskog, odnosno praktičnog dela nastave. U cenu ove obuke je, osim skripte za polaganje završnog ispita, uračunata i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, odnosno samo polaganje ispita provere. Kada kandidat bude položio ovaj ispit, a ukoliko se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, on može da ga u radni dosije odmah upiše po sticanju. Ova novina je uvedena 01. januara 2016. godine od kada se sertifikati upisuju elektronski u radni dosije i to isključivo za one kandidate koji se nalaze na evidenciji NSZ - a. Ali, ukoliko kandidat stekne ovaj sertifikat, a nije nezaposleno lice, on će ipak morati da sačeka da se ponovo nađe evidenciji te službe, kako bi mu bilo omogućeno upisivanje sertifikata u radni dosije. Naravno, u međuvremenu ima mogućnost da ga koristi u praksi, uzevši u obzir da je on zakonski potpuno važeći, tako da može nesmetano da ga preda svom poslodavcu.

Vrlo je važno da naglasimo da je svaki polaznik dužan neposredno pre izrade sertifikata, a nakon što položi završni ispit, da uz obaveznu dokumentaciju dostavi i potvrdu da je sa uspehom savladao praktičan deo obuke, stim što se zahteva da to bude originalan dokument. A tom prilikom se prilaže i ugovor, odnosno završni test i zapisnik, što je sve potrebno da bi bio izrađen sertifikat.

Naglašavamo i to da Akademija Oxford polaganje ovog ispita omogućuje i svim onim kandidatima koji nisu polaznici ove obuke. A tada se zahteva da polaznik uz svu dokumentaciju koja se tretira kao obavezna, dostavi i potvrdu da je uspešno savladao obuku, ali bez ugovora sa našom institucijom i to, takođe mora da bude originalan dokument. Zatim je potrebno da izvrši prijavu za polaganje završnog ispita, a neposredno pre izrade sertifikata se prilaže i zapisnik, to jest završni test.

Samim tim što obuka i kurs za montera predviđaju dva dela, to jest teorijski i praktični, načini njihovog sprovođenja, kao i mesto gde se održavaju se razlikuju. Tako se teorijski deo ove obuke isključivo odvija u prostorijama naših mnogobrojnih poslovnica, osim ako polaznici odaberu nastavu preko interneta. Inače, oni biraju između grupne, poluindividualne i individualne nastave, te obuke online.

Za grupnu nastavu važi pravilo da se od polaznika očekuje da se prilagode svim zahtevima, budući da to podrazumeva rad sa nekoliko polaznika, a grupe broje od četvoro do osmoro polaznika i ovaj tip nastave uvek ima tačno definisane termine i dinamiku, dok se kod svih ostalih vrsta nastave podrazumeva da termini i dinamika isključivo zavise od dogovora koji postignu polaznici i njihovi predavači. Svaki polaznik koji želi da obuku i kurs za montera pohađa iz sopstvenog doma, to jest bilo odakle gde ima pristup internetu, mora da obezbedi stabilnu internet konekciju, kao i računar, da bi mu to i bilo omogućeno.

Za praktičan deo nastave važi pravilo da polaznik bira samostalno da li želi da je pohađa u onim kompanijama sa kojima mi ostvarujemo saradnju, a kada u potpunosti možemo da garantujemo za njen kvalitet ili da odabere bilo koju firmu samostalno. A ukoliko se odluči za drugu opciju, on mora znati da je i tada neophodno da bude potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa tom kompanijom, kada polaznik ima obavezu da nas o tome obavesti, kako bismo pripremili relevantnu dokumentaciju. Ovde smo u obavezi da naglasimo i to da za kvalitet ovakve prakse, kao i za njenu cenu mi svakako ne možemo da budemo odgovorni.

Šta podrazumeva obuka i kurs za montera?

Osoba koja se zaposli na radnoj poziciji monter može da obavlja svoj posao u različitim oblastima, te da se bavi montiranjem ne samo različitih mašina, odnosno alata i njihovih delova, a može da radi i u građevinskoj, ali isto tako i u mašinskoj i medicinskoj struci. Vrlo često monter biva zaposlen i u okviru laboratorija, mada ipak najčešće se on bavi poslovima sklapanja različitih mašinskih elemenata i to bez obzira da li su oni manje ili više složeni.

Upravo iz tog razloga kurs i obuka za montera u okviru svog nastavnog plana predviđaju da se polaznici upoznaju sa različitim tipovima mašinskih sklopova i njihovim delovima, mada je najveći deo ove obuke usmeren na tumačenje šema sa kojima se profesionalni monteri susreću na svom radnom mestu. Profesori će ih upoznati i sa različitim ugradnim elementima, ali i sa njihovom ulogom u celokupnom sistemu, te će ih usmeriti i na različite finalne konstrukcije, a kako bi oni mogli da se zaposle u gotovo svakoj grani industrije.

Iako se monter najpre angažuje za montažu različitih elemenata, odnosno sklopova, vrlo često on biva angažovan i za njihovu demontažu, tako da će se poseban segment koji predviđa kurs i obuka za montera usmeriti i na taj proces.

Pored tumačenja šema, u domen rada montera spada i provera kvaliteta obavljenog zadatka, pa se od njih očekuje da budu upoznati sa pojmom standardizacije, a kako bi mogli da je se pridržavaju. Isto tako, vrlo važan segment koji predviđa posao montera je usmeren i na oblast bezbednosti i zaštite na radu, a gde će ih profesori upoznati sa postupkom obezbeđivanja kako lica, tako i konkretnog objekta. Sve to će da im omogući i bezbedno obavljanje posla montera, a podrazumeva se da će ih predavači uputiti u sve one detalje koji se odnose na adekvatnu reakciju prilikom određenih povreda, koje se mogu dogoditi prilikom obavljanja posla montera.
Koje tipove nastave predviđa kurs i obuka za montera?

Kada se uzme u obzir činjenica da stručna obuka i kurs za montera podrazumeva i teorijski i praktični deo, sasvim je jasno zbog čega se razlikuje njihov način odvijanja.

Tako svaki polaznik samostalno bira da li želi da praktični deo obuke pohađa u firmi koju sam odabere ili u onoj sa kojom mi imamo sklopljen ugovor o saradnji. Ako se odluči za prvu varijantu, on je u obavezi da informiše predstavnika konkretne poslovnice o tome, jer je uslov za pohađanje ovakve vrste praktične nastave da se sklopi ugovor sa odabranom firmom, tako da će mu biti omogućeno dobijanje potrebne dokumentacija u najkraćem roku. Moramo da naglasimo da Akademija Oxford ne snosi odgovornost ni za cenu, ali isto tako ni za kvalitet ovakve vrste prakse, a što nije slučaj kada polaznik praktični deo koji predviđa kurs i obuka za montera pohađa kod naših poslovnih partnera.

Teorijski deo nastave podrazumeva rad u grupama, odnosno pohađanje obuke online, te poluindividualnu i individualnu nastavu. Svi tipovi nastave, osim online se odvijaju u prostorijama naših poslovnica, a razlika je u tome što se grupna obuka i kurs za montera odvijaju prema tačno utvrđenim terminima i po jasno definisanoj dinamici, a radi se u grupama koje broje od četvoro do osmoro polaznika. Sve ostale vrste nastave se prilagođavaju potrebama polaznika, a u smislu da se oni sa svojim predavačima dogovaraju kako o datumu početka nastave, tako isto i o dinamici, ali i o terminima. Osnovni uslov da bi polazniku bilo omogućeno da ovu obuku pohađa preko interneta jeste, logično samo posedovanje računara, ali je isto tako neophodno i da on bude povezan stabilnom konekcijom sa internetom, a kako ne bi došlo do ometanja predavanja.

Kome je namenjena obuka za montera?

Pred kandidate koje zanima pohađanje ovog kursa se ne stavlja nikakav zahtev za profesionalnim predznanjem, ali je jedini uslov da bi zainteresovanom polazniku bilo omogućeno da pohađa obuku i kurs za montera završena minimalno osmogodišnja škola, a o čemu je dužan da dostavi relevantan dokaz prilikom upisivanja.

Koliko traje kurs i obuka za montera?

Prema zvaničnom nastavnom planu, obuka i kurs za montera je predviđeno da traje ukupno tri meseca. A u tom vremenskom periodu svaki polaznik ima obavezu i da pohađa praktičan deo nastave koji se sastoji od ukupno 300 radnih sati.

Bilo koji polaznik koji želi da ovaj kurs završi u kraćem vremenskom periodu, ima mogućnost da ovu obuku, to jest njen praktičan deo pohađa nešto brže, to jest svakog radnog dana u trajanju od po 8 sati, kada će kurs i obuka za montera trajati ukupno dva meseca.

Koja je cena obuke za montera?

Cene pogledajte u cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za montera?

Ukoliko želite da saznate tačno mesto i vreme kada se odvija obuka i kurs za montera, morate da znate i koji tip teorijskog dela nastave želite da pohađate, te gde želite da pohađate praktičan deo obuke.

Stvar u tome da se teorijski deo svakako odvija u našim poslovnicama, ali vi imate mogućnost da odaberete da li želite da pohađate kurs u okviru grupe ili vam više odgovara nastava online, odnosno poluindividualna, te individualna.

Tako, na primer grupna nastava počinje onog trenutka kada se u jednoj od naših poslovnica prijavi najmanje četiri polaznika koji su zainteresovani za njeno pohađanje, a u ovom slučaju su termini, to jest dinamika po kojoj se časovi održavaju precizno određeni. Kada se bude prijavio minimalan broj polaznika, da bi bila formirana jedna grupa, svi prijavljeni bivaju obavešteni o datumu početka i terminima.

Princip organizovanja individualne i poluindividualne, odnosno nastave online je takav da se polaznici sa svojim profesorom direktno dogovaraju o tačnom datumu kada će nastava početi, ali isto tako i o terminima i o dinamici po kojoj će se časovi u tom slučaju odvijati.

Uslovi za prisustvovanje nastavi online jesu najpre posedovanje računara, a zatim i stabilne internet konekcije.

Praktičan deo nastave se pohađa u okviru firme sa kojom Akademija Oxford već ostvaruje poslovno - tehničku saradnju, a da li će biti prisutan jedan ili više kandidata isključivo zavisi od uslova u toj kompaniji, odnosno od zahteva svakog pojedinačnog polaznika. Ukoliko vam više odgovara da vi sami pronađete firmu u kojoj ćete pohađati praktičan deo obuke, imate obavezu da nam prosledite tu informaciju, odnosno da nam date poslovne podatke te kompanije, a kako bismo vrlo brzo pripremili sve što je potrebno da bi bio potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji između nas i te firme, jer je to osnovni uslov da u njoj polaznik prisustvujete praksi.

Dodatne napomene:

 • svako ko želi da pohađa kurs i obuku za montera može da se prijavi u toku cele godine putem telefona jedne od poslovnica Akademije Oxford, odnosno da na mejl ove institucije pošalje sve svoje podatke, kao i da prijavu izvrši lično u jednoj od poslovnica
 • osim nadoknade za polaganje završnog ispita i priručnika iz koga se taj ispit priprema, u cenu obuke je uračunata i izrada sertifikata
 • pohađanje praktične nastave za sve polaznike ovog kursa nije uračunato u navedenu cenu, a u zavisnosti od njihovog izbora gde žele da pohađaju nastavu (kod naših partnera ili u nekoj drugoj kompaniji) zavisi i cena praktičnog dela ove obuke
 • svako ko ispunjava uslove, to jest ima već dokaz o obavljenoj stručnoj praksi u trajanju od preko 300 sati ili poseduje potvrdu o radnom iskustvu izdatu od strane relevantne institucije ima mogućnosti da se prijavi samo za polaganje završnog ispita, a kada je potrebno da dostavi svu navedenu dokumentaciju
 • u onoj poslovnici u kojoj vrši prijavu, to jest u kojoj polaznik pohađa kurs i obuku za montera, on će izvršiti i sva neophodna plaćanja koja ima po ugovoru, a u skladu sa tada važećim cenovnikom

Cena kursa i obuke za montera je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za montere


Literatura za montere

Priručnik - Skripta - Knjiga za montere - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje