Kurs za podopolagača

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: tehnikama i postupkom postavljanja podova, materijalima za postavljanje podova, vrstama podova i njihovoj svrsi.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Neko ko je stekao kvalifikacije za bavljenje poslom podopolagača može relativno lako da pronađe zaposlenje u toj struci, jer ovo zanimanje svakako spada u red onih koja se relativno često traže na tržištu rada. A da bi neko ko želi da se zaposli na ovom radnom mestu to zaista i mogao da učini, on svakako mora ili da završi određenu srednju školu ili da stekne validan sertifikat za obavljanje tog posla.

Jedna od mogućnosti za to jeste i da pohađa specijalizovanu obuku i kurs za podopolagača koji tokom cele godine organizuje Akademija Oxford i to širom naše zemlje, to jest u svojim poslovnicama.

Ono po čemu je ova obuka specifična jeste što polaznici moraju da pohađaju ne samo praktični, nego i teorijski deo, pa samim tim se od njih zahteva da prilikom upisivanja donesu odluku, na prvom mestu gde će praksu da pohađaju, a zatim i da li žele da teorijski deo koji predviđa obuka i kurs za podopolagača prate u formi individualne ili poluindividualne, te grupne i nastave online.

Da bi polaznik mogao da pohađa praksu u firmi koju odabere, neophodno je da Akademija Oxford ima sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom. A budući da već postoji veliki broj firmi sa kojima smo to učinili, polaznicima se nudi mogućnost da odaberu njih, ali isto tako oni mogu da odaberu i neko sasvim novu kompaniju, te da nam obezbede sve relevantne podatke o njoj, kako bismo vrlo brzo pristupili potpisivanju ovog ugovora, te da bi oni mogli, takođe u što kraćem roku da počnu da pohađaju praksu. Međutim, svaki polaznik koji se bude odlučio da praksu pohađa u onoj firmi koja još uvek nije naš poslovni partner, treba da zna na prvom mestu da od nas ne dobijam garancije za njen kvalitet, ali i da mi nemamo nikakvog uticaja na to koliko košta praksa koja se obavlja u toj firmi, budući da se ona plaća sasvim odvojeno od teorijskog dela i da u ovom slučaju svaki polaznik detalje dogovora sa ovlašćenim licem te firme. Sa druge strane, ako se ipak odluči da praktični deo pohađa u bilo kojoj kompaniji sa kojom mi sarađujemo, ne samo da će dobiti sve potrebne podatke o ceni, nego će mu biti garantovan i njen kvalitet.Uzevši u obzir da kurs i obuka za podopolagača podrazumeva i teorijski deo nastave, to svaki polaznik pojedinačno treba da odabere koji tip ovog dela obuke želi da prati. Kod individualne, poluindividualne i nastave online su dinamika i termini određeni samo dogovorom između polaznika i njegovog profesora, a kod grupne nastave je sve to unapred određeno od strane organizatora. Inače, u grupama je od 4 do 8 polaznika, a nastava se sprovodi isključivo u onoj našoj poslovnici u kojoj se oformi grupa, to jest u kojoj se prijavi najmanje 4 polaznika koji su zainteresovani za taj vid obuke. Ovde termini ne mogu da se menjaju, osim u nekim specifičnim situacijama, odnosno isključivo onda kada članovi jedne grupe to zahtevaju, a uz uslov da koordinator za nastavu konkretne poslovnice proceni da promena neće uticati na ostale obuke.

Inače, i grupna kao i individualna i poluindividualna obuka i kurs za podopolagača se odvijaju isključivo u prostorijama jedne od poslovnica Akademije Oxford, dok za online nastavu važi pravilo da polaznik može da je prati sa ma kog mesta na kome mu je omogućen pristup računaru, ali uz uslov da poseduje i stabilnu internet vezu.

Što se tiče cene, u nju je uračunato pohađanje teorijskog dela nastave, kao i priručnik, odnosno skripta koja je potrebna svakom polazniku za pripremu polaganja završnog ispita, a zatim i nadoknada za polaganje tog ispita, kao i sama izrada sertifikata, to jest dodatka sertifikatu. Sa druge strane, polaznik mora odvojeno da plati praktični deo ove obuke, a cena isključivo varira u zavisnosti od toga gde želi da je pohađa.


Završni ispit, to jest njegovo polaganje je preduslov za sticanje sertifikata i sastoji se od dva dela, tako da svaki kandidat treba da pruži tačan odgovor na ukupno tri pitanja u okviru usmenog dela, odnosno da odgovori na 12 pitanja u pisanoj formi.

Nakon što položi ovaj ispit, a ukoliko je odradio praksu i to u trajanju od 240 sati i više, te o tome poseduje relevantan dokaz, on postaje vlasnik sertifikata. Međutim, moramo da naglasimo i to da Akademija Oxford svakome ko ne želi da pohađa obuku i kurs za podopolagača kod nas, ali želi da stekne sertifikat kojim se kvalifikuje za bavljenje ovim poslom, pruža mogućnost samo da se prijavi za polaganje završnog ispita. Tada je neophodno da kandidat dostavi potvrdu da je odradio praksu i to je važno da bude originalan dokument izdat od relevantne kompanije, odnosno da dostavi važeću potvrdu da je stekao radno iskustvo u ovoj oblasti. Isto tako je bitno i da izvrši prijavu za polaganje, a neposredno pre nego što se pristupi izradi sertifikata, dodaje se toj dokumentaciji kako završni test, tako i zapisnik sa polaganja tog ispita, stim što je i ovaj, kao i svaki drugi kandidat obavezan da dostavi sve potrebno od dokumentacije. A pod tim se misli najpre na fotokopiju svedočanstva osnovne škole, odnosno na kopiju diplome srednje škole, te na fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uverenja o državljanstvu (da nije starije od 6 meseci).

Ovo se svakako smatra obaveznom dokumentacijom i nju svaki polaznik prilaže i prilikom upisivanja, a kada je neophodno još da donese i važeći lični dokument koji imaju fotografiju, što podrazumeva na prvom mestu ličnu kartu, a identifikacija može da bude izvršena i putem pasoša ili vozačke dozvole. Vrlo je važno da informišemo sve polaznike da su obavezni, u slučaju da poseduju čipovan lični dokument, tom prilikom da dostave i papir na kome se nalaze svi podaci, to jest da dostave očitan lični dokument.

Inače, osnovni uslov za sve polaznike koje zanima kurs i obuka za podopolagača jeste najmanje završena osnovna škola, a da bi mogli da izađu na polaganje završnog ispita, to jest za steknu sertifikat, neophodno je i da poseduju dokaz da su odradili praksu u navedenom trajanju.

Ova obuka, kao i prijavljivanje za pohađanje se vrši tokom cele godine u našim poslovnicama, tako da zainteresovani polaznici mogu da se prijave ili putem telefona ili da na zvaničnu mejl adresu Akademije Oxford dostave sve informacije (ime i prezime, podaci za kontakt, vrsta teorijskog dela obuke koji žele da pohađaju, gde žele da pohađaju nastavu i ostalo). A imaju mogućnosti i da lično dođu u prostorije odabrane poslovnice i na taj način izvrše prijavljivanje.

Kada polaznik koji želi da polaže završni ispit, odnosno da stekne važeći sertifikat za obavljanje poslova podopolagača živi u nekom mestu u kome nema još uvek naše poslovnice, on može samostalno da pronađe kompaniju u kojoj će da odradi praktičan deo, a ako je zainteresovan za pohađanje teorijskog dela, nudi mu se mogućnost da nastavu prati online. Važno je da naglasimo i to, da čak i ako u gradu u kome kandidat živi ne postoji naša poslovnica, on mora da prilikom polaganja završnog ispita svakako dođe upravo u prostorije one poslovnice Akademije Oxford koja je najbliža trenutnom mestu njegovog stanovanja.

Sve one kandidate koji budu položili pomenuti ispit i stekli sertifikat, naravno zanima i da li je on priznat, pa istog razloga često naglašavamo da su svi naši sertifikati priznati od strane nadležnih državnih institucija. Ali, što se tiče upisivanja stečenih sertifikata u radni dosije, budući da to ne zavisi od nas, mi upoznajemo sve naše klijente sa činjenicom da je od 01. januara 2016. na ovom području unesena jedna novina, koja podrazumeva isključivo upisivanje sertifikata elektronskim putem, a što vrši samo Nacionalna služba za zapošljavanje. Međutim, ono što može da predstavlja prepreku jeste činjenica da ova služba sertifikate upisuje samo za one kandidate koje se nalaze na njenoj evidenciji, to jest za one osobe čiji status podrazumeva da su nezaposleni u tom trenutku. Naravno, to svakako ne treba da spreči nekoga ko želi da pohađa obuku i kurs za podopolagača, a ko je zaposlen da to i učini, jer ako je on u trenutku sticanja sertifikata zaposlen, biće mu omogućeno u svakom slučaju da taj dokument koristi i to kao i apsolutno bilo koji drugi dokument koji je validan, stim da se čeka u tim situacijama na upisivanje sertifikata u radni dosije, to jest čeka se trenutak da ta osoba ponovo bude u statusu nezaposlenog lica.

Šta obuhvata obuka i kurs za podopolagača?

Prema zvaničnoj definiciji, osoba koja se bavi poslom podopolagača je zadužena ne samo da postavlja sve vrste parketa, odnosno različitih podnih obloga, kao i podloga, već i da vrši njihovu obradu. A samim tim će svaki polaznik tokom trajanja ove obuke da nauči na prvom mestu šta sve podrazumeva posao podopolagača, a predavači će polaznike upoznati i sa različitim tipovima podova koji se koriste i to kako u oblasti građevinarstva, tako i u oblasti arhitekture.

Tokom teorijskog dela nastave će polaznici naučiti i šta su takozvani cementni podovi, odnosno kameni podovi, a profesori su ih upoznati i sa specijalnim podovima, gde će oni da nauče ne samo koja je njihova primena, već i koje su sve prednosti njihovog korišćenja, ali će im isto tako biti ukazano i na mane koje podrazumeva njihova primena u praksi.

Kurs i obuka za podopolagača je usmerena i na različite podne obloge, odnosno na upoznavanje polaznika sa parketarskim podovima, a zatim i sa cementnim i teracerskim podovima, a gde će oni da nauče i koje su njihove osnovne karakteristike i osobine, ali isto tako i gde se primenjuju. Uz to, profesori će ih uputiti i na različite vrste materijala koji se koriste kod takozvanih toplih podova.

Poseban segment koji predviđa nastavni plan tokom ove obuke je usmeren i na upoznavanje svih polaznika sa tokom postavke parketa. A tu će oni, pored ostalog da nauče i na koji način se parket postavlja preko podnog grejanja, ali i čemu služe zidne lajsne, to jest kako se one pravilno ugrađuju. Isto tako će da nauče i kako se priprema podloga pre nego što se pristupi postavljaju novog parketa, odnosno na koji način se vrši pravilno održavanje parketa, to jest predavači će ih uputiti i na to koja sve hemijska sredstva treba izbegavati.

Budući da je u praksi laminat vrlo zastupljen, kurs i obuka za podopolagača u svom nastavnom programu ima i segment koji je usmeren na postavljanje laminata, a gde će polaznici da nauče na prvom mestu kako treba pravilno on da bude skladišten, a zatim će da nauče i koji su to prateći proizvodi koji se primenjuju kada je potrebno postaviti laminat. Vrlo važan deo je usmeren i na savladavanje svih pravila koja su važna za određivanje pravca prilikom postavljanja laminata. Isto tako se podrazumeva i da će polaznici da se upoznaju sa načinom pravilnog proveravanja podloge, a neposredno pre nego što se pristupi postavljanju laminata, te će ih profesori upoznati i sa čitavim procesom njegove postaviti, ali će da nauče i na koji način je potrebno da se laminat održava.

Pored svega pomenutog, obuka i kurs za podopolagača podrazumeva i upoznavanje polaznika sa načinom ugradnje takozvanog vinil poda, ali i sa različitim tehnikama ugradnje tepisona. A to znači da će oni da nauče kako se vrši puno površinsko lepljenje, odnosno kako se primenjuje tehnika polaganja tepisona zatezanjem, ali isto tako i na koji način može da se ugradi tepison bez lepljenja. Predavači će im skrenuti pažnju i na sve što je potrebno da bi znali na koji način se vrši održavanje ovakvih vrsta podnih obloga, ali isto tako i kako je najbolje zaštititi ih i to kako vinil, tako i tekstilne podove. Takođe će ih upoznati i sa različitim metodama koje se u praksi primenjuju kada je potrebno očistiti tekstilne podove.

Naravno, polaznici koji pohađaju obuku i kurs za podopolagača će naučiti i koje sve vrste alata se koriste prilikom ugradnje različitih podova i podnih obloga, ali će naučiti i kako se oni pravilno primenjuju u praksi, te će im biti ukazano i na sve one nepravilnosti koje mogu da se jave prilikom ugradnje tih tipova podova.

Važan segment ove obuke je, naravno usmeren i na upoznavanje polaznika sa principom zaštite na radu, gde će im profesori predočiti koji su to faktori koji mogu da dovedu do određenih povreda prilikom ugradnje podova ili podnih obloga, tako da će naučiti i na koji način da pruže sebi ili svom kolegi prvu pomoć, a ako do povrede eventualno bude došlo.

Od čega se sastoji kurs za podopolagača?

Obuka i kurs za podopolagača su sastavljeni iz dva dela, tako da svaki polaznik treba da u navedenom trajanju pohađa teorijski deo, odnosno da obavi praksu u odabranoj kompaniji.

Teorijski deo obuke podrazumeva da svaki polaznik treba da odabere da li želi da nastavu prati u grupi, to jest da li mu više odgovara da pohađa individualnu i poluindividualnu obuku, ili želi da kurs pohađa online. A sve navedene vrste obuke, osim one koja se prati preko interneta, se odvijaju u poslovnicama Akademije Oxford, dok je uslov za pohađanje online kursa posedovanje stabilne internet veze i računara, tako da je polaznik prati ili iz svog doma ili sa bilo kog drugog mesta gde mu je omogućen nesmetan pristup računaru i navedenoj vrsti internet konekcije.

U okviru grupne nastave je prisutno od četvoro do osmoro polaznika, a ona se sprovodi upravo u onoj poslovnici u kojoj se prijavi najmanje njih četvoro, kako bi bila jedna grupa oformljena. Za ovaj vid nastave je specifično i to što su termini tačno određeni, ali je isto tako i dinamika unapred definisana, dok se za sve ostale tipove teorijskog dela nastave podrazumeva da polaznik ima slobodu da dogovori sa svojim profesorom i termine i dinamiku.

Inače, termini kod grupne nastave su fiksno određeni i mogu možda da se izmene i to samo ako je taj zahteva iznet od strane svih članova u okviru konkretne grupe i ako koordinator za nastavu donese odluku o promeni, te prethodno utvrdi da ona svakako neće imati uticaj na ostale obuke koje se u toj poslovnici odvijaju.

Drugi deo koji podrazumeva kurs i obuka za podopolagača je vezan za praksu, a koju svaki pojedinačni polaznik može da odradi u predviđenom trajanju ili u firmi sa kojom Akademija Oxford ima sklopljen ugovor o poslovnoj saradnji ili u bilo kojoj drugoj, a koju samostalno pronađe. Kada praksu pohađa kod naših poslovnih partnera, mi u potpunosti dajemo garancije za njen kvalitet i svakog pojedinačnog polaznika na vreme informišemo o ceni, budući da ste praktični deo plaća odvojeno od teorijskog. Ali, ako polazniku ne odgovara ta varijanta, već odlučili da praksu pohađa u nekoj drugoj kompaniji, a mi u tom trenutku nemamo sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom, on je dužan da nam obezbedi sve potrebne podatke, kako bismo pripremili adekvatnu dokumentaciju i omogućili u što kraćem roku potpisivanje ugovora, a nakon čega polaznik može da počne da pohađa praksu. Napominjemo i da se u ovom slučaju on, sa zvanično ovlašćenim licem te kompanije, mora dogovoriti kako o ceni, tako i o svim ostalim detaljima, a treba da zna i da mi ne dajemo nikakve garancije za kvalitet te prakse.Kome je dozvoljeno da pohađa kurs za podopolagača?

Sve one osobe koje su punoletne, a koje imaju relevantan dokaz da su prethodno stekle minimalno osnovno obrazovanje mogu da pohađaju obuku i kurs za podopolagača.

U trenutku kada se prijavljeni polaznici budu upisivali, neophodno je da dostave svu dokumentaciju koja je prethodno pomenuta kao obavezna, a koja između ostalog uključuje i fotokopiju svedočanstva osnovne škole. Podrazumeva se da polaznici koji su prethodno završili neku srednju školu treba da dostave kopiju diplome srednje škole.

Koliko traje obuka za podopolagača?

Za ukupno tri meseca koliko je predviđeno da traje obuka i kurs za podopolagača, svaki polaznik treba da prati teorijski deo nastave i to onaj tip koji odabere, ali isto tako i da ispuni obavezu koja podrazumeva da je dužan da prisustvuje praktičnom delu i to u trajanju od 240 radnih sati.

A ukoliko polaznik ima želju da navedeni kurs završi u nešto kraćem roku, to jest za dva meseca, njemu je omogućeno da praksu pohađa intenzivnije, to jeste da po osam sati dnevno i to od ponedeljka do petka, prisustvuje praktičnom delu. Na taj način će pohađati praksu 40 sati u toku jedne nedelje, te će kurs i obuka za podopolagača trajati ukupno 2 meseca.

Koliko košta kurs za podopolagača?

Svaki polaznik prilikom upisivanja navodi koji tip teorijskog dela nastave ga zanima, a trebalo bi i da tada zna gde želi da pohađa praksu, kako bi bio upoznat sa cenom.

Onaj polaznik koji praksu želi da pohađa u bilo kojoj kompaniji koja nije poslovni partner Akademije Oxford treba treba samostalno da se informiše o ceni prakse, kao i da se dogovori oko svega ostalog sa ovlašćenim licem određene kompanije, a tada je bitno da ispoštuje navedene obaveze, to jest da nam omogući u što kraćem vremenskom periodu da pripremimo dokumentaciju i potpišemo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa firmom koju je odabrao.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Kada i gde se održava obuka za podopolagača?

Oba dela iz kojih se sastoji kurs i obuka za podopolagača se odvijaju na različitim mestima, a to zavisi od odluke svakog pojedinačnog polaznika koji tip teorijskog dela nastave želi da pohađa, te u kojoj tačno kompaniji želi da ima praktičnu nastavu.

Svi oni polaznici koji se odluče za grupni vid teorijskog dela kursa će nastavu da pohađaju u prostorijama one poslovnice Akademije Oxford koju odaberu, a to isto važi za individualnu i poluindividualnu obuku. Ipak, zainteresovani za rad u grupama će morati da sačekaju da bude oformljena grupa, a to znači da će morati da se sačeka prijavljivanje najmanje četiri polaznika u toj poslovnici, posle čega će ih ovlašćeno lice konkretne poslovnice obavestiti o tačnom datumu početka ove vrste obuke, ali i o terminima, koji najčešće ne mogu da se menjaju.

Kao što smo već pomenuli, individualna i poluindividualna nastava se, takođe odvijaju u prostorijama odabrane poslovnice, stim da polaznici samostalno uz dogovor sa profesorom odlučuju kada će se nastava održavati i kojom dinamikom, a sve to isto se primenjuje i kod obuke online, koja se odvija preko interneta. Napominjemo i to da polaznici koji su zainteresovani za taj vid kursa moraju da imaju, logično računar, ali isto tako se od njih zahteva i da imaju stabilnu internet vezu, uzevši u obzir da je to primarni uslov za nesmetano odvijanje predavanja.

Svaki onaj polaznik koji praktičnu nastavu pohađa u bilo kojoj kompaniji sa kojom mi sarađujemo, najpre od nas dobija garancije za njen kvalitet, ali isto tako i informacije o ceni prakse u toj kompaniji. U slučaju da on želi da praksu odradi u bilo kojoj drugoj firmi, odnosno u onoj sa kojom mi nismo još uvek potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, tada je dužan prvo da se dogovori sa predstavnikom te kompanije o ceni, ali isto tako i o datumu početka prakse, te o svim ostalim informacijama, kao i da nama dostavi poslovne podatke odabrane firne, a kako bismo mogli što pre da potpišemo ugovor o saradnji, pa mu tako i omogućimo da pohađa praksu tamo gde želi.

Dodatne napomene:

 • onaj kandidat koji ima dokaz o stečenom iskustvu u oblasti ispitivanja, odnosno ima validnu potvrdu da je odradio praksu u firmi koja posluje u ovoj oblasti, a ne želi da pohađa obuku i kurs za podopolagača koja se organizuje u našim poslovnicama, može da se prijavi samo za polaganje završnog ispita i nakon toga, ako ga položaj stekne validan sertifikat
 • u cenu koja podrazumeva nadoknadu za pohađanje teorijskog dela obuke, takođe je uračunata i skripta za pripremu njegovog polaganja, odnosno nadoknada za njegovo polaganje, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu
 • praktični i teorijski deo se plaćaju potpuno odvojeno jedan od drugog, a cena za praksu zavisi samo od toga u kojoj firmi polaznik želi da je pohađa
 • u poslovnici u kojoj se upisuje, to jest direktno u onoj u kojoj i pohađa odabrani vid teorijske nastave, polaznik vrši sva plaćanja koja ima po ugovoru i to prema aktuelnom cenovniku
 • polaznici moraju biti lično prisutni prilikom upisivanja, isključivo zato što tada moraju da potpišu ugovor sa organizatorom, a neophodno je i da dostave svu obaveznu dokumentaciju
 • svako ko želi da pohađa kurs i obuku za podopolagača može cele godine da se prijavi lično i to u bilo kojoj poslovnici ili preko mejla, to jest telefonskim putem

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja - Kurs i obuka za podopolagača - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs i obuka za podopolagača - Akademija Oxford

 • Šta je posao podopolagača?
 • Navesti grupe podova u građevinarstvu i arhitekturi..
 • Kako se naziva grupa podova koje postavlja podopolagač?
 • Opisati cementne podove – prednosti i mane, primenu
 • Opisati kamene podove – prednosti i mane, primenu
 • Opisati specijalne podove – osobine i primenu
 • Opisati podne obloge – osobine i primenu
 • Opisati parketarske podove – osobine i primenu
 • Opisati teracerske podove – osobine i primenu
 • Opisati cementne podove – osobine i primenu
 • Od kojih se sve materijala izvode topli podovi?
 • Ukratko opisati tok postavke parketa
 • Postavka parketa preko podnog grejanja
 • Uloga zidnih lajsni kod parketa
 • Opisati pripremu podloge za postavljanje parketa
 • Kako se održavaju parketni podovi, šta treba izbegavati?
 • Kako se skladišti laminat?
 • Koja su pravila za određivanje pravca postavljanja laminata?
 • Alat i prateći proizvodi za postavku laminata
 • Koje se provere podloge pre postavljanja laminata sprovode?
 • Ukratko opisati proces postavljanja laminatnog poda
 • Kako se održava laminat?
 • Koje uslove mora da ispuni prostorija u kojoj se planira postavljanje vinil poda?
 • Opisati postupak ugradnje vinil poda
 • Održavanje i zaštita vinil poda
 • Koje tehnike ugradnje tepisona postoje?
 • Opisati postavljanje tepisona – tehnika polaganja zatezanjem
 • Opisati postavljanje tepisona – tehnika puno površinsko lepljenje
 • Opisati postavljanje tepisona – tehnika polaganje bez lepljenja
 • Održavanje tekstilnih podova
 • Navesti metode čišćenja tekstilnih podova
 • Koji je alat potreban za ugradnju vinil poda?
 • Da li je moguće ugraditi laminatni pod preko podnog grejanja?
 • Koje su neodgovarajuće podloge za postavljanje laminata?
 • Kolika je dozvoljena vlažnost podloge na koju treba postaviti laminat?
 • Navesti tri bitna faktora zbog kojih dolazi do povrede nečijom greškom
 • Šta je zadatak zaštite na radu?
 • Navesti neke od faktora zbog čega dolazi do povrede na radu

Cena kursa i obuke za podopolagača je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za podopolagače


Literatura za podopolagače

Priručnik - Skripta - Knjiga za podopolagače - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje