Kurs i obuka za portira

Prema nedavno sprovedenim istraživanjima, na savremenom tržištu rada jedno od najčešće upražnjenih radnih mesta jeste portir, te je i velika potražnja za osobama koje su kvalifikovane za ovo zanimanje, pošto sada gotovo svaka kompanija, pa čak i zgrade imaju otvorenu ovu radnu poziciju. U principu, portir je zadužen da vrši legitimisanje svih posetilaca u okviru konkretne institucije, ali donekle ima obaveze i da vrši različite poslove kontrole, kada to zahtevaju uslovi.

Specijalizovana obuka i kurs za portira svakome ko je zainteresovan pruža mogućnost da zvanično steknu licencu za portira i da na taj način, na prvom mestu poboljšaju svoju radnu biografiju, a zatim i da konkurišu na ovu radnu poziciju, te da prilično brzo i lako nađu posao. Naglašavamo da sve državne institucije na teritoriji naše zemlje pomenutu licencu priznaju, tako da zainteresovane osobe imaju pravo da ga u svakoj prilici kada to smatraju potrebnim prilože i time dokažu da su u potpunosti kvalifikovane da se bave ovim poslom i to na najbolji mogući način.

Kada je u pitanju kurs i obuka za portira morate znati da postoje pet osnovnih uslova koja je potrebno ispuniti ukoliko želite da pohađate teorijsko - praktičnu nastavu. A oni podrazumevaju:

 • Minimum 18 godina
 • Važeća lična karta
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci)
 • Diploma SSS
 • Lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti


Sasvim je logično i da se baš zato i zahteva da u trenutku upisa bude dostavljena ona dokumentacija kojom svaki pojedinačni polaznik potvrđuje da u potpunosti zadovoljava sve navedene zahteve. A pre nego što pomenemo šta spada u obaveznu dokumentaciju, moramo naglasiti i da svi koji su zainteresovani mogu bilo kog dana u toku godine da se prijave za pohađanje nastave i to na čak 3 načina. Uz mogućnost da polaznik jednu od poslovnica Akademije Oxford kontaktira telefonom i izvrši prijavu na taj način, isto tako je otvorena i mogućnost ličnog prijavljivanja, ali isključivo u njeno radno vreme. Takođe im se nudi i prilika da se prijave elektronskim putem, a ako se budu odlučili baš za tu varijantu, onda će morati da na zvaničan mejl naše institucije pošalju sve informacije koje su za pohađanje ovog kursa važne. One svakako, osim imena i prezimena, te kontakt informacija i datuma rođenja, treba da sadrži i vrlo važnu informacija, a koja je vezana za mesto u kome žele da pohađaju ovaj kurs, pošto ga mi organizujemo u za sada sedam gradova.

Kao što smo pomenuli, prilikom upisa svaki prijavljeni je obavezan da dostavi određenu dokumentaciju, ali se takođe očekuje i da bude tada lično prisutan, jer treba da potpiše ugovor sa organizatorom ovog kursa. Dakle, kao obaveznu dokumentaciju on dostavlja kopiju važeće lične karte, kopiju uverenja o državljanstvu, stim da se samo za pomenuti dokument zahteva da ni u kom slučaju ne bude stariji od 6 meseci. Takođe, u obaveznu dokumentaciju spada i fotokopija diplome srednje škole, više ili visoke škole ili fakulteta a to zavisi od nivoa obrazovanja koji je do momenta upisa stekao i lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti izdato od akreditovane zdravstvene ustanove, ne starije od godinu dana. Budući da je prijavljeni polaznik dužan da potpiše ugovor, to je neophodno da on ima uz sebe validan lični dokument u kome neizostavno mora da postoji i fotografija. Preciznije rečeno, on kroz postupak identifikacije prolazi uz pomoć lične karte, kojoj nije istekao rok trajanja. Svakako je obavezno da neko čiji dokument je čipovan u potpunosti poštuje pravilo koje se odnosi na njegovo korišćenje, te da ga tada ima i očitanog.

Teorijski deo podrazumeva predavanja, kurseve, različite vrste radionica i konsultacija, dok u okviru nastave postoji i praktičan deo koji prvenstveno podrazumeva usavršavanje fizičkih sposobnosti, odnosno obuku za upotrebu fizičke snage. U okviru ovog dela obuke se vrši takozvana kondiciona obuka, a koja se prvenstveno odnosi na fizičku pripremu kroz specijalnu obuku u primeni fizičke snage, budući da će kandidati koji pohađaju kurs za portira u poslu koji budu obavljali koristiti i takozvana sredstva prinude.

A u okviru ovog dela obuke se kandidati upoznaju sa stavovima, kretanjem i udarcima u karate - boksu, te sa padovima i bacanjima u džudou. Zatim sledi upoznavanje sa zahvatima za privođenje, te načinima odbrane od naoružanog i odbrane od nenaoružanog napadača.

U teorijskom delu postoji ukupno 15 oblasti koje je neophodno da budu savladane sve, budući da je to jedan od uslova za polaganje završnog ispita. Na početnom času, polaznici dobijaju sve potrebne informacije o industriji privatnog obezbeđenja, te o razvijenosti privatnog obezbeđenja na teritoriji Republike Srbije, ali i ostalih država koje se nalaze na teritoriji Evrope, a zatim se upoznaju i sa osnovnim planom i programom obuke za portira. Potom sledi predavanje o pravnim apsektima obavljanja delatnosti privatnog obezbeđenja, a u okviru koga kandidati dobijaju informacije o broju krivičnih dela koja su prijavljena na teritoriji Republike Srbije, te se upoznaju sa osnovama krivičnog prava i postupka, te prekršajnog prava. Takođe, u ovoj oblasti od predavača dobijaju i sve potrebne smernice o pravilnim načinima za obezbeđenje mesta na kome se odigrao krivični događaj, te o kodeksu profesionalne etike u obavljanju poslova privatnog obezbeđenja, a poseban segment kursa je usmeren na upoznavanje sa takozvanim Sudom časti.

U narednoj oblasti teorijskog dela obuke koja je predviđena redovnim planom i programom se kandidati upoznaju sa primenom zakona, a u smislu dobijanja informacija o sticanju licence fizičkih i pravnih lica, odnosno preduzetnika za obavljanje poslova fizičkog obezbeđenja, te o tome šta je sve potrebno da bi određena osoba, odnosno firma ili preduzetnik stekli licencu za obavljanje ovih poslova, ali i sa svim ostalim informacija koje se tiču ovog pitanja.

U okviru teorijskog dela obuke za portira polaznici se upoznaju i sa ovlašćenjima koja ima službenik privatnog obezbeđenja, odnosno sa pojmom vansudske zaštite i dozvoljene samopomoći, te sa pojmom nužne odbrane i prekoračenja njenih granica i sa pojmom takozvane krajnje nužde.

Poseban deo teorijskog dela kursa za portira je usmeren na upoznavanje kandidata sa opremom za obezbeđenje, kao i sa standardnim, odnosno redovnim procedurama obezbeđenja (kontrola pristupa, obezbeđenje patroliranjem, kontrolni centar).

A kako je reč o vrlo specifičnm zanimanju, neophodno je takođe da svako ko pohađa ovaj kurs bude podrobno upoznat i sa procedurama u vanrednim situacijama, ali i sa sistemom zaštite od požara, odnosno sa oblašću bezbednost i zdravlje na radu.

U nastavku ove obuke se polaznici upoznaju sa osnovnim principima ophođenja prema klijentima, a zatim sledi segment vezan za prvu pomoć.

Završni deo u okviru ovog segmenta obuke je usmeren na informisanje, ali i razvijanje komunikacionih veština kandidata kroz niz različitih vežbi i radionica, te se oni osposobljavaju i za rešavanje sukoba, ali i za izdavanje saopštenja za javnost, ali na zakonom propisan način, uzevši u obzir da u ovom slučaju zaštita podataka mora biti na izuzetno visokom nivou.

Potom sledi novi segment u okviru kursa za portira, koji se odnosi na obezbeđenje javnih skupova i u okviru koga se polaznici upoznaju najpre sa zakonskim regulativama za vršenje redarskih poslova, te sa planom obezbeđenja, ali i svim onim poslovima koje obavljaju redari, kako bi stekli što jasniji utisak.

Transport novca, vrednosnih i drugih pošiljki na različite načine je tema sledeće oblasti u okviru obuke za portira, a kandidati uče koji su uslovi za vršenje svih ovih načina transporta vrednosti. Poslednja oblast u okviru teorijskog dela ovog kursa se odnosi na radne odnose i zakonsku regulativu, što podrazumeva upoznavanje kandidata sa sistemom socijalnog dijaloga, radnog prava i aktuelnih problema, te sa evidencijom i potrebom za informisanjem zaposlenih.

Nastava se organizuje prema zahtevima bilo fizičkih ili pravnih lica, bilo preduzetnika koji su usmereni na obavljanje poslova privatnog obezbeđenja, a svakako se od njih zahteva i da prilože sve neophodne dokaze, kako bi se ustanovilo da su ispunili uslove za pohađanje ove vrste obuke. Pod tim mislimo da kandidat mora imati najmanje 18 godina, odnosno da je prema važećim zakonima Republike Srbije reč o punoletnoj osobi. Takođe, svaki kandidat mora imati najmanje SSS (srednju stručnu spremu), a tom prilikom treba da priloži i važeći dokument o psihofizčkoj sposobnosti, koji izdaje ovlašćena zdravstvena ustanova.


U principu, način organizovanja svih vrsta nastave, uz izuzetak grupne je isti, te se razlikuje samo broj prisutnih polaznika, pošto se poluindividualni kurs i obuka za portira organizuje za dve osobe u isto vreme, a individualna i poluindividualna nastava su namenjene za po jednu osobu. Neko ko bude izabrao bilo koju od te tri vrste nastave treba da sa predavačem, a koji je u tom slučaju dužan da vodi obuku dogovori na prvom mestu datum početka, a zatim i da sa njim odredi termine u kojima će se časovi odvijati, to jest da precizira dinamiku.

Kada je u pitanju grupna nastava, tu svaki prijavljeni polaznik treba na prvom mestu da ispoštuje pravilo koje podrazumeva da će sačekati da se ispuni osnovni uslov za organizovanje ovog tipa obuke, to jest da se u okviru izabrane poslovnice organizatora prijavi najmanje 15 polaznika, koji takođe žele da pohađaju upravo ovaj tip nastave. Ovaj uslov je vezan za zvanično formiranje grupe, a kako bi se nastava odvijala u skladu sa važećim pravilima. Tek pošto pomenuti uslov bude bio zvanično ispunjen, svi koji su imali prilike do tog trenutka da se prijave za pohađanje baš ovog tipa nastave će biti informisani od strane organizatora o svemu, a na prvom mestu o tačnom datumu kada će grupna obuka da počne, te će im potom biti saopšteni i termini, kao i dinamika, pošto sve to ovde određuje isključivo organizator.

Da bi bilo kome ko pohađa ovu obuku, odnosno ko hoće da se sertifikuje za portira bila pružena prilika da izađe na polaganje završnog ispita, neophodno je da ta osoba ispuni osnovni uslov za njegovo polaganje. A on podrazumeva da taj kandidat prisustvovao svim časovima predavanja i vežbi.

Svi polaznici će da dobiju od strane organizatora i to u sklopu cene koja je navedena za teorijski deo i literaturu, ali i mogućnost da izađu na polaganje završnog ispita, a nakon što steknu potvrdu o obučenosti za portira i njegova izrada će biti uračunata u cenu za taj deo.

Šta obuhvata kurs i obuka za portira?

Iako posao portira ne spada u red naročito zahtevnih, činjenica je da će obuka i kurs za portira da posvete pažnju svim detaljima ovog posla, koji iako nije zahtevan, zapravo je vrlo odgovoran. U većini slučajeva, portir je zadužen za čuvanje optimalne bezbednosti u okviru konkretnog objekta, a što podrazumeva da on brine i ko ulazi, odnosno ko izlazi iz njega. Takođe, onaj portir koji je zaposlen u okviru neke kompanije koja poseduje i fabriku, mahom ima obavezu da bude upoznat sa dokumentacijom koju koriste vozila prilikom ulaska i izlaska, tako da će predavači koji su zaduženi za držanje predavanja u okviru ove obuke da se usredsrede i na taj segment.

Na samom početku oni će svim polaznicima da predstave koje sve obaveze ima portir, bez obzira u kakvoj vrsti firme da je zaposlen. A biće reči i o pravilnom načinu zahtevanja dokumenata, odnosno o tome koliko je ljubaznost i veština komunikacije bitna za obavljanje ovog posla.

Takođe će polaznicima da bude predočeno i kako se vrši evidencija ulazaka i izlazaka i to i u pisanoj formi i elektronskim putem, a pošto sa oba načina oni mogu da se sretnu u praksi.

Budući da sve više objekata poseduje sistem video nadzora, to će svako ko bude pohađao kurs i obuku za portira imati prilike da se upozna sa načinom monitoringa video zapisa, te o čemu treba da vodi računa kada to bude činio.

Isto tako, u mnogim firmama, ali i u privatnim objektima upravo portir vodi računa o protivpožarnom sistemu i njegovom optimalnom radu. Što znači da treba da bude upoznat i sa načinom na koji se detektuje kvar na tom sistemu, a kako bi sprečio da dođe do različitih vrsta neprijatnosti.

Samim tim što osoba koje se kvalifikuje za konkretno zanimanje može da bude zaposlena i u fabričkom krugu, a kada je zadužena za kontrolu ulaska i izlaska vozila, odnosno robe, tada je neophodno i da zahteva i konkretnu dokumentaciju. Tako kurs i obuka za portira za vreme predavanja polaznicima nude mogućnost da se upoznaju sa svom dokumentacijom koju su obavezni da tada zahtevaju od posetilaca, odnosno od zaposlenih.

Jednostavnije rečeno, ova obuka polaznicima nudi upoznavanje sa svim obavezama koje mogu pred njih da budu stavljene kada se budu zaposlili na konkretnom radnom mestu. Iz tog razloga, sa velikim stepenom sigurnosti možemo da tvrdimo da će svi polaznici koji budu stekli potvrdu o obučenosti za ovo zanimanje, a koji izdaje naša institucija biti u prilici da posao portira obavljaju odgovorno i profesionalno. Nakon obuke, potrebno je zakazati ispit u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u cilju dobijanja uverenja o položenom stručnom ispitu i prilaganja dokumentacije za izdavanje licence za radnike obezbeđenja.

Kako je organizovana obuka za portira?

Obuka i kurs za portira se, najjednostavnije rečeno sastoji od dva segmenta, tako da se od svakoga ko je zainteresovan da pohađa nastavu zahteva da ispoštuje pravilo o pohađanju teorijskog dela, sa jedne, odnosno praktičnog dela obuke, sa druge strane.

Plan i program stručne obuke za portira

Teorijski deo podrazumeva predavanja, kurseve, različite vrste radionica i konsultacija, dok u okviru nastave postoji i praktičan deo koji prvenstveno podrazumeva usavršavanje fizičkih sposobnosti, odnosno obuku za upotrebu fizičke snage. U okviru ovog dela obuke se vrši takozvana kondiciona obuka, a koja se prvenstveno odnosi na fizičku pripremu kroz specijalnu obuku u primeni fizičke snage, budući da će kandidati koji pohađaju kurs za portira u poslu koji budu obavljali koristiti i takozvana sredstva prinude.

A u okviru ovog dela obuke se kandidati upoznaju sa stavovima, kretanjem i udarcima u karate - boksu, te sa padovima i bacanjima u džudou. Zatim sledi upoznavanje sa zahvatima za privođenje, te načinima odbrane od naoružanog i odbrane od nenaoružanog napadača.

U teorijskom delu postoji ukupno 15 oblasti koje je neophodno da budu savladane sve, budući da je to jedan od uslova za polaganje završnog ispita. Na početnom času, polaznici dobijaju sve potrebne informacije o industriji privatnog obezbeđenja, te o razvijenosti privatnog obezbeđenja na teritoriji Republike Srbije, ali i ostalih država koje se nalaze na teritoriji Evrope, a zatim se upoznaju i sa osnovnim planom i programom obuke za portira. Potom sledi predavanje o pravnim apsektima obavljanja delatnosti privatnog obezbeđenja, a u okviru koga kandidati dobijaju informacije o broju krivičnih dela koja su prijavljena na teritoriji Republike Srbije, te se upoznaju sa osnovama krivičnog prava i postupka, te prekršajnog prava. Takođe, u ovoj oblasti od predavača dobijaju i sve potrebne smernice o pravilnim načinima za obezbeđenje mesta na kome se odigrao krivični događaj, te o kodeksu profesionalne etike u obavljanju poslova privatnog obezbeđenja, a poseban segment kursa je usmeren na upoznavanje sa takozvanim Sudom časti.

U narednoj oblasti teorijskog dela obuke koja je predviđena redovnim planom i programom se kandidati upoznaju sa primenom zakona, a u smislu dobijanja informacija o sticanju licence fizičkih i pravnih lica, odnosno preduzetnika za obavljanje poslova fizičkog obezbeđenja, te o tome šta je sve potrebno da bi određena osoba, odnosno firma ili preduzetnik stekli licencu za obavljanje ovih poslova, ali i sa svim ostalim informacija koje se tiču ovog pitanja.

U okviru teorijskog dela obuke za portira polaznici se upoznaju i sa ovlašćenjima koja ima službenik privatnog obezbeđenja, odnosno sa pojmom vansudske zaštite i dozvoljene samopomoći, te sa pojmom nužne odbrane i prekoračenja njenih granica i sa pojmom takozvane krajnje nužde.

Poseban deo teorijskog dela kursa za portira je usmeren na upoznavanje kandidata sa opremom za obezbeđenje, kao i sa standardnim, odnosno redovnim procedurama obezbeđenja (kontrola pristupa, obezbeđenje patroliranjem, kontrolni centar).

A kako je reč o vrlo specifičnm zanimanju, neophodno je takođe da svako ko pohađa ovaj kurs bude podrobno upoznat i sa procedurama u vanrednim situacijama, ali i sa sistemom zaštite od požara, odnosno sa oblašću bezbednost i zdravlje na radu.

U nastavku ove obuke se polaznici upoznaju sa osnovnim principima ophođenja prema klijentima, a zatim sledi segment vezan za prvu pomoć.

Završni deo u okviru ovog segmenta obuke je usmeren na informisanje, ali i razvijanje komunikacionih veština kandidata kroz niz različitih vežbi i radionica, te se oni osposobljavaju i za rešavanje sukoba, ali i za izdavanje saopštenja za javnost, ali na zakonom propisan način, uzevši u obzir da u ovom slučaju zaštita podataka mora biti na izuzetno visokom nivou.

Potom sledi novi segment u okviru kursa za portira, koji se odnosi na obezbeđenje javnih skupova i u okviru koga se polaznici upoznaju najpre sa zakonskim regulativama za vršenje redarskih poslova, te sa planom obezbeđenja, ali i svim onim poslovima koje obavljaju redari, kako bi stekli što jasniji utisak.

Transport novca, vrednosnih i drugih pošiljki na različite načine je tema sledeće oblasti u okviru obuke za portira, a kandidati uče koji su uslovi za vršenje svih ovih načina transporta vrednosti. Poslednja oblast u okviru teorijskog dela ovog kursa se odnosi na radne odnose i zakonsku regulativu, što podrazumeva upoznavanje kandidata sa sistemom socijalnog dijaloga, radnog prava i aktuelnih problema, te sa evidencijom i potrebom za informisanjem zaposlenih.

Nastava se organizuje prema zahtevima bilo fizičkih ili pravnih lica, bilo preduzetnika koji su usmereni na obavljanje poslova privatnog obezbeđenja, a svakako se od njih zahteva i da prilože sve neophodne dokaze, kako bi se ustanovilo da su ispunili uslove za pohađanje ove vrste obuke. Pod tim mislimo da kandidat mora imati najmanje 18 godina, odnosno da je prema važećim zakonima Republike Srbije reč o punoletnoj osobi. Takođe, svaki kandidat mora imati najmanje SSS (srednju stručnu spremu), a tom prilikom treba da priloži i važeći dokument o psihofizčkoj sposobnosti, koji izdaje ovlašćena zdravstvena ustanova.

Završni ispit za sticanje potvrde o obučenosti

Tek po savladanom teorijskom i praktičnom delu kursa i obuke za portira koji kao ovlašćena institucija organizuje Akademija Oxford, kandidati stiču pravo da polažu završni ispit kako bi dobili uverenje o završenoj obuci, odnosno potvrdu o obučenosti sa kojom mogu u Ministarstvu unutrašnjih poslova da apliciraju za dobijanje važeće licence za obavljanje ovog posla.

Jedan od osnovnih uslova koje kandidat mora da ispuni da bi mogao da polaže završni ispit jeste da je pohađao apsolutno svako predavanje i vežbe. Ukoliko nije bio u mogućnosti da prati određena predavanja, odnosno da prisustvuje vežbama, te za to poseduje validan dokaz, organizator obuke je dužan da mu obezbedi pohađanje tog predavanja u naknadno zakazanom terminu.

Sam ispit se sastoji od ukupno 25 pitanja, a traje maksimalno 60 minuta. Test je u formi odabira tačnog odgovora, koji kandidat treba da zaokruži, a u pojedinim pitanjima se mogu pojaviti i dva, ali i tri tačna odgovora.

Da bi se smatralo da je prošao ovaj test, polaznik mora tačno da odgovori na najmanje 18 pitanja, a sistem bodovanja podrazumeva ocenu “položio”, ukoliko je osvojio između 18 i 20 poena. U slučaju da je kandidat tačno odgovorio na 21 do 23 pitanja, te osvojio isto toliko poena, budući da je sistem bodovanja vrlo jednostavan, te jedan tačan odgovor nosi jedan poen, to mu se beleži ocena “kvalitetan”. I, ukoliko osvoji između 24 i 25 poena, kandidat dobija ocenu “ističe se” u svojoj potvrdi o obučenosti.

Ukoliko se dogodi da kandidat ne položi završni ispit, odnosno osvoji manje od 18 poena, ima pravo da naknadno, a najranije 7 dana od poslednjeg polaganja ponovo polaže ovaj ispit. Međutim, ukoliko ga ne položi ni nakon trećeg pokušaja, neophodno je da ponovo pohađa kurs za portira u celosti.

Kome je kurs namenjen: svakome ko želi da stekne licencu za obavljanje poslova fizičkog obezbeđenja, uzevši u obzir da je osnovni uslov za njeno sticanje upravo pohađanje ovog kursa, te sticanje potvrde o obučenosti od strane isntitucija koje su ovlašćene za sprovođenje ove obuke.

Ukupno vreme trajanja polazne obuke: prema važećem planu i programu, kurs za portira, odnosno njegov teorijski deo se sastoji od ukupno 101 časa, a pod pojmom časa se u ovom slučaju smatra jedan školski čas, koji traje 45 minuta. Od tog broja, 29 časova je određeno za predavanja, dok je preostalih 72 časa namenjeno za različite vrste vežbi i radionica. Obuka u primeni fizičke snage traje ukupno 35 časova, od kojih je samo 3 određeno za predavanja, dok je 32 časa određeno za vežbe.

Kome je obuka za portira namenjena?

Svim punoletnim osobama koje zanima obuka i kurs za portira je dozvoljeno pohađanje nastave, a uz uslov da su i državljani Republike Srbije, kao i da su oni do trenutka prijavljivanja minimum stekli srednje obrazovanje, odnosno da su psihofizički sposobni za obavljanje poslova radnika obezbeđenja (sa ili bez nošenja oružja).

Prilikom upisa se od svakog prijavljenog zahteva da dostavi relevantne dokaze da sve navedene zahteve ispunjava, tako da treba da dostave fotokopiju kako izvoda iz matične knjige rođenih, tako i uverenja o državljanstvu, ali je samo za taj dokument navedeno da ne sme da bude stariji od 6 meseci. Potrebno je i da dostave kopiju diplome srednje škole i lekarsko uverenje izdato od akreditovane zdravstvene ustanove ne starije od godinu dana od početka obuke.

Koliko traje kurs i obuka za portira?

Obuka i kurs za portira koji se organizuje prema određenom nastavnom programu traje ukupno 17 dana, a svaki polaznik je obavezan da u navedenom vremenskom periodu bude prisutan na svim časovima teorijske i praktične obuke.

Koliko košta obuka i kurs za portira?

U obavezi smo da napomenemo da u navedenu nadoknadu, takođe ulazi i polaganje završnog ispita, odnosno izrada potvrde o obučenosti. Isto tako, u cenu koja je pomenuta uračunava i literatura, koju će svaki pojedinačni polaznik da dobije od organizatora, a kako bi se na najbolji način pripremio za polaganje završnog ispita.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Dodatne napomene:

 • u svim poslovnicama Akademije Oxford, lično polaznici mogu da se prijave u toku cele godine za pohađanje nastave, a dozvoljeno im je i da se prijave preko interneta, odnosno preko telefona jedne od njih
 • sve osobe, treba da se na vreme prijave za obuku za portira, odnosno da plate nadoknadu koja je predviđena, kao i da dostave zahtevanu dokumentaciju
 • polaznik koji se prijavio za pohađanje nastave treba da potpiše ugovor sa organizatorom, a tada se zahteva njegovo lično prisustvo i dostavljanje obavezne dokumentacija, kao i validnog ličnog dokumenta sa fotografijom
 • u skladu sa odredbama ugovora, polaznik mora da izvrši plaćanje i to direktno u poslovnicama organizatora, Akademije Oxford a prema važećem cenovniku
 • obuka i kurs za portira se sastoji od teorijskog i praktičnog dela
 • obuka se plaća direktno u poslovnici, a u tu cenu je uračunato ne samo pohađanje nastave, već i izrada potvrde o obučenosti, kao i polaganje završnog ispita, odnosno literatura koju svaki polaznik dobija od organizatora

Cena kursa i obuke za portira je 14.000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada potvrde o obučenosti

Spisak gradova za kurs i obuku za portireLiteratura za Portire

Priručnik - Skripta - Knjiga za portire - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje