Kurs za prerađivača voća i povrća

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: tehnikama i tehnologijama prerade voća i povrća; proizvodima koji se dobijaju preradom ovih sirovina.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Ukoliko želite da se upoznate sa tehnologijom koja se primenjuju kod prerade voća i povrća, odnosno da naučite na pravilan način da spravljate proizvode od njih, onda je kurs i obuka za prerađivača voća i povrća najbolje rešenje. A tom prilikom ćete steći ne samo sva potrebna znanja, i to i teorijska i praktična, već ćete isto tako i postati vlasnik zvanično priznatog sertifikata, a što će vam otvoriti mnoga vrata za zaposlenje. Inače, ovaj sertifikat je upisiv u radni dosije, ali od 01. januara 2016. godine to je moguće izvršiti samo elektronskim putem i to preko Nacionalne službe za zapošljavanje, koja je ujedno i jedina institucija za to zadužena. Ali, morate biti informisani i o tome da je upisivanje sertifikata moguće izvršiti samo ako ste prijavljeni na evidenciju ove službe, te ukoliko ste zaposleni, taada ćete morati da sačekate da ponovo izvršite prijavu na zvaničnu evidenciju NSZ - a. Naravno, podrazumeva se da do tog trenutka, stečeni sertifikat možete ne samo da predate svom poslodavcu, kako biste mu na taj način pružili validan dokaz da ste se kvalifikovali za ovo zanimanje, već i da ga primenjujete u svakoj situaciji kada vam je to neophodno, jer je u pitanju dokument koji je sa pravnog stanovišta validan.

Jedini uslov koji morate da ispunite, ukoliko želite da pohađate ovu obuku, osim što morate biti punoletni, podrazumeva i da ste završili minimum osnovnu školu.

Na obuku se možete i prijaviti i upisati cele godine, a osim što imate mogućnost da telefonskim putem izvršite prijavu, to jest da na mejl adresu Akademije Oxford, koja je organizator pomenutog kursa pošaljete svoje prezime i ime, odnosno datum rođenja, te podatke za kontakte, kao i informaciju u kojoj ste tačno poslovnici zainteresovani da pohađate obuku, a kada je u pitanju teorijski deo nastave, ali isto tako možete i da lično dođete do jedne od poslovnica i na taj način se prijavite.Bez obzira koji vid prijave da izaberete, naglašavamo da u trenutku upisa svaki polaznik mora da bude lično prisutan, te je izuzetno važno i da tom prilikom dostavi obaveznu, to jest svu zahtevanu dokumentaciju. A u obaveznu dokumentaciju spada na prvom mestu fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, kao i uverenja o državljanstvu, ali se izričito zahteva da to uverenje ne bude starije od 6 meseci. Polaznici moraju da dostave i fotokopiju ili diplome srednje škole ili svedočanstva osnovne, jer će oni na taj način da dokažu koji su nivo obrazovanja stekli. Podrazumeva se da će oni tom prilikom morati da prođu identifikaciju, pa se zahteva i lična karta, pasoš ili vozačka dozvola, to jest važeći lični dokument sa fotografijom. Bitno je da znate i to da ste u obavezi da nam dostavite očitan konkretni lični dokument, a ukoliko je on čipovan.

Kurs i obuka za prerađivača voća i povrća od prijavljenih polaznika zahteva pohađanje iteorijskog i praktičnog dela, a svaki polaznik bira ne samo gde će da pohađa praksu, već i koji tip nastave će da prati u teorijskom delu.

Nudi mu se mogućnost da praksu odradi kako u onim kompanijama sa kojima organizator ove obuke ima već potpisan ugovor o poslovnoj saradnji, tako isto i u onima sa kojima to još nije učinio. Ali, jedino kada se garantuje za kvalitet prakse, jeste prva opcija, a tada polaznici imaju i sve potrebne informacije o njenoj ceni. Inače, za drugu opciju važi pravilo da predstavnik konkretne kompanije mora da se dogovori sa polaznikom o svemu, kao i da je neophodno da oni preciziraju cenu. Isto tako je tada bitno i da polaznik samostalno nama dostavi informacije o konkretnoj firmi, jer se za pohađanje prakse zahteva da bude potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom.

U sklopu teorijskog dela ovog kursa, polaznici biraju između individualne i grupne, to jest online i poluindividualne nastave.

Svi navedeni tipovi obuke se odvijaju u onoj poslovnici Akademije Oxford koju polaznik sam odabere, osim naravno one koja se prati preko interneta. A jedino kada polaznik može da prati taj vid nastave jeste kada je njegov računar stabilnom vezom spojeno sa internetom.

Ne samo online, nego i individualna, kao i poluindividualna obuka i kurs za prerađivača voća i povrća pružaju svakom pojedinačnom polazniku mogućnost da se sa profesorom jasno dogovori prvo o datumu kada počinje nastava, a zatim i da precizira ne samo termine, nego i dinamiku njenog održavanja.

Rad u grupama je namenjen za četvoro do osmoro polaznika i organizuje se samo u onim našim poslovnicama u kojima se prijavi dovoljan broj polaznika. A pod tim se misli na prijavljivanje najmanjeg broja polaznika potrebnog za formiranje grupe, to jest četvoro njih. Odmah posle toga svi oni, od strane organizatora dobijaju podatke vezano najpre za datum početka, kao i za termine kada će se nastava održavati.

Uzevši u obzir da se teorijski i praktični deo plaćaju odvojeno jedan od drugog, polaznici treba da znaju da je u cenu za teorijski deo uračunato i polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, te da od strane organizatora oni dobijaju i priručnik koji je namenjen pripremi za polaganje ovog ispita. Cena za praktičan deo jedino zavisi od kompanije koju polaznik odabere za njeno pohađanje.

Da bi neko mogao da se prijavi za polaganje završnog ispita, a koji se sastoji od usmenog i pismenog dela, on mora da ima važeći dokaz da je stekao radno iskustvo u onoj oblasti koja se ispituje, to jest da je odradio praksu u trajanju od 240 radnih sati.

Napominjemo da polaznik ima obavezu da odgovori na tri pitanja u usmenom delu završnog ispita, dok ih je u pismenom ukupno 12.

Ako neko želi da se prijavi za polaganje ovog ispita, ali u gradu u kome stanuje nema naše poslovnice, on će ga polagati u onoj koja je tom mestu najbliža. U tom slučaju bi trebalo da sam pronađe kompaniju u tom gradu u kome će da pohađa praksu, a podrazumeva se da taj kandidat svakako mora da ispoštuje sve zahteve vezano za sprovođenje prakse. Ukoliko on ima želju da pohađa i teorijski deo, to može da učini preko interneta.

Uzevši u obzir da svaki polaznik koji pohađa obuku i kurs za prerađivača voća i povrća treba da se prijavi za polaganje završnog ispita, on je u obavezi i da po njegovom uspešnom polaganju, a pre nego što se počne sa izradom sertifikata, dostavi obaveznu dokumentaciju, kao i originalnu potvrdu da je sa uspehom završio obuku za stručno osposobljavanje, to jest dokaz da je odradio praksu u trajanju koje je precizno navedeno, te ugovor. Naravno, u njegov dosije će biti dodat i zapisnik sa polaganja završnog ispita, odnosno završni test i posle toga će se početi sa izradom sertifikata.

Isto tako, nudimo mogućnost i svakome ko ne pohađa ovu obuku kod nas da se jednostavno prijavi samo za polaganje završnog ispita, a tada je takođe važno dostaviti svu obaveznu dokumentaciju. Od tih kandidata se isto tako zahteva i da prilože potvrdu da su uspešno savladali obuku, ali bez ugovora sa Akademijom Oxford, te da na za to propisan način izvrše prijavu. A nakon što budu položili ovaj ispit, svoj navedenoj dokumentaciji se dodaje i taj test, kao i zvaničan zapisnik sa njegovog polaganja.
Šta obuhvata kurs i obuka za prerađivača voća i povrća?

Od svakoga ko se bavi preradom voća i povrća se očekuje poznavanje apsolutno svakog segmenata prerade, odnosno njihove proizvodnje, tako da se primaran fokus tokom teorijskog dela ovo kursa stavlja na prvom mestu na upoznavanje svih polaznika sa osnovnim svojstvima različitog voća i povrća.

Kurs i obuka za prerađivača voća i povrća podrazumeva da polaznici nauče i koje su to tehnološke klasifikacije sirovina i kako se ona primenjuje u praksi. Isto tako će se upoznati i sa različitim pomoćnim sirovinama, a koje se koriste prilikom prerade.

Jedan od bitnih segmenata u procesu prerade povrća i voća jeste i prijem sirovina, a zatim i njihovo klasiranje, sa čime će ih predavači podrobno upoznati. Uz to, za vreme teorijskog dela ove obuke polaznici će naučiti i na koji način se vrši skladištenje sirovina, a zatim i kako se one peru i to na za to propisan način, odnosno šta su nekorisni delovi kod različitog voća i povrća i na koji način treba da ti nekorisni delovi budu uklonjeni, a kako ne bi uticali na finalni proizvod.

Za vreme trajanja teorijskog dela koji predviđa obuka i kurs za prerađivača voća i povrća polaznici se upoznaju i sa pravilnom obradom sirovina i to kako mehaničkom, tako isto i termičkom obradom. Očekuje se da svako ko završi teorijski deo ove obuke može da primeni stečena znanja u praksi, a kako bi izrađivao recimo marmelade, džemove, kompoti i ostale proizvode od voća, odnosno kako bi bio u prilici da učestvuje u procesu stvaranja ajvara, pindžura i različitih salata, te polaznik može da priprema i marinirano, ali i ostale proizvode od povrća. A da bi on bio u situaciji da to učini na propisan način, osim svega prethodno pomenutog, u toku trajanja teorijskog dela nastave on će naučiti i na koji način se priprema ambalaža za konkretan finalni proizvod.

Higijena je izuzetno važan faktor za vreme prerade ovih sirovina, tako da obuka i kurs za prerađivača voća i povrća jedan bitan deo posvećuju i upućivanju polaznika u to kako da na pravilan način održava higijenu u toku procesa prerade i proizvodnje navedenih sirovina.

Kako se odvija nastava za vreme obuke za prerađivača voća i povrća?

U dva dela se odvija kurs i obuka za prerađivača voća i povrća, a pod tim se podrazumeva da polaznik pohađa praksu i to u tačno navedenom trajanju, odnosno da najpre prati teorijski deo.

Ono što je bitno da zna svako ko želi da pohađa ovu obuku, jeste da praksu treba da odradi u bilo kojoj kompaniji, a njeno trajanje je 240 radnih sati. Međutim, budući da Akademija Oxford, a koja je i zvaničan organizator ove obuke, ima saradnju sa različitim kompanijama, svaki polaznik može da pohađa praksu u okviru tih firmi, ali isto tako on ima i mogućnost da odabere bilo koju drugu kompaniju sa kojom mi nismo sarađivali. Ipak, bitno je da naglasimo da za prvu varijantu svaki polaznik dobija ne samo garancije da će praksa biti sprovedena u skladu sa pravilima, već dobija i sve neophodne informacije o njenoj ceni. Ali, ako njemu iz nekog razloga bude više odgovarala druga opcija, to jest da praktičan deo koji predviđa obuka i kurs za prerađivača voća i povrća pohađa u nekoj firmi sa kojom ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji još uvek nije potpisan, to će mu naravno biti dozvoljeno, stim da on tada neće imati garancije da će taj vid prakse biti sproveden u skladu sa pravilima, kao što mu mi ne možemo dati ni podatke o ceni. Ovde se radi o tome da se od polaznika zahteva da samostalno dogovore cenu i sve ostalo što je važno za sprovođenje prakse u odabranoj kompaniji, ali je on isto tako obavezan i da dostavi ovlašćenom licu u poslovnici organizatora kursa informacije o firmi u kojoj želi da pohađa praksu. Razlog zbog čega se ovo traži od polaznika jeste što je dozvoljeno pohađanje prakse u odabranoj kompaniji isključivo onda kada se sa njom potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, pa je zato potrebno da ovlašćeno lice jedne od naših poslovnica dobije ove informacije, a kako bi što pre pripremilo svu potrebnu dokumentaciju za to.

Svaki polaznik, takođe ima mogućnost i da odabere koji tip obuke želi da pohađa u teorijskom segmentu, a od mogućnosti ima na raspolaganju ne samo kurs u grupi, to jest individualni, već može da pohađa i obuku online, kao i poluindividualnu nastavu, a samo od njegovih potreba zavisi za koji tip od navedenih će se odlučiti.

Ako želi da prati nastavu zajedno sa drugim polaznicima, onda je najbolje da se odluči za grupnu obuku i kurs za prerađivača voća i povrća. U tim situacijama su fiksno određeni termini, a nastava se odvija u skladu sa propisanom dinamikom, te ona počinje u onom trenutku kada se u jednoj od poslovnica prijavi dovoljan broj polaznika. Inače, pod dovoljnim brojem polaznika se u ovom slučaju smatra najmanje četvoro, jer jedna grupa može da broji od minimum četvoro do maksimum osmoro ljudi.

Poluindividualna, kao i individualna nastava se odvijaju u našim poslovnicama, a obuku online polaznik prati preko interneta, ali uz računar treba da ima i isključivo stabilnu internet vezu, jer je to primaran uslov za sprovođenje ovog tipa kursa u skladu sa pravilima. Termini se za sve navedene tipove obuke dogovaraju sa profesorom, a nastava se odvija onom dinamikom koja odgovara i polaznicima i njihovim predavačima. A što se tiče datuma kada počinje jedna od ovih obuka, naglašavamo i da on isključivo zavisi od dogovora koji polaznik sklopi sa svojim profesorom.

Ko može da pohađa kurs za prerađivača voća i povrća namenjen?

U principu, kurs i obuka za prerađivača voća i povrća su namenjeni svakom punoletnom licu, a koje želi da stekne validan sertifikat.

Primaran uslov koji svaki polaznik mora da ispuni je vezan isključivo za stečeno obrazovanje. Zapravo, od njega se zahteva da to bude minimum završena osnovna škola, a on je u obavezi da dostavi ili fotokopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole prilikom upisivanja, kako bi dokazao koji nivo obrazovanja je imao prilike da prethodno stekne.

Koliko traje obuka za prerađivača voća i povrća?

Predviđeno je da kurs i obuka za prerađivača voća i povrća traje ukupno tri meseca, a da svaki polaznik praksu pohađa u trajanju od 240 radnih sati.

Ukoliko, ipak neki polaznik ima želju da ovu obuku završi nešto brže, nudi mu se mogućnost da praksu pohađa intenzivnije, akako bi kurs i obuka za prerađivača voća i povrća bila završena za dva meseca. Polaznik u tim situacijama treba da svakog radnog dana pohađa praksu i to u trajanju od 40 sati za jednu radnu nedelju, a što je zapravo od ponedeljka do petka podrazumeva svakodnevno po osam sati prakse.

Koliko košta kurs za prerađivača voća i povrća?

Svaki polaznik treba da zna da se obuka i kurs za prerađivača voća i povrća sastoje iz dva dela, tako da se svaki od njih pojedinačno plaća.

Svaki onaj polaznik koji želi da ovaj deo kursa pohađa u nekoj kompaniji sa kojom mi nemamo uspostavljenu poslovnu saradnju, treba da se dogovori o ceni sa ovlašćenim licem te firme, a o čemu mi ne možemo da damo apsolutno nikakve informacije.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za prerađivača voća i povrća?

Nastavni plan po kome se odvija obuka i kurs za prerađivača voća i povrća se sprovodi u dva dela, a što znači da svaki polaznik treba da pohađa teorijski deo i to u formi grupne, individualne, online ili poluindividualne nastave, ali isto tako je neophodno i da pohađa praktičan deo.

Za praksu je predviđeno pohađanje 240 radnih sati, a svaki pojedinačni polaznik treba da odabere u kojoj firmi će da pohađa ovaj deo obuke. Od mogućnosti ima na raspolaganju da praksu odradi u firmi sa kojom Akademija Oxford ima saradnju i u onoj sa kojom nije do tada sklopila ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji.

Onda kada se polaznik odluči za prvu opciju, on od strane organizatora pomenutog kursa dobija sve relevantne informacije, a koje se prvenstveno odnose na cenu, te tom prilikom ima i garancije da će nastava biti sprovedena u skladu sa pravilima. Ipak, sve to ne možemo da kažemo da važi i za drugu opciju, a kada polaznik treba i o ceni, ali i o svim ostalim detaljima da se dogovori sa predstavnikom te kompanije. Isto tako, on je u obavezi i da ovlašćenom licu konkretne poslovnice Akademije Oxford dostavi podatke, a kako bi se pristupilo pripremi dokumentacije za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji. Tek nakon što bude taj ugovor potpisan, taj polaznik može da počne da pohađa praksu prema napred definisanim uslovima.

Kao što smo već pomenuli, kurs i obuka za prerađivača voća i povrća podrazumeva i pohađanje teorijskog dela, a svaki polaznik bira između navedenih tipova nastave. U slučaju da se odluči za grupnu obuku, on prihvata sve uslove, to jest unapred određene termine i dinamiku. Ovaj vid nastave se odvija isključivo kada se oformi grupa u jednu od poslovnica, a što znači da treba da se prijavi najmanje 4 polaznika, dok inače grupe broje maksimum njih osmoro.

Poluindividualna i individualna nastava se isto tako odvijaju u našim poslovnicama, a za njih kao i za obuku i kurs za prerađivača voća i povrća online važi da se polaznici dogovaraju o datumu početka nastave, odnosno o dinamici i terminima sa svojim profesorom, to jest sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici. A da bi nekome bilo omogućeno da ovaj kurs prati preko interneta, osim što je neophodno da ima računar, taj polaznik mora da obezbedi i stabilnu internet vezu za njega.

Dodatne napomene:

 • u toku cele kalendarske godine je otvorena mogućnost za prijavljivanje, a zainteresovani polaznici mogu da se prijave ili preko telefona ili da na mejl organizatora pošalju svoje podatke, te isto tako imaju mogućnost i da se lično prijave i to u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford širom zemlje
 • svako ko se upisuje mora da dostavi obaveznu dokumentaciju, kao i da tada poseduje validan ličnih dokument, a u obavezi je da lično prisustvuje upisivanju, jer se tada potpisuje ugovor sa organizatorom
 • teorijski deo se plaća sasvim odvojeno od praktičnog, a u njega je uračunato na prvom mestu pohađanje izabrane vrste teorijskog dela nastave, a zatim i polaganje završnog ispita, kao i priručnik koji je potreban za pripremu, te izrada sertifikata i dodatka sertifikatu
 • cena praktičnog dela ove obuke zavisi od izbora svakog polaznika, to jest od samo od toga u kojoj kompaniji odluči da pohađa praksu
 • svaki onaj kandidat koji želi da stekne sertifikat treba da polaže završni ispit, a tada je bitno da uz obaveznu dokumentaciju dostavi i potvrdu da je obavio praksu u trajanju od 240 radnih sati ili da dostavi dokaz da je stekao radno iskustvo u oblasti provere
 • polaznici sva plaćanja koja imaju prema ugovoru vrše u konkretnoj poslovnici organizatora ovog kursa, to jest u onoj u kojoj pohađaju teorijski deo nastave ili u kojoj su se upisali

Cena kursa i obuke za prerađivača voća i povrća je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za prerađivače voća i povrća


Literatura za prerađivače voća i povrća

Priručnik - Skripta - Knjiga za Prerađivače Voća i Povrća - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje