Kurs za parketara

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: pripremom podova; postavljanjem parketa; reparacijom; vrstama drveta od kojih se izrađuje parket; završnom obradom parketa.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Koga god zanima obuka i kurs za parketara mora da ispuni osnovni zahtev, a on se odnosi na prethodno najmanje završeno osnovno obrazovanje. Isto tako se podrazumeva i da prijavljeni polaznici moraju biti prvo državljani Srbije, a uz to oni moraju da budu i punoletni.

U toku cele godine Akademija Oxford, i to u svim svojim poslovnicama organizuje ovu obuku, a prema jasno definisanim pravilima, tako da svi polaznici moraju da pohađaju i teorijski i praktični segment.

Kada je u pitanju teorijski deo, on podrazumeva da polaznici prate predavanja, a to mogu da učine kroz grupnu i online, ali i poluindividualnu ili individualnu nastavu, što svakako zavisi samo od njihove odluke.Grupni kurs i obuka za parketara je namenjena za četvoro do osmoro polaznika istovremeno, ali se ovaj tip nastave organizuje samo u onim poslovnicama u kojima je prisutno interesovanje, to jest u kojima se oformi grupa od minimum 4 osobe. Ne samo termini, nego i dinamika su ovom slučaju precizno definisani i za to je isključivo zadužen organizator, a kod svih ostalih pomenutih vrsta nastave njih definišu polaznik i profesor međusobnim dogovorom.

Za pohađanje onlajn obuke je potrebno da polaznik obezbedi optimalne uslove za rad, što se odnosi na prvom mestu na računar, a odmah zatim i stabilnu internet vezu. Naglašavamo da se ta vrsta nastave odvija za pojedinačnog polaznika, to jest prema potpuno istim pravilima koja važe i kod individualne nastave.

Praksu, prema zvaničnom nastavnom programu polaznici moraju da pohađaju ukupno 240 radnih sati i to u onoj kompaniji koja zapošljava parketare, ali i sa kojom Akademija Oxford mora da potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji.


A kako ona već ima potpisanu takvu vrstu ugovora sa različitim kompanijama, to znači da polaznik može da odabere neku od njih, a isto tako on ima pravo i odluči da samostalno pronađe neku drugu, ali tada mora da sačeka potpisivanje ugovora o poslovnoj saradnji između organizatora i te firme da bi praksu u njoj mogao da pohađa. Takođe, da bi mu to bilo omogućeno, konkretnim polaznik je zadužen da predstavniku naše institucije dostavi sve bitne poslovne informacije o toj firmi, a koje će biti unete u ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, ali i da cenu dogovori sa njenim zvaničnim predstavnikom. Međutim, kod prve ponuđene opcije, on će o ceni da dobije informaciju od organizatora. Moramo da naglasimo da garanciju za kvalitet praktičnog dela dajemo samo onim polaznicima koji ga pohađaju kod naših poslovnih partnera.

Obavezna dokumentacija koja je potrebna za upis na stručnu obuku obuhvata, najpre kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kao i uverenja o državljanstvu, a isključivo taj dokument ne sme biti stariji od 6 meseci. Svaki polaznik, koji ima obevezu i da lično prisustvuje upisu, mora da priloži i kopiju ili svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, a koji od njih će da preda nama, isključivo ima veze sa tim i koji nivo znanja je on stekao. Pre potpisivanja ugovora sa organizatorom se vrši i zvanična identifikacija svakog prijavljenog, pa je zato potrebno da on ima važeći lični dokument u kome mora da postoji fotografija. A to uključuje korišćenje kako lične karte, tako i pasoša ili vozačke dozvole. Svaki prijavljeni polaznik koji ima čipovanu ličnu dokument je obavezan da se u potpunosti pridržava pravila za njegovo korišćenje, što znači da mora da ga ima tada i očitanog.

Nakon što bude završio sa pohađanjem predavanja, odnosno praktičnog dela ovog kursa, polaznik treba da izađe na polaganje završnog ispita, jer je na taj način korak bliže sticanju sertifikata za parketara. Primaran uslov koji je potreban za polaganje ovog ispita jeste relevantan dokaz o određenih 240 radnih sati prakse.

Polaganje završnog ispita podrazumeva usmeni i pismeni deo, a sa ukupno 15 pitanja, koja su podeljena tako da je na usmenom 3, a na pismenom 12 pitanja.

Svako ko kurs i obuku za parketara pohađa u našim poslovnicama, a kada položi ovaj ispit treba da dostavi i obaveznu dokumentaciju da bi mogao da mu bude izrađen sertifikat. Uz to, potrebno je da donese i original potvrde da je pohađao ovu obuku i da je odradio praksu i to u tačno određenom trajanju, kao i ugovor koji smo potpisali prilikom upisa.

One osobe koje ne pohađaju ovaj kurs kod nas, ali svakako imaju želju da se sertifikuju zvanično za pomenuto zanimanje, treba prvo da se prijave za polaganje završnog ispita, ali isto tako i tom prilikom plate nadoknadu koja je zvaničnim cenovnikom tačno određena. Zatim oni dostavljaju i originalnu potvrdu da su pohađali stručnu obuku, odnosno da su odradili praksu, a u tačno određenom trajanju, kao i svu onu dokumentaciju, kao i naši polaznici, koja važi za obaveznu (kopija uverenja o državljanstvu i to ne starijeg od 6 meseci, kopiju izvoda iz matične knjige rođenih te ili fotokopiju svedočanstva osnove ili diplomu srednje škole). Uz to, ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici, a nakon što oni završe sa polaganjem, što isto važi i za naše polaznike, svoj ovoj dokumentaciji dodaju i završni test i zapisnik sa njegovog polaganja.

Ukoliko stanujete u nekom gradu u kome Akademija Oxford nema svoju poslovnicu, mi ćemo organizovati polaganje završnog ispita u onoj koja vam je najbliža. Takođe naglašavamo i da predavanja, a koja isto uključuje obuka i kurs za parketara, u takvoj situaciji možete da pohađate preko interneta. Kada je reč o praksi, kao najbolju mogućnost u navedenoj situaciji imate da je pohađate u kompaniji koju ćete u svom gradu samostalno da pronađete, ali pod uslovom da ispoštujete sve što je prethodno pomenuto.

U ovom slučaju, svu potrebnu literaturu za polaganje ispita za proveru znanja polaznici dobijaju od organizatora i to nakon što budu izvršili plaćanje teorijskog segmenta, budući da se on odvojeno od prakse i naplaćuje. Međutim, oni moraju da znaju i to da je u konkretnu cenu uračunato i polaganje završnog ispita, kao i izrađivanje sertifikata i dodatka sertifikatu, ali i pohađanje individualne, grupne, online ili poluindividualne.

Ona firma u kojoj ćete pohađati praksu će da bude zadužena i za formiranje njene cene, a kada kandidat bude sa uspehom položio završni ispit on će postati vlasnik sertifikata za parketara, koji je apsolutno priznat dokumenti. Takođe, postoji mogućnost da on zahteva njegovo upisivanje u svoju radni dosije, međutim da bi to učinio, od 01. januara 2016. godine je potrebno da bude prijavljen na zvaničnu evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. A razlog za to jeste što je odredba zakona promenjena od pomenutog datuma i što je isključivo ova služba zadužena za upisivanje sertifikata, a što je dozvoljeno samo nezaposlenim licima. Samo iz tog razloga navodimo da one osobe koje su zaposlene, a steknu naš sertifikat za parketara, imaju svako pravo da taj dokument koriste kao u potpunositi ispravan dokaz osposobljenosti za ovo zanimanje. Ti kandidati će na njegovo upisivanje u svoj radni dosije morati da sačekaju i to sve do onog trenutka dok ne budu prijavljeni na evidenciju NSZ - a.

Šta obuhvata kurs za parketara?

Sasvim jasno, neko ko je sertifikovan zvanično za parketara, zapravo je zadužen na prvom mestu za postavljanje parketa, ali isto tako i drugih podnih obloga.

Kurs i obuka za parketara za vreme trajanja predavanja je usmerena na upoznavanje svakog polaznika sa pripremom podloge, a pre stavljanja parketa, ali i sa celokupnim postupkom njegovog postavljanja, a podrazumeva se da će polaznici naučiti kako se postavljaju ivice.

Naravno, pošto u domen rada parketa svakako spada i postupak hoblovanja parketa, odnosno njegovog lakiranja, to će i svi polaznici da savladaju ova znanja.

Pored toga, predavanja koja obuhvata obuka i kurs za parketara se fokusiraju i na savladavanje svih onih znanja koja su neophodna prilikom popravke različitih vrsta parketa, te podnih obloga.

Da bi finalizacija ovog procesa bila maksimalno kvalitetna, neophodno je i da se izvrši lakiranje parketa, tako da će svi polaznici naučiti koje vrste laka se u tom slučaju primenjuju i na koji način tačno, se izvodi lakiranje. Osim što će biti reči o postavljanju, odnosno o hoblovanju parketa, svi polaznici će da nauče i kako funkcioniše fugovanje, ali isto tako i poliranje.

Ne samo da je parketar zadužen za postavljanje parketa, već u savremeno doba on postavlja i laminat, ali i brodski pod i druge vrste podnih obloga, a najpre zato što su to sve vrlo zastupljene vrste podnih obloga.

Smatra se da će svako ko bude sa uspehom završio obuku i kurs za parketara, to jest ko bude pohađao i predavanja i praksu, biti sposoban da sasvim samostalno postavlja sve vrste podnih obloga, te se i očekuje da on bude, generalno upoznat sa konkretnim procesom i to od početka do kraja, a trebalo bi i da on svoj posao obavlja i kvalitetno i profesionalno.

Po kom principu je organizovana obuka za parketara?

Kako kurs i obuka za parketara obuhvata i teorijski i praktični deo, to neko ko je zainteresovan za pohađanje, odnosno sticanje zvanično priznatog sertifikata za konkretno zanimanje, mora da ispoštuje zvaničan nastavni program.

Ali, ne samo da može da odluči koju vrstu nastave želi da pohađa u teorijskom delu, nego svaki polaznik može da odabere i firmu koja će biti zadužena da organizuje praksu.

Kako individualno, tako i u grupi, on može da pohađa predavanja, a nudi mu se mogućnost i da prisustvuje online nastavi, odnosno da je pohađa sa još jednim polaznikom istovremeno. Od svih pomenutih tipova obuke, samo je grupna organizovana tako da zahteva od polaznika poštovanje određenih termina i dinamike. A sve preostale mu daju slobodu u odlučivanju, a što se odnosi na datum njenog početka, ali i dinamiku i termine, što svaki polaznik u okviru online, individualne i poluindividualne nastave dogovora sa nadležnim predavačem.

Ono što je važno naglasiti kod grupne nastave jeste da ona može da počne tek nakon što se bude i zvanično ispunio primaran uslov za to, a što uključuje prijavljivanje najmanje 4 polaznika u toj poslovnici, pošto se tek posle toga može kreirati jedna grupa, a koja maksimalno okuplja osmoro polaznika u isto vreme. Inače, ovde je predviđeno da se ne dozvoljavaju izmene termina, ali organizator može to da dozvoli samo onda kada svi članovi jedne grupe iznesu promenu određenih termina i to kao zvaničan zahtev. Međutim, mi imamo obavezu da naglasimo da čak i tada koordinator za nastavu u odabranoj poslovnici ima svako pravo da ne dozvoli izmenu termina, a naročito ukoliko smatra da ona može da negativno utiče na ostale tipove nastave koje se u tom trenutku odvijaju u okviru jedne od poslovnica.

Za učenje na daljinu, to jest obuku i kurs za parketara online, je predviđen potpuno isti princip odvijanja kao i kod individualne nastave. Svaki polaznik je dužan da ima stabilnu internet vezu, pošto samo tako ova vrsta kursa može da se odvija bez teškoća.

Osnovni uslov da neka kompanija može da se klasifikuje kao kompetentna za organizovanje prakse u ovom slučaju, jeste da ima otvoreno radno mesto za parketara, ali je potrebno takođe i da Akademija Oxford sa njom potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Uzevši u obzir da organizator već ima određeni broj kompanija sa kojima je taj ugovor potpisao, a koje zadovoljavaju navedeni uslov, svaki pojedinačni polaznik odlučuje da li će odabrati neku od njih ili će se ipak fokusirati na varijantu da samostalno izabere neku sa kojom veeć pomenuti ugovor tek treba da bude potpisan.

Sasvim jasno, znatno će mu biti lakše da izabere prvu ponuđenu opciju, jer tada prvo ne čeka da se ugovor o poslovnoj saradnji potpiše, a uz to taj polaznik od organizatora dobija sve podatke vezane za pohađanje prakse, te validnu informaciju o ceni. Sasvim razumljivo, taj polaznik ima maksimalnu sigurnost, budući da mu upravo organizator pruža garancije kvaliteta takve prakse.

A za drugu opciju je karakteristično to da polaznik mora sa zvaničnim predstavnikom firme, a koju lično izabere da u njoj pohađa praktični deo koji obuka i kurs za parketara obuhvata, da dogovori sve što je vezano za pohađanje prakse, ali i da dostavi njene poslovne podatke predstavniku organizatora. Inače, to se od polaznika zahteva kako bi ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji bio što pre pripremljen i potpisan, a garancije za njen kvalitet u tom slučaju organizator ne daje, najpre zato što uopšte ne zna na koji način ta firma praksu sprovodi.

Ko može da pohađa kurs za parketara?

Obuka i kurs za parketara je namenjen punoletnim polaznicima, ali postoje još dva uslova koje svako mora da ispuni.

Prvi od njih se odnosi na državljanstvo, budući da je osnovni zahtev da svi prijavljeni moraju biti državljani naše zemlje. A drugi, te ujedno i poslednji uslov se odnosi na činjenicu da prijavljeni polaznici moraju pre toga najmanje da steknu osnovno obrazovanje.

Od svih njih se zahteva da prilikom upisivanja dostave dokumenta, uz čiju pomoć će zvanično dokazati da ispunjavaju sve ove uslove. A to znači da moraju prvo da dostave kopiju uverenja o državljanstvu (koje ne sme da bude starije od šest meseci), kao i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, te svedočanstva osnovne škole. Svaki prijavljeni polaznik koji je do tada završio neku srednju školu će, svakako prilikom upisa umesto pomenutog dokumenta, da priloži kopiju diplome konkretne srednje škole koju je završio.

Koliko traje obuka za parketara?

Definisano je nastavnim programom, a po čijim smernicama se u toku cele godine kurs i obuka za parketara organizuje u poslovnicama Akademije Oxford trajanje od 3 meseca ukupno. Isto tako je jasno određeno i da u tom vremenskom periodu, apsolutno svako ko se prijavi za pohađanje ima dužnost da prisustvuje i praktičnoj nastavi, a i za to je takođe definisano ukupno trajanje od 240 radnih sati.

Budući da vrlo često mnogi polaznici žele da brže stignu do sertifikata za parketara, njima organizator ovog kursa pruža mogućnost da to urade i u kraćem vremenskom periodu. Ali, tada se svakako iznosi zahtev i da se pridržavaju jasno određene dinamike vezane za pohađanje prakse u tom slučaju.

Preciznije rečeno, da bi neko mogao za svega dva meseca da završi obuku i kurs za parketara, te da samim tim pristupi polaganju završnog ispita neophodno je da praksi prisustvuje svakog dana za vreme trajanja radne nedelje. Pod tim se podrazumeva period od ponedeljka do petka, a isto tako je određeno i da zainteresovani polaznik treba ukupno da odradi 40 radnih sati prakse, a u periodu od 2 meseca, kako bi mogao pomenuti kurs da završi brže.

Koliko košta kurs i obuka za parketara?

Cena je sastavljena iz dva dela, a budući da je i obuka i kurs za parketara sačinjena upravo od toliko segmenata, što znači da se podrazumeva i njihova odvojena naplata.

Prilikom plaćanja praktičnog dela, mi moramo da naglasimo da ne snosimo odgovornost za visinu nadoknade, budući da o tome isključivo odlučuje ona firma koja je zadužena za njeno organizovanje.

Takođe se podrazumeva i da će polaznik lično da se dogovori sa ovlašćenim licem izabrane firme o visini nadoknade, a ukoliko on bude odabrao drugu ponuđenu varijantu za pohađanje prakse.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za parketara?

Zvanično je određeno da se nastava od koje je sastavljena obuka i kurs za parketara organizuje na dve lokacije, jer polaznici pohađaju dva segmenta. Tačnije, svaki pojedinačni polaznik pohađa predavanja i praksu, te dok predavanja prati u konkretnoj poslovnici organizatora, on praksu pohađa isključivo u okviru firme koju će lično i da izabere.

Za predavanja, svaki polaznik ima mogućnost izbora, te može da ih prati ili individualno ili u formi grupne, ali i poluindividualne nastave, a isto tako se kurs i obuka za parketara može pohađati preko interneta.

Svi navedeni tipovi nastave se organizuju na tačno određen način, a oni polaznici koji budu odabrali da pohađaju nastavu u grupi treba da u potpunosti prihvate onu dinamiku koju tada definiše isključivo organizator. On određuje i termine, a napominjemo da u grupama može biti od četvoro do najviše osmoro polaznika. Samo zbog toga, morate biti informisani i da obuka i kurs za parketara, a koji se prema tom principu organizuje, može zvanično da počne tek kada se grupa oformi u okviru te poslovnice. Tačnije rečeno, potrebno je da se u njoj prijavi najmanje 4 polaznika, dok je kod svih ostalih vrsta nastave i princip organizovanja drugačiji nego kod grupne. Polaznik tu može da odluči i to saopšti nadležnom profesoru, u kojim terminima mu odgovara da se predavanja organizuju, ali isto tako i da naglasi prema kojoj tačno dinamici. Pored svega navedenog, polaznik i predavač treba da se dogovore i oko tačnog datuma kada će ona obuka i kurs za parketara, a koju oni budu izabrali da pohađaju, zvanično da počne.

Kada je u pitanju kurs koji se organizuje preko interneta, tu polaznik mora da osim računara ima i stabilnu internet vezu, jer je to osnovni zahtev za pohađanje tog tipa nastave.

Drugi deo, a koji svaki pojedinačni polaznik mora takođe da pohađa da bi završio ovu obuku, se odnosi na praksu. Osim što je tu tačno određenu trajanje, bitno je da polaznici znaju da je uslov da bi određena kompanija mogla praksu da organizuje, vezan za ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, a koji ona mora da ima sklopljen sa organizatorom da bi polaznik mogao uopšte da pohađa praksu.

Samim tim što Akademija Oxford već ima sastavljenu listu kompanija sa kojima je sarađivala, to se polaznicima prvo nudi ta varijanta za pohađanje prakse, a koja je i znatno olakšana. Razlog zbog čega je to bolja opcija treba svakako tražiti u činjenici da će onaj polaznik koji bude izabrao tu varijantu, moći da značajno uštedi svoje vreme. Ne samo vreme, nego on štedi i novac, budući da je cena u ovom slučaju jasno definisana i polaznici će dobiti sve informacije i o tome, kao i o svemu što je važno za praćenje prakse u toj situaciji.

Pored toga, njima je ponuđena i mogućnost da lično izaberu neku firmu u kojoj će da pohađaju praksu. A u toj situaciji, svi zaintersovani imaju obavezu da se pobrinu za dobijanje svih informacija koje su vezane kako za cenu, tako i za ostale bitne detalje, a koje će da dogovori lično sa predstavnikom izabrane kompanije. Sem toga, oni moraju i da predstavniku naše poslovnice daju poslovne poslovne podatke one firme koju budu lično izabrali, jer je to uslov kako bi bio pripremljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, a koji svakako mora da bude potpisan pre nego što konkretan polaznik bude počeo praksu da pohađa.

Dodatne napomene:

 • cele godine je otvorena mogućnost za prijavljivanje, što svi zainteresovani mogu da učine lično u svakoj poslovnici Akademije Oxford ili elektronski, to jest preko mejla, odnosno mogu i da ostvare kontakt putem telefona
 • svako ko na propisan način bude izvršio prijavu za pohađanje ovog kursa, treba da lično prisustvuje upisu, najpre zato što tada potpisuje ugovor sa organizatorom, a neophodno je i da dostavi zahtevanu dokumentaciju
 • onaj kandidat koji samo ima želju da postane vlasnik sertifikata za parketara, mora prvo da se prijavi za polaganje završnog ispita, a zatim i da na propisan način dostavi svu potrebnu dokumentaciju
 • jedan i drugi deo koji obuhvata kurs i obuka za parketara se moraju platiti odvojeno
 • polaznik koji izvrši plaćanje teorijskog dela, dobija i mogućnost da polaže završni ispit, dok je u tu cenu uračunata i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, kao i skripta koja mu je potrebno za pripremu polaganja završnog ispita
 • upravo ona firma koja pohađanje praktičnog dela organizuje i navodi cenu za to
 • svi upisani moraju u potpunosti da poštuju odredbe potpisanog ugovora i da plaćanja izvrše na tačno definisan način, a u određenim rokovima i to direktno u onoj poslovnici u kojoj su se upisali ili u onoj u kojoj predavanja žele da pohađaju

Cena kursa i obuke za parketara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za parketare


Literatura za parketare

Priručnik - Skripta - Knjiga za parketare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje