Kurs za preciznog mehaničara

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: servisiranjem (popravljanjem, sklapanjem i održavanjem) uređaja koji su složene konstrukcije, neophodnim alatima.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Osnovni poslovi koje obavlja osoba zaposlena na radnom mestu precizni mehaničar podrazumevaju najpre servisiranje različitih vrsta uređaja, a koji se u okviru mašinske struke tretiraju kao takozvane složene konstrukcije. U okviru procesa servisiranja, precizni mehaničari vrše ne samo sve neophodne popravke, već po potrebi i sklapaju konkretni uređaj, a podrazumeva se da su oni zaduženi i za održavanje takvih konstrukcija.

Upravo sa svim segmentima radnog procesa koji vrši precizni mehaničar imaju mogućnost da se upoznaju i svi polaznici koje zanima kurs i obuka za preciznog mehaničara. U svim svojim poslovnicama koje su smeštene u mnogobrojnim gradovima širom Republike Srbije organizuje Akademija Oxford. A u okviru obuke postoji teorijski i praktični deo, te polaznici koji sa uspehom završe oba dela, mogu da se odluče za polaganje završnog ispita, a kako bi na taj način stekli sertifikat.

Ovaj ispit je sastavljen od dva dela, to jest usmenog i pisanog, stim da se u okviru pismenog dela nalazi 12, a u usmenom delu je tri pitanja. Nakon što kandida bude položio završni ispit, on će postati vlasnik sertifikata koji je na prvom mestu priznat, a zatim i upisiv u radni dosije. Da ne bi bilo zabune, polaznici moraju imati na umu da se od 01. januara 2016. godine svi sertifikati u radni dosije isključivo upisuju onim kandidatima koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, ali to naravno ne znači da se sertifikati ne upisuju osobama koje su zaposlene. Naime, radi se o tome da se odmah upisuje stečeni sertifikat za nezaposlena lica i to elektronski, a isključivo preko NSZ - a. Oni kandidati koji steknu sertifikat, a tada su zaposleni, zapravo sve dok su u radnom odnosu moraju sačekati da se ponovo nađu na evidenciji ove službe, a kako bi mogli da izvrše upisivanje sertifikata. Podrazumeva se, naravno da do tada imaju mogućnost da koriste sertifikat u praksi, jer je on apsolutno validan, te mogu svakako da ga predaju svom trenutnom šefu, kako bi dokazali svoju osposobljenost.Teorijski deo ove obuke se sprovodi u našim poslovnicama, a svaki polaznik bira da li želi da pohađa nastavu preko interneta ili mu više odgovara poluindividualna, te individualna. Ouka i kurs za preciznog mehaničara isto tako im nudi mogućnost i da časove teorijskog dela kursa pohađaju u formi grupne nastave, ali tada moraju znati da su termini, te dinamika prema kojoj se nastava u grupi održava, precizno definisani i da se ne mogu uglavnom menjati. Grupe polaznika su uvek manje, a kako bi bio očuvan visok kvalitet nastave, te broje od četvoro do osmoro polaznika.

Svaki polaznik koji želi da ovu obuku prati preko interneta, osim računara mora da obezbedi i stabilnu internet vezu. Što se tiče nastave online, odnosno individualne i poluindividualne, svaki polaznik bira kada će pohađati teorijski deo kursa i kojom dinamikom, a takođe se oni sa predavačima dogovaraju i o datumu kada počinju ove vrste nastave.

Da bi polaznik koji je zainteresovan da pohađa ovu obuku mogao da je upiše, on mora da ima minimalno stečeno osnovno obrazovanje, a da bi mogao da izađe na završni ispit, osim što mora da pohađa praktični deo u navedenom trajanju (300 radnih sati), on mora i da pohađa teorijski deo i to minimalno treba da bude prisutna na 80% nastave.

Za praktičan deo važi pravilo da svaki pojedinačni polaznik odlučuje gde želi da je pohađa, budući da ima mogućnost da odabere ili one kompanije koje su naši partneri ili da samostalno pronađu firmu u kojoj želi da pohađa praksu. Međutim, polaznik mora da zna da je u situaciji kada on sam bira kompaniju, neophodno je da nas obavesti o tome, a kako bi bio u optimalnom roku potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa tom firmom, jer je to osnovni preduslov za pohađanje prakse u okviru nje.Prijavljivanje za pohađanje ove obuke se vrši tokom cele kalendarske godine, a polaznici mogu da nas kontaktiraju ili putem telefona, odnosno da na naš zvaničan mejl pošalju svoje podatke. Isto tako mogu da se lično prijave u našim poslovnicama, ali kada se vrši upis polaznika svakako moraju lično da dođu, jer se tada potpisuje ugovor sa organizatorom obuke. Tada je vrlo važno da dostave i svu obaveznu dokumentaciju koja podrazumeva najpre kopiju svedočanstva osnovne škole, to jest kopiju diplome srednje škole, a zatim i kopiju uverenja o državljanstvu i to koje nije starije od šest meseci, kao i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Važno je naglasiti da polaznici moraju uz sebe tada imati i važeći lični dokument koji ima i fotografiju, a to podrazumeva ne samo ličnu kartu i pasoš, već i vozačku dozvolu. Morate imati na umu da ukoliko je vaš lični dokument čipovan, imate obavezu da dostavite i očitan taj dokument.

U cenu koja je navedena je uračunat izlazak na polaganje završnog ispita, odnosno priručnik, to jest skripta iz koje se polaznik i priprema za polaganje teorijskog dela ispita, kao i izrada sertifikata, dok se pohađanje praktičnog dela obuke plaća odvojeno od pohađanja teorijskog dela.

Svaki polaznik koji završi sa pohađanjem ove obuke, odnosno uz teorijski pohađa i praktičan deo obuke, izlazi na polaganje završnog ispita, a nakon koga se tiče validan sertifikat. Neophodno je da tom prilikom dostavi, uz obavezno dokumentaciju i potvrdu da je sa uspehom savladao i praktični deo ove obuke, a zatim mora da priloži i original ugovora koji je potpisao sa Akademijom Oxford. Takođe se prilaže i zapisnik, ali i završni test, a sve to isto manje - više je potrebno da priloži i onaj kandidat koji obuku pohađa na drugom mestu ili je zaposlen u struci, te želi samo da stekne ovaj sertifikat. Zapravo taj kandidat mora da dostavi potvrdu da je uspešno savladao obuku, ali bez ugovora sa Akademijom Oxford i to mora biti originalan dokument, a zatim je neophodno da izvrši i prijavu za polaganje, te se prilaže i obavezna dokumentacija, završni test i zapisnik.

Naglašavamo i to da oni kandidati koji žele samo da polažu završni ispit, a ne žive u mestu u kome postoji poslovnica Akademije Oxford, mogu to da učine i to tako što će sami pronaći kompaniju u kojoj će da pohađaju praksu, a uz uslov da se ispoštuje pravilo o potpisivanju ugovora, stim da su u obavezi da polažu ispit isključivo u našim poslovnicama, to jest u poslovnici koja im je fizički najbliža.

Šta obuhvata kurs i obuka za preciznog mehaničara?

Nastavni plan i program prema kome se vrši obuka i kurs za preciznog mehaničara su usmereni na sve segmente sa kojima se osoba zaposlena na toj radnoj poziciji susreće u praksi, a to podrazumeva da se polaznici upoznaju na prvom mestu sa različitim tipovima složenih konstrukcija, to jest sa svim onim uređajima koji su predmet servisiranja.

Da budemo precizni, osoba koja je zaposlena na ovoj radnoj poziciji, prema definiciji se bavi servisiranjem svih onih uređaja koji se mašinske tačke gledišta svrstavaju u složene konstrukcije. A u okviru procesa servisiranja oni se bave ne samo popravkama, već i njihovim montiranjem, kada je to potrebno, odnosno brinu o održavanju kvaliteta takvih konstrukcija.

Budući da je dijapazon konstrukcija koje servisira precizni mehaničar zaista veliki, predavači će se fokusirati uglavnom na one koji se najčešće sreću u praksi, a kako bi polaznicima maksimalno olakšali bavljenje ovim poslom u budućnosti. Vrlo je važno naglasiti da precizni mehaničar koristi različite alate za obavljanje svog posla, a sa kojima će se takođe upoznati za vreme trajanja ove obuke.

Bez obzira da li će se polaznik baviti servisiranjem manjih ili većih uređaja, odnosno konstrukcija, on mora da savlada sve njihove elemente, a kako bi znao na koji način se vrši njihovo održavanje, to jest montiranje i uopšteno servisiranje.

Završni deo koji predviđa kurs i obuka za preciznog mehaničara se odnosi i na sistem bezbednosti i zaštite na radu, tako da će svaki polaznik za vreme trajanja nastave od strane profesora biti upoznat i sa različitim principima zaštite na radu, odnosno sa pravilnim reagovanjem u onim situacijama kada dođe do određenih povreda.


Kako se odvija nastava tokom kursa za preciznog mehaničara?

Svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost da odabere ne samo u kojoj formi će pokazati teorijski deo obuke, već i gde će da pohađa praktičan deo.

Radi se o tome da se teorijski deo isključivo odvija u poslovnicama organizatora obuke, a svaki polaznik bira da li želi da pohađa individualnu, poluindividualnu, te online ili grupnu nastavu.

Za individualnu, odnosno nastavu u paru, to jest poluindividualnu, kao i za obuku koja se odvija putem interneta, važi pravilo da se profesori sa polaznicima dogovaraju o tačnom datumu kada počinje obuka i kurs za preciznog mehaničara, odnosno o terminima u kojima će se časovi održavati, kao i kojom dinamikom. Jedini uslov koji moraju da ispune polaznici zainteresovani za obuku preko interneta jeste da imaju računar koji je isključivo putem stabilne veze spojen sa internetom, a kako ne bi došlo do ometanja predavanja.

Za grupnu nastavu je princip organizacije drugačiji i to ne samo zato što nastavu pohađa određeni broj polaznika (od četvoro do osmoro), već i zato što su u pitanju precizno definisani termini i dinamika. Ovaj tip kursa počinje kada se prijavi najmanje četvoro polaznika, to jest kada se u konkretnoj poslovnici formira jedna grupa. Iako ponekad može da dođe do promene termina u okviru grupne nastave, to ni u kom slučaju ne treba smatrati čestom praksom, jer se termini kod ove nastave menjaju samo onda kada to zahtevaju svi članovi jedne grupe i kada postoje optimalni uslovi za to u određenoj poslovnici.

Praktičan deo obuke se odvija ili u firmama sa kojima organizator ima sklopljen ugovor o poslovnoj saradnji, a u tom slučaju Akademija Oxford garantuje za kvalitet prakse. Takođe polaznici mogu da odaberu i da praktičan deo koji podrazumeva obuka i kurs za preciznog mehaničara pohađaju u bilo kojoj firmi, pa čak i u onoj sa kojom još nemamo potpisan ugovor o saradnji. A u tom slučaju polaznik treba da obavesti ovlašćeno lice konkretne poslovnice o tome, kako bi mu što brže bilo omogućeno pribavljanje sve neophodne dokumentacije, da bi pomenuti ugovor bio između Akademije Oxford i te firme bio potpisan, a kako bi taj polaznik mogao da pohađa praksu upravo tamo gde želi.

Kome je obuka za preciznog mehaničara namenjena?

Bez obzira da li polaznik koga zanima kurs i obuka za preciznog mehaničara ima iskustva u obavljanju ovog posla ili ne, jedini uslov koji mora da ispuni ukoliko želi da pohađa nastavu jeste da ima završenu najmanje osmogodišnju školu.

Pohađanje ovog kursa je primarno namenjeno svakome ko želi da se osposobi za poslove preciznog mehaničara, odnosno da stekne validan sertifikat.

Koliko traje kurs za preciznog mehaničara?

Zvaničan nastavni plan i program prema kome se odvija obuka i kurs za preciznog mehaničara predviđa ukupno tri meseca nastave. A svaki polaznik je dužan da za to vreme odradi i praktičan deo ove obuke i to u trajanju od 300 radnih sati.

Svim polaznicima se pruža mogućnost i da praktičan deo obuke pohađaju intenzivnije, to jest pet puta u toku nedelje, odnosno svakog radnog dana i to u trajanju od po 8 sati, pa će u tom slučaju da završe ovaj kurs za dva meseca.

Koliko košta obuka za preciznog mehaničara?

Cene pogledajte u cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za preciznog mehaničara?

Obuka i kurs za preciznog mehaničara su sastavljeni iz dva dela i to kako teorijskog, isto tako i praktičnog, pa se samim tim oni odvijaju na različitim mestima.

Svaki polaznik bira da li želi da praksu pohađa u onoj firmi koja je na listi naših poslovnih partnera, a što podrazumeva da sa njom imamo sklopljen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Takođe, može i da odabere bilo koju drugu firmu, a koja mu iz nekog razloga odgovara, pa čak i ukoliko mi sa njom nemamo još uvek sklopljen ovaj ugovor. A ako polazniku više odgovara druga opcija, on treba u što kraćem roku da obavesti naše zaposlene o tome, odnosno da nam dostavi informacije o toj kompaniji, a kako bi ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici bilo u mogućnosti da pripremi sva dokumenta koja su neophodna za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji sa tom kompanijom. Inače, ovo se zahteva jer je to ujedno i osnovni uslov da u firmi koju ste odabrali pohađate praktičan deo ove obuke.

Sa druge strane, teorijski deo koji podrazumeva kurs i obuka za preciznog mehaničara se odvija u prostorijama svih naših poslovnica ili putem interneta, a ako zainteresovani polaznik uz računar ima i stabilnu internet vezu. Takođe mu se nudi i mogućnost da nastavu pohađa u grupama, koje broje od četvoro do osmoro polaznika i podrazumevaju tačno definisane termine i dinamiku. Uslov za organizovanje grupne nastave podrazumeva prijavljivanje minimalnog broja polaznika u konkretnoj poslovnici, to jest njih četvoro. A nakon što se u toj poslovnici bude ispunio pomenuti uslov, to jest pošto bude formirana jedna grupa, prijavljeni će dobiti informacije o tačnom datumu kada počinje grupna obuka i kurs za preciznog mehaničara, kao i o dinamici i terminima.

Uz to, imaju mogućnost i da nastavu pohađaju kao individualnu i poluindividualnu, a što podrazumeva isti princip organizovanja, kao i za nastavu online, stim da se časovi odvijaju u odabranoj poslovnici Akademije Oxford. A to znači da se svaki pojedinačni kandidat, odnosno njih dvoje kod poluindividualne nastave, dogovaraju sa predavačima o svim detaljima, to jest o tačnom datumu kada žele da kurs i obuka za preciznog mehaničara počnu, ali i o dinamici, kao i o tačnim terminima.

Dodatne napomene:

 • svaki zainteresovani polaznik može da se prijavi za pohađanje ovog kursa direktno u jednoj od poslovnica Akademije Oxford i to u njeno radno vreme tokom cele godine, a isto tako može i da prijavu izvrši elektronski, to jest da na naš mejl pošalje svoje podatke, kao i putem telefona odabrane poslovnice
 • u slučaju da kandidat želi samo da polaže ispit za proveru znanja iz ove oblasti, dužan je da tom prilikom izvrši prijavu na propisan način i dostavi svu obaveznu dokumentaciju (kopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje, kopiju uverenja o državljanstvu ne stariju od 6 meseci, kopiju krštenice i lični dokument sa fotografijom), kao i potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi u trajanju od 300 i više sati ili, pak potvrdu o radnom iskustvu u ovoj oblasti
 • osim priručnika iz koga se priprema za završni ispit i nadoknade za polaganje tog ispita, u navedenu cenu je uračunata i izrada sertifikata, a za sve polaznike ove obuke
 • praktična nastava nije uračunata u pomenutu cenu, a svaki polaznik koji pohađa obuku i kurs za preciznog mehaničara samostalno bira da li želi da praksu pohađa u kompanijama koje su naši poslovni partneri ili će sam da pronađe firmu u kojoj želi da pohađa praktičnu nastavu
 • svaki polaznik ima obavezu da ispoštuje sve navedene zahteve koje ima po ugovoru, a sve vrste plaćanja koje podrazumeva kurs i obuka za preciznog mehaničara su dužni da izvrše u onoj poslovnici u kojoj pohađaju obuku ili u koji se prijavljuju i to prema ceni koja je navedena u trenutno važećem cenovniku

Cena kursa i obuke za preciznog mehaničara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za precizne mehaničare


Literatura za precizne mehaničare

Priručnik - Skripta - Knjiga za precizne mehaničare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje