Kurs za prodavca mešovite robe

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: poslovima primanja, izlaganja i prodaje robe; izgrađivanjem i održavanjem dobrih poslovnih odnosa sa potrošačima; radom na fiskalnoj kasi.

Opšte informacije

Cena: 18,000 RSD | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Prodavac mešovite robe, odnosno ona osoba koja je zainteresovana da pohađa specijalizovanu obuku i kurs za prodavca mešovite robe će da nauči na koji način funkcioniše primanje robe, odnosno njeno izlaganje, a zatim i skladištenje, kao i prodaja, te će isto tako da nauči i na koji način se komunicira sa potencijalnim kupcima, a čemu će svakako biti posvećena posebna pažnja tokom predavanja.

Pomenuta obuka funkcioniše u organizaciji Akademije Oxford, u toku cele godine i to u svim gradovima u kojima ta institucija ima svoje poslovnice.

Najmanje završeno osnovno obrazovanje je uslov za upis na ovaj kurs, a polaznici koji su zainteresovani mogu da se prijave na nekoliko načina. Najpre imaju mogućnost da u jednu od poslovnica dođu lično i na taj način izvrše prijavu, a isto tako oni mogu i da konkretnu poslovnicu kontaktiraju putem telefona, te da na zvanični mejl organizatora pošalju sve relevantne podatke. A to podrazumeva da oni, osim imena i prezimena, kao i datuma rođenja, tom prilikom treba da navedu i grad u kome su zainteresovani da pohađaju obuku, ali i neke druge detalje koji se smatraju poželjnim, kao što je na primer vrsta nastave tokom teorijskog dela koju je taj polaznik zainteresovan da pohađa.Bitno je da oni nakon prijavljivanja pristupe upisivanju, kada se potpisuje ugovor sa organizatorom, a zahtev je da budu lično prisutni. Obavezna dokumentacija za upis na stručnu obuku podrazumeva na prvom mestu ličnu kartu, to jest bilo koji drugi validan lični dokument sa fotografijom (vozačka dozvola ili pasoš), a zatim i fotokopiju svedočanstva osnovne škole, te svi oni polaznici koji su završili pre toga srednju školu, treba da dostave kopiju diplome srednje škole. A u obaveznu dokumentaciju, pored svega pomenutog spada i kopija krštenice, to jest kopija izvoda iz matične knjige rođenih, kao i uverenja o državljanstvu, ali isključivo za taj dokument je navedeno da ne sme da bude stariji od 6 meseci.

Nakon što polaznici završe sa pohađanjem predavanja, to jest pošto odrade 240 radnih sati praktičnog dela, oni mogu da se prijave za polaganje završnog ispita. A tamo ih očekuje ukupno 15 pitanja, pa samim tim što je ovaj ispit sačinjen od pismenog, odnosno usmenog dela, navedeni broj pitanja je podeljen i to tako da polaznik u usmenom delu ima tri, a na pismenom je 12 pitanja.

Po polaganju ovog ispita oni postaju vlasnici sertifikata za prodavca mešovite robe, a koji je zvanično priznat i to ne samo na teritoriji naše zemlje, već isto tako i na teritoriji nekih drugih država u regionu. Inače, ovaj sertifikat svaki pojedinačni polaznik ima pravo da upiše u radni dosije kada ga bude stekao, međutim mora da zna da je od 01. januara 2016. godine pravilo o zavođenju sertifikata promenjeno na državnom nivou, te da to isključivo može sada da se izvrši elektronskim putem i to radi samo Nacionalna služba za zapošljavanje. A ono što predstavlja dodatnu poteškoću jeste činjenica da ova služba upisivanje sertifikata isključivo omogućuje onim osobama koje su prijavljene na njenu evidenciju, to jest svakom ko se zvanično smatra nezaposlenim licem. Zato oni kandidati koji žele da upišu ovaj sertifikat, ali ne zadovoljavaju navedeni kriterijum, to jest zaposleni su, moraju da se, u nekom trenutku prijave na evidenciju konkretne službe, pa tek onda da zahtevaju upisivanje sertifikata. Naravno, podrazumeva se da taj kandidat stečeni sertifikat ima apsolutno pravo, kad god postoji potreba za tim da koristi, uzevši u obzir da se on smatra pravno i zakonski potpuno važećim dokumentom, a kojim se može dokazati da je osoba u potpunosti osposobljena za prodavca mešovite robe.Što se tiče dokumenata koje svaki kandidat pre izrade sertifikata mora da dostavi, ona se razlikuju isključivo u zavisnosti od toga da li su u pitanju osobe koje pohađaju navedenu obuku u organizaciji Akademije Oxford ili ne.

Od onih osoba koje pohađaju naš kurs i obuku za prodavca mešovite robe se zahteva sva obavezna dokumentacija, koja se donosi i prilikom upisa, ali i originalna potvrda o uspešno savladanoj obuci za stručno osposobljavanje, odnosno potvrda izdata od strane kompanije u koji su pohađali praksu. Zatim, oni moraju da dostave i ugovor koji smo mi sa njima potpisali u trenutku upisivanja, te ćemo nakon što završe polaganje ispita za proveru znanja, mi da dodamo test, kao i zapisnik sa tog polaganja.

Obavezna dokumentacija se zahteva i od svih onih kandidata koji se prijavljuju samo za polaganje završnog ispita, ali je potrebno da oni dostave i potvrdu da su uspešno savladali obuku i to bez ugovora sa Akademijom Oxford, a potom i da na definisan način izvrše prijavu za polaganje ovog ispita. Isto kao i kod polaznika našeg kursa, se dodaje i zapisnik sa polaganja, to jest ispitni test.


Pored svega što smo pomenuli, moramo da naglasimo i da ćemo svakome u čijem gradu ne postoji naša poslovnica, omogućiti polaganje završnog ispita i to u onoj koja im je najbliža, to jest u poslovnici koju oni navedu. A preporučuje se da ti kandidati samostalno pronađi kompaniju u konkretnom gradu, koja zadovoljava uslove i u kojoj mogu praksu da pohađaju, te da ispoštuju i sve prethodno navedene obaveze koje imaju. Takođe je potrebno i da nama, a u što kraćem roku dostave informacije o konkretnoj kompaniji, kako bismo mogli da pripremimo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji za potpisivanje. Podrazumeva se da će ti kandidati imaju mogućnost da predavanja koja obuhvata kurs i obuka za prodavca mešovite robe pohađaju preko interneta, jer pretpostavljamo da im taj način organizovanja nastave najviše odgovara.

Cena koju podrazumeva ovaj kurs predviđa plaćanje pohađanja praktičnog i teorijskog dela potpuno odvojeno, stim da u nadoknadu za teorijski deo ulazi polaganje ispita za proveru znanja, kao i izrada sertifikata, te dodatka sertifikatu, a svaki pojedinačni polaznik će od strane organizatora da dobije i literaturu, odnosno priručnik ili skriptu iz kojih se priprema za polaganje. Isto tako, polaznik treba da zna i da je za visinu nadoknade, a koja je određena za pohađanje prakse, isključivo zadužena kompanija koja je i organizator.

Vrlo je važno da naglasimo i to da obuka i kurs za prodavca mešovite robe predviđa da svaki pojedinačni polaznik pohađa predavanja, te isto tako on mora da odradi i 240 radnih sati, a koliko je namenjeno pohađanju prakse. Međutim, prisutne su bitne olakšice za sve pojedinačne polaznike, uzevši u obzir da oni prvo imaju mogućnost da odaberu i to potpuno samostalno, vrstu nastave koju žele da prate u okviru teorijskog dela, ali isto tako im organizator nudi mogućnosti da sami odluče o tome u kojoj kompaniji će da pohađaju praksu.

Kada su u pitanju predavanja, to jest teorijski deo, od mogućnosti polaznicima se nudi da pohađaju nastavu u grupi, zatim u paru (poluindividualno), te individualno ili preko interneta. A podrazumeva se i da svaka od pomenutih vrsta nastave predviđa organizovanje u našim poslovnicama, ali uz izuzetak one koju polaznik može da prati preko svog računara, ukoliko ima i stabilnu internet konekciju, uzevši u obzir da je to primaran uslov da se online kurs i obuka za prodavca mešovite robe pohađa prema pravilima. Ne samo online, nego i poluindividualni, kao i individualni kurs predviđaju isti princip organizovanja, a to znači da se polaznici sa onim profesorom, koji će biti zadužen za njihovu obuku, dogovaraju o svim važnim detaljima. Pod tim detaljima se misli, na prvom mestu na datum početka nastave, ali i na termine, mada će oni takođe imati obavezu i da jasno definišu dinamiku po kojoj će vrsta nastave koju su odabrali da se odvija.

Zato je princip organizovanja za grupnu nastavu sasvim drugačiji, uzevši u obzir da tu polaznik praktično nema nikakvu mogućnost izbora, jer se pred njega stavljaju već definisani termini i dinamika, a određeno je i da datum početka ove vrste obuke isključivo zavisi od broja prijavljenih polaznika u okviru konkretne poslovnice, jer se mora formirati jedna grupa. A da bi grupa u njoj mogla da bude formirana, zahteva se prijavljivanje najmanje četiri osobe, posle čega će svi koji su se već prijavili dobiti jasne smernice o svim detaljima, te na prvom mestu o datumu početka nastave.

Šta obuhvata kurs i obuka za prodavca mešovite robe?

U odgovornosti osobe koja se kvalifikuje za prodavca mešovite robe, na prvom mestu spada sve što je vezano za prijem robe, odnosno za način njenog skladištenja, te održavanja, ali i razvrstavanja proizvoda. Iz tog razloga je primaran fokus, a koji predviđa obuka i kurs za prodavca mešovite robe usmeren na upoznavanje svih polaznika tokom predavanja sa pomenutim obavezama. A budući da isto tako prodavac mešovite robe treba da vrši i izlaganje različitih proizvoda, to će predavači da ih upute i u to na koji način se koja roba mora izlagati, a da bi bila što vidljivija i samim tim da bi kupac lakše mogao da donese odluku da baš tu vrstu robe kupi.

Svakako će neko ko se zaposli na ovom radnom mestu biti upoznat sa asortimanom, ali je neophodno da on poznaje i neke od osnovnih karakteristika svakog pojedinačnog proizvoda, pa se iz tog razloga zahteva da osobe koje budu želele da se sertifikuju za pomenuto zanimanje svakako budu spremne za dalje učenje, ali isto tako je vrlo važno da su oni skloni radu u timu, jer vrlo verovatno da će na svom budućem radnom mestu morati da imaju barem nekoliko kolega.

A možda i najvažniji zadatak koji ima prodavac mešovite robe jeste odnos sa kupcima, pa je zato izuzetno bitno što će i profesori tokom predavanja, koje svakako obuhvata kurs i obuka za prodavca mešovite robe nastojati da ih upoznaju i sa pravilnim načinom komuniciranja sa potencijalnim kupcima, a sa ciljem da oni sa njim uspostave što bolji odnos, kako bi bili u mogućnosti da mu prodaju robu za koju su zaduženi.

Obično se očekuje, iako to nije standardan zahtev, da neko ko želi da stekne sertifikat za prodavca mešovite robe, te se u budućnosti i bavi tim poslom, bude elokventan, te da lako stupa u komunikaciju sa osobama različitog pola, odnosno starosti i imovinskog stanja, jer upravo to i jeste osnov bavljenja ovim poslom.

A da bi ta osoba bila u mogućnosti da posao obavlja profesionalno i na prvom mestu kvalitetno, on svakako mora da poznaje asortiman, te da tačno zna koji će proizvod i preporučiti potencijalnom kupcu. Zapravo, što više informacija on ima o konkretnom proizvodu, lakše će ga i prodati, pa će profesori nastojati da tokom predavanja objasne polaznicima na koje sve detalje bi oni trebalo da obrate pažnju kada se budu upoznavali sa konkretnim proizvodom, jer je to nešto što potencijalni kupci najčešće i žele da saznaju.

Vrlo je važno naglasiti i to da će predavači koji su zaduženi da obuka i kurs za prodavca mešovite robe protekne perfektno, objasniti polaznicima i koje su to dodatne osobine koje se od njih očekuju, poput na primer znanja barem jednog stranog jezika, odnosno znanja rada na računarima i slično, a što će sve učiniti da on u trenutku pronalaženja zaposlenja bude prihvaćen kao jedan od najboljih kandidata za obavljanje ovog posla.

Kako se odvija nastava u okviru kursa?

Obuka i kurs za prodavca mešovite robe se odvija u skladu sa svetski priznatim pravilima u oblasti obrazovanja, a to podrazumeva da svako ko želi da stekne sertifikat za pomenuto zanimanje mora da prođe kroz teorijski deo, to jest da prati predavanja, te isto tako on mora i da ukupno 240 radnih sati prisustvuje praktičnom delu.

Iz tog razloga navodimo da se ova obuka odvija na različit način, odnosno na dva različita mesta, uzevši u obzir da predavanja polaznici mogu da prate u našim poslovnicama, te preko interneta, a da praksu oni odrađuju u onoj firmi koja zapošljava osobe na ovom radnom mestu i samim tim ima uslove da je i organizuje.

Na prvom mestu moramo da navedemo da svaki pojedinačni polaznik prilikom upisivanja treba da naglasi da li želi da predavanja prati u grupi ili mu, ipak više odgovara da to bude sa još jednom osobom, odnosno u okviru poluindividualne obuke. Isto tako, mi u ponudi imamo i kurs preko interneta, a nudimo polaznicima i individualnu nastavu.

Vrlo je važno da svako ko želi da predavanja koja predviđa kurs i obuka za prodavca mešovite robe prati preko interneta, osim računara ima i stabilnu konekciju sa internetom, jer će se na taj način obezbediti nesmetano odvijanje nastave. Inače, ovaj kurs se organizuje na potpuno isti način kao i individualni, odnosno poluindividualni, a to zapravo znači da polaznici termine, dinamiku i tačan datum početka dogovaraju sa profesorom i koordinatorom za nastavu u toj poslovnici, ali zato oni koji budu odlučili da ovu obuku prate u formi grupne nastave, neće imati tu mogućnost. Od tih polaznika svakako se zahteva da se prilagode dinamici i terminima koje određuje isključivo Akademija Oxford, kao zvaničan organizator. A ono što, takođe treba da zna svako koga zanima grupni kurs i obuka za prodavca mešovite robe jeste da se obično ne dozvoljava promena termina, sem u vrlo retkim situacijama, to jest onda kada nijedan polaznik u okviru konkretne grupe nije zadovoljan određenim terminima. Mada, čak i u tim situacijama se može dogoditi da ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici ipak ne dozvoli promenu, a ako bude utvrdio da će ona poremetiti neki drugi kurs koji se tu odvija. Pored toga, svi prijavljeni moraju da dobiju informaciju da ova vrsta nastave ni u kom slučaju ne može da počne odmah nakon što oni prijavu izvrše, kao što je to slučaj kod svih ostalih koje smo prethodno pomenuli, već je neophodno da oni sačekaju da se najmanje četiri polaznika u toj poslovnici prijave, a uzevši u obzir da je to primaran uslov da grupa u njoj bude formirana.

Kome je namenjena obuka za prodavca mešovite robe?

Kurs i obuka za prodavca mešovite robe je namenjena svakom punoletnom državljanin naše zemlje, a koji uz to ima završenu osnovnu školu, što je ujedno i minimum obrazovanja koje se zahteva od svakog prijavljenog polaznika.

Budući da su to sve uslovi za pohađanje nastave, od svakog ko izvrši prijavu se očekuje da u trenutku upisa dostavi zahtevanu dokumentacija, a koja između ostalog uključuje i kopiju svedočanstva osnovne škole (ili diplome srednje škole), to jest fotokopiju uverenja o državljanstvu, ali koje ni u kom slučaju ne sme da bude starije od šest meseci. Takođe se zahteva se i da polaznik priloži kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, te da ima i važeći lični dokument u kome postoji i fotografija.

Koliko traje kurs i obuka za prodavca mešovite robe?

Nastavni plan i program, a u skladu sa čijim odredbama se i sprovodi obuka i kurs za prodavca mešovite robe jasno predviđa da on traje 3 meseca ukupno, mada svaki pojedinačni polaznik u tom periodu ima obavezu da pohađa praksu, a za koju je jasno definisano da mora da traje 240 radnih sati.

Uzevši u obzir da uvek postoje i oni polaznici koje takođe zanima kurs i obuka za prodavca mešovite robe, a koji žele da do sertifikata za navedeno zanimanje dođu u kraćem vremenskom periodu, to mi njima pružamo mogućnost da praktičan deo pohađaju na nešto drugačiji način, to jest prema drugačijoj dinamici, te da u tom slučaju završe pomenutu obuku za 2 meseca. Ali, da bi to zaista moglo da bude učinjeno u navedenom periodu, svaki polaznik je u obavezi da u toku jedne radne nedelje (od ponedeljka do petka), a za vreme 2 meseca praksu pohađa svakodnevno i to po osam sati, tako da on praktično rečeno mora da 40 radnih sati u toku jedne radne nedelje pohađa praktičan deo, pa će tada kurs da završi za dva meseca.

Koliko košta kurs za prodavca mešovite robe?

Budući da se kurs i obuka za prodavca mešovite robe odvijaju u 2 segmenta, to jest da polaznici prate teorijski deo i odrađuju praksu u trajanju od 240 radnih sati, to znači i da je cena tako formirana da se oba pomenuta dela moraju odvojeno platiti.

Kada polaznik bira opciju da praksu pohađa u nekoj kompaniji sa kojom ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji organizator nije potpisao, obavezan je i samostalno da definiše cenu sa ovlašćenim predstavnikom te firme.

Kod teorijskog dela je bitno naglasiti da je u cenu uračunato prvo pohađanje bilo koje od pomenutih vrsta nastave koje su u ponudi, a zatim i literatura, kao i polaganje završnog ispita, te polaznik u okviru nje takođe dobija i izrađen sertifikat, to jest dodatak sertifikatu.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za prodavca mešovite robe?

Uzevši u obzir da kurs i obuka za prodavca mešovite robe predviđa slušanje predavanja, kao i pohađanje prakse, to naglašavamo da se oni odvijaju i na dva mesta, te u različito vreme.

Za praksu je tačno određeno da mora da se pohađa u trajanju od ukupno 240 radnih sati, a predavanja polaznici mogu da prate online i to iz sopstvenog doma, kada se od njih zahteva posedovanje računara, tee stabilne internet veze. Ali, isto tako imaju mogućnost i da nastavu prate u okviru individualne, grupne ili poluindividualne, tako da se recimo za grupnu obuku predviđaju tačno definisani termini, odnosno dinamika koju precizira u ovom slučaju organizator. Online, individualna i poluindividualna obuka i kurs za prodavca mešovite robe organizuju tako da svakom pojedinačnom polazniku pružaju mogućnost da navede profesoru u kojim terminima želi da pohađa predavanja, to jest da jasno odredi kojom dinamikom, kao i da definiše kada želi da ta obuka počne.

Kada je u pitanju grupni kurs i obuka za prodavca mešovite robe svaki pojedinačni polaznik mora da zna i to da u jednoj grupi može biti minimum 4, a maksimalno 8 polaznika, kao i da ta vrsta obuke počinje kada se jedna grupa od najmanje četiri polaznika u okviru određene poslovnice bude oformila.

Ono što je vezano za pohađanje prakse, osim što je tačno definisano njeno trajanje koje mora da ispoštuje svaki pojedinačni polaznik, jeste i mogućnost izbora kompanije u kojoj se ovaj deo nastave organizuje. Zapravo, jedini zahtev jeste da konkretna kompanija ima mogućnost da organizuje praktičan deo koji predviđa obuka i kurs za prodavca mešovite robe, a samo od želje svakog pojedinačnog polaznika zavisi da li će to biti firma sa kojim organizator posluje ili ona sa kojom on do tog trenutka nije imao prilike da potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji.

Svaki onaj polaznik koji u tom slučaju bude odabrao prvu navedenu varijantu će, od ovlašćenog lica Akademije Oxford da dobije podatke o njenoj ceni, budući da se ova dva dela plaćaju odvojeno, ali isto tako će da mu bude garantovano da će praksa u tom slučaju da bude sprovedena prema pravilima. Polaznik koji se bude odlučio za drugu varijantu koja je ovom prilikom ponuđena i podrazumeva da on pronađe sam firmu u kojoj će praksu da pohađa, cenu i sve ostalo što je bitno on samostalno mora da dogovori i to isključivo sa zvanično ovlašćenim predstavnikom te firme. Ali, ono što je dodatna nepovoljnost u tom slučaju, jeste što on mora i nama da pribavi sve podatke koji su potrebni za izradu ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, jer se njegovo potpisivanje zahteva pre nego što polaznik počne da pohađa obuku. A još jedna nepovoljnost je što polaznik tada od nas neće dobiti garancije da će praksa da bude odrađena prema važećim pravilima, jer mi to ne smemo da damo, zato što ne poznajemo način poslovanja kompanije koju je od lično odabrao.

Dodatne napomene:

 • cele kalendarske godine se vrši prijavljivanje za pohađanje ovog kursa i to ili putem telefona, odnosno preko mejla, a polaznici mogu i da u odabranou poslovnicu dođu lično i na taj način izvrše prijavu
 • od svakoga ko se prijavi prema navedenim pravilima, se očekuje da prilikom upisa potpiše ugovor sa Akademijom Oxford, pa je zato i bitno da svaki pojedinačni polaznik tome lično prisustvuje i da dostavi zahtevanu dokumentaciju, odnosno da ima važeći lični dokument sa fotografijom, a kako bi mogla da bude izvršena njegova identifikacija
 • svi oni kandidati koji su samo zainteresovani za polaganje završnog ispita, pošto hoće da steknu sertifikat za prodavca mešovite robe, treba prvo da se prijave za njegovo polaganje, ali se od njih očekuje i da ispune navedene uslove, to jest da dostave zahtevanu dokumentaciju, a koja svakako mora da uključuje i dokaz o stečenom radnom iskustvu, to jest dokaz o odrađenih 240 radnih sati praktičnog dela
 • polaznik je dužan da poštuje odredbe ugovora i da sva plaćanja vrši prema njima i to direktno u jednoj od poslovnica, a prema tada važećem cenovniku
 • oba dela koja podrazumeva kurs i obuka za prodavca mešovite robe se plaćaju razdvojeno, a kompanija koja organizuje praksu je zadužena za formiranje cene tog dela obuke
 • polaznik koji bude izvršio plaćanje teorijskog dela će osim mogućnosti da pohađa individualnu, grupnu ili poluindividualnu, odnosu online nastavu, takođe imati i mogućnost da izađe na polaganje završnog ispita, a u nju je uračunata i izrada sertifikata, kao i dodatka sertifikatu, te literatura koja mu je potrebna za pripremu polaganja završnog ispita

Cena kursa i obuke za prodavca mešovite robe je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za prodavce mešovite robe


Literatura za prodavce mešovite robe

Priručnik - Skripta - Knjiga za Prodavce Mešovite Robe - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje