Kurs za prerađivača duvana

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: tehnološkim postupkom sezonske i vansezonske fermentacije i termičkom obradom duvana, kao i sa finalnim proizvodima koji se mogu dobiti preradom duvana.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Samim tim što je sve više na ceni ručno rađeni duvan, javila se i potreba za osobama koje su specijalizovane za posao obrade duvana. Upravo iz tog razloga, obuka i kurs za prerađivača duvana koji se organizuje u toku cele kalendarske godine u poslovnicama Akademije Oxford je naročito posećen.

Polaznici koji žele da pohađaju navedeni kurs moraju da ispune samo jedan uslov, to jest da imaju najmanje završenu osnovnu školu, a podrazumeva se da oni moraju biti i punoletni.

Što se tiče prijavljivanja, svi zainteresovani imaju mogućnost da to učine bilo kog dana u toku godine lično i to u radno vreme naših poslovnica, kao i da prijavu izvrše telefonom ili elektronskim putem zvanične mejl adrese Akademije Oxford, kada je potrebno da pošalju svoje podatke elektronski (prezime i ime, datum rođenja, broj telefona, podatak u kojoj poslovnici žele da prate ovaj kurs i sve ostale koji su bitni za prijavu).Inače, nastava se odvija u dva dela, tako da polaznici pohađaju teorijski deo, a zatim odrađuju i praksu u trajanju od 240 radnih sati.

Sem grupne, teorijski deo može da se prati u formi individualne i poluindividualne nastave, a na raspolaganju je i kurs i obuka za prerađivača duvana online, tako da svaki polaznik pojedinačno prilikom upisa donosi odluku koju vrstu nastave će pratiti u ovom segmentu.

Osnovna karakteristika grupne nastave jesu tačno utvrđeni termini i dinamika, a grupe broje najviše osmoro polaznika, dok je za formiranje jedne grupe potrebno 4 prijavljena, tako da ovaj tip nastave počinje u onoj poslovnici u kojoj se taj uslov ispuni. Ostale vrste teorijskog dela nastave koje su prethodno navedene, polaznicima pružaju mogućnost da se sa profesorima precizno dogovore ne samo oko termina, to jest oko dinamike, već i da preciziraju datum kada će odabrani vid nastave da počne. A ako se oni budu odlučili da ovu obuku prate online, treba da imaju računar, kao i stabilnu internet konekciju, jer je to uslov za nesmetano praćenje nastave.

Praksu polaznici mogu da pohađaju kod poslovnih partnera organizatora ovog kursa, to jest u onim firmama sa kojima je prethodno već sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, ali isto tako i u onima sa kojima taj ugovor nije sklopljen do tog trenutka.
Prva varijanta omogućuje polaznicima da se jasno informišu o ceni i ostalim detaljima, a u tim situacijama oni imaju i garancije od organizatora vezano za visok kvalitet prakse. U drugom slučaju oni će da se sami dogovore sa ovlašćenim licem konkretne kompanije i o ceni i o svemu ostalom što je vezano za sprovođenje prakse, a nama imaju obavezu da dostave podatke o određenoj firmi, kako bi smo pripremili dokumenta koja su neophodna za potpisivanje ugovora o saradnji, nakon čega će polaznik imati mogućnost da počne sa pohađanjem prakse i to u skladu sa dogovorom koji je imao sa predstavnikom konkretne kompanije.

Upis se vrši u odabranoj poslovnici Akademije Oxford, a prijavljeni tada treba da budu lično prisutni, te je vrlo važno da dostave i svu obaveznu dokumentaciju, a koja uključuje na prvom mestu kopiju svedočanstva osnovne škole ili kopiju diplome srednje škole, a što zavisi od nivoa obrazovanja koje je polaznik stekao. Važno je i da dostavi fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kao i kopiju i to ne starijeg od 6 meseci, uverenja o državljanstvu. Svaki prijavljeni tom prilikom mora da ima i validan lični dokument sa fotografijom, jer je neophodno da bude izvršena njegova identifikacija. A osim lične karte, on može poneti i vozačku dozvolu ili pasoš, ali se naglašava da mora da ima očitan dokument, a ako je u pitanju onaj koji poseduje čip.

Cena podrazumeva odvojeno plaćanje oba dela ove obuke, dok visina nadoknade za pohađanje praktičnog dela zavisi samo od firme u kojoj polaznik želi da je pohađa.

Sa druge strane, u cenu za teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za prerađivača duvana ne samo da je uračunato praćenje odabrane vrste nastave, nego polaznici dobijaju od strane organizatora ovog kursa i priručnik, odnosno skriptu, a kako bi se pripremio za polaganje završnog ispita. Takođe je uračunato i polaganje tog ispita, kao i izrađivanje sertifikata i dodatka sertifikatu.

Da bi bilo koji zainteresovani kandidat mogao da pristupi polaganju završnog ispita, on neizostavno mora da ima i dokaz o obavljenoj praksi i to u trajanju od 240 radnih sati, te treba da tom prilikom dostavi dokaz da je stekao radno iskustvo, ali ukoliko ne pohađa ovu obuku.

Od dva dela se sastoji i završni ispit, tako da kandidati treba da daju odgovor na tri pitanja usmenim putem, ali i da odgovore u pisanoj formi na ukupno njih 12.

Mi omogućujemo i onim kandidatima koji žele samo da polažu ovaj ispit, da to učine, a tada se od njih zahteva da dostave, na prvom mestu originalnu potvrdu da su uspešno savladali obuku i to bez ugovora sa nama. Zatim moraju da dostave i dokaz o pohađanju prakse ili, pak o stečenom radnom iskustvu u oblasti prerade duvana, kao i da izvrše prijavu za polaganje ovog ispita, a nakon što ga budu položili dostavlja se još i završni test, odnosno zapisnik sa njegovog polaganja, te je svaki kandidat koji želi da polaže pomenuti ispit dužan da dostavi i onu dokumentaciju koja je prethodno pomenuta kao obavezna.

Isto tako pružamo mogućnost i onim kandidatima koji žele da steknu sertifikat, ali žive u bilo kom gradu u Srbiji u kome nema naše poslovnice, da ga polažu i to u onoj koja je najbliža tom mestu. Tada možemo da im preporučimo da samostalno pronađu neku firmu u gradu u kome žive, a gde će odraditi praksu, ali je neophodno da ispoštuju sve zahteve. A ukoliko su oni zainteresovani i za pohađanje teorijskog dela, pružamo im mogućnost da to učine online.

Što se tiče onih osoba koje pohađaju kurs i obuku za prerađivača duvana u Akademiji Oxford, oni nakon polaganja ispita treba da dostave kao prvo original potvrde da su uspešno savladali ovu obuku, a zatim se dostavlja naravno obavezna dokumentacija, te ugovor koji smo potpisali, kao i test sa polaganja i zapisnik.

Ako vas brine da li je sertifikat priznat, možete biti sigurni da jeste, tako da imate mogućnosti da ga upišete u radni dosije, ali isključivo ukoliko ste na zvaničnoj evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, koja vrši elektronsko upisivanje sertifikata u dosije kandidata. Ovde se radi o tome da je novina vezana za upisivanje sertifikata u radni dosije uvedena 01.01. 2016, godine, tako da svaki onaj kandidat koji postane vlasnik sertifikata, a zaposlen je, to jest nije prijavljen na evidenciju NSZ - a može da ga upiše u svoju radni dosije tek kada se prijavi na evidenciju te službe, a do tada ima sve mogućnosti da koristi taj sertifikat u praksi, tako da po potrebi može i da ga dostavi svom poslodavcu, ako ga ima u to kao validan dokaz da je kvalifikovan za prerađivača duvana.

Šta obuhvata kurs za prerađivača duvana?

Bez obzira da li neko želi da se samostalno bavi preradom duvana ili, pak jednostavno ima želju da se kvalifikuje za to zanimanje zato što želi da se zaposli u ovoj oblasti, teorijski deo koji predviđa obuka i kurs za prerađivača duvana je usmeren na upoznavanje svih polaznika sa čitavim postupkom prerade duvana.

A ne samo da će oni naučiti kako funkcioniše termička obrada duvana, već će ih predavači uputiti i u postupak fermentacije i to kako sezonske, tako i vansezonske, tako da će naučiti i koji su to finalni proizvodi do kojih se preradom duvana dolazi.

Bitan segment ovog dela nastave je, takođe usmeren i na upoznavanje polaznika sa priborom, ali i alatima koji se koriste prilikom prerade duvana, a gde će polaznici da se upoznaju i sa različitim mašinama i uređajima koji se tada koriste. Kada se uzme u obzir činjenica da je većina proizvodnje i prerade duvana u današnje vreme automatizovana, ne čudi što je nastavnim planom ovog kursa predviđeno i da se svi polaznici upoznaju sa načinom funkcionisanja različitih mašina koje se tokom tog procesa najčešće koriste.

Što se tiče upoznavanja čitavog procesa, pod tim se podrazumeva najpre savladavanje svih onih znanja koja su potrebna za pripremu sirovina za proizvodnju, a gde će se polaznici obuke, između ostalog upoznati i sa različitim vrstama duvana. Isto tako, svako ko pohađa navedeni kurs, u teorijskom delu će naučiti najpre kako funkcioniše postupak njegove prerade, a zatim i kako se finalni proizvod otprema.

Osnovni cilj koji kurs i obuka za prerađivača duvana ima jeste da se polaznici u potpunosti profesionalno osposobe za poslove prerade duvana, a kako bi bili u mogućnosti ili da pokrenu samostalnu proizvodnju i preradu ili jednostavno, da bi bili u mogućnosti da pronađu zaposlenje u ovoj struci, a tako da taj posao obavljaju maksimalno korektno i profesionalno.

Kako se odvija nastava u okviru kursa za prerađivača duvana?

Obuka i kurs za prerađivača duvana su osmišljeni tako da svaki polaznik pohađa i teorijski i praktični deo, dok mu je za praksu ponuđena mogućnost da je pohađa u bilo kojoj firmi, a za teorijsku nastavu mu se nudi mogućnost da odabere između individualne, grupne, poluindividualne i online nastave.

Važno je da naglasimo da polaznici biraju da li praksu žele da odrade u kompanijama sa kojima organizator kursa ima ili još uvek nema saradnju, jer od toga zavisi i cena i kvalitet.

Naime, ako donese odluku da je pohađa u onim kompanijama sa kojima smo mi potpisali ugovor o poslovnoj saradnji, on će prethodno da dobije sve podatke vezane za cenu i ostale detalje, ali može da bude i siguran u to da će praksa u tom slučaju biti sprovedena u skladu sa pravilima.

Sa druge strane, kada polaznik odluči da praksu prati u nekoj kompaniji sa kojom mi nismo sarađivali, on treba prvenstveno da nam omogući sve podatke koji su bitni za pripremu potrebne dokumentacije, a kako bi bio potpisan ugovor između Akademije Oxford i te kompanije i to o poslovno - tehničkoj saradnji. Takođe, bitno je i da taj polaznik dogovori sve detalje o pohađanju prakse sa predstavnikom konkretne kompanije, a može da počne da je pohađa tek pošto bude bio sklopljen ovaj ugovor.

Budući da polaznik ima na raspolaganju četiri tipa teorijskog dela nastave, on treba da odabere i navede prilikom upisa koji će da pohađa. Kurs i obuka za prerađivača duvana online zahteva posedovanje računara i stabilne internet veze, a odvija se isto kao i individualna i poluindividualna nastava. Pod tim se misli na činjenicu da polaznici koji se odluče za neku od ovih vrsta kursa sve vezano za odvijanje nastave preciziraju direktno sa profesorom, to jest dogovaraju se sa njim prvo o tome kada počinje kurs, zatim i o tačnim terminima, ali i o tome kojom dinamikom će se nastava odvijati.

Jedino je kod grupne nastave sve prethodno tačno definisano, tako da polaznici treba da prihvate termine, kao i dinamiku. A što se tiče datuma početka grupne obuke, to zavisi isključivo od broja prijavljenih, jer se uvek mora sačekati minimum prijavljivanje 4 polaznika, pošto se tek tada formira grupa. Najviše osmoro polaznika može da bude u jednoj grupi, a kako bi u potpunosti bio očuvan izuzetan kvalitet nastave po kome je naša institucija dobro poznata. Ako apsolutno svi polaznici koji čine jednu grupu zatraže promenu termina, koordinator za nastavu u odabranoj poslovnici će tu promenu dozvoliti, ali isključivo onda kada bude bio potpuno siguran da ona neće imati uticaj na ostale kurseve koji se tu odvijaju.

Kome je obuka za prerađivača duvana namenjen?

Ovaj kurs može da pohađa apsolutno svako ko želi, ali je osnovni uslov koji je stavljen pred sve zainteresovane polaznike minimalno stečeno osnovno obrazovanje.

Iz tog razloga se i zahteva da svako ko želi da pohađa obuku i kurs za prerađivača duvana u trenutku upisa dostavi i dokaz o nivou obrazovanja koji je prethodno stekao, a što osim fotokopije svedočanstva osnovne škole uključuje i kopiju diplome srednje škole. Koji će od navedenih dokumenata polaznik da dostavi tom prilikom zavisi isključivo od nivoa obrazovanja koji je taj polaznik već stekao.

Koliko traje kurs za prerađivača duvana?

Kurs i obuka za prerađivača duvana prema zvanično utvrđenom nastavnom programu traje tri meseca, a za to vreme od svakog polaznika se zahteva i da pohađa praktičan deo i to u trajanju od 240 radnih sati.

Akademija Oxford zainteresovanim polaznicima pruža mogućnost i isto tako da ovaj kurs završe u nešto kraćem periodu, to jest za dva meseca. Ako se neko bude odlučio za tu varijantu, on tada treba da praksu pohađa ukupno 40 sati na nedeljnoj osnovi, to jest da po osam sati svakoga dana od ponedeljka do petka u odabranoj kompaniji pohađaju praksu i to prema tačno definisanim uslovima.

Koliko košta obuka za prerađivača duvana?

Obuka i kurs za prerađivača duvana se odnosi na pohađanje i praktičnog i teorijskog dela, a svaki polaznik njih plaća odvojeno.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za prerađivača duvana?

Nastava koju predviđa kurs i obuka za prerađivača duvana u teorijskom delu se održava u sklopu odabrane poslovnice Akademije Oxford, osim onim situacijama kada polaznik želi da ovaj kurs pohađa preko interneta. Na raspolaganju su mu, osim online nastave i grupna, ali i poluindividualna i individualna.

Obuka preko interneta funkcioniše u skladu sa pravilima koja se navode za individualnu i poluindividualnu, tako da profesori treba da se sa polaznicima dogovore na prvom mestu o datumu kada treba da počne obuka i kurs za prerađivača duvana. A oni će, takođe precizirati i termine kada će se ovaj deo kursa odvijati, ali i kojom dinamikom.

Kod grupnog kursa je sve jasno definisano od strane organizatora, a polaznici će dobiti informacije o datumu njenog početka, to jest o terminima i dinamici, tek kada se oformi grupa. A da bi se jedna grupa oformila, budući da ona broj od četvoro do osmoro polaznika, neophodno je prijavljivanje minimalnog broja osoba koje su zainteresovane za njeno pohađanje u jednoj od poslovnica.

Kurs i obuka za prerađivača duvana predviđa i praktični deo, a svaki polaznik može da odabere gde će da ga pohađa. Osim mogućnosti da praksu odradi kod naših poslovnih partnera, a kada dobija i jasne informacije vezane za cenu, ali mu se garantuje i kvalitet, polaznik može i da je pohađa u kompanijama sa kojima Akademija Oxford do tog trenutka nije sklopila ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Ako polaznik bude izabrao ovu opciju, osim što mora da se dogovori o ceni i o svemu ostalom što je vezano za sprovođenje prakse u toj kompaniji sa njenim ovlašćenim licem, on isto tako mora i nama da omogući sve podatke koji su bitni za potpisivanje ugovora o navedenoj vrsti saradnje, jer tek nakon njegovog potpisivanja on zaista i može da počne sa praksom u toj kompaniji. Moramo da naglasimo da mi svakako ne utičemo na kvalitet ovakvog vida praktičnog dela nastave, tako da ne možemo da damo ni garancije za to, ali isto tako nemamo zaista nikakvog uticaja na njenu cenu, jer ona predstavlja samo stvar dogovora između naših polaznika i predstavnika odabrane firme.

Dodatne napomene:

 • zainteresovani kandidati imaju mogućnosti samo da se prijave za polaganje završnog ispita, a kako bi na taj način stekli validan sertifikat za prerađivača duvana, ali tada moraju da dostave dokaz o pohađanju prakse u trajanju od 240 radnih sati ili dokaz o radnom iskustvu, te da izvrše i prijavu na propisan način, kao i da dostave svu navedenu dokumentaciju
 • obuka i kurs za prerađivača duvana se odvija cele godine, a prijava se vrši u svim poslovnicama Akademije Oxford lično ili preko mejla, odnosno putem telefona jedne od njih
 • svako ko se prijavi treba lično da prisustvuje upisu i da tada dostavi svu navedenu obaveznu dokumentaciju, kao i da uz sebe ima važeći lični dokument sa fotografijom
 • oba dela ove obuke se plaćaju odvojeno, a cena praktične nastave isključivo varira u zavisnosti od toga u kojoj firmi polaznik želi da je pohađa
 • uz pohađanje odabranog tipa nastave, u cenu teorijskog dela je uračunato i polaganje ispita za proveru znanja, odnosno izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, kao i literatura koja je neophodna za pripremu polaganja (skripta ili priručnik)
 • svaki polaznik je dužan da obaveze koje ima po ugovoru izvrši direktno u poslovnici u kojoj se upisuje, to jest upravo u onoj u kojoj pohađa teorijski deo nastave, a prema cenama koje su navedene u važećem cenovniku

Cena kursa i obuke za prerađivača duvana je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za prerađivače duvana


Literatura za prerađivače duvana

Priručnik - Skripta - Knjiga za Prerađivače Duvana - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje