Kurs za pozlatara

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: različitim vrstama pozlate na različitim materijalima; procesom postavljanja pozlate; restauracijom starih pozlata i predmeta; materijalima i alatom koji se koriste.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Sa mnogim vrstama pozlate koje se koriste na različitim tipovima materijala, odnosno sa čitavim postupkom njenog pravilnog postavljanja, ali isto tako i sa svim onim alatima koji se u ovom postupku najviše koriste, će imati prilike da se polaznici specijalizovane obuke za pozlatara upoznaju. Podrazumeva se da će oni da nauče i na koji način se vrši restauracija već urađenih pozlata, te da upoznaju i sve ostale segmente čitavog postupka.

Kurs i obuka za pozlatarase organizuje za sve punoletne kandidate, a koji imaju minimum završenu osnovnu školu pre toga i koji su zvanično državljani Republike Srbije.

Upis na ovu obuku je omogućen u toku cele godine, a očekuje se da svako ko je zainteresovan prvo izvrši prijavljivanje i to na jedan od pomenutih načina. Tako zainteresovani polaznici mogu da pristupe prijavljivanju ili elektronskim putem, kada treba na mejl Akademije Oxford, a koja je i zvaničan organizator pomenutog kursa, da pošalju sve relevantne podatke, odnosno svoje ime i prezime, kao i datum rođenja, te broj telefona za kontakt i da tačno navedu grad u kome žele da pohađaju ovaj kurs. Takođe oni imaju mogućnost i da dođu lično u jednu od poslovnica organizatora i na taj način izvrše prijavu, a to mogu da učine i putem broja telefona one poslovnice koju su izabrali za pohađanje nastave.Što se tiče samog upisivanja, ono se takođe organizuje u toku cele godine, a od prijavljenih se tada zahteva da u potpunosti ispoštuju pravilo koje podrazumeva njihovo lično prisustvo, te da svakako tom prilikom dostave važeći ličnu dokument kojim će da se identifikuju i u kome, baš iz tog razloga mora da postoji i fotografija. Sve to se odnosi kako na ličnu kartu, isto tako i na pasoš, mada oni eventualno mogu da identifikaciji pristupe i uz pomoć važeće vozačke dozvole. Naglašavamo da svi polaznici tada potpisuju ugovor sa organizatorom, te se zato i od njih zahteva dostavljanje ovog dokumenta, ali moramo da naglasimo da je svaki pojedinačni polaznik koji poseduje lični dokument sa čipom u obavezi i da ga u trenutku upisa priloži očitanog, a prema pravilima koja su vezana za njegovo korišćenje.

Svakako je važno da neko ko izvrši prijavu, odnosno pristupi upisu, poseduje i informaciju da kurs i obuka za pozlatara obuhvata dva segmenta, što znači da on ima obavezu prvo da pohađa predavanja i to u jednoj od naših poslovnica, a u skladu sa izborom koji samostalno načini vezano za tip nastave. Isto tako, polaznik treba i da pohađa praktičan deo, a za koji je jasno definisano trajanje i podrazumeva ukupno 240 radnih sati. Upravo taj segment nastave polaznici će da pohađaju u onoj firmi koja je za to specijalizovana, to jest u kojoj već postoji radna pozicija za pozlatara, na prvom mestu, te je takođe potrebno i da oni u trenutku upisivanja navedu da li žele da predavanja prate u grupnoj nastavi ili im, ipak više odgovara individualna, dok su u ponudi i kurs i obuka za pozlatara preko interneta, odnosno poluindividualna nastava.

Svi tipovi nastave koje smo pomenuli, a uz izuzetak online, se organizuju u prostorijama odabrane poslovnice organizatora i to prema jasno definisanim principima. A jedina vrsta od svih pomenutih koja se razlikuje je grupna, budući da samo u tom slučaju polaznici treba da prihvate dinamiku koja je određena od strane organizatora, odnosno termine, a nastava se odvija u grupama koje mogu da broje od četvoro do osmoro njih. Iz tog razloga se za njen početak čeka priprema jedne grupe u konkretnoj poslovnici, a što znači da se zahteva prijavljivanje najmanje četvoro polaznika u isto vreme, dok ih najviše može biti osmoro.Kako individualna i poluindividualna, tako i obuka i kurs preko interneta, podrazumevaju sasvim drugačiji način organizovanja, jer u okviru njih polaznici dobijaju pravo da zahtevaju dinamiku i termine koji im u potpunosti odgovaraju. Preciznije rečeno, oni će direktno sa onim profesorom koji je za tu obuku nadležan, da preciziraju sve što je vezano za pohađanje nastave. Sve one se odvijaju isključivo za pojedinačnog polaznika, a uz izuzetak poluindividualne, koja je namenjena za dva polaznika u isto vreme.

Praktičan deo za koji je takođe određena obaveza pohađanja i tačno trajanje, polaznik može da pohađa samo u kompaniji koja zapošljava pozlatara, ali i koja ima želju da praksu organizuje. Isto tako je i uslov da organizator ovog kursa ima poslovnu saradnju sa tom firmom, to jest da ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom. Ovde je međutim vrlo važno naglasiti da Akademija Oxford svakako sarađuje sa brojnim kompanijama, pa tako i sa onima koje u potpunosti ispunjavaju ove uslove. Zato svim zainteresovanim polaznicima pružamo mogućnost da praksu pohađaju kod naših poslovnih partnera, a u tom slučaju će oni od organizatora da dobiju prvo garanciju da će taj deo nastave da bude sproveden prema pravilima kvaliteta, ali će takođe upravo organizator da im pruži i podatke koji su vezani za njeno pohađanje, tako da će im biti jasno naznačena i cena. Inače, moramo da naglasimo i da cena prakse svakako varira u skladu sa tim u kojoj tačno firmi polaznik želi da praksu i pohađa.

Osim toga, oni imaju mogućnost i da sami izaberu neku firmu u kojoj će da pohađaju praksu, a uz uslov da zapošljava pozlatara, te da hoće praksu da organizuje. Ali, tada se prvo potpisuje pomenuti ugovor, pa tek onda polaznik ima pravo da pohađa praksu u toj kompaniji. Međutim, ono što on mora da zna, jeste da mi nećemo moći da mu damo garancije za kvalitet nastave, kao što nismo u prilici ni da navedemo cenu, jer je to uvek samo stvar međusobnog dogovora između polaznika i predstavnika te firme.

Prilikom polaganja završnog ispita, a nakon što polaznik bude završio sa pohađanjem prakse, budući da je to osnovni uslov za izlazak na polaganje, će imati prilike da prisustvuje usmenom i pismenom delu, a od kojih se on i sastoji. Na celokupnom ispitu postoji ukupno 15 pitanja, a oni su raspoređeni na oba dela i to tako da ih je tri u okviru usmenog dela, a 12 ih je u pismenom delu.

Neophodno je i da svako ko pohađa kurs i obuku za pozlatara dostavi pre polaganja ovog ispita, to jest pre nego što bude počelo izrađivanje njegovog sertifikata. Na prvom mestu se zahteva sva obavezna dokumentaciju, a koju takođe mora da dostavi i prilikom upisa, ali je isto tako neophodno i da priloži ugovor koji je sa nama potpisao, odnosno originalnu potvrdu o pohađanju obuke za pozlatara, kao i potvrdu da je imao prilike da prisustvuje praksi i to u trajanju od 240 radnih sati, koju izdaje kompanija u kojoj je i pohađao. Nakon što taj polaznik bude položio ispit za proveru znanja, svoj dokumentaciji koja je sada navedena će ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici da doda test sa polaganja tog ispita, odnosno zapisnik.

Bilo ko ko zadovoljava navedene uslove, ali nije zainteresovan da navedeni kurs pohađa u našoj organizaciji, već mu je neophodno da se sertifikuje za pozlatara, ima pravo da se samo prijavi za polaganje ispita za proveru znanja i da plati jasno definisanu nadoknadu. Podrazumeva se da će taj kandidat morati da dostavi onu dokumentaciju koja se i prilikom upisa od naših polaznika zahteva kao obavezna, a koja osim kopije svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, takođe uključuje i fotokopiju uverenja o državljanstvu i to ne starijeg od šest meseci, ali i izvoda iz matične knjige rođenih. Bitno je i da taj kandidat priloži originalnu potvrdu da je pohađao obuku za pozlatara, odnosno da je odradio predviđenih 240 radnih sati prakse, ali isto tako on ima mogućnost da umesto tog dokumenta dostavi i potvrdu izdatu od strane kompanije u kojoj je bio zaposlen, a o relevantnom radnom iskustvu na mestu pozlatara. Takođe, kada taj kandidat bude položio ovaj ispit, mi ćemo postojećoj dokumentaciji dodati i zapisnik sa njegovog polaganja, ali i završni test.

Kada je u pitanju organizovanje polaganja završnog ispita, moramo da navedemo da se to vrši prema jasno definisanom programu i to cele kalendarske godine, a u svim poslovnicama Akademije Oxford. Međutim, može se javiti manji problem ako u gradu iz koga se zainteresovani kandidat javlja nije otvorena naša poslovnicama, a kada on može da ovaj ispit polaže u onoj koja je tom gradu najbliža. A što se tiče samog kursa, ukoliko ga zanima pohađanje predavanja, njemu se nudi prilika da predavanjima prisustvuje preko interneta. Uz to bi trebalo da on samostalno obezbedi uslove za pohađanje prakse, a što podrazumeva da u konkretnom gradu nađe firmu koja u potpunosti zadovoljava sve pomenute uslove, a zatim i da se dogovori sa njenim predstavnikom o svim detaljima, te da nama omogući pristup njenim poslovnim podacima, kako bismo pripremili ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji i potpisali ga u što kraćem roku.

Svaki polaznik je obavezan da plaćanje izvrši prema odredbama ugovora koji je potpisao u trenutku upisa, a u kome je navedeno da on odvojeno plaća teorijski i praktični deo. Inače, za cenu praktičnog dela je odgovorna firma koja je i zadužena za njegovu organizaciju, stim da organizator u tom slučaju ne može da ima uticaja na cenu. Plaćanje teorijskog dela uključuje, na prvom mestu pohađanje online, grupne, poluindividualne ili individualne nastave, a zatim i polaganje završnog ispita, kao i izradu i to kako sertifikata za pozlatara, tako isto i dodatka sertifikatu. A u konkretnu cenu je uračunata i skripta, koju će svaki polaznik prilikom plaćanja ovog dela da dobije od organizatora, te će moći i da je koristi kada bude vršio pripremu za polaganje završnog ispita.

Nakon što on bude uspešno položio taj ispit, pristupiće se izradi sertifikata, a koji je priznat od strane nadležnih institucija i to kako na teritoriji naše zemlje, tako isto i na teritoriji pojedinih zemalja u okruženju. Ipak, iako polaznici imaju mogućnost da zahtevaju upisivanje tog sertifikata u njihove radne knjižice, odnosno dosijee, oni moraju da znaju da je to dozvoljeno od 01. januara 2016. godine isključivo onim kandidatima koji su u tom trenutku zvanično prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, budući da samo ta institucija i ima pravo da izvrši upis sertifikata od tada. Ipak, sve to svakako ne znači da neko ko bude postao vlasnik sertifikata za pozlatara, a zaposlen je u tom trenutku, neće imati priliku da ga koristi. Tačnije rečeno, on samo ne može odmah da zahteva njegovo upisivanje u radni dosije, ali zato ima apsolutno pravo da taj sertifikat u svakoj situaciji priloži i to kao potpuno ispravan dokaz da je on osposobljen za bavljenje ovim zanimanjem. Taj kandidat će moći da zahteva i njegovo upisivanje u svoju radni dosije i to tek kada se ponovo bude prijavio na zvaničnu evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i kada bude dobio status nezaposlenog lica.

Šta obuhvata kurs za pozlatara?

Vrlo zanimljiv zanat, a koji bi mogao da se svrsta više pod umetnički, je vezan za ukrašavanje različitih predmeta i to uz primenu tehnike pozlatarstva.

Svaki pojedinačni polaznik koga zanima obuka i kurs za pozlatara će za vreme predavanja da prvo nauči kako se pozlata stavlja, odnosno koje su sve tehnike koje mogu da budu korišćene tom prilikom, jer se one svakako razlikuju, pošto je potrebno da budu prilagođene u potpunosti podlozi. Samim tim će predavači polaznike da upoznaju sa različitim vrstama podloga, ali i sa načinom pravilnog pripremanja konkretne podloge za pozlatu.

Uz to, oni će da se upoznaju takođe i sa svim onim alatima sa kojima neko ko je zaposlen na radnom mestu pozlatar, svakako ima dodira u obavljanju ovog posla.

A da bi ovaj posao mogao da bude urađen u skladu sa važećim pravilima, neophodno je da osoba koja je za njega zadužena, na prvom mestu bude strpljiva, odmah zatim i pedantna, tako da će sasvim sigurno svako ko ispunjava te uslove biti u mogućnosti da se smatra vrhunskim pozlatarom.

Neophodno je i da kurs i obuka za pozlatara posvete pažnju upoznavanju polaznika sa različitim tipovima pozlata, tako da sa sigurnošću možemo da tvrdimo da neko ko bude prvo prošao kroz predavanja, a potom pohađa i predviđenih 240 radnih sati prakse, te stekne sertifikat za konkretno zanimanje, može i da se bavi ovim poslom i to sa velikim uspehom.

Kako je organizovan kurs za pozlatara?

Ne samo da svako ko izvrši prijavu, odnosno ko želi da obuku i kurs za pozlatara pohađa u našim poslovnicama, mora da prisustvuje predavanjima, već isto tako on ima obavezu da pohađa i praksu.

Za praksu je tačno definisano trajanje i podrazumeva 240 radnih sati, stim da polaznik bira u kojoj tačno firmi će da je pohađa. Naime, osnovni uslov da bi se neka kompanija mogla smatrati odgovarajućom da praksu organizuje, jeste poslovanje u okviru ove oblasti, to jest zvanično otvoreno radno mesto za pozlatara. Međutim, postoji još jedan izuzetno važan uslov, a to je da Akademija Oxford, koja i organizuje ovu obuku, upravo sa tom firmom neizostavno mora da ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji.

Kada se uzme u obzir činjenica da mi imamo prilike da sarađujemo sa firmama različitih profila, pa tako i sa onima koji ispunjavaju navedene uslove, pa to znači da polaznik na prvom mestu ima mogućnost da praksu pohađa kod naših poslovnih partnera, te da isto tako može i da sam izabere neku od brojnih kompanija, a koje zadovoljavaju pomenute uslove. Ipak, on svakako mora znati i da je ta opcija znatno zahtevnija od prve, jer neko ko praksu pohađa kod poslovnih partnera organizatora prvenstveno ima olakšice, a u tom smislu što ne mora da brine da li će ona biti kvalitetna, jer mi svakako u tom slučaju dajemo garancije za kvalitet prakse. Međutim, polaznici su rasterećeni i još jednog vrlo važnog posla, a on se odnosi na potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, budući da je to sa konkretnom firmom već učinjeno, te polaznik biva obavešten od organizatora o svemu što je vezano za pohađanje prakse, odnosno dobija relevantan podatak i o njenoj ceni. Ali, zato kada odabere drugu ponuđenu opciju, on oko svega toga brine samostalno, to jest sa predstavnikom izabrane kompanije dogovara kako uslove za pohađanje, tako i cenu, ali on mora znati da ima obavezu i prema organizatoru ovog kursa. Tačnije, potrebno je da nam pruži sve one informacije koje su bitne za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, a koji mi svakako moramo da pripremimo i potpišemo pre nego što on uopšte počne i da pohađa preksu.

Takođe, svaki polaznik treba da prati i predavanja, a to može da učini ili preko interneta ili u jednoj od naših brojnih poslovnica. Naime, svakom zainteresovanom polazniku se pruža mogućnost izbora između čak četiri vrsta nastave, a koliko ih trenutno imamo u ponudi. Tačnije, on bira da li će da prati predavanja preko interneta ili ga više zanima individualni kurs i obuka za pozlatara, odnosno grupna nastava, to jest poluindividualna.

Svaka od pomenutih vrsta ima neke svoje osnovne karakteristike, ali je bitno naglasiti da neko ko želi da uči na daljinu, to jest da prisustvuje nastavi preko svog računara, svakako mora i da ima stabilnu vezu sa internetom, uzevši u obzir da je to jedini uslov za nesmetano pohađanje predavanja u ovom slučaju.

Isto tako je važno i da polaznici znaju da samo kod grupne nastave važi pravilo o definisanim terminima, to jest o tačno određenoj dinamici, a za sve ostale polaznici mogu da se dogovore sa nadležnim predavačem kada žele da ta nastava počne i kojom dinamikom, ali i u kojim terminima treba da se održava.

Postoji ograničenje vezano za početak grupne nastave, a budući da od četvoro do osmoro ljudi može biti prisutno u jednoj grupi, to se čeka prijavljivanje minimum 4 osobe, pošto mora da bude formirana konkretna grupa da bi ta obuka i kurs za pozlatara mogla da počne. Ovde nije preporučljivo zahtevati izmenu termina, mada u pojedinim situacijama organizator može čak to i da dopusti polaznicima. Tačnije rečeno, samo ukoliko svaki polaznik koji je u jednoj grupi bude naveo da mu određeni termini neodgovaraju, te zahteva i njihovu promenu, koordinator za nastavu će prvo dobro da prouči realnu situaciju i možda može i da se dogodi da tu promenu on dopusti, iako se tome ne pribegava naročito često.

Kome je dozvoljeno da pohađa kurs za pozlatara?

Samo osobe koje su prema zakonima Republike Srbije punoletne imaju pravo da pohađaju ovu obuku. A isto tako moramo da naglasimo i da je kurs i obuka za pozlatara namenjena državljanima naše zemlje, kao i da se od svakog polaznika očekuje da poseduje dokaz o najmanje završenoj osnovnoj školi, a koji je on dužan da u trenutku upisa dostavi, to jest da tada priloži fotokopiju svedočanstva osnovne škole. Naravno, ako je neko do tada imao prilike da stekne viši nivo obrazovanja, to jest ako je završio neku srednju školu, on će dostaviti diplomu konkretne škole umesto već pomenutog dokumenta.

Takođe je potrebno i da svi prijavljeni dostave dokumenta kojima će dokazati da ispunjavaju i ostale uslove, a koji se zahtevaju, što uključuje fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, uz obavezan uslov da samo taj dokument nikako ne sme da bude stariji od 6 meseci.

Koliko traje obuka za pozlatara?

Jasno je definisano da obuka i kurs za pozlatara ukupno traje tri meseca, ali je određeno i da svaki pojedinačni polaznik u tom vremenskom periodu ima obavezu, kako da pohađa predavanja, tako isto i da prisustvuje praksi. Uz to, upravo za praktičan deo je i definisano trajanje od 240 radnih sati.

A postoji, takođe mogućnost i da kurs i obuka za pozlatara traje samo dva meseca, stim da polaznici koji su za tu opciju zainteresovani, treba svakako da ispoštuju pravilo koje je vezano za određenu dinamiku po kojoj treba da se prati praksa. Jednostavnije rečeno, to znači da se od njih očekuje da u periodu od 2 meseca i to svakog radnog dana budu prisutni u okviru praktične nastave, a u trajanju od 8 radnih sati na dnevnoj osnovi. Budući da je u pitanju period od ponedeljka do petka, a koji obuhvata radnu nedelju, to znači da svaki polaznik treba na nedeljnom nivou da pohađa ukupno 40 radnih sati prakse.

Koliko košta obuka i kurs za pozlatara?

Uzevši u obzir da kurs i obuka za pozlatara jasno predviđa da svaki polaznik pohađa predavanja i praksu, to se i ova dva dela moraju platiti odvojeno.

Uz pohađanje jedne od već pomenutih vrsta nastave, polaznik koji bude izvršio plaćanje za teorijski deo će dobiti od organizatora i priručnik, a koji se koristi kao priprema za polaganje završnog ispita. Inače, u zvaničnu cenu za taj segment je uračunato i polaganje tog ispita, kao i izrađivanje sertifikata i dodatka sertifikatu.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za pozlatara?

Mesto održavanja ove obuke je različito, kao i vreme, budući da zvaničan program prema kome se i sprovodi kurs i obuka za pozlatara uključuje praćenje predavanja, ali tako isto i pohađanje praktičnog dela.

Predavanja se organizuju u našim poslovnicama, a praksa u kompanijama u kojima su pozlatari zaposleni i to uz uslov da organizator sa njom ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. A samim tim što mi već poslujemo sa određenim brojem firmi, sa kojima smo taj ugovor prethodno potpisali, te se one smatraju našim poslovnim partnerima, to se svakom pojedinačnom polazniku pruža mogućnost da odabere da praksu pohađa u nekoj od tih kompanija. On tada značajno može da olakša čitav postupak, a budući da tada ne mora da ispuni nikakvu obavezu, kao što mora ako se odluči za drugu opciju. Ta druga opcija podrazumeva da on praksu pohađa u nekoj kompaniji, a koju će samostalno da izabere, te je tada neophodno prvo da bude pomenuti ugovor potpisan. Ipak, da bi on mogao da bude potpisan, očekuje se da taj polaznik dostavi ovlašćenom licu organizatora sve one podatke koji moraju da budu uneti u ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Isto tako, on neće dobiti informacije o ceni, ali ni o svemu drugom što je vezano za pohađanje prakse u toj firmi, kao što ih dobija ako odabere prvu varijantu. Uz to, nema ni garancije kvaliteta prakse u tom slučaju, dok onima koji praksu hoće da pohađaju kod naših poslovnih partnera apsolutno garantujemo da će biti kvalitetna.

Polaznik predavanja može da prati u formi poluindividualne i individualne nastave, ali isto tako i grupne i online.

Sasvim logično, sve pomenute vrste se organizuju u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, uz naravno izuzetak one koja se organizuje preko interneta. A da bi online obuka i kurs za pozlatara mogla da bude sprovedena prema važećim pravilima, bitno je da pojedinačni polaznik ima računar, ali i stabilnu vezu sa internetom, pošto je to i primaran uslov za kvalitetnu online nastavu. Ona se sprovodi potpuno isto kao i individualna, budući da podrazumeva prisustvo samo jednog polaznika i profesora, mada se tako organizuje i ona nastava koja je označena kao poluindividualna, ali je tada prisutno dve osobe u isto vreme. Princip organizovanja svih njih podrazumeva da će svaki polaznik jasno da iznese termine u kojima želi da predavanja prati, odnosno kojom dinamikom, a predavaču će da saopšti i datum kada bi mu odgovaralo da konkretan kurs i počne, pa će se oni zajedno i usaglasiti oko tih detalja.

Kada je reč o načinu organizovanja grupne nastave, naglašavamo da je on potpuno drugačiji i to najpre zato što je prisutno od četvoro do osmoro polaznika istovremeno, ali i zato što su i dinamika i termini određeni i to od strane organizatora ovog kursa. Ipak, ono što ne može da odredi ni organizator, a ni polaznik u tom slučaju, jeste datum početka, najpre zato što se grupni kurs i obuka za pozlatara organizuje tek nakon što najmanje četiri osobe izvrše prijavu, a to je ujedno i osnovni uslov da se oformi jedna grupa.

Dodatne napomene:

 • svako ko ispunjava osnovne zahteve, a želi da se prijavi za pohađanje pomenutog kursa, to može da učini preko telefona jedne od poslovnica, ali i direktno u njenim prostorijama ili preko mejla
 • očekuje se da svaki prijavljeni polaznik bude i lično prisutan u trenutku upisivanja, jer tada mora da potpiše ugovor sa Akademijom Oxford, te je neophodno i da dostavi obaveznu dokumentaciju, koja je navedena i da se identifikuje uz pomoć validnog ličnog dokumenta sa fotografijom
 • plaćanja na koja se bude obavezao svaki polaznik potpisivanjem tog ugovora, on mora da izvrši u tačno definisanim rokovima i direktno u poslovnici u kojoj pohađa predavanja, to jest u kojoj se upisao
 • oba segmenta koja uključuje kurs i obuka za pozlatara moraju biti odvojeno plaćena
 • cena teorijskog dela, a uz pohađanje jednog od ponuđenih tipova nastave, takođe obuhvata i literaturu koju obezbeđuje organizator, ali i izlazak na polaganje završnog ispita, kao i izrađivanje sertifikata i dodatka sertifikatu
 • ona firma koja bude bila zadužena za organizovanje prakse će da odluči o visini nadoknade, a koju za taj deo mora da plati svaki pojedinačni polaznik
 • neko ko ne želi da obuku i kurs za pozlatara pohađa kod nas, ali ima želju da stekne sertifikat za to zanimanje, ima obavezu da ispuni očekivane uslove i da izvrši prijavu za polaganje završnog ispita, to je ta da plati jasno definisanu nadoknadu

Akademija Oxford pruža Vam mogućnost da po najkonkurentnijim cenama završite najkvalitetniju obuku i kurs za pozlatara.

Cena kursa i obuke za pozlatara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za pozlatare


Literatura za pozlatare

Priručnik - Skripta - Knjiga za pozlatare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje